OVER JEZELF EN GEMEENTE-ZIJN GESPROKEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 809 - OVER JEZELF EN GEMEENTE-ZIJN GESPROKEN

De Door alle eeuwen heen is het nodig geweest dat de kerk zich naar binnen en naar buiten verantwoordt van haar geloof en haar staan in deze wereld. Op de grens van de 21e eeuw is deze noodzaak niet minder, maar eerder meer geworden. Als christelijke gemeente is het een dankbare taak om zichzelf ook op deze wijze in de actuele situatie van vandaag te presenteren. De onderstaande uitwerking is niet volledig, maar we onderstrepen waar het in deze tijd op aankomt.

Deze studie is niet alleen bedoeld als een uitleg naar anderen, maar het is niet minder de bedoeling dat gemeenteleden zelf zich meer bewust zijn van de dingen die zich voltrekken. Zo kunnen we onderscheid maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Vooral voor degenen die in de gemeente werkzaam zijn, is het nodig de inhoud te verwerken. Ook van belijdende leden mag dat worden verwacht. Wellicht kan al het onderstaande uitgangspunt zijn van bespreking op verenigingen en gespreksgroepen. Bovenal is er het diepe verlangen dat de gebeden zich vermenigvuldigen.

Eén ding


Wij geloven, dat de Heere Jezus nú in de geestelijke, kerkelijke en maatschappelijke nood- situatie van ons Nederlandse volk tot Zijn gemeente zegt: "U bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig": aan Mijn voeten zitten om Mijn onderwijs te ontvangen (Lk.10:42,39). Hij wil, dat wij ons samen op Hem alleen richten in een blijvende luisterhouding. Hij alleen kan een verlossend woord spreken; een genadig keerpunt brengen in een zondig dieptepunt, waarin Zijn lichaam verkeert door innerlijk verval en door uiterlijke verscheurdheid die nog steeds doorgaan, met afnemend kerkbezoek en massale kerkverlating. Voortgaande dwaalleer, verwereldlijking en verrijking ten koste van de arme landen, een klimaat van ieder heeft zijn eigen waarheid, een snel groeiende Islam in ons land, enz. Een situatie, die ontwrichtende gevolgen heeft voor onze samenleving. Wij allen staan hieraan schuldig en hebben alle reden om ons te verootmoedigen voor de HEERE en voor elkaar en om ons te bekeren.
Het ene nodige van de Heere Jezus staat tegenover de vele dingen die wij nodig vinden. Die vele dingen leiden ons vaak af van het ene nodige!

Eén Koninkrijk

Wij geloven, dat de Heere Jezus ook nú in Zijn onderwijs aan Zijn gemeente spreekt over het Koninkrijk van God voor Israël en de volkeren (Mt.6:33; Hand.1:3). In Zijn komst en werk op aarde is het nabij gekomen. Bij Zijn terugkomst in heerlijkheid komt het in volheid. Hij heeft het Koninkrijk van God verkondigd en zichtbaar gemaakt. Tekenen van het Koninkrijk heeft Hij opgericht: vergeving voor schuldigen, bevrijding voor gebondenen, genezing voor zieken, enz. Deze tekenen bevestigen, dat het Koninkrijk gekomen is en zij kondigen aan, dat het komt in volheid. Zij zijn voorschot. Door Zijn kruis en opstanding heeft Hij aan het Koninkrijk een onwankelbaar fundament gegeven. Bij Zijn hemelvaart heeft Hij het Koningschap ontvangen (Mt.28:18). De uitstorting van de Heilige Geest is daad en gave van Zijn Koningschap (Hand.2:33). Hij roept ons om Zijn Koninkrijk binnen te gaan door wedergeboorte (Joh.3:3,5), in de weg van geloof en bekering, om Zijn Koninkrijk te verkondigen door woord en daad en om het in volheid te verwachten.
Het ene Koninkrijk van God staat tegenover de vele kleine koninkrijken van ons. Die koninkrijken doen afbreuk aan het ene Koninkrijk!Eén gemeente

Wij geloven, dat de gemeente, uit Israël en de volkeren, de gemeenschap is van en rond de Koning, de Heere Jezus Christus; gestalte van het Koninkrijk. Hij heeft die gemeente 'verkregen door Zijn eigen bloed' (Hand.20:28). Op de Pinksterdag heeft Hij haar als nieuwtestamentische gemeente tot openbaring gebracht, samengesmeed door en toegerust met de Heilige Geest (Hand.2). Hij is het Hoofd en de gelovigen zijn leden van Zijn lichaam. Na Zijn hemelvaart vertegenwoordigen zij Hem op aarde en zetten Zijn werk voort, ingeschakeld en bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Zij doen dit door woord en daad, door prediking en getuigenis, door herderlijke zorg en dienstbetoon, enz. De gemeente is het instrument tot de komst van het Koninkrijk. De verwachting van het Koninkrijk is het perspectief voor Zijn gemeente, waarin zij deelt met Israël, Zijn uitverkoren volk.
In elk dorp of stad één gemeente, die in verscheidenheid op verschillende plaatsen samenkomt, maar toch één in geloof, hoop en liefde; een krachtcentrale van het Koninkrijk van God voor de samenleving.
De ene gemeente van Christus staat tegenover de vele en verdeelde geloofs- en kerkgemeenschappen van ons. De laatste staan de openbaring van die ene gemeente in de weg!

Eén roeping

Wij geloven, dat de gemeente de roeping heeft om het leven van de verhoogde Heere Jezus Christus te openbaren en om met Zijn werk op aarde verder te gaan, als instrumenten in Zijn hand. Deze roeping betekent onder meer: de heerlijkheid van God openbaren (Ef.3:21), aan de geestelijke wereld de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken door haar getuigenis in woord en daad (Ef.3:10), zout der aarde en licht der wereld zijn (Mt.5:13-16), alle volken tot Zijn discipelen maken (Mt.28:19), het Joodse volk jaloers maken (Rom.10:19;11:11,14), enz. Deze roeping geldt voor de gemeente in haar geheel, voor elke plaatselijke gemeente en voor elk van haar leden. Door de vervulling met en de inwoning van de Heilige Geest en Zijn gaven is de gemeente bekwaam om deze roeping te vervullen, al gebeurt dit in zwakheid. Hiervoor is eenheid onmisbaar. Alleen samen met alle heiligen (Ef.3:18) kunnen we die roeping volbrengen. Als Zijn lichaam kan de gemeente alleen in eenheid functioneren; elk lid heeft daarin een eigen plaats en taak en niet één lid kan gemist worden. Om de openbaring van die eenheid, die er al in Hem is, heeft de Heere Jezus gebeden en bidt Hij (Joh.17:21; vgl.11,22,23), die eenheid heeft Hij op Pinksteren zichtbaar gemaakt (Hand.2:42-47) en voor die eenheid in de praktijk heeft Paulus zich ingezet (Ef.4:3-6). Het gaat om een geestelijke eenheid, maar ook om een zichtbare, met het oog op zending en evangelisatie (Joh.17:21,23).
De ene roeping van Christus' gemeente staat tegenover de vele taken die wij aan de gemeente gegeven hebben. Die vele taken belemmeren vaak het vervullen van die ene roeping!

Lees eens het dokument:  Evangelisatie

Eén toerusting

Wij geloven, dat de Heere Jezus aan Zijn gemeente voor haar geestelijke en zichtbare eenheid, voor haar groei en voltooiing, behalve de gaven van Zijn Heilige Geest, bedieningen (ambten) heeft gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ouderlingen en diakenen (Ef.4:11,12; Fil.1:1; 1 Tim.3), enz. Deze bedieningen zijn er voor de plaatselijke gemeente; daarin komen ze openbaar, worden ze herkend en erkend. Hun werkterrein is echter breder. Zij hebben ook een bovenplaatselijke taak voor alle gemeenten. Al deze bedieningen - ook nieuwtestamentische apostelen en profeten onderscheiden van het unieke twaalftal en de oudtestamentische profeten - zijn gegeven voor toerusting en leiding van de plaatselijke gemeente en van alle gemeenten samen. Zij zijn vandaag evenzeer nodig als in de apostolische eeuw. Zij vullen elkaar aan.
De ene toerusting van de Heere Jezus staat tegenover de vele pogingen van ons, om op eigen manier en in eigen kracht de gemeente toe te rusten. Die vele pogingen van ons gaan vaak voorbij aan die ene toerusting!

Eén weg

Wij geloven, dat er maar één weg is om aan de roeping van Christus' gemeente tot de komst van Gods Koninkrijk te gehoorzamen: terugkeer naar het ene Fundament dat gelegd is (1 Kor.3:11): de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, de Christus der Schriften, van Wie de belijdenissen van de kerk der eeuwen getuigen. Hoe dichter bij Hem, hoe dichter bij elkaar. De profeet Elia herstelde op de Karmel het verbroken altaar (1 Kon.18:30-32). De Heere Jezus is altaar én offer (Hebr.13:10). Het gaat om het herstel van de prediking van het ene Evangelie in de kracht van de Heilige Geest en om het herstel van de ene avondmaalstafel, open voor alle gelovigen, om bij brood en beker Zijn dood te verkondigen, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Het gaat om het herstel van Zijn bedieningen in Zijn gemeente. Het laatste houdt in, dat alle christenen en alle christelijke instellingen, verenigingen, stichtingen,enz. zich nauw verbinden aan Christus' gemeente, plaatselijk of regionaal, en zich niet ontwikkelen los van de door Hem gegeven bedieningen (ambten). Zij hebben een uitvoerende taak ten aanzien van de roeping van de gemeente. In politiek opzicht behoren Mozes en Aäron behoren bij elkaar. De HEERE wil dat Zijn werk op aarde vanuit Zijn gemeente geschiedt, onder leiding van Zijn bedieningen. Wanneer we Zijn werk op Zijn manier doen: in de weg van Woord en Geest, van geloof en gebed, van verootmoediging en verwachting, mogen we Zijn zegen verwachten.
De ene weg van gehoorzaamheid aan Christus' roeping staat tegenover de vele eigengekozen wegen van ons. Die vele wegen blokkeren vaak de ene weg!

Eén hoop

Wij geloven, dat de Heere Jezus Christus de enige Hoop is voor het herstel van Zijn gemeente, van Zijn volk Israël en van alle dingen (Hand.3:21) tot de komst van Zijn Koninkrijk. Hij is het Hoofd van Zijn gemeente, de Messias van Israël en de Redder en Heer van de wereld. Wij geloven Zijn beloften van de ene kudde en de ene Herder (Joh.10:16), van de ene voltooide gemeente (Ef.4:13), van de ene bruid die met de Geest meebidt: "Kom, Heere Jezus!" (Openb.22:17) en van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (2 Petr.3:13). Wij bidden om de vervulling van die beloften en we zien uit naar het herstel van Zijn ene gemeente, van de prediking en de maaltijd der verzoening en van de bedieningen in de gemeente in de kracht van de Heilige Geest. Wij belijden, dat wij de bedieningen vaak niet herkend en erkend hebben.

In de kritieke situatie van de verscheurde openbaring van het ene lichaam van de Heere Jezus en de vele bestaande kerkgemeenschappen blijft Haggaï 1 ons aanspreken als een boodschap die de Heilige Geest vandaag tot de gemeenten spreekt. In ons volk is kostbaar hout aanwezig voor het herstel van Zijn gemeente: de gelovigen. Alleen dit hout moet verzameld en gebruikt worden (vers 8). Daartoe roepen wij op en daaraan willen we dienstbaar zijn. De Heere Jezus zegt: "Wie met Mij niet vergadert, die verstrooit" (Mt.11:30) en de HEERE belooft: "En Ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden". Is dit niet veelbelovend? Wij hopen, dat de Heilige Geest deze boodschap bevestigt in de harten van Gods kinderen en dat zij met ons gaan meebidden. Verder willen we pogen, in diepe verootmoediging vanwege de zonden van de gemeente, biddend bijeen te brengen allen die in deze boodschap de stem van de Goede Herder horen en prioriteit willen geven om zich nú van harte en eendrachtig in te zetten voor het herstel van Zijn ene gemeente, onder leiding van Zijn Geest en Woord, tot de komst van Gods Koninkrijk in ons land. "En de HEERE verwekte de geest van Zerubbabel...en de geest van Jozua...en de geest van het hele overblijfsel van het volk; en zij kwamen en maakten het werk in het huis van de HEERE der heerscharen, hun God" (Haggaï 1:14)
De ene hoop op de Heere Jezus en Zijn beloften staat tegenover de vele idealen en verwachtingen van ons. De laatste belemmeren vaak het uitzicht op die ene hoop!

Eerst in gesprek met God, Hij gaf Zijn Woord en de mogelijkheid van het gebed

Paulus schrijft aan zijn jongere vriend en medewerker Timotheüs dat hij vast moet houden aan wat hij van hem geleerd heeft, omdat dat in overeenstemming is met de Heilige Schrift. Want de Bijbel is niet zomaar een bundel oude geschriften. De Bijbel is door God geïnspireerd. Theopneustos staat er in het Grieks. Daar zit het woord theos in: God, en pneuma: geest of adem. Dus letterlijk: God-doorademd. De Bijbel is God-doorademd, ofwel door God ingegeven, door God geïnspireerd.

Petrus zegt in zijn brief hetzelfde met andere woorden: "Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." (2 Petrus 1:20-21). Daarom is de duivel bang voor de Bijbel. Omdat de Bijbel tot stand gekomen is door de Heilige Geest. Omdat Gods adem erover ligt.

Doel van de Bijbel

De Bijbel heeft een tweeledig doel, zegt Paulus. Het eerste staat in
2 Timotheüs 3:15: "En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus." Door de Bijbel leer je de Heer Jezus kennen, en door het geloof in Hem word je gered. Gered uit de macht van de zonde en van de dood. Gered uit het verloren zijn om een kind van God te worden. Laat je wijs maken door de Bijbel, want dat is een zaak van levensbelang!
Het tweede doel staat in vers 17: "Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." God is zo enorm goed voor ons dat Hij ons niet alleen vergeving van zonden schenkt door de Heer Jezus, maar dat Hij ons ook een nieuw leven schenkt in verbondenheid met Hem. Het is Gods grote verlangen dat wij dat nieuwe leven ook daadwerkelijk oppakken. Dat we ons er in gaan oefenen. Dat we gaan leren om in de dagelijkse praktijk van het leven Zijn wil te doen. Samenvattend kunnen we zeggen dat het tweeledige doel van de Bijbel bestaat uit: gered worden (1) en toegerust worden om God te dienen (2).

Bijstelling

Wat de waarheid is, weten we niet uit onszelf. De waarheid over God, over onszelf en over de wereld om ons heen. Dat moet ons geleerd worden. Daar wil God de Bijbel voor gebruiken. Om ons Zijn visie te geven. Om ons te leren denken vanuit Zijn optiek.
Misschien koesteren wij wel opvattingen, die niet in overeenstemming zijn met wat God in zijn Woord heeft bekendgemaakt. God wil onze gedachten bijstellen door de Bijbel.
Ook bij het herstellen van fouten gaat het om onszelf. We maken allemaal fouten, ook in ons gedrag. Soms herhalen we dezelfde fout keer op keer. Dan wordt het een gewoonte om een bepaalde fout te maken en op den duur ben je er zo aan gewend, dat je het misschien niet eens meer als een fout ziet. "Ik ben nu eenmaal zo", zeg je dan."Je moet me maar nemen zoals ik
ben, want zo zit ik nu eenmaal in elkaar."
Maar God zegt: "Nee, je hoeft niet te blijven zoals je bent. Ik wil je helpen om je fouten te herstellen." En ook daar heeft God de Bijbel voor gegeven. In de Bijbel leren we hoe God dat wil en kan doen. Als je met de Bijbel omgaat, zul je daarin aanwijzingen vinden die met je eigen fouten te maken hebben en waardoor God je helpt om ze te herstellen.

Als je niet zelfstandig met de Bijbel omgaat, maak je jezelf afhankelijk van anderen. Dan staat bijvoorbeeld een voorganger, een predikant of een priester tussen jou en God in. Of je laat de bijbelgeleerden bepalen wat de boodschap van Gods Woord is voor jou. Maar de overtuiging van de reformatie was juist dat iedere gelovige in staat is zelfstandig Gods bedoelingen en beloften in de Bijbel te ontdekken. Hoewel de Bijbel geen gemakkelijk boek is, geeft hij toch duidelijkheid over de hoofdpunten van het geloof. Wie met een nederig hart God zoekt in de Bijbel, zal Hem vinden. Daar heb je dan niet per se een dominee of priester of wetenschapper voor nodig. Want God werkt door het Woord met Zijn Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk dat we persoonlijk en zelfstandig met dat Woord leren omgaan.

Vijf manieren

Hoe kun je nu de Bijbel echt een plaats geven in je leven? Hoe kun je zo met de Bijbel omgaan dat God de gelegenheid krijgt om je door middel van zijn Woord werkelijk te veranderen en te laten groeien? Misschien kan het volgende voorbeeld helpen: een hand die een Bijbel oppakt en vasthoudt. Met twee vingers kun je de Bijbel niet zo gemakkelijk beetpakken. Met duim en wijsvinger lukt het misschien net, maar je kunt hem dan niet stevig vasthouden. Als je de Bijbel echt goed vast wilt pakken, heb je de hele hand nodig, alle vier de vingers en je duim. Elke vinger staat dan voor iets: horen, lezen, bestuderen, memoriseren, mediteren. Vijf manieren om met de bijbel bezig te zijn. Vijf manieren die elkaar aanvullen.

Horen

De eerste, eenvoudigste manier van omgang met de Bijbel is: er naar horen. De Heer Jezus maakte al duidelijk hoe belangrijk dit is toen Hij zei: "Zalig, die het woord Gods horen en het bewaren"(Lucas 11:28). De apostel Paulus bevestigde dit in zijn brief aan de Romeinen:"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus" (Romeinen 10:17). Het gaat om het luisteren naar de verkondiging van het evangelie. God heeft sommige mensen geroepen en gaven geschonken om zijn Woord uit te leggen en te verkondigen. Timotheüs was zo iemand. Daarom spoort Paulus deze jeugdige vriend en medewerker van hem aan om zijn gave te gebruiken: "In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren" (1 Timotheüs 4:13). En de Openbaring aan Johannes begint met de belofte: "Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat" (Openbaring 1:3).
Natuurlijk is het daarbij van het grootste belang op welke manier, in welke houding je luistert. Wat wil je horen? Sta je ervoor open dat God je erdoor aanspreekt, niet alleen om je te bevestigen, maar ook om je te corrigeren?

Lezen

Als je geestelijk wilt groeien en dicht bij God wilt leven, moet je in de Bijbel lezen. Niet alleen als je pas tot geloof gekomen bent en alles nog nieuw voor je is. Ook als je al lang op de weg met God bent, blijf je de Bijbel nodig hebben. Want we hebben allemaal de neiging om gemakzuchtig te worden en als je niet uitkijkt, zal je geestelijk leven langzaam maar zeker zijn glans en frisheid verliezen. Alleen als je in de Bijbel blijft lezen, kan God je bijsturen en corrigeren. Zelfs voor de koning van Israël bestond er een speciaal voorschrift dat hij levenslang leerling moest blijven van Gods boek: "Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Here, zijn God, te vrezen, door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naarstig te onderhouden" (Deuteronomium 17:19).


Bestuderen

Velen beschouwen de Bijbel als een moeilijk en ontoegankelijk boek waar je maar beter niet op eigen houtje aan kunt beginnen. En het woord'bestuderen' roept associaties op met studiebollen, waar weinig mensen zichzelf toe rekenen.
Toch hoef je helemaal niet zo schrikachtig te doen als je het woord bijbelstudie hoort of leest. Iedereen kan immers studeren op zijn eigen niveau. Je kunt bijvoorbeeld naast de Bijbel een boek lezen dat uitleg geeft. Als je het voorwoord inziet, kom je er meestal wel achter voor welke doelgroep het boek is geschreven. Veel bijbelcommentaren zijn goed te volgen voor lezers zonder theologische scholing.
Probeer ook eens een heel bijbelboek achter elkaar uit te lezen, zoals je ook een gewoon boek niet na elke bladzijde weer weglegt. Maak er een samenvatting van, probeer de hoofdlijn ervan op te schrijven. Let op de indeling van het boek. Ook al begrijp je nog lang niet alles, het bijbelboek als geheel gaat toch meer voor je leven. Ook is het verrijkend een bepaald thema uit te diepen met behulp van een concordantie waarin je een bijbels trefwoordenregister vindt.

Memoriseren

Memoriseren betekent: uit je hoofd leren. In het onderwijs is dat een volkomen verouderd systeem. We hebben tegenwoordig allerlei media om informatie op te slaan, variërend van gewoon papier tot elektronisch geheugen. Het is toch oké als je weet waar je de benodigde informatie kunt vinden en begrijpt wat het betekent? Waarom zou je dan nog bepaalde bijbelteksten of gedeelten uit je hoofd leren? Een begrijpelijke vraag.
Toch is er wel degelijk een zinnig antwoord op die vraag mogelijk. Als er bepaalde woorden uit de Bijbel in je geheugen zijn opgeslagen, kan God soms zomaar ineens zo'n tekst tevoorschijn roepen om je ermee aan te spreken. Een bemoediging, een belofte, een waarschuwing, een woord van leiding. Het kan je enorm van pas komen als je tijdens een gesprek bepaalde bijbelteksten paraat hebt en weet waar ze staan. Hoe zou de Heer Jezus telkens weer een woord uit de bijbel kunnen aanhalen als Hij die teksten niet uit zijn hoofd kende?

Mediteren

Mediteren is het vijfde woord uit de reeks, de duim aan de hand. Mediteren is de duim waarmee je het Woord vasthoudt. Mediteren betekent: erover nadenken, je afvragen wat het voor jou betekent, wat je ermee kunt. Het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt voor overdenken of mediteren betekent letterlijk: mompelen, murmelen, prevelen, in jezelf praten. Het is: al nadenkend de woorden van de Schrift voor jezelf herhalen. Ze steeds weer langs laten komen om ze te herkauwen.

In gesprek met God

Het belangrijkste van het bidden is dat je echt bent. Dat je bij God voor de dag komt zoals je werkelijk bent. Daarom zegt de Heer:"Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." (Lucas 6:6). 'Ga in uw binnenkamer'. Misschien denken sommige lezers dat Jezus daarmee een apart gebedskamertje bedoelt. Speciaal ingericht om stille tijd te houden. Het zou mooi zijn als je zoiets had, zo'n aparte plek om te bidden. Maar bedenk wel dat de binnenkamer van een oud-oosters huis niets anders was dan de provisiekast. Wij zouden zeggen: de kelderkast. Huizen van gewone mensen bestonden uit slechts één ruimte waarin het hele leven van het gezin zich afspeelde. Daarnaast was er dan meestal nog de zogenaamde binnenkamer, een plek waar de etensvoorraad werd bewaard en ook de eventuele kostbaarheden die men bezat. In feite dus een zeer prozaïsche plaats om te bidden, tussen de zakken met graan en de vaten met olie en wijn.
Maar het bijzondere was dat die binnenkamer de enige ruimte was die je goed kon afsluiten. Zodoende kon je er niet door andere mensen gezien worden en kon je er ook niet door andere mensen gestoord worden. Het was de enige plek waar je je echt even kon afzonderen om helemaal alleen te zijn. Alleen met God dan. Daar gaat het om.

Een vaste plek

Een vaste plaats om te bidden, dat helpt. Denk eens na wat in jouw situatie een goede plaats zou zijn. Als je het echt wilt, is er altijd wel een plaats te vinden. De Heer Jezus bad op een berg. Als Hij in de buurt van Jeruzalem was, kwam Hij dikwijls naar de olijfhof om daar te bidden. Petrus bad op het (platte) dak van een huis. Isaäk in het veld. Nathanaël onder een vijgenboom. Elke plaats kan een binnenkamer worden, een plek waar we God ontmoeten. Al zou je maar beginnen met vijf of tien minuten per dag. Al zou je maar één vers in de Bijbel lezen en een paar minuten met God praten - ik ben ervan overtuigd dat alleen dat al een diepgaande invloed op je leven zal uitoefenen. Want als je zo begint, begin je namelijk te werken aan een persoonlijke relatie met God. Daar, in die binnenkamer, daar is God. Daar wacht Hij op ons. Hij ziet naar ons uit."De Vader zoekt zulke aanbidders", zei Jezus tegen de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:23). Hij verlangt ernaar om te horen dat we Hem liefhebben, om te horen wat ons bezighoudt en waar we verdriet van hebben. En Hij wil ons duidelijk maken dat Hij ons liefheeft en wat Hem bezighoudt en waar Hij verdriet van heeft.

Persoonlijk gebed is zo belangrijk

Het is de sleutel tot onze geestelijke groei. Ik durf zelfs te zeggen: het is een kwestie van leven of dood. Want gebed is de ademhaling van het geestelijk leven. Als je niet meer ademt ben je dood.
Een Indonesisch spreekwoord zegt: "Wie niet elke dag de weg naar de bron gaat, zal hem 's nachts niet kunnen vinden."Met andere woorden: als het donker wordt in je leven, in tijden van spanning, van ziekte en zorg, dan mag je kracht putten uit je relatie met God. Dan is God een bron van bemoediging en geborgenheid. Maar dan moet die relatie wel voor die tijd zijn gegroeid.

Die omgang met God krijgt op den duur zoveel invloed op je leven dat je er diepgaand door verandert. Bidden verandert niet altijd de omstandigheden, maar bidden verandert in elk geval jezelf. Hoewel, soms zul je ook de omstandigheden zien veranderen. Als je gebed niet helemaal cirkelt om jouw eigen persoontje, maar in de eerste plaats gericht is op God en Zijn koninkrijk, dan zul je ook zeker verhoringen zien.

Lees ook eens: Prediking Sacramenten Kerkleer Ambten Identiteit Tucht Lichaam

 Onderstaand een verzameling boeiende onderwerpen:

De evangelisatie ambtsdrager
De gemeente present
De predikant als gangmaker
De spiritualiteit van het getuigen
De toekomst van de gereformeerde kerken

De zeven 'zonden' van naar binnen gekeerder kerken

Dicht bij God en dicht bij de mensen
Een aantrekkelijke gemeente
Eigentijds getuige zijn
Gaat evangelisatie ten koste v an gemeenteopbouw?

Een gastvrije kerk

Gemeentestichting onder jonge carriërewerkers in de grote stad
God weet het goed gemaakt en wij?
Evangelisatie en de gemeente -1
Evangelisatie en de gemeente -2
Evangelisatie en vernieuwingen

Hartelijk welkom

Het centrale karakter van het Evangelie
Hoe kan een reformatorische kerk missionair zijn?
Hoe wordt een Nederlander christen?
Is het geloof alleen uit het gehoor?

Kerk en management

Kerken vormen de gemeenschappelijke structuur van het evangelie
Miodellen voor evangelisatie
Ons kent ons en wie missen we in de kerk en waarom?

Orde in de kerk

Wat is gereformeerde evangelisatie?
Wat zal ik roepen hoe we mensen oproepen tot bekering?


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG