HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    UITGEBREID OVERZICHT
                   

Lees de Bijbel    

Overzicht van de Holyhome-studies voor alle mensen met aandacht voor Het Woord.

Verbum Domini Manet In Aeternum - Gods Woord Blijft In Eeuwigheid

In de Bijbel spreekt God tot mensen. Eigenlijk jouw persoonlijk boek om God nog beter te leren kennen. Door de Bijbel komt Zijn stem tot ons. De stem van de (Matth. 11:28) Goede Herder: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.' De studies op deze site willen je heel graag 'wegwijs' maken in de Bijbel, dat wonderlijke boek. Opdat daarmee de Bijbel voor je open zou mogen gaan; opdat je God zou leren kennen. . De Bijbel: een geschenk uit de hemel. Ook voor jou ? Neem de uitdaging aan ! Wel raad ik je aan om de studies in onderstaande volgorde te bestuderen. Deze studies helpen jou echt in de teksten te duiken en dichter bij het hart van de Schrijver te komen.

     CURSUS : HOOFDLIJNEN VAN DE BIJBEL

Aanbevolen Bijbels

STUDIEBIJBEL STATENBIJBEL BIJBEL-NBG-1951 FRYSKE BIBEL

Vooer elk moment in het leven is er iets mee te nemen uit de Bijbel. Iets waar je van leert, iets dat je herkent, dat je  troost of aan het denken zet. Iets om bij stil te staan of om van te genieten. Op elk moment van je leven, altijd dichtbij.

Aanbevolen overdenkingen van dag tot dag

BIJBELS DAGBOEK  JAN t/m JUN  Korte Verklaring van alle Bijbelboeken BIJBELS DAGBOEK  JUL t/m DEC
  ILLUSTRATIES/ (VOOR)BEELDEN/ CITATEN
                In dit bestand zijn opgenomen: illustraties/ (voor)beelden/ ten dienste van de overdracht van de boodschap van de Bijbel (in prediking, evangelisatie en zending. De illustraties/ (voor)beelden/ citaten zijn gerubriceerd naar items die in de prediking en bij persoonlijke Bijbelstudie steeds terugkeren.

Hier een overzicht van alle studies om te printen

Overzicht Studies  - serie 1

000 - Op zoek naar een begaanbare weg door het leven ?

001 - Om er in te komen: Hoe zit dat met de Schepping?

002 - Helpt bidden werkelijk?

003 - De Bijbel een Boek om je over te verwonderen.

004 - De Bijbel een boek om als moeilijk te ervaren.

005 - De Bijbel als willekeurige verzameling of hechte eenheid.

006 - De Bijbel voor jou onmisbaar.

007 - De Bijbel het Boek om goed in thuis te raken.

008 - Beknopt overzicht van de Bijbel-inhoud.

009 - Bijbelse Geografie (kaarten - maps).

010 - De Bijbel stelt de vragen en geeft de antwoorden.

011 - Het gaat in de Bijbel over God en de mensen

012 - De Bijbel noodzakelijk bij al onze levensvragen

013 - Hoe hebben we de Bijbel eigenlijk gekregen ?

014 - De Bijbel is een wonder

015 - Geloof het of niet: De Bijbel zegt het zelf

016 - Raak ondersteboven: De Bijbel is overtuigend

017 - Had je natuurlijk verwacht: De Bijbel is niet te bewijzen !

018 - Had je gedacht: De Bijbel niet overtuigend ?

019 - Zou dat waar zijn: De Bijbel onomstotelijk feilbaar ?

020 - De Bijbel onomstotelijk pedagogisch.

021 - Toch tegenstrijdigheden in de Bijbel ?

022 - Hoe je het wendt of keert: De Bijbel spreekt met Auteuriteit.

023 - De Bijbel en belijdenis

024 - Belijdenisgeschriften echt wel noodzakelijk.

025 - Een aantal belijdenisgeschriften met boeiende en leerzame inhoud

026 - Vindplaats van Belijdenisgeschriften

027 - Prachtig evanngelie-verhaal: Mattheüs

028 - Prachtig evangelie-verhaal: Lukas

029 - Prachtig evangelie-verhaal: Marcus

030 - Prachtig evangelie-verhaal: Johannes

031 - Het Oude- en het Nieuwe Testament

032 - Talen en vertalingen van de Bijbel

033 - De boeken van het Oude Testament

034 - De boeken van het Nieuwe Testament

035 - De Bijbel alleen absolute norm !

036 - De Bijbel en het kerkrecht

037 - Over misbruik van de Bijbel gesproken

038 - Wees niet bevreesd !

039 - Uitdaging : Kies voor Leven !

040 - Slot van deze eerste serie studies: Bijbel is de krachtbron !

Overzicht Studies  - serie 2

101 - Moeilijk, maar toch: Over zonde en genade gesproken.

102 - Mensheid valt uiteen

103 - Over Gericht en Verlossing gesproken

104 - De toren van Babel

105 - God redt uit de macht van de zonde

106 - Het geweldige wonder van Het Verbond !

107 - Hoe God Zijn Woord waar maakt !

108 - God stelt op de proef !


109 - Wat er ook gebeurt: God gaat door !

110 - Verlossing door hevige strijd

111 - Waarom eigenlijk de oorlog ?

112 - Het wonder van Gods Volk

113 - Het wonder van Gods land

114 - God houdt vol !

115 - Het Geheim

116 - God blijft Verlosser

117 - God blijft ons lokken

118 - Over Bethelehem gesproken

119 - Over Golgotha gesproken

120 - En dan is het Pasen

121 - Over hemelvaart gesproken

122 - Over Pinksteren gesproken

123 - Zeker: Christus komt weer !

124 - Slot van deze tweede serie studies: De Heer komt weer !

Overzicht Studies  - serie 3

201 - Over bidden gesproken: Hoe eigenlijk bidden ?

202 - Over bidden gesproken: eigenlijk best moeilijk !

203 - Bidden is echt wel gemakkelijk

204 - Bidden doe je voor anderen !

205 - Bidden ? Maar tot wie eigenlijk ?

206 - Toegegeven: wij begrijpen God niet

207 - Jazeker : De Schepper !

208 - God is de Onderhouder !

209 - Zegen: Gods Zoon kwam !

210 - Jezus: Geboren uit de maagd Maria

211 - Jezus: zijn lijden

212 - Jezus: zijn opstanding

213 - Jezus: zijn Hemelvaart

214 - Jezus, zijn terugkeer: De Wederkomst

215 - De Heilige Geest

216 - Het werk van de Heilige Geest

217 - Over de Kerk gesproken

218 - Waarr is de Kerk ?

219 - Is God dienen eigenlijk moeilijk ?

220 - Wat is eigenlijk ZONDE ?

221 - Hoe erg is zonde eigenlijk ?

222 - Over de Verlossing

223 - Werkelijk: de graven gaan open !

224 - God zelf wijst ons de weg

225 - De helpende hand

226 - Slot van deze derde serie studies : De Nieuwe Wereld komt !

Overzicht Studies  - serie 4

301 - Ik geloof. Wat wil dat eigenlijk zeggen ?

302 - Even nadenken over geloof en geloven !

303 - De moeite waard om te weten: Amen

304 - Het scheppingswerk van God

305 - Ik geloof in God

306 - God zorgt voor de schepping

307 - De naam Jezus

308 - De naam Christus

309 - Over Christenen gesproken

310 - De eniggeboren Zoon van God

311 - De naam HERE

312 - De Zoon van God is mens geworden

313 - Het enige zoenoffer

314 - Jezus Christus: Die dood is geweest en leeft

315 - Jezus: Opgenomen in de hemel

315a- God de Heilige Geest

316 - De toeëigening van de Heilige Geest

317 - Het paleis van de Heilige Geest

318 - De Drie-eenheid van God


319 - De Kerk een tijdelijke aangelegenheid ?

320 - Over strijd en overwinning gesproken

321 - De strijdmiddelen van Satan

322 - De Opstanding bemoedigt en troost !

323 - De opstanding als een Nieuwe Schepping

324 - De Grote Verrasing

325 - Het Eeuwige Leven

326 - Slot van deze vierde serie studies: Verlangen naar God

Overzicht Studies  - serie 5

401 - Geloof wordt mij aangerekend tot gerechtigheid

402 - Strijden voor het allerheiligst geloof !

403 - Psalm 33: Majesteit van de Schepper

404 - Jesaja 40 : God spreekt woorden van troost

405 - Romeinen 8 : Gods macht en majesteit

406 - Psalm 115: Gebed en Lofzang tot de HERE

407 - Jesaja 44: God versus afgoden

408 - Openbaring 1 : De zeven gemeenten

409 - Psalm 147 : Roemend spreken over God

410 - Jesaja 10:5-19 - De HERE regeert

411 - Filippenzen 1:12-20 - Bevordering van evangelieprediking

412 - Psalm 130 - Een bedevaartslied

413 - Jozua 1:1-9 - Het heil is van de HERE

414 - Hebreen 4:8-16 - Een land zonder zonde

415 - I Samul 16 - David, de gezalfde van de HERE

416 - Psalm 51 - God zoeken, maar niet jezelf

417 - Handelingen 4:23-31 - In de naam van Jezus Christus

418 - Genesis 4:17-26 - Mentaliteit en gevolg

419 - Handelingen 11:19-30 - Voorstanders en tegenstanders

420 - I Petrus 3:13 - 4:19 - Petrus versus Jezus


421 - Jesaja 8:23-9:6 - Een profetisch ambt

422 - Psalm 45 - Lied voor de bruiloft

423 - Hebreen 1:1-2:4 -God openbaart zicht tenvolle

424 - Psalm 22 - Van God verlaten

425 - Hanedelingen 2:14-36 - Pinkster evangelie

426 - Openbaring 5 - De welverzegelde Boekrol

427 - II Samul 7:1-7 Plannen voor tempelbouw

428 - Psalm 98 - Profetie van Nathan

429 - Matthes 1 - Merkwaardig, een Geslachtsregister

430 - Jesaja 52:13-53:12 - Een plaatsvervangend offer

431 - Psalm 40 - Danklied en smeekgebed

432 - Mattes 26 17-29 - Instelling van het Pascha

433 - Psalm 16 - Een belijdenis

434 - Matthes 28 - Proclamatie voor zijn eigen volk

435 - Johannes 21 - Christus onbegrensde macht

436 - Psalm 47 - Het koninschap bezongen

437 - Colossenze 2:16-3:4 - Door dwalingen bedreigd

438 - Hebreen 2:5-18 - De hoge plaats van de mens

439 - Psalm 68 - God verlost zijn volk

440 - Openbaring 1:9-20 - De banneling ziet de Here

441 - Colossenzen 1:1-23 - Onder de heerschappij van Christus

442 - Zacharia 4 - Aansporing tot tempelbouw

443 - I Corinthen 2:6-16 - Wijsheid tegenover wijsheid

444 - Psalm 48 - Jeruzalem, de stand van God

445 - I Corinthen 12 - Veel gaven, één Geest

445a - Numeri 11:4-30 - De Heilge Geest in het Oude Testament

445b - Ezechiël 37:1-14 - Ezechiëls moeilijke opdracht

445c - Handelingen 2:1-13 - Pinksteren, feest van Christus

446 - Deuteronomium 4:9-29 - Afscheidsrede van Mozes

447 - Psalm 87 - Jeruzalem, moeder der volken

448 - Openbaring 2:8-11 - De Gemeene te Smyrna

449 - Johannes 17 -Opdat zij allen één zijn

450 - Hebreeën 12:1-11 - De wolk van Getuigen

451 - Psalm 97 - De Here is Koning

452 - Galaten 1,2 - De brief aan de Galaten

453 - Psalm 2 - De Messiaanse Koning

454 - II Corinthen 11:1-15 - De Gemeente is de Bruid

455 - Psalm 49 - Een groot geheim ontsluierd

456 - I Corinthen 15 - De Opstanding uit de dood

457 - II Corinthen 4:16-5:10 - Zwak en toch machtig

458 - Psalm 104 - Looft de HERE

459 - Jesaja 11:1-10 - De Messias en het Vrederijk

460 - Openbaring 21:1-8 - God zal bijn de mensen wonen

461 - Slot van deze 6e serie over het boek Openbaring

Overzicht Studies  - serie 6

501 - Archeologie oftewel Oudheidkunde

502 - Stijd in de kerk om het ware geloof

503 - Een Verhaal of echt gebeurd ?

504 - Waarom al die vreemde namen ?

505 - God-is-dood-theologie

506 - Naamsveranderingen in de Bijbel

507 - Christus, de vervulling der wet

508 - Het christendom

509 - Je zelf bevrijden - een onmogelijke zaak !

510 - De Bijbel over Slavernij

511 - Wie is de Christus ?

512 - Grote Verzoendag

513 - 
Pinkster-beweging : stel je open voor de Geest

514 - Ons lichaam in de hemel

515 - Dienaars van God

516 - Een geheim geopenbaard


517 - Over twaalf poorten en twaalf fundamenten

518 - Over het Kerkverband nagedacht

519 - Over Ketters en Letters

520 - De tussentoestand

521 -De Grote Verwachting

522 - De Toekomst

523 - De Hemel

524 - Het einde van deze wereld

525 - De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

526 - Slot van deze zesde serie studies: DE HEER KOMT WEER !!!

Overzicht Studies  - serie 7

601 - Wat heb je aan de bijbel ?


602 - De Bijbel nog belangrijk voor ons ?

603 - De Bijbel zr de moeite waard !

604 - Zorg voor je geestelijk welzijn.

605 - Nagedacht over Geloven

606 - Nagedacht over Lijden

607 - Nagedacht over Vergeving

608 - Nagedacht over Naastenliefde

609 - Nagedacht over Vrijheid

610 - Nagedacht over Roeping

611 - Nagedacht over Navolging

612 - Zondebesef

613 - Er heerst een geestelijke strijd in de wereld

614 - Over VINDPLAATS gesproken

615 - Over MATERIAAL gesproken

616 - Over BIJBELSTUDIE gesproken

617 - Over GELOOFSTUDIE gesproken

618 - Over CATECHESE gesproken

619 - Over PERSOONLIJK GELOOF gesproken

620 - Over STUDIE gesproken

621 - Over THUIS gesproken


622 - Over GODSDIENSTONDERWIJS gesproken

623 - Over SCHOOL gesproken

624 - Over ZINGEVING gesproken

625 - Overleving in tijden van nood

626 - Het Laatste Oordeel

627 - Slot van deze zevende serie studie :De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde!

Overzicht Studies  - serie 8

701 - Het Levende woord van God

702 - Wat staat er eigenlijk in de Bijbel ?

703 - De Bijbel is werkelijk compleet


704 - De inhoud van de Bijbel

705 - Het ontstaan van de Bijbel

706 - Hoe dienen we met de Bijbel om te gaan ?

707 - Invloed van de Bijbel op ons leven

708 - De Bijbel doet ons Jezus kennen

709 - Een Open Brief van God aan jou

710 - Bijbel: Boek voor doelgericht leven

711 - Of je het er mee eens bent of niet: Jezus is God !

712 - De Wederkomst van Jezus Christus

Overzicht Studies  - serie 9

801 - Liefde

802 - Toekomst

803 - Gebed: Evangelie in notedop

804 - Over zelfbeheersing nagedacht

805 - Vertrouw op God

806 - Nadenken over Genade

807 - Beloftes van God

808 - Zaligsprekingen van Jezus

809 - Gemeente zijn

810 - Nagedacht over de Prediking in de kerk

811 - Nagedacht over de Sacramenten van de kerk

812 - Nagedacht over de Kerkleer van de kerk

813 - Nagedacht over de Ambten in de kerk

814 - Nagedacht over de Identiteit van een christen

815 - Nagedacht over de Tucht in de kerk

816 - Nagedacht over het Lichaam van Christus

817 - Een verademing: onze Geloofsbelijdenis

818 - Een verademing: Belijdenis doen

819 - Een verademing: Geloofszekerheid

819 - Nagedacht over Orde in de kerk

820 - Bezinning op het Ónze Vader'

821 - Bezinning op 'Verhoring'

822 - Bezinning op 'God's wil' 1

823 - Bezinning op 'God's wil' 2

824 - Bezinning op 'God's wil' 3

Overzicht Studies  - serie 10

901 - Zoeken en vinden

902 - Voor wie leven we eigenlijk?

903 - Dansen op de vulkaan?

904 - Belangrijke zaken over Bijbel, God en Jezus

905 - Gebed, ziekte en verwachting

906 - Het einde van deze wereld

907 - Christelijke vrijheid

908 - De profeet Haggaï in de schijnwerper

909 - Het Evangelie van Johannes

910 - Gelovigen uit de Bijbel

911 - Over genade en waarhied nagedacht

912 - Inspiratie

913 - Openbaring

914 - Het vinden van rust

915 - Over Profeten nagedacht

Overzicht Studies  - serie 11

1001 - De doden zullen herleven - troosrijke boodschap

1002 - Hedendaagse taak : Net-werken

1003 - Gezien worden

1004 - Zekerheid

1005 - Depressief

1006 - Schuld en verontschuldiging

1007 - Geduld en groei

1008 - Paulus, een gevangene in de Heere

1009 - Christen zijn...ja, maar hoe dan?

1010 - Van een Farizeeër die christen werd

1011 - Het ware leven

1012 - Het ware medeleven

Overzicht Studies  - serie 12

1100 - Inleiding

1101 - Bedelingen

1102 - Israel en de Gemeente

1103 - Wet en Genade

1104 - De Heilige Geest deel 1

1105 - De Heilige Geest deel 2

1106 - De_Heilige_Geest-deel 3

1108 - De Heilige Geest deel 5

1109 - Positie en wandel van de gelovige

1110 - De twee naturen van de Christen

1111 - Geloven Geloof en werken

1112 - Zaligheid en Loon

1114 - Bijbelse geschiedenis van gelovigen

1115 - De tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen

1116 - Inspiratie en Auteur Bijbel

1117 - De manier waarop God zegeningen geeft

1118 - Twee Opstandingen

1119 - Wat staat een christen nog te wachten 1120 - Priesterschap van de christen

1121 - Demonen en demonie in de Bijbel

1122 - satan

1124 - Christelijke dienstbaarheid

1125 - De Liefde van de Here God voor de mensheid

1126 - God de Vader

1127 - Het mens zijn van Jezus

1128 - De Godheid van Jezus

1129 - Behoudenis en Zaligheid alleen in Jezus 1130 - Wat is zonde

1131 - Het Verzoenende Bloed van Jezus

1132 - De Heer Jezus onze Herder

1133 - Het Eeuwige leven

1134 - Wat de Heer Jezus Christus is geworden

1135 - Verlossing in het Oude testament

1136 - Vrij en gebonden

1137 - De twee komsten van Christus

1139 - Praktisch resultaat voor de gelovige 1140 - De Oordelen

1142 - Christus onze Bevrijder

1143 - Volle Verzekerdheid

1144 - Heiligmaking

1145 - Blijven

1146 - Verhoorde gebeden

1147 - Geven

1148 - Christenen en naam-christenen

1149 - Verzameling van woorden uit de Bijbel om eens goed over na te denken

1150 -  Wonderen - Je blijft je verwonderen

Overzicht Studies  - serie 13

1201 - Aan kinderen geopenbaard - Matth.11:25                      

1202 - Barnabas en Saulus - Hand.11:25 - 30; 13:1 - 3                                           

1203 - Bevrijdingsdag Romeinen.5,1                                     

1204 - De eer en vreze van God de Vader en Here - Maleachi 1:6          

1205 - De laatste vijand - 1 Korinthiërs 15:26                               

1206 - De taal van de symbolen - 1 Korinthiërs 11:7-16                      

1207 - De voorloper van Jezus - Lukas 1:17                            

1208 - Diaconaat op hoog niveau - Filippenzen 2:5                           

1209 - Exegetische verkenning  - Openbaring 20:10                        

1210 - Feest van de volheid - Johannes 20:19vv                           

1211 - Filippus en de Moorman - Handelingen 8:26vv                         

1212 - Gans Israël zalig - Romeinen 11                                   

1213 - God weet ons te vinden - Handelingen 9:17m                          

1214 - Goud en wierook en mirre - Mattheüs 2:11 slot                   

1215 - Grote dingen, aan mij gedaan - Lukas 1:49a               

1216 - Het onuitsprekelijke zuchten van de Geest - Efeze 6:18b     

1217 - Het waarachtig Licht - Johannes 1:9a                              

1218 - Ik heb geen mens - Johannes 5:7a                                  

1219 - Ik in Hem en Hij in mij - Galaten 2:20                           

1220 - Jezus, het licht der wereld - Johannes 8:12                      

1221 - Jezus, mensenkind en Zoon des mensen  - Johannes 1:14             

1222 - Profetie en vervulling - Jesaja 11                              

1223 - Raak Mij niet aan - Johannes 20:17a                               

1224 - Sergius Paulus Cyprus - Handelingen 13 : 4-12                                      

1225 - Studies over het Paasfeest - Lukas 24        

1226 - Tekststudies over - Johannes 2-4           

1227 -Tekststudies over - Lukas 5-9              

1228 - Waarom slaat u Mij - Johannes 18:23                              

1229 - Weerspiegeling van Vader en Zoon - Johannes 1:18                 

1230 - Werken en wachten - Mattheüs 24:14                             

1231 - Zielenslaap tussen dood en opstanding? - 2 Korinthiërs 5:1-10 

"Wie zoekt zal vinden, wie klopt zal worden opengedaan"

"Aan de vrucht herkent men de boom"
 

  THE BIBLE PROJECT

Twee Amerikaanse vrienden, Tim en Jonathan, maken leuke animatiefilmpjes over de Bijbel. Tim Mackie heeft een doctoraat in semitische talen en Bijbelstudies. Jonathan Collins heeft een bachelor in Bijbelstudies en houdt zich bezig met digitale media en marketing. The Bible Project is een non-profit die korte geanimeerde video's gebruikt om de Bijbel toegankelijk te maken voor iedereen. Het project wil mensen de Bijbel laten verstaan in zijn historische context en zijn wijsheid communiceren aan de moderne wereld.

De beschikbare online-video's:

Onderzoek alle dingen en behoud het goede . . .

onderwerpen waar veel over valt te zeggen

Bekijk ook eens de Bijbel in Concordante Vertaling

Onder een concordante vertaling verstaat men een vertaling die een bepaald woord uit de te vertalen tekst telkens weergeeft met hetzelfde woord in de taal waarnaar vertaald wordt.

Oude Testament    Nieuwe Testament

Aanbevolen materiaal uit vervlogen tijden:


BRONNEN THEOLOGIE


BRONNEN KERKGESCHIEDENIS

BRONNEN ISRAËL

BRONNEN  BEKERING
nog eens verder over na te denken:

Hoe gaat dat met Bijbelstudie

1 - Inleiding 2 - HOE ZULLEN WIJ DE BIJBEL LEZEN? 3 - De oorsprong van de Bijbel 4 -Wanneer werd de Bijbel geschreven?
5 - De Bijbel een wonder 6 - Verdeling van de Bijbel 7 - De Kánon en Vertalingen 8 -verschillende methoden

Voor een kritische denker is het geloof in de Bijbel niet eenvoudig

Vooral niet als je vast zit aan de strakke dogma's. In onze zoektocht naar antwoorden, in deze serie allerlei gedachten, waar je misschien als zoekende iets mee kunt doen. Neem echter deze gedachten niet blind voor waarheid aan, maar zoek zelf ook naar de waarheid in de Bijbel.

Het zijn gedachten, bedoeld om je aan het denken te zetten. Misschien ben je het niet met de inhoud van bepaalde onderwerpen eens. Maar het is niet mijn bedoeling om je te kwetsen, te beledigen, of te discrimineren. Mocht je ergens op deze site iets beledigends ontdekken, dan verzoek ik je dit te melden middels een mailtje, waarna ik indien nodig dit zo snel mogelijk zal proberen aan te passen.

Er is geen ander boek dan de Bijbel

Geen alternatief. Er zijn veel boeken over de Bijbel, maar er is geen boek dat zich kan meten met de Bijbel. Je kan het Bijbellezen leuker maken door bijvoorbeeld de Bijbel te beluisteren als mp3 (bijvoorbeeld via downloadbijbel.nl). Maar dat is niet een echte oplossing. Hier een paar tips om Bijbellezen gemakkelijker te maken.

Bid
 
De Bijbel is niet een boek als andere boeken. Het is Gods boek en Gods wereld. De Heilige Geest wil je helpen om te begrijpen wat God te zeggen heeft. Voor je gaat Bijbellezen, bid dat de Heilige Geest je zal helpen begrijpen waar het echt om gaat. En weet je, dat is de ervaring van velen met mij, God verhoort dit gebed!
 
Vertaling
 
Kies een vertaling die je kan begrijpen. Er zijn veel vertalingen en veel goede vertalingen. Een moeilijke vertaling kan soms een groot obstakel voor je worden. Je zou een goede moderne vertaling kunnen lezen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling. Maar een eenvoudiger vertaling is zeker ook aan te bevelen als je niet veel ervaring hebt met Bijbellezen. Denk dat bijvoorbeeld aan Het Boek en Groot Nieuws Bijbel.
 
Delen
 
Wat je kan helpen is om samen met anderen te delen. Bijvoorbeeld met een kleine groep of met je vrienden in het café. Het helpt om de Bijbel toe te passen in het gewone leven. En, wees eerlijk, een relaxte plek en leuk gezelschap zijn altijd goed!
 
Logboek
 
Hou een logboekje bij en schrijf alle dingen op die je hebt geleerd. Als je houdt van een dagboekje schrijven kan je er een heel boekwerk van maken. Ben je niet zo’n schrijver, schrijf dan puntsgewijs de belangrijkste dingen op. Of bijvoorbeeld de les van de dag.
 
Neem de tijd
 
Je kan de hele Bijbel doorlezen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een leesrooster om de Bijbel door een jaar te lezen. Je kan grote voornemens hebben. Maar dat werkt echt niet altijd. Soms is het erg demotiverend. Neem de tijd. Het kan soms beter zijn om kleinere stukken uit de Bijbel te nemen. Of te mediteren op een vers.
 
Uitleg
 
Heb je een studiebijbel, of een jongerenbijbel? Dan kunnen deze helpen om meer te begrijpen. Kijk bijvoorbeeld naar de woorden die je niet begrijpt. Zoek op deze site of elders op internet naar meer informatie of lees de verwijsteksten die in sommige bijbels staan.
 
Relatie
 
Het is helemaal mooi als je de schrijver kent. En de schrijver van de Bijbel is God Zelf door middel van de vele Bijbelschrijvers. Als je een persoonlijke brief van een vriend krijgt, dan wil je zo graag alles lezen. Zo is de Bijbel ook een liefdesbrief. Lees de Bijbel als een liefdesbrief van Vader God voor jou.

Notities over het ontstaan van de Bijbel

De Bijbel is een 'mega-seller': al eeuwenlang het best verkochte en meest gelezen boek ter wereld. Wat maakt de Bijbel eigenlijk zo bijzonder? Het is een boek dat ons altijd weer te boven gaat, omdat God daarin het woord tot mensen richt. En wij mogen ons door Hem laten aanspreken. Dit roept echter ook allerlei vragen op. Hoe is de Bijbel ontstaan? Waarom heeft dit boek zo'n unieke zeggingskracht? Hoe moet de Bijbel gelezen en geleefd worden? Zulke kwesties vragen om gelovige doordenking. Maar dat doordenken is steeds de moeite waard. De Bijbel is namelijk essentieel voor je geloof, voor je relatie met God, voor je leven als christen. Omdat de HEER ons hoogstpersoonlijk aanspreekt!

Bijbel (1)

Ons woord Bijbel gaat terug op een meervoud: biblia (het Griekse enkelvoud is biblion: boek). De oorspronkelijke uitgave van de Statenvertaling (1637) vermeldde dan ook op het titelblad: "Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments". Biblia duidt op een boekenverzameling (zie Dan. 9:2) bekend als 'de Schriften' (Matth. 21:42; 2 Tim. 3:15). In totaal telt de Bijbel 66 boeken, 39 oudtestamentische en 27 nieuwtestamentische. De Bijbel lijkt dus op een kleine bibliotheek. Verschillende boeken, geschreven door mensen die stuk voor stuk door God geïnspireerd werden, verzameld in één band. Daarom kun je spreken over de verzamelde werken van de Heilige Geest. Het Oude Testament is over een periode van tien eeuwen ontstaan, maar binnen een beperkte geografische ruimte. Alles speelt zich af in het Midden-Oosten. Het Nieuwe Testament is over een periode van slechts een halve eeuw ontstaan, maar binnen een enorme geografische ruimte (de driehoek Jeruzalem, Antiochië, Rome). Toch vormen al die geschriften samen één boekwerk: goddelijk Woord op schrift.

Woord (2)

Als christenen geloven wij niet in een boek, zoals de moslims, maar in een Persoon. Zijn Woord is heilig, omdat Hijzelf heilig is. De levende God is Iemand die spreekt. De Bijbel gaat dan ook grotendeels terug op gesproken woord. Denk voor het Oude Testament aan de wetgeving op de Sinaï, de spreukenwijsheid en de profetieën. En voor het Nieuwe Testament aan het onderwijs van Jezus en de prediking van zijn apostelen. Vroeg of laat is het gesprokene schriftelijk vastgelegd om het zorgvuldig te bewaren voor latere generaties. Zo werd Gods Woord te boek gesteld. "Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu... tot ons gesproken door de Zoon" (Hebr. 1:1-2a). Nooit heeft God zich duidelijker uitgesproken dan door zijn Zoon, het vleesgeworden Woord. Van Hem getuigen alle profeten en apostelen. Het Boek spreekt vooral over Jezus Christus. Alleen via de Zoon kunnen wij de Vader leren kennen.

Taal (3)

De Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. Daarom gebruiken wij een of meer Bijbelvertalingen. Het Oude Testament is grotendeels geschreven in het Hebreeuws, een semitische taal. Sommige hoofdstukken uit Ezra en Daniël en enkele losse woorden uit andere bijbelboeken zijn geschreven in het Aramees (sterk verwant aan het Hebreeuws). Het Nieuwe Testament is helemaal geschreven in het Grieks, de wereldtaal in de hellenistische cultuur. Jezus en zijn apostelen spraken van huis uit Aramees en sommige woorden zijn in vergriekste vorm genoteerd, bijvoorbeeld: Abba, Maranatha, Gehenna.

Testament (4)

In Jeremia 31:31 is sprake van een nieuw verbond dat de HEER met zijn volk zal sluiten. Het Hebreeuwse woord voor 'verbond' werd door de Septuagint niet met sunthèkè maar met diathèkè vertaald (waarschijnlijk om uit te drukken dat het bij Gods verbond met mensen niet om twee gelijkwaardige partijen gaat). In gewoon Grieks betekent het woord diathèkè echter: 'testament'. En dat werd in de Latijnse kerkbijbel eenvoudig weergegeven als testamentum. Het nieuwe verbond werd door Jezus' bloed bezegeld (Marc. 22:20; 1 Cor. 11:25). En daarmee was het traditionele verbond verouderd (Hebr. 8:7-13). Mozes kan niet meer zonder Jezus Christus gelezen worden (2 Cor. 3:14-16). Met Testament (Oud/Nieuw) is dus bedoeld: de bijbelboeken die behoren bij het oude/nieuwe verbond. Maar de Bijbel bestaat niet uit twee losse delen. Profeten en apostelen horen principieel bij elkaar. In het Nieuwe Testament wordt beschreven hoe het Oude Testament door Jezus Christus is vervuld.

Tenach (5)

TeNaCH is een kunstmatig letterwoord, samengesteld uit de Hebreeuwse termen Thora (wet), Nebi'im (profeten) en Chetoebim (geschriften). Met behulp van deze driedeling werd door de joden het geheel van de Heilige Schrift aangeduid. Dit is ook de Bijbel die Jezus gelezen heeft. Volgens Lucas 24:44 gebruikte Hij een vergelijkbare formulering: 'Alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen [het eerste boek van de groep Geschriften] moest vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen'.

Handschriften (6)

Helaas is van geen enkel bijbelboek het oorspronkelijke handschrift (autograaf) bewaard gebleven. We beschikken alleen over afschriften. Het oudste tekstfragment uit het Oude Testament is een zilveren amulet met de priesterzegen (Num. 6:24-26), te dateren in de zevende eeuw voor Chr. Het oudste tekstfragment uit het Nieuwe Testament stamt uit plusminus 125 na Chr. (enkele verzen uit het Johannes-evangelie op een klein stukje papyrus). Traditioneel werden in de joodse synagoge Schriftrollen gebruikt, terwijl onder christenen de handzame codexvorm populair werd. Zo'n codex, een soort katern, kon bestaan uit papyrus (met cursief schrift) of perkament (met eerst een groter, later een kleiner lettertype). De wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek van de handschriften heet tekstkritiek (NB Dit is iets anders dan Schriftkritiek; men kan tekstkritische methoden beoefenen uit eerbied voor de Schrift). Verschillende lezingen worden met elkaar en met oude vertalingen vergeleken om na te gaan wat vermoedelijk de oorspronkelijke tekst was. Daarbij spelen factoren als ouderdom, kwaliteit en geografische spreiding van die lezingen een belangrijke rol. Meestal gaat het trouwens niet om principiële verschillen. Zie verder 'Masoretische tekst' en 'Meerderheidstekst'.

Masoretische tekst (7)

Eeuwenlang hebben de rabbijnen gewerkt aan een betrouwbare tekst van de Hebreeuwse Bijbel. Deze officiële overlevering wordt Masora genoemd en de overleveraars zelf heten Masoreten. Aanvankelijk bestond de Bijbeltekst uitsluitend uit een reeks van rechts naar links geschreven medeklinkers, zoals bij het Hebreeuwse kwadraatschrift gebruikelijk was. Pas vanaf de zesde eeuw na Christus is men begonnen de uitspraak van deze consonantentekst (= tekst bestaande uit medeklinkers) vast te leggen door er vocaal- (= klinker) en accenttekens in aan te brengen. Het aldus door de school van Ben Aser in Tiberias ontwikkelde systeem, zoals het bewaard bleef in de Codex Leningradensis (1008 na Chr.), ligt nog steeds ten grondslag aan alle wetenschappelijke uitgaven van het Oude Testament. Opmerkelijk was de vondst van complete Schriftrollen (onder andere een Jesaja-handschrift) uit de enorme bibliotheek van de Qumran-gemeenschap. Deze bijbelteksten, die voornamelijk uit de tweede en derde eeuw voor Christus dateren, vertonen overeenkomst met de veel latere Masoretische tekst, afgezien van talloze spellingsvarianten.

Meerderheidstekst (8)

Vanaf de Reformatie tot ongeveer 1900 was voor het Nieuwe Testament een algemeen aanvaarde tekstoverlevering in gebruik. Die tekst komt in verreweg de meeste handschriften voor en was vooral in het Oosten door de christelijke kerk bewaard (Byzantijnse tekst). De Statenvertaling gaat nog op deze Meerderheidstekst terug. Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft zich echter een omslag voltrokken: men gaf de voorkeur niet aan de meeste, maar aan de oudste handschriften. Moderne Bijbelvertalingen zijn gebaseerd op een Griekse tekst die veel waarde hecht aan de ouderdom van de handschriften, met name de in Egypte gevonden papyri. Toch moet bedacht worden dat hoge ouderdom niet automatisch garant staat voor de kwaliteit van een manuscript. Soms blijkt dat de papyri verrassend steun bieden aan een bepaalde lezing uit de Meerderheidstekst.

Septuagint (9)

De oudste vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks (vanaf de derde eeuw voor Christus) is afkomstig uit Egypte. Toen de grote joodse gemeenschap in Alexandrië onder invloed kwam van het hellenisme en de Griekse taal het Hebreeuws (en Aramees) als omgangstaal had vervangen, kon men de Tenach niet meer begrijpen en werd een vertaling gemaakt in het Grieks. Die kreeg de naam Septuaginta (Latijn voor: zeventig, afgekort als LXX), omdat er 70 of 72 vertalers aan gewerkt zouden hebben. Volgens de legende waren ze onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde resultaat gekomen. Om die reden gold deze vertaling als geïnspireerd en gezaghebbend, evenals het Hebreeuwse origineel. In de Septuagint, die vooral bestemd was voor gebruik in de diaspora, werden echter behalve de vertaalde Tenach nog andere joodse geschriften opgenomen. De verzameling telde vier delen: Pentateuch (de vijf boeken van Mozes), Historische Boeken, Wijsheidsboeken, en Profetische Boeken. Deze indeling vindt men nog steeds in de katholieke Bijbel (zie de Willibrordvertaling). De protestantse Bijbel daarentegen beschouwt alleen de Hebreeuwse Tenach als gezaghebbend; de overige boeken uit de Septuagint worden vanwege hun onduidelijke herkomst apocrief genoemd.

Apocrief (10)

Apocrief betekent 'verborgen', dat wil zeggen van onduidelijke herkomst. Dit geldt vooral voor de geschriften uit de joodse traditie die als geestelijke ondersteuning voor joden buiten Israël in de Septuagint waren opgenomen. Ze worden onderscheiden van de canonieke boeken en opgesomd in artikel 6 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 'De kerk mag deze boeken wel lezen en ervan leren, voor zover zij overeenstemmen met de canonieke boeken'. Ze hebben namelijk geen goddelijk gezag. De rooms-katholieke kerk spreekt over deuterocanonieke boeken: gezaghebbende geschriften van een tweede categorie. In sommige bijbeluitgaven is de groep apocriefe of deuterocanonieke boeken opgenomen tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Canoniek (11)

Het Griekse woord kanoon (rietstok) wordt overdrachtelijk gebruikt om een bepaalde richtlijn aan te duiden. Dat kan een christelijke leefregel zijn (zie Gal. 6:16) of een kerkelijke afspraak: een canon is ook een synodebesluit. Bij de Bijbelcanon gaat het om een leesregel. In de besluiten van het Concilie van Laodicea (360 na Chr.) is voor het eerst sprake van 'canonieke geschriften' van zowel het oude als het nieuwe verbond. Het zijn alleen deze geschriften, aldus dit Concilie, die in de gemeenten voorgelezen mogen worden. Canoniek wil zeggen: gezaghebbend voor leer en leven. Om welke geschriften het gaat, worden we niet gewaar. Zeven jaar later schrijft bisschop Athanasius zijn Paasbrief, met daarin een complete opsomming van alle oud- en nieuwtestamentische bijbelboeken. Een dergelijke lijst vinden we terug in de besluiten van de Concilies van Hippo Regius en Carthago (resp. 393 en 397 na Chr.). Moeten we uit het voorgaande concluderen dat de christelijke kerk binnen veertig jaar besloten heeft aan deze geschriften goddelijk gezag toe te kennen? Laten we ons realiseren dat de kerk nooit zonder canon is geweest. Het Oude Testament had men overgenomen van het jodendom. Dat een canonieke boekenlijst werd opgesteld, was veeleer bedoeld als leeswijzer voor de liturgie. Zo werd officieel vastgelegd wat inmiddels algemeen aanvaard was. Wereldwijd zou tijdens de eredienst in alle gemeenten uit dezelfde boeken gelezen en gepreekt worden. Boeken die zich om zo te zeggen in het gebruik bewezen hadden als geïnspireerd en die daarom door de christelijke kerk konden worden ontvangen als heilig en canoniek. Dit was het resultaat van een langdurig proces van erkenning. De Heilige Geest, de grote Inspirator van de Schrift, heeft ervoor gezorgd dat de Bijbel werd (h)erkend als het normatieve Woord van God.

Lamp (12)

'Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken' (Psalm 119:40). Een lamp voor mijn voet: met zo'n voetlicht kan ik de volgende stap zetten. Een licht op mijn pad: met zo'n looplamp kan ik de route iets verder overzien. Ook Gods gebod wordt vergeleken met een lamp voor onderweg (Spr. 6:23). Zo is Gods woord dus, niet meer en niet minder. We moeten er goede aandacht aan geven. Petrus noemt het profetische woord een lamp, die schijnt op een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten (2 Petr. 1:19). Als de grote Dag aanbreekt, verbleekt het lamplicht en wordt alles overstraald door de oneindige glorie van God.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   
Heer, wees mijn Gids
       

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)