vrijheid>


HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bezinning op ' Het Onze Vader ' 

Gebed dat boven alle andere gebeden gaat 

Leren over bidden

De mensen die Jezus echt heel goed kenden, zijn discipelen, vonden bidden moeilijk en vroegen om gebedsonderwijs. Vers 1: Jezus bidt veel, eigenlijk altijd voor belangrijke gebeurtenissen. Hij zondert Zich af en brengt soms lange tijd met Zijn Vader door. Vers 3: Jezus leert Zijn discipelen met ‘Abba’ aan te spreken. God mag heel Persoonlijk worden aangesproken. Als je bidt tot God als je vader, spreek je met het vertrouwen vaneen kind.

Bidden is:

Contact zoeken met God. Je krijgt altijd contact met God Zelf. Zijn ‘nummer’ is 333, want Jer.33:3 zegt: “roep Mij aan en Ik antwoord”. God is jouw Schepper, niet om jou het maar zelf uit te laten zoeken, maar juist om met jou te leven, contact te hebben. Je mag Hem ’Vader’ noemen. Hij wil vertrouwelijk met je spreken.

Een stuur in ons leven. God wil ons verder helpen. Hij weet wat goed is voor je. Grote en kleine beslissingen kun je in gebed voorbereiden en zelfs nemen, want je hoort/voelt wat goed is. God wil je de weg wijzen, Hij heeft een plan, ook met jouw leven. Hij legt Zijn wil niet zo maar aan je op. Hij laat je wandelen met Hem en gaandeweg, als je Hem volgt, ontvang je genoeg om verder te kunnen. (Gebed is een stuur en geen reservewiel)

Bidden is soms moeilijk. Hoort God alles en met welke woorden moet je bidden. Voor de normaalste dingen mogen we bidden. En ook om vergeving van zonden en om de verbreking van de werken van de tegenstander. De Geest komt ons zwakke bidden overigens te hulp en we mogen weten dat de Here Jezus voor ons bidt in de hemel. Bidden is eigenlijk heel mooi, prachtig zelfs. Bidden is niet vervelend, niet bidden is een straf!

Bidden is geen bestelling doorgeven. Het is eigenlijk meer jezelf aanbieden aan God. In het gebed kun je Zijn wil leren verstaan.(Mat.26:36-46) Je kunt iets horen van God.

Om te onthouden

Als je bidt ontvang je de Heilige Geest, opdat je voortaan nog meer gaat bidden.Als het gebed zo belangrijk is geweest voor de Here Jezus, dan moet het ook wel belangrijk zijn voor ons. Hij leert ons dat we onze hand openhouden voor Hem, te geloven dat Hij meer dan een aardse vriend antwoordt en meer dan een aardse vader geeft.We mogen zeker zijn dat we gehoord worden door de Vader in de hemel en dat we ook zeker mogen zijn van Zijn liefde en Zorg
voor ons. Het gebed is een uiting van het contact met Hem. ‘Leer mij bidden’ betekent dat je het echt kunt léren!

Laat de Heilige Geest onze twijfel veranderen in zekerheid, ons leven vruchtbaar maken, ons richten op onze Vader in de hemel, die we als Koning gehoorzamen. Laat Hij onze stekeligheden, hoogmoed en onvrede wegnemen en hiervoor ootmoed, mildheid en liefde geven. Mogen we door de Heilige Geest zó bewogen zijn met anderen, dat we hun ook werkelijk willen vertellen van de Here, Die Zich verbindt aan mensen.

Christenen bidden het "Onze Vader", omdat dat het gebed is wat de Heer Jezus aan zijn discipelen leerde. Na verder lezen in de brieven van het Nieuwe Testament blijkt dat ditzelfde "Onze Vader" spreekt over zaken die alreeds vervuld zijn en niet meer gevraagd hoeven te worden. In deze studie wordt uiteengezet wat er reeds vervuld is, en wordt ingegaan op de meeste gestelde vragen.  
 
Mattheus 6:9-13

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader , Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 

Het is vervuld; Uw Koninkrijk kome, is reeds vervuld.

Bij de Opstanding is de Heere Jezus Koning geworden en wij zijn deel van Zijn Koninkrijk. De Heere verkondigde zelf dat het koninkrijk nabij was gekomen, toen Hij op aarde was:
 
Markus 1:15, Lukas 10:9:
15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen .
Bekeert u en gelooft het evangelie. 

Dit Koninkrijk is aangebroken bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij zijn nu reeds deelgenoten van dat Koninkrijk:  
Kolossenzen 1 :13
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde, 

Het is voor de wereld een verborgen koninkrijk wat pas op de jongste dag geopenbaard zal worden. Maar mochten we naar de openbaring verlangen, dan zouden we eigenlijk moeten bidden: Uw Koninkrijk worde openbaar. Want het komen c.q. aanbreken Zijn koninkrijk is vervuld. Daar hebben wij nu deel aan volgens Kolossenzen 1:13.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, is reeds vervuld.

De wil van God werd vervuld door het werk/geloof van de Heere Jezus. Het was de vervulling van wil/wet van God, precies zoals God het wou. Zijn wil is geschied, door het offer van Christus. Dat de woorden Uw wil geschiede over het offer gaan, dat blijkt uit de volgende tekst:
 
Mattheus 26:42
42 Wederom ten tweeden male heengaande , bad Hij, zeggende: Mijn Vader !
Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! 

Het is voor ons natuurlijk niet vreemd voor ons om te bidden: Uw wil geschiede! Het toont onze ondergeschikt aan Zijn wil aan. Dat Zijn wil geschied is, wil niet zeggen dat wij datzelfde niet zouden bidden. Zijn wil zou nog steeds geschieden, ook in ons leven.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, is ook vervuld.

Ook hier is het het werk van Christus dat ervoor gezorgd heeft dat ons de schulden vergeven zijn. Zijn dood en opstanding en het worden van onze Hogepriester, zorgen ervoor dat onze zonden continu vergeven worden (zie voetwassing).  En Zijn bloed dat reinigt ons nog steeds!
 
1 Johannes 1:7
Maar indien wij in het licht wandelen , gelijk Hij in het licht is ,
hebben wij gemeenschap met elkander;
en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

In de gemeentelijke brieven komt het ook niet één keer voor dat een gelovige nog vergeving vraagt voor zijn zonden aan God. Dit omdat het werk van Christus zo compleet is, dat ons alle zonden vergeven zijn (Zie Rom 6). En doordat wij steeds gereinigd worden door de Hogepriester.Dit vragen van: vergeven van schulden, zoals wij andere vergeven is dan ook wel vreemd.
 
Kolosenzen 1:13-14
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 

In Hem hebben we dus de vergeving van zonden, dat is een zekerheid.

En leid ons niet in verzoeking, is reeds vervuld.

Zoals Paulus de vergeving zonden en het feit dat we deel hebben aan Zijn Koninkrijk uitlegt in 2 verzen, zo is het bij deze Jacobus die in 1 tekst laat zien, dat dit alreeds vervuld is.
 
Jacobus 1:13 (NBG)
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen : Ik word van Godswege verzocht . Want
God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 

Het is hier wederom het volbrachte werk van Christus, waardoor we dit niet meer van God hoeven te vragen. Want Jacobus schrijft dat God dat niet (meer) doet. Het vragen om ons niet in verzoeking te leiden/brengen, is niet van toepassing op onze tijd.

Maar verlos ons van de boze, is ook vervuld.
In dezelfde tekst uit Kolossenzen staat ook dat wij verlost zijn van de boze:
 
Kolosenzen 1 :13
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 

Wederom is het geheel het werk van onze Verlosser en Zaligmaker: Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing van de boze! Door zijn verlossingswerk!

Waarom onderwijst de Here Jezus het Onze Vader?
De Heere Jezus leefde onder de wet, welke Hij ook vervuld heeft (Matt 6). Hij leefde eronder om ons, maar ten eerste de Joden, er onder vandaan te kopen:
 
Galaten 4:4-5.
4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden , geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen , opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 

Het "Onze Vader" werd daarom ook aan de discipelen geleerd om in die tijd te bidden. Het gebed hoort thuis in die tijd, onder de wet, nog voor de verlossing. Na het kruis is alles veranderd, en is datgene vervuld, waar ze om vroegen.

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Het vergeving vragen van zonden, die toch per definitie vergeven worden, is gewoon vreemd. We hebben immers de vergeving van zonden in Hem!
Dat wij vragen dat "Onze Vader" ons de zonden vergeeft op diezelfde manier als wij anderen vergeven, is wel heel sterk uitgedrukt.
De Heere Jezus licht dit nog even duidelijk toe:
 
Mattheus 6:14-15
14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

De Heere Jezus stelt duidelijk dat er voorwaarden gelden voor het vergeven van schuld. Hier is die voorwaarde dat wij eerst anderen moeten vergeven. Dit komt overeen met de tijd waarin dit gebed geldig is, namelijk onder het Oude Testament. In die tijd is juist dat de mensen zelf iets moesten doen om vergeving te kunnen ontvangen. Het meest bekende hierbij is het offer brengen, wat de Heere Jezus in diezelfde bergrede ook noemt:
 
Mattheus 5:23-24
23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt , dat uw broeder iets tegen u heeft;
24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. 

Dit offeren is één van de zaken die door het complete offer van Christus niet meer gedaan hoeft te worden. Door Zijn offer in de Hemel, zijn wij niet meer afhankelijk van onze eigen werken. Maar worden zijn wij gered door Zijn geloof!
Na dit offer van Christus worden ons ook andersom verkondigd, namelijk:
 
Kolossensen 3:13
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft;
gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 

Wij Christenen zouden elkaar genade toerekenen en elkaar vergeven, wetende dat wij alreeds vergeven zijn. Onze wandel wordt continu gereinigd (zie voetwassing).

Hoe zouden we het "Onze Vader" bidden ?

De Heere Jezus heeft het in de bergrede, waarbinnen het Onze Vader thuishoort, over broeders die een offer brengen. Het is dan ook logisch dat als het één nog geldig zou zijn, dan het andere ook. De Heere Jezus zegt in dezelfde bergrede ook hoe en waar het "Onze Vader" gebeden moet worden.
 
Mattheus 6:6
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw
Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Bidden ‘om Jezus’ wil’

Dit beteken niet dat je zegt: “u moet Zelf maar zien wat U doet…”, alsof je vooraf al een mogelijkheid inbouwt dat God toch iets anders doet dan jij vraagt. Nee, het gaat veel meer om het pleiten op de verdienste van de Here Jezus. Hij heeft zoveel gedaan voor mijn zaligheid. Daarom durf ik alles voor U neer te leggen. Jezus heeft Zijn discipelen Zelf geleerd om ‘in Zijn Naam’ te bidden. Dat betekent:

· Op Zijn gezag. Zijn Verlossing is onze enige hoop op eeuwig leven.

· Schuilen bij Hem en vertrouwen op Hem. Wij verdienen het oordeel, maar Hij verdient de zaligheid. Als we Zijn
Naam dragen dan delen we in de verlossing.

· Dat we de inhoud van ons gebed ook steeds moeten kunnen ‘rijmen’ met Christus. Dus, dat ons bidden in
overeenstemming met Zijn wil is.

· Eigenlijk kunnen we, alleen in Jezus’ Naam, God onze Vader noemen en zo ook met Hem omgaan.

Het gaat zelfs verder: de Here wil vooral Zijn Heilige Geest geven, de hoogste gave, hoger dan je kunt voorstellen, want Hij geeft Zichzelf. Je mag blijkbaar in het gebed Hem Zelf ontvangen. Zo dichtbij wil Hij komen. Hij is werkelijk maar op één gebed afstand, tenzij wij dichtslibben voor het Evangelie.

Veel mensen ervaren hindernissen bij het gebed: je ziet God niet, zou Hij echt wel luisteren? We zijn het niet meer gewend om afhankelijk te zijn, want we hebben veel dingen in handen gekregen, door onze kennis en door de verzekeringen, in het geval van moeilijkheden. Daarbij willen we ook niet wachten op ‘Gods tijd’, we willen het nú. Misschien is de grootste moeite wel dat we niet met onszelf durven te komen, steeds weer bij de Here. Denk je eens in dat je kind niet met zijn problemen bij je durft te komen, wat zou je hieraan doen? Hoeveel te meer de Hemelse Vader, Die veel van ons houdt en ons wil geven wat we nodig hebben.

 Bekijk ook de serie: Het 'Onze Vader' 

     Lees hier eens prachtige teksten van Geestelijke Liederen 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)