De Bijbel zegt het zélf

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 015 - De Bijbel zegt het zélf

Je kunt op veel manieren de Bijbellezen

Maar één van de mer kwaardigste is toch wel de volgende. Iemand heeft eens de hele Bijbel doorgelezen, van de eerste tot de laatste bladzijde. Ondertussen zat hij te rekenen en te cijferen. Toen hij aan het eind gekomen was, had hij een geweldig stuk rekenwerk verricht. Hij had toen uitgerekend dat de Bijbel 3.500.000 tekens bevat; 770.000 woorden telt; 6855 keer het woord HERE gebruikt; en zo nog veel meer .

Het is natuurlijk een manier. Maar zo mag je de Bijbel eigenlijk niet lezen. De Bijbel is geen puzzelboek, geen vakboek voor theologen, geen religieuze roman. ". De Bijbel is het Woord van God.

De Bijbel is HET BOEK DER BOEKEN dat constant onder het vuur van de kritiek ligt vanuit allerlei richtingen, waaronder de theologie zelf

Maar ook andere wetenschappers en journalisten van allerlei slag schijnt vaak niets te dol om de claims van de Bijbel te ondergraven. Want als de Bijbel werkelijk een boek met fabels en verhaaltjes is, die eigenlijk niet serieus te verifiéren zijn, dan liggen zijn geweldige claims aan diggelen en is de God van de Bijbel onschadelijk gemaakt. Gelukkig is de realiteit een geheel andere. Zelf heeft het onderzoeken van deze dingen mij erg geholpen om met zekerheid te kunnen zeggen: de Bijbel is Gods betrouwbare bericht aan ons en kan elke aanval, elke kritiek met glans weerstaan. Dat wil niet zeggen dat er in de huidige teksten van de Bijbel geen onduidelijkheden zijn, of dat alles gladjes verloopt, of dat de tekst compleet feilloos is. Maar het wil wel zeggen dat op alle punten waar de Bijbel aan de tand is gevoeld, zijn betrouwbaarheid overtuigend is gebleken. Het is daarom goed om óók zelf de Bijbel goed te bestuderen. en klemt de vraag steeds opnieuw bij vele mensen: Is de Bijbel nu het Woord van God...of het woord van mensen?

Er zijn maar twee mogelijkheden. We vinden de Bijbel onbetrouwbaar; misschien met hier en daar wel een rare of ware of rake opmerking, maar verder toch wel vol met kinderlijke fantasieën en/of zelfs wel misleidende redeneringen. dat de Bijbel een boek van God zou zijn, is een bewering van mensen.

Of we aanvaarden de Bijbel zoals die zichzelf aandient, als een boek waarin God zelf tot mensen spreekt, tot jou en mij als het Woord van God !

De Bijbel: Het Woord van God

De Bijbel bestaat niet zomaar uit losse, onsamenhangende woorden. Op elke bladzijde van de Bijbel spreekt God. en Hij spreekt zijn woorden door middel van profeten, evangelisten en apostelen, ja zelfs door jou en mij. Alles wat in de Bijbel beschreven is, hangt dus met elkaar samen. Daarom mogen we ook nooit zomaar een geïsoleere tekst hier if daar uit de Bijbel op zichzelf gebruiken om daarmee de ander één of andere les te leren. Het gaat in de Bijbel om het éne Woord, het éne spreken van God, zoals dat zwart op wit in de Bijbel is neergeschreven. Alles wat in de Bijbel staat heeft God zelf erin laten schrijven. en op de vraag hoe we dat kunnen weten, is maar één antwoord mogelijk: de Bijbel zegt het zélf ! Daarbij: niet wij mensen verklaren de Bijbel tot een heilig boek, niet wij verheffen het tot het woord van God. De Bijbel zélf verklaart dat op verschillende plaatsen: mensen,

Een voorbeeld van zo'n plaats in de Bijbel. De schrijver van de brief aan Hebreeën (10: 16, 17) citeert een gedeelte uit de profetie van Jeremia: Jer. 31: 33, 34. Je zou kunnen verwachten, dat zo'n citaat wordt ingeleid met een zinnetje als: bij de profeet Jeremia lezen we het volgende, of iets dergelijks. Maar dat staat er niet. Er staat iets heel anders. 'En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis.' En daarna volgt het citaat uit de profetie van Jeremia. Wat daar in die brief aan de Hebreeën staat betekent niets anders dan: de Heilige Geest, dat is God zelf, heeft deze woorden van Jeremia gesproken. Het zijn niet maar woorden van Jeremia, het zijn woorden van God .God spreekt hier tot jullie!

Of is de Bijbel het boek van mensen ?

Er zijn twee mogelijkheden: De Bijbel is het woord van een aantal mensen, óf de Bijbel is het Woord van God. Met het antwoord staat of valt alles. En het antwoord luidt: de Bijbel is het Woord van God. Maar is het nu bewezen dat dit het juiste antwoord is? Nee, niet in de zin van een bewijs', gevonden door een redenerend verstand. Het is tenslotte de zekerheid van het geloof. Het geloof en gelóven betekent zeker zijn van iets dat de Bijbel waar. Ook als de Bijbel zegt: 'Dit is het Woord van God.'

In zijn tweede brief schrijft Petrus 2 Petr. 1:16-21 over de geschiedenis die verteld wordt in Mattheüs 17:1-1. Samen met Petrus, Jacobus en Johannes bevond de Here Jezus zich eens op een hoge berg in eenzaamheid. En dan klinkt er uit de hemel een stem. God zegt dan: 'Deze (Jezus) is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! Petrus en de twee andere discipelen hebben die stem heel duidelijk gehoord. Ze wisten toen dus heel zeker, dat Jezus echt de Zoon van God was; de beloofde Redder van de wereld, naar wiens komst het volk Israël al eeuwenlang had uitgezien. En als Petrus dan, terwijl hij zijn brief schrijft., terugdenkt aan die gebeurtenis, schrijft hij de regels: 'Omdat wij toen die stem gehoord hebben, achten wij het profetische Woord des te vaster. ' Dan bedoelt hij met dat 'profetische Woord' het Oude Testament. En hij aanvaardt al die Bijbelboeken zonder meer als het Woord van God. Petrus wist het toen: je kon zeker zijn van alles wat er in die boeken gezegd was over Jezus, die komen zou. En nu die stem uit de hemel erbij gekomen is, is hij nog zekerder van de waarheid van dat Woord overtuigd. Er is geen twijfel meer mogelijk!'

Petrus legt dat in vers 21 nog nader uit. Hij legt er dan de volle nadruk op dat de profetie nooit het produkt is van een mens. Ze werd wel gesproken en geschreven door mensen als Mozes, Jesaja, Ezechiël. Maar niet als resultaat van hun willen, hun kunnen. Ze werden ertoe aangezet door de Heilige Geest en ze hebben in opdracht van God gesproken. Ze waren volkomen afhankelijk van God. Werden door Hem geleid en aangespoord. De auteur, de mens stond geheel in dienst en onder leiding van de Grote Auteur van de Bijbel.

Bijbel legt zichzelf uit

Met de Bijbel als het Woord van God moet je dus wel heel eerbiedig en zorgvuldig omgaan. God is aan het woord en dan moeten we Hem wel aan het woord laten. Dat betekent geduldig luisteren, nauwkeurig lezen. Het is maar al te verleidelijk de Bijbel voor je eigen karretje te spannen. En wanneer dat zo in je kraam te pas komt, ben je al snel geneigd zelf dingen in de Bijbel te leggen, of er uit te halen die er niet in staan. Dat gebeurt maar al te vaak. Petrus noemt dat 'eigenmachtige uitlegging'. Het Woord van God mag je niet gaan uitleggen, verklaren naar eigen smaakt in inzicht. De Bij- bel legt zichzelf uit. En daaraan moeten we ons houden.

Jazeker: Moderne wetenschap in de bijbel

De bijbel

De bijbel wordt tegenwoordig gezien als een mythologisch boek. Vaak worden de verhalen als achterhaald en fabelachtig bestempeld, maar het tegendeel is waar. De bijbel staat vol met wetenschap, of zelfs met wetenschap die nog niet bekend is bij de huidige wetenschappers. Wanneer we kijken naar kleine details, zoals de wetten in de bijbel, zien we ongekende wijsheden schuilgaan. In deze inleiding wil ik eerst kijken naar de besnijdenis, de ceremoniële wetten en dan iets over de geestelijke wetenschap.

De besnijdenis

Toen Abraham 99 jaar oud was, heeft God het verbond tussen Hem en Abraham vernieuw. Zoals we lezen in Genesis 17:10 en verder.

‘Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten.’

Het gaat hier om een teken van het verbond, de besnijdenis, maar waarom nu juist de besnijdenis? God had toch ook een ander teken kunnen geven? Achter dit teken gaat een ongekende wijsheid schuil. Door de voorhuid te besnijden wordt de kans op een besmetting vele malen verkleind, ook is het lichaamsdeel veel beter schoon te maken. De hoeveelheid peniskankergevallen neemt af tot het minimum, en ook de kans op een geslachtziekte neemt snel af.

Als je kijkt naar de getallen van peniskanker in India en dergelijke landen, waar ook veel aan de hygiëne te wensen overblijft, is besnijdenis van essentieel belang. Zo is het aantal peniskankergevallen 10-20% van alle kankergevallen.

Daarnaast is er een vermindering van kans op baarmoederhalskanker voor de vrouw van een besneden man. Doordat er minder kans is op overbrenging van infecties en minder kans op geslachtziekte neemt de kans op baarmoederhalskanker tot tien maal af.

De besnijdenis vond plaats op de achtste dag, hierbij werd niet gekeken of het een sabbatdag of een feestdag was, zelf op de grote verzoendag ging de besnijdenis gewoon door. Dit alles als de gezondheid van het kind het toeliet, aldus de Dachels. Ook dit is een detail waar wel iets over te zeggen is.

De eerste vier dagen is een kind erg vatbaar voor bloedingen, zelfs tot shock en doodbloeden toe. Dit komt dat enkele van de stoffen van het stollingssysteem nog niet voldoende aanwezig zijn. Zo wordt pro-trombine door de moeder meegegeven en is na die enkele dagen bijna op, vitamine K wordt in de darmen gemaakt door bacteriën, maar omdat de baby steriel wordt geboren is de vitamine K nog bijna niet aangemaakt. Uit veiligheid wordt dan ook tegenwoordig, in sommige gevallen, vitamine K bij de pasgeboren baby ingespoten. Wanneer de baby meer dan vier dagen oud is gaat de aanmaak van bruikbare pro-trombine beginnen, tot op de achtste dag een top van honderdtien procent wordt bereikt. Op de achtste dag stopt een bloeding dus sneller dan welke dag ook in zijn leven. Daarnaast heeft een baby onder de drie weken geen napijn, terwijl een ouder mens langer napijn heeft of last van traumatische verschijnselen.

Met andere woorden: de perfecte dag voor een besnijdenis is de achtste dag. Abraham of Mozes wisten dit niet of hebben er een levenlang onderzoek voor gedaan, ook al is het door hen opgeschreven. Dit is de kennis van de Schepper van pro-trombine en vitamine K.

De ceremoniële wetten

De ceremoniële wetten hebben naast hun ceremoniële waarde ook zeker een maatschappelijke waarde. Wanneer we kijken naar wetten van de Egyptenaren in vergelijking met Israëlitische wetten waren de Israëlieten de andere volken ver voor. Zij waren ook het enige volk dat een gezamenlijke hygiënestandaard had, of een voorgeschreven voedselgebruik had. Daarnaast hebben de ceremoniële wetten ook nu nog een waarde op wetenschappelijk gebied. De wetten van de Egyptenaren zijn in veel gevallen al wetenschappelijk zinloos verklaard, dat is bij de Israëlitische wetten niet het geval. Hierbij zullen we dan ook even kijken naar de waarde op hygiënisch gebied en op voedingskundig gebied.

Hygiëne

De Israëliet moest zich één maal per week wassen en ook regelmatig hun kleren wassen. Dit gebeurde bij de omliggende volken niet, wat Israël tot een sterk volk maakte door de gezondheid. Dit wassen hielp hen bijvoorbeeld in de strijd tegen kleerluis, de overbrenger van vlektyfus, schurftmijt, of vlooien en luizen, welke veel epidemieën kunnen veroorzaken. Dit zien we ook later in de middeleeuwen terug wanneer een groot deel van de wereldbevolking ten prooi valt aan de epidemieën, door onhygiënische omstandigheden.

Naast wassen staan er in de wetten van Mozes ook voorschriften op gebied van opslag van voedsel. Zo moest de Israëliet zijn eten weggooien wanneer er een dood dier op viel, en het opslagmiddel schoon maken met water. In onze tijd gooien we eten ook zonder de wetten van Mozes weg, wanneer er een dode muis in ligt of de verpakking is aangevreten door een muis, maar in zijn tijd keek men niet al te nauw met eten.

Ook wanneer er iemand stierf, moest het eten wat open in het huis lag worden weggegooid. Omdat in die tijd veel mensen stierven aan een ziekte in plaats van door ouderdom, waren zulke wetten ook belangrijk voor de veiligheid van het gezin.

Zelfs wanneer er water op een voorraad eten viel was het onrein en moest je het weggooien. Dit lijkt overdreven, maar door het vaak onhygiënische water en de hoge temperaturen kunnen gevaarlijke bacteriën binnen enkele uren uitgroeien tot een gevaarlijke ziektebron. Wanneer het eten dan na enkele uren of dagen gegeten zou worden, zou een diaree het minste zijn wat je kan overkomen.

Voeding

Wanneer we kijken naar de voedselwetten zijn er allerlei verschillende meningen. Sommige critici zijn van mening dat de voedselwetten zijn geschreven naar economische motieven. (Zoals dieren die veel tijd kosten om op te jagen zijn verboden voor consumptie, of dieren die makkelijk te fokken zijn juist weer toegestaan voor consumptie.) Maar dit is niet echt een bevredigende uitlegging voor de motieven van de voedselwetten.

Wanneer we kijken naar de huidige voedingsleer komen we veel meer in een goede richting. De moderne voedingsleer sluit naadloos aan op de regels van de wetten. De wetten zijn dan ook naast een religieus motief ook uit een biologisch oogpunt geschreven.

Door de wetten na te leven in de primitieve omgeving wordt de kans op een hogere gezondheid veel groter. Zo neemt de kans op infecties, larven, wormen, en dergelijke ziekten af. Bijvoorbeeld het vlees van varkens en ratten kan levensgevaarlijke ziektekiemen bevatten, en het vlees van weekdieren kan uitermate snel bederven.

Ook hebben de wetten een hoge waarde op het gebied van biologisch evenwicht. De dieren die zijn verboden voor consumptie zijn vaak nuttig voor het natuurlijke evenwicht. Bijvoorbeeld omdat ze zieke dieren en kadavers eten, of omdat ze plaagdieren bestrijden.

Het opvallende van Gods wetten is, als we ze goed bestuderen, dat de wetten veel wijsheid bevatten. Mozes was zeker geen wetenschapper in de voedingsleer, ook konden de wijsheden niet van andere volken worden overgenomen, omdat deze ‘wijsheden’ onlogisch en primitief in elkaar zaten. De wijsheid kwam van God vandaan, Hij wist wat goed voor het volk was.

Geestelijke wetenschap

Als we zo allerlei aspecten van de bijbel zouden bekijken zien we allerlei wijsheden, die in de tegenwoordige tijd worden onderzocht. Wijsheden die men destijds vaak niet kon weten, wijsheden hoger dan onze huidige wijsheden.

Maar toch zijn al deze wijsheden niet de belangrijkste wijsheden die er in de bijbel te vinden zijn. Geestelijke wetenschap is toch wel de belangrijkste wetenschap die er te vinden is, hiervoor wil ik even kijken naar het eerste acht verzen van Spreuken 2.
1.Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt;
2.Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;
3.Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
4.Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
5.Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
6.Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.
7.Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen;
8.Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren.

In dit gedeelte zien wij dat we Gods wet moeten laten gelden, we moeten ze wegleggen zoals een schat die je niet kwijt wil raken. We zetten, denk ik, allemaal ons geld op de bank, daar kan je het niet makkelijk kwijt raken. Ook zo moet je de wet opsluiten in je hart zodat je de keuzes en dagelijkse leven eraan kan staven. Natuurlijk kunnen wij nooit meer aan de wet voldoen, maar het is Gods heilige eis, en daar moeten we alles voor doen. Het is tenslotte niet zo, dat God ons geschapen heeft zonder dit kunnen. We moeten luisteren naar de wijsheden, niet naar geklets wat nergens over gaat, we moeten ons hart naar verstandigheid zetten. De verstandigheid is een vast goed, wat in Gods woord staat is vast.

Ja, je moet jezelf tot het verstand roepen, als iemand die hulp van een ander nodig heeft, en zo je stem aan de verstandige zaken geven. Je moet het zoeken als een schat die niet te missen is. Dan zal God een belofte waar maken, Hij zal je dan laten zien wat de vreze van de Heere is. Dit is een beloften van hoge waarde, het gaat hier namelijk om de wijsheid tot zaligheid. Wanneer je naar die wijsheid zoekt, zal je het vinden, door God gegeven. Er staat niet voor niets: “Zoekt en gij zult vinden.” Zo staat het ook in vers zes: “Want de HEERE geeft wijsheid, uit Zijn mond komt kennis en verstand.” De voedselwetten zijn hier een klein voorbeeldje van, hier zit een ongekende wijsheid in verscholen.

En nu de opdracht voor iedereen van ons, ga zoeken. Twee simpele woorden, met een ongekende belofte. Wanneer je maar oprecht en biddend zoekt en leeft, zal Hij je wijsheid geven. God belooft het in Zijn woord, en God doet wat Hij beloofd. Wanneer je niet weet hoe je moet zoeken, ga dan bidden, vraag om kracht en hulp, om te kunnen zoeken. Johannes schrijft het zelf heel doeltreffend: “Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.” De schriften getuigen van Christus, de nodige schakel tussen ons en de Vader. Wanneer we de wijsheid tot zaligheid krijgen, zullen we Christus moeten leren kennen, en in Hem geloven. Vraag dan om die Christus, Hij is je enige Redding.

En wanneer je al mag geloven dat Hij je zonden voor je gedragen heeft, dan zit er in Spreuken 2 ook nog een mooie belofte in de laatste verzen. De woning staat op je te wachten, Christus is bezig met de bereiding ervan. Zo staat het ook in Johannes 14: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.” Dus wanneer de Christus klaar is met zijn bereiding, zal Hij terug komen, om je op te halen. Maar voor die tijd zal Hij tot een Schild zijn, wanneer je naar Zijn wil leeft. En ook dit kan je niet uit je zelf, ook daar is Christus voor nodig. Zo komen we weer bij het begin van het zoeken: “Bidt, en u zal gegeven worden.”

Naast deze beloften en wetenschappen staan er ook zeker andere in de bijbel, voor degene die zich niet bekeren. En die maakt God ook waar, want God is eerlijk en recht. Daarom moet je zo snel mogelijk gaan zoeken en bidden, voor het te laat is. Want het oordeel of de dood komt als een dief in de nacht, het is in een ogenblik eeuwigheid, maak alsjeblieft daarvoor de keuze, en vraag om gebed en bekering. Want het wordt een van de twee: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” Vraag dan vandaag nog of het de eerste keus mag worden.

 Lees ook eens: Kompas voor christenen.

In bovengenoemde  schets wordt stil gestaan bij het gebruik van de Bijbel. Waarom heeft God Zijn Woord gegeven? Wat is het belang van de Bijbelse boodschap? Hoe de Heilige Schrift is ontstaan?  Wat is de tijd en de taal van de Bijbel? Aandacht aan het lezen van de Bijbel en het doen van Bijbelstudie. De betekenis van Gods Woord voor het hart. Gods Geest is nodig om zondige harten te bekeren.


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG