Wat heb je aan de Bijbel ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 601 - Wat heb je aan de Bijbel ?

Here, leer ons onderzoeken

Als je de Bijbelleest, kom je gedeelten tegen waarvan je je onwillekeurig afvraagt: wat heb je daar nu aan ? Heeft dat ons nog wel iets te zeggen?

Het is een goede gewoonte om in het gezin regelmatig uit de Bijbel te lezen. Bijvoorbeeld na iedere maaltijd, omdat dan het gezin meestal bijeen is. En om de kinderen erbij te betrekken is er geen betere methode dan ook hen een gedeelte te laten lezen. Maar dan kom je Bijbelgedeelten tegen, die daarvoor niet zo geschikt zijn: hoofdstukken met reeksen, vaak moeilijk uit te spreken (1 Kron.1-8) namen, lange geslachtsregisters, schijnbaar'droge (Joz 15-19)  opsommingen van plaatsnamen.

Wat heb je daar nu aan?

De Bijbel leert ons God kennen; de Bijbel leert ons onszelf kennen. God: de Heilige, die ons maakte om Hem te dienen. Wij: zondaren, die tegen Hem in opstand zijn gekomen en Hem niet dienstbaar wilden zijn. De Bijbel spreekt over de straf over de zonde, maar ook over de verlossing van de zonde door Jezus Christus. De héle Bijbel doet dat. Ieder Bijbelboek op zijn manier. Elk gedeelte van de Bijbel heeft, ook al lijkt dat niet zo, in de grote lijn van het geheel van de Bijbel, wel degelijk betekenis.

HET ZEGEVIERENDE WOORD VAN GOD

Het Woord neemt de plaats in van de ongeziene Christus. Het Woord dat in ons leeft, gaat ons in het bloed zitten. Het Woord wordt een deel van de mens door overdenking ervan.

Wie op het Woord acht geeft, zal het goede vinden Spr 16:20a.
Het Woord zal zijn uitwerking niet missen, want geen Woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen Luc 1:37.

Godsdienst is geen hobby, speel niet met Gods Woord!
God wil door zijn Woord tot ons spreken.
Mensen zoeken naar God, naar zijn Woord.

Jozua 1:8 zegt: Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt over­eenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Welzalig hij die Gods wet overpeinst Ps 1:2

Hand 19:20: 'Zo wies (nam toe) het Woord des Heren krachtig en het werd sterker (of: verkreeg de overhand)'.
Een opwekking in Efeze schudde het land. Het was niet Paulus'
prediking; het was niet zijn logika of filosofie; het was het
Woord van God.

Des Heren Woord is zuiver Ps 18:31, waarachtig Ps 33:4, het
geneest Ps 107:20, het maakt levend Ps 119:25, het richt op
Ps 119:28, het is gerechtigheid Ps 119:123, het verspreidt licht Ps 119:130, het geeft de onverstandigen inzicht Ps 119:
130, het is het zwaard des Geestes Ef 6:17, het reinigt Ef 5:
26, het verzoent 2 Cor 5:19 en het is getrouw 1 Tim 1:15.

Gods Woord heeft eeuwigheidswaarde Mat 24:35 zegt: 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan'.

Niets is zo sterk als Gods Woord, zie Hebr 4:12.

Hand 12:24: 'En het Woord des Heren wies en verbreidde zich'.
Het groeide in de gedachte van de mensen. Het kreeg de over hand op hen.

Even Saulus/Paulus als voorbeeld:

1. Voor zijn bekering:
Rom 10:2-3 zegt: 'Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

2. Bekering Saulus Hand 9: 17-19.

3. Het handelen van Saulus/Paulus Hand 9: 19b-22.
We zien dus dat er na een bekering een totale verandering kan/moet zijn.

Filp 3:4b-9.

Wie zegt: 'Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaard, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn Woord bewaard, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt: dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft 1 Joh 2:4-5.

Geloof doet het Woord zegevieren

Geloof ontstaat wanneer het Woord de overhand krijgt op de denkprocessen.

In Mat 14:13-21 regeerde het Woord op Jezus' lippen de wet van vraag en aanbod. Vijf broden en twee visjes vermenigvuldigden zich totdat vijfduizend mensen verzadigd waren en twaalf manden met brokken overbleven.

In Mat 8:23-27 zien we het Woord op Jezus' lippen de overhand krijgen op de natuurwetten. U herinnerd u dat Hij sprak: 'O kleingelovigen'.
"Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoor­zaam zijn?"

De hoofdman te KapérnaÜm

Toen hij nu KapérnaÜm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot Hem: Zal Ik komen en hem gene­- zen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een Woord en mijn knecht zal herstellen Mat 8:5-8. Vers 13 zegt:
En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.

Psalm 119: 65-72; 89-105.

Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden Joh 15:7.

Joh 1:1-3: 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is'.

Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt Ps 33:6.

Jac 1:19-25.

Openb 3:7-13.
         
Leerzame geslachtsregisters

Hoe ook de dorre, eentonige en lange geslachtsregisters in de Bijbel een boodschap hebben voor wie nu het Woord van God leest, kan duidelijk worden als je in je persoonlijke bijbelstudie daar eens aandacht (Gen.4 : 17-22) aan geeft. In het vierde hoofdstuk (Gen.4 : 25-5:32) van Genesis staan twee geslachtsregisters.

De twee zonen van Adam en Eva, Kaïn en Seth, zijn ieder hun eigen weg gegaan. De zonde is in de wereld gekomen; de straf en de vloek van God zijn voelbaar geworden in alles. Het leven wordt moeilijk. De strijd om het bestaan is begonnen. De ont- plooiing van het geslacht van Kaïn is indrukwekkend. Ze zoeken bescherming; ze proberen te vluchten uit de moeiten; ze moeten zich zien te redden.

Al tijdens het leven van Kaïn komen (Gen. 4 : 7) de eerste vaste nederzettingen tot stand. Het is natuurlijk allemaal nog maar een pril begin, maar het is de aanzet tot de latere stedebouw. Hun steden werden het concentratiepunt van menselijke activiteit; het waren de vestigingen waarin zij zich konden beschermen tegen vijanden. Die bescherming was niet bepaald een luxe, (Gen. 4 : 23) als je denkt aan het wraaklied van Lamech. Voor de nakomelingen van Kaïn geldt het recht van de sterkste. Die instelling maakt mensen hard en vindingrijk. (Gen.4 : 19-22) Ambacht, kunst en cultuur komen bij hen tot een brede ontwikkeling in dienst van de vergemakkeling en veraangenaming van het leven.

Niets van wat hun welvaart hun biedt is tot eer van hun Schepper tot stand gekomen. En niets wordt gebruikt tot eer van hun Schepper. Er is sindsdien niet zo veel veranderd. De mens leeft op aarde om zichzelf te redden. En wie niet handig is of sterk, delft het onderspit.

De nakomelingen van Seth ontwikkelen zich heel anders dan die van Kaïn. Van hen is weinig interessants te vertellen. Hun bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid valt in het niet vergeleken met de prestaties van de nakomelingen van Kaïn.

Er is eigenlijk maar één bijzonderheid (Gen. 4: 26): 'In de dagen van Enos begon men de naam van de Here aan te roepen'. Dan zijn er kennelijk zoveel nakomelingen van Seth, dat samenkomsten gehouden kunnen worden, waarin de eredienst voor God gestalte krijgt. Het is het begm van de officiële kerkdiensten.Gezamenlijk danken zij God voor alles wat Hij doet en geeft; gezamenlijk bidden zij om Zijn bescherming, Zijn hulp.

Dat is het tegenovergestelde van wat Lamech deed. De nakomelingen van Seth erkenden hun afhankelijkheid. Zij namen niet het recht in eigen hand. Ze wisten dat hun leven door God werd geleid.

Twee geslachtsregisters, twee verschillende levensstijlen

Al vanaf het begin van de mensheid is er de tegenstelling: aan de ene kant de mensen die uitgaan van zelfhandhaving en zelfverlossing, aan de andere kant zij die willen leven uit genade en verlossing van God. De blijde boodschap: ook in een geslachtsregister.

(1 Kron. 1) In het eerst boek Kronieken staat ook een geslachtsregister; dat lijkt op het eerste gezicht veel ingewikkelder dan dat in Genesis. Maar toch is het in principe hetzelfde. Direct in het eerste vers van dit register valt op, dat wel de stamboom van Adam-Seth-Enos-Noach wordt vermeld, maar niet die van Kaïn-Lamech.

De nakomelingen van Kaïn hebben hun einde gevonden in de zondvloed: ze spelen geen rol meer voor de toekomst waaraan God werkt. Er komt een einde aan de geschiedenis van de mensen die dachten zichzelf wel te kunnen redden. Maar het werk van God gaat door .

(Gen. 8; 20) Na de zondvloed diende het gezin van Noach eerst nog God. Maar de zonde zelf was niet verdwenen. De duivel is in de zondvloed niet ten onder gegaan. En de zonde zit in het hárt van de mens. Mensen blijven zondig; de zondvloed heeft hen daarvan niet verlost. Noach heeft dat al heel gauw door (Gen. 9; 18-27) zijn gedrag bewezen, zijn zoon Cham niet minder .

In het geslachtsregister van 1 Kronieken kun je zien, hoe het geslacht dat God dient steeds kleiner wordt. Van Noach gaat het naar Abraham, van Abraham naar David. Koning David, de voorvader van Jezus, mocht als koning vooraf iets laten zien van de toekomstige regering van Koning Jezus, zoals Hij die na Zijn Hemelvaart zou uitoefenen. Maar alle andere geslachten buigen zich van die lijn af en vergeten God steeds meer. Zij delen niet in de verlossing die Jezus voor hen zal brengen omdat zij er niet meer van weten.

 Na de zondvloed worden de mensen die niet meer van God willen weten of niet meer van Hem weten, niet meer gestraft door totale uitroeiing. Zij delen niet in de verlossing die God brengt door Abraham. Maar zij verdwijnen niet voorgoed uit het gezichtsveld. God bewaart Abrilham bij Zijn Woord en Zijn beloften. Via Abraham verlost Hij uit de macht van de duivel, die mensen God doet vergeten. De Verlosser Jezus Christus is de nakomeling van Abraham.

Als die Verlosser Zijn werk zal hebben uitgevoerd, mogen alle volken van de aarde in Zijn verlossing delen. Want dat had God beloofd aan (Hand. 2: 39 Abraham). (Gen. 12 : 3).

Mensen zijn zondig en onwillig, zijn ongehoorzaam aan hun Schepper . Maar ondanks dat leidt God de geschiedenis naar de komst van de Redder van de wereld. Jezus moet komen, juist om al die zondige mensen te redden van de straf op hun zonde. Dat is de boodschap, de blijde boodschap, van een dor geslachtsregister in het Oude Testament.

Wat heb je daar nu aan, vraag je je af als je het register oppervlakkig leest. Wie de Bijbel aandachtig leest en overdenkt, ontdekt ook in die geslachtsregisters de boodschap van het evangelie. Jezus kómt, lees je overal. Om ook ons, die geen enkele relatie hebben tot het geslacht van David, te verlossen.

Zomaar een stamboom

(Matth. 1) In Mattheüs staat de stamboom van Jezus. Dat vormt het begin van het Nieuwe Testament. Je zou je kunnen afvragen of er geen beter begin te bedenken zou zijn geweest. Toch geldt ook hier weer, dat voor de lezer van dit geslachtstregister een boodschap van groot belang te lezen valt. en bedenk altijd dat de Bijbel niet ‘toevallig’ in elkaar is gezet !

Het doel en de opzet van het register in Mattheüs is enigszins verschillend van dat van de eerder genoemde registers. In deze stamboom staat de belofte dat Jezus geboren zal worden, centraal. De belofte aan Abraham en David worden nu vervuld door de geboorte van de Zoon.

Er blijkt een natuurlijke opvolging van geslachten, maar ook dat het een wonder is dat God uit dit geslacht de Messias geboren deed worden. God bleef trouw aan zijn belofte. En sommigen uit het register waren bepaald niet allemaal zonder zonde. Denk maar aan Juda, die door zijn gedrag met Thamar zonde bedreef. Maar toch: God blijft rouw aan zijn belofte. Rachab was een prostituée. Ruth een niet-israelitische de stammoeder van de Zoon van God: ook door zulke vrouwen brengt God Zijn belofte , tot vervulling. David Iaat Uria (1 Som. 11) vermoorden om zijn vrouw Bathséba aan zijn harem te kunnen toevoegen; God blijft trouwaan Zijn belofte. Het volk wordt voor zijn zonden gestraft en moet in ballingschap leven in Babylon: maar het huis van David blijft ook in Babel voortbestaan: God blijft trouwaan Zijn belofte. 1

Als na die eeuwen waarin zondige mensen God hebben tegengewerkt bijhet in vervulling brengen van Zijn belofte, dan toch die belofte wordt waargemaakt, schuift God Jozef, de nakomeling van David, opzij. Jozef mag vader héten van Zijn Zoon, maar het niet zijn. Uit de maagd Maria verwekt God zelf de Grote Zoon van David, zonder tussenkomst van de man. Hoe duidelijk laat God daarmee zien, dat Hij niet afhankelijk is van mensen. Als de komst van Jezus trouwens van die mensen afhankelijk gewe~t zou zijn, was de Verlosser nooit geboren. Dat wordt wel duidelijk uit dit geslachtsregister.

De komst van Jezus heeft een duidelijke nauwkeurig te volgen voorgeschiedenis van eeuwen. Maar Zijn geboorte is enkel en alleen te danken aan het werk van God. Hij heeft Zijn belofte gestand gedaan.

De Bijbel, daar heb je wat aan !

De Bijbel brengt de blijde boodschap van de verlossing en bevrijding van de zonde. Redding die mogelijk werd door het leven, lijden en sterven van Jezus Christus. Hoe zondig mensen ook mogen zijn, God wil ze Zijn kinderen noemen, als ze zich laten redden door Zijn Zoon. Dat Iaat de Bijbel zien, óók door middel van opsommingen van namen, waar we niet zo goed raad mee weten. We zijn even zondig als de mensen die genoemd worden in de geslachtsregisters in de Bijbel. Voor wie dat beseft, mag het een grote steun zijn, te weten, dat God dezelfde is gebleven. De God, die zondige mensen wil ge- bruiken in Zijn dienst. De God, die redding brengt, waar mensen verloren zouden gaan.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is