Bijbel om moeilijk te ervaren

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 004 - De Bijbel als Boek om moeilijk te ervaren

Het is in het algemeen wel zo dat sommige stukken in de Bijbel gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.
/>

 Toch tref je daarnaast veel stukken aan die erg moeilijk te begrijpen zijn (op het eerste oog). Het valt niet altijd mee om te lezen en dan ook nog te begrijpen. Moet je echt niet van opkijken. Zo verwonderlijk is dat namelijk niet.

· De onovertroffen Bijbel is ontstaan in een tijd die jou en mij volslagen vreemd is. Tot stand gekomen in een omgeving zo geheel anders als de onze. Daarbij: in een totaal andere cultuur.

 · Het is net als de oude geschriften uit ons eigen land. De voorbije tijden zijn niet zo gemakkelijk te doorgronden. Dit nu geldt in nog veel sterkere mate voor de Bijbel!

 · Alleen al de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk is geschreven: het Hebreeuws en Grieks. Kortom: moeilijke talen. Je behoeft je vooral niet te schamen dat de meeste van ons een vertaling zullen moeten gebruiken.

 · Daarbij komt dan ook nog dat van de 66 boeken geen enkel oorspronkelijk handschrift bewaard is gebleven. We beschikken wel over handschriften, maar die zijn het product van het overschrijven en nog eens overschrijven van eerdere handschriften. En daar zullen best wel eens fouten bij zijn gemaakt. Wel kunnen we door vergelijk van verschillende teksten proberen vast te stellen wat er in het oorspronkelijk geschrift heeft gestaan.

Helaas blijkt de Bijbel voor vele christenen een moeilijk en onbegrijpelijk boek te zijn

Men kent vaak oppervlakkig de verhalen maar de ware betekenis ervan ontgaat hen. De Bijbel wordt in vele kerkelijke richtingen vaak alleen nog gebruikt om eigen ideeën (ethiek, dogma's) te onderbouwen of zonodig te bewijzen. Door deze werkwijze wordt de Bijbel een boek vol tegenstrijdigheden. Dit is dan ook een van de redenen dat christenen de Bijbel maar in de boekenkast laten staan of er hooguit nog uit voorlezen na de maaltijd.
Maar is de Bijbel echt zo moeilijk ?

Gelukkig niet, als u de onderstaande regels in acht neemt zal de Bijbel voor u opengaan en vele vragen beantwoord worden. Misschien zijn de antwoorden anders dan u verwachte, maar het is beter God op Zijn Woord te geloven dan er zelf over te filosoferen. Bent u bereid om de Bijbel opnieuw te openen en de Waarheid te leren kennen ? Houdt u dan aan de volgende basisregels :

Uw eigen vooroordelen aan de kant zetten

De gehele Bijbel accepteren als het Woord van God.  
Geloven in de Heere Jezus Christus.
De Bijbel zichzelf laten verklaren.

 Hierdoor zal blijken dat de Bijbel het levende en ware Woord van God is. En dat God zijn plannen wil bekend maken aan zijn kinderen. Wie zijn deze kinderen ?, dit zijn de wedergeboren gelovigen.
 In de brieven van het Nieuwe Testament word de "verborgenheid" geopenbaard. Sinds de opstanding van Christus verkondig God Zijn wijsheid aan ons gelovigen.

 "Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was".  1 Cor. 2:7  zie ook Efez. 1:7, 3:3

Of zoals de apostel Paulus zegt in de brief aan de Kolossensen :

  "Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.   Kol. 1:25-27.

Het is dus juiste de bedoeling dat wij als wedergeboren gelovigen de waarheid zullen verstaan en begrijpen. God laat ons niet onwetend, maar maakt zijn plan aan ons bekend. Een plan dat in het Oude Testament verborgen was. Dit plan, deze verborgenheden worden nu vanuit het Licht van het Nieuwe Testament aan ons geopenbaard en verklaard.

Kent u deze verborgenheden, weet u wat de Heere Jezus Christus nu voor ons doet, of wie er over deze wereld regeert ? Vragen waar God ons door Zijn Woord een duidelijk en betrouwbaar antwoord op geeft.
 
Uw eigen vooroordelen aan de kant zetten

Indien u serieus geïnteresseerd bent wat de Schrift ons te zeggen heeft, moet u bereid zijn om eventuele vooroordelen, kerkelijke dogma's, leerregels en andere geschriften opzij te schuiven. De Bijbel is en wordt door velen gebruikt om hun eigen ideeën en plannen vorm te geven.Vele kerkgenootschappen hebben door de eeuwen heen hun eigen theologische opvattingen hoger gesteld dan de Bijbel. Als je de Bijbel leest met een theologische bril op, en/of je eigen ideeën wilt onderbouwen, zul je de ware inhoud van Zijn Woord niet leren kennen.

Waarschuwing !!!

 Het hardnekkig lezen van de Bijbel met een "theologische bril" op zal er toe leiden dat de waarheid totaal niet meer verstaan wordt. Indien iemand niet oprecht met de Bijbel omgaat zal God zelf deze Bijbel voor hem sluiten. Aan dergelijke figuren maakt God Zijn wil niet bekend. Net zoals bij het volk Israël zal God zelf een bedekking leggen over de Schriften.

  "Maar hunne zinne zijn verhard geworden. want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des ouden testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart; doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen". 2 Cor. 3:14-16

God zelf legt dus een "bedekking" over de Schrift indien iemand niet oprecht is.
 
De gehele Bijbel accepteren als het Woord van God 

De Bijbel is het enige Boek dat van zichzelf zegt dat het Gods Woord is. Dit staat op vele schriftplaatsen door de Bijbel heen. Onder andere staan in Psalm 119 een tiental benamingen voor het Woord van God :

de wet des HEEREN (vs. 1)

de getuigenissen des HEEREN (vs. 2).

de bevelen des Heeren (vs. 4).

de inzettingen des HEEREN (vs. 5).

de geboden des HEEREN (vs. 6).

de paden des HEEREN (vs.15).

het woord des HEEREN (vs. 16).

de wonderen van Gods wet (vs. 18).

de verordeningen des HEEREN (vs. 20).

de wonderen van God (vs. 27).

Het is dus een verzameling geschriften die God zelf door de handen van diverse gelovigen heeft geschreven. Over de profetieën wordt o.a. gezegd :

  "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daar acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken." 2 Petr. 1:19-21   

Ook de Hebreeën brief geeft direct aan hoe God Zijn wijsheid bekend maakt :

  "God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon".   Hebr. 1: 1  

Hier geeft God zelf aan dat Hij tot de aartsvaders en de profeten Zijn Woord gegeven heeft, en in "deze laatste dagen" nog steeds spreekt via de Zoon.

Als wij als gelovigen dus iets zouden moeten, dan is het dus dit :

 de Bijbel serieus nemen als het gezaghebbende
Woord van God en naar Hem luisteren.

De Schrift zelf zegt :

 "En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust".    2 Tim. 3:15-17
 
Geloven in de Heere Jezus Christus

Indien iemand tot geloof komt en gelooft dat de Heere Jezus Christus uit de dood is opgestaan, dan is hij van dat moment af "wedergeboren" en een "kind van God". Het is dan de bedoeling dat dit kind opgroeit tot een volwaardige zoon. Zoals een pasgeboren baby begint met melk, zal ook de wedergeborene moeten beginnen met de "onvervalste melk"   (1 Pet. 2:2) en na verloop van tijd moeten wennen aan de "vaste spijs" . Het is dus belangrijk dat men leert eten van het Brood des Levens hetwelk is Christus (Joh. 6:48), en Hem leert kennen (Fil. 3:8-10).

 Door bestudering van Zijn Woord kunnen wij Christus leren kennen. De schrift geeft aan dat Christus in de persoon van de Heilige Geest ons de waarheid leert verstaan.

 "Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen".    Joh.16:13

 "Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.  Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen".   1 Cor. 2:12-13  Meer tekstverwijzingen  : 1 Cor. 2:6-10, 1 Joh. 5:20,

Het begrijpen van Gods Woord is zelfs niet afhankelijk van onze eigen  capaciteiten. Als wij gebrek hebben aan wijsheid dan hoeven we hierom maar te vragen en Hij zal ons wijsheid geven.

 "En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden"   Jak. 1:5
 
De Bijbel zichzelf laten verklaren

  "Onderzoek de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen".    Joh. 5:39

God nodigt ons uit om Zijn Woord te bestuderen. Ja, door de Bijbel alleen maar te lezen wordt je er vaak niet veel wijzer van. Je moet de Bijbel juist onderzoeken en de verschillende Schriftplaatsen met elkaar vergelijken. In de Bijbel zelf wordt deze wijze bevestigd. In Handelingen staat o.a. :

  "Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren".  Hand 17:11.
Meer tekstverwijzingen  : 1 Petr. 1:8-10, Jozua 1:8,   

De enige verantwoorde wijze om de Bijbel te bestuderen is door de Bijbel zichzelf te laten verklaren. Dus niet een begrip of term uit de Bijbel opzoeken in het woorden boek, maar uitzoeken waar dit begrip in de Schrift verder voorkomt en wat de Schrift er zelf over zegt. Deze wijze van studie wordt ook wel de "concordante Bijbelstudie" genoemd.

Hier even een voorbeeld hoe dit in zijn werk gaat. U kent vast wel het begrip "dag des Heeren", voor het gros van de christenen is dit de Zondag. Maar wat zegt de Bijbel over het begrip "dag des Heeren" ?

Om dit te weten te komen kunt u in een Concordantie (of op een een Bijbelstudie programma op de PC) het begrip "dag des HEEREN" opzoeken. Het blijkt dat dit begrip 18x voorkomt in de gehele Bijbel. Dit zijn de volgende schriftplaatsen :

  1e Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde.  Jesaja 2:12
2e Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij, hij komt als een verwoesting van den Almachtige.  Jesaja 13:6
3e Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.  Jesaja 13:9
4e Want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.  Ezech. 30:3
5e Ach, die dag! want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.  Joel 1:15
6e Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.  Joel 2:1
7e En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen, want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord, want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen.   Joel 2:11
8e De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.  Joel 2:31
9e Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.  Joel 3:14
10e Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.  Amos 5:18-20
11e Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.  Obadja 15
12e Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN, want de dag des HEEREN is nabij, want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.  Zefan. 1:7
13e De grote dag des HEEREN is nabij, en zeer haastende, de stem van de dag des HEEREN, de held zal daar bitterlijk schreeuwen.  Zefan. 1:14
14e Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.  Mal. 4:5
15e De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des HEEREN komt.   Hand. 2:20
16e Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des HEEREN alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.   1 Thes. 5:2
17e Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.  2 Petr. 3:10
18e En ik was in den geest op den dag des HEEREN, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin.  Openb.1:10

Op deze wijze krijg je een Bijbels beeld van de term "dag des HEEREN" of ook wel "des HEEREN dag" genoemd. De dag des HEEREN blijkt dus een periode te zijn waarin God regeert. Deze "dag" zal aanvangen met een oordeel over de hoogmoedige ongelovigen (zie ook : Bijbels Panorama). Het blijkt dus weinig met de Zondag van doen te hebben. Zo ziet u maar hoe snel een begrip uit de Bijbel een eigen betekenis krijgt. Het probleem hierin schuilt dat de oppervlakkige lezer de ware betekenis van het begrip niet meer leert kennen.

Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel op deze wijze te bestuderen en de Bijbel zelf te laten spreken.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Boeiende onderwerpen

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG