HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbel : hoop en verwachtingDDe begrippen  ‘hoop’  en 'verwachting' hebben in de Bijbel een andere inhoud dan die bij ons in het heden gebruikelijk is. Tegenwoordig bevat ‘hoop’ het element van onzekerheid. Je zou willen dat het gebeuren gaat, maar zeker is dat niet.

Tegenwoordig bevat ‘verwachting’ eveneens het element van onzekerheid. Je zou willen dat het gebeuren gaat, maar het kan vriezen of dooien.

Lees de Bijbel

Wat is de Bijbelse hoop?

Bijbelse hoop. De zekerheid dat het beloofde zich zal voltrekken. De gehele Bijbel is doortrokken van deze hoop, de vervulling van de verwachting, die Gods belofte gewekt heeft.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen… (Hebreeën 11: 1a, NBV)

Hoop is misschien wel het centrale woord in de Bijbel. Hoop is iets anders dan optimisme. Een optimist trekt zich op aan bepaalde, concrete gebeurtenissen waarvan hij hoopt dat ze snel gaan komen, zodat alles beter wordt. Op zich niks mis mee, maar niet te vergelijken met de Bijbelse Hoop. Je kunt optimist zijn zonder Hoop te hebben. Andersom: ook als je het een keer zwaar inziet, als je opziet tegen de moeilijkheden van alle dag, kun je toch Hoop hebben. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God Die mij redt, staat er in Habakuk 3: 17 en 18.

Er is al sprake van hopen op Gods beloften in de tijd vóór de zondvloed. Concreter wordt de Here God bij de aartsvader Abraham. De toezeggingen aan Abraham zijn het startpunt van een eeuwenlange ontwikkeling, die eindigen zal in de eeuwige heerlijkheid. Concreet; God beloofde hem, dat hij tot een groot volk zou uitgroeien en waardoor de gehele mensheid zou gezegend worden.
De hoop van Abraham en zijn nageslacht was aanvankelijk aards-gericht, d.w.z. hun werd het heilige land Kanaän beloofd als een eeuwige bezitting op aarde. Daar aangekomen gaat het weer volgens het schema afval, oordeel en herstel.

In het tijdperk der koningen stonden profeten op, die waarschuwden tegen de afval en maanden zij om tot bekering te komen, maar tevergeefs, waarop de oordelen, de aanstaande ballingschap werd aangekondigd.

Naast deze oordeelsprofetieën waren er ook talloze malen beloften voor een glorieus herstel en dat zou worden bewerkt door een telg uit het geslacht van de vroeger koning David, de zogenaamde ’Messias’ ( =gezalfde ).
Uiteindelijk ontstond geleidelijk aan de hoop en verwachting van het Joodse volk naar verlossing uit de macht van de heidense volken.
De Here God vervolgde dus aanvankelijk zijn heilswerk dus met de Joden, die Jezus hadden aangenomen en die het evangelie in de wereld uitbrachten.

De Kerk van het nieuwe verbond was in de aanvang sterk gericht op de wederkomst van de Here Jezus. 

Dat was haar hoop en verwachting en het was een aansporing om zich te laten toebereiden voor die komst opdat zij dan ’onberispelijk in heiligheid’ zou zijn voor Hem en waardig zou bevonden worden om het grote wonder te ondergaan van de levende verandering in een opstandingslichaam of de opstanding uit de doden en daarna opgenomen te worden, de Heer tegemoet, om voortaan altijd met Hem te zijn.

De kenmerken:

1. Een sterke verwachting van de wederkomst van de Here Jezus.

2. Het streven naar heiliging om onberispelijk te zijn bij de komst van de Heer.

3. De apostel Paulus was daar zeer op gespitst, gezien de vele teksten daarover, waarvan ook deze:: "Met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen".

4. Wat het persoonlijke leven betrof gebruikte hij ook het beeld van een wedloop. Hij beval zijn geloofsgenoten zich te gedragen als atleten, die zich voorbereiden op de wedloop.

5. Het grote moment waarnaar de christenen toen uitzagen, was, voor zover zij dan nog in leven waren, het moment, dat ze plotseling levend veranderd zouden worden bij de komst van de Here Jezus in heerlijkheid, en dat de gestorven christenen zouden opstaan uit de doden, ook in een opstandingslachaam gelijkvormig aan het opstandingslichaam van de Here Jezus.

6. Maar de wederkomst van de Here Jezus bleef uit en de twijfel begon op te komen, of het nog gebeuren zou. De apostel Petrus stelde toen dat voor God duizend jaar was als een dag en omgekeerd.

7. De latere brieven dringen er dan ook op aan te volharden in de hoop verwachting en het geloofsleven niet te laten verslappen. (lees eens verder)

Wat is de Bijbelse verwachting?

Er wacht ons allemaal een heerlijke toekomst. In dit leven zullen gelovigen mogelijk lijden en verdrukking ondervinden. God heeft nooit beloofd, dat het anders zou zijn. Maar, in de toekomst zal het anders zijn! God heeft Zijn kinderen een heerlijke toekomst van volkomen geluk beloofd.

De grote verwachting is de wederkomst van de Here Jezus Christus

'Wij kijken vol verwachting uit naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus'. (Titus 2:13). De Bijbel beschrijft de wederkomst van Christus. De Here Jezus zal komen met Zijn engelen, in kracht en grote glorie op de wolken van de hemel. 'Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde'. (Mattheüs 24:30b- 31) 'Hij komt op de wolken terug en iedereen zal Hem zien'. (Openbaring 1:7a)

Wanneer dit alles zal plaatsvinden is onbekend

Niemand weet precies de tijd. 'Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom'. (Mattheüs 24:42) De gelovigen zullen door Jezus' wederkomst echter niet totaal verrast worden, want, vele tekenen zullen naar Zijn komst heenwijzen. 'Laat je door niemand iets wijsmaken', antwoordde Jezus. 'Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Nu hier, dan daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij Mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van Mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen'. (Mattheüs 24: 4-14).

Terwijl de gelovigen wachten op de wederkomst van de Here Jezus zullen ze afstand nemen van alle kwaad en met God in vrede leven

'Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken; houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt'. (2 Petrus 3:11-14). De mensen die gestorven zijn vóór de wederkomst van de Here Jezus zullen uit hun graven opstaan als de Here Jezus komt. Eens zullen alle doden Zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden'. (Johannes 5:28b-29).

De gelovigen zullen niet precies hetzelfde lichaam hebben als nu

Hun lichaam zal zo veranderd zijn, dat zij heerlijk en onsterfelijk zullen zijn. 'Het lichaam dat in de aarde wordt gelegd, zal vergaan. Maar het lichaam dat levend wordt gemaakt, kan niet vergaan. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.' (1 Corinthiërs 15:42b- 44).

De gelovigen, die nog in leven zijn als Christus wederkomt zullen ineens veranderd worden en opgaan om Christus in de lucht te ontmoeten.'Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen'. (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

Wanneer de Here Jezus wederkomt op aarde zal Hij iedereen oordelen, die ooit geleefd heeft. 'Wanneer Ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand'. (Mattheüs 25:31-33).
 
Degenen die in dit leven de Here Jezus liefhadden en dienden, zullen ingaan in het eeuwige Koninkrijk der heerlijkheid. 'Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: 'Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is'. (Mattheüs 25:34). Degenen die de Here Jezus niet liefgehad en gediend hebben zullen in het eeuwige vuur geworpen worden. 'Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: 'Weg jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is'. (Mattheüs 25: 41)

Aan het einde van de tijd wordt onze tegenwoordige wereld vernietigd

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er voor in de plaats komen. 'Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn'. (2 Petrus 3:10-13).

Het leven voor de gelovigen in de nieuwe wereld zal heerlijk zijn en alles te boven gaan wat wij ons nu kunnen indenken. 'Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben'. (1 Corinthiërs 2:9) 'Gods huis staat dan bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij'. (Openbaring 21:3b,4). (lees eens verder) 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)