DE WIL VAN GOD [3]

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

BEZINNING OP 'GOD'S WIL' [3] [2] [1]

Gods wil : Kennen en doen.In Efeze 1 noemt de apostel Paulus de geestelijke zegeningen op waarmee God ons heeft gezegend.

Efeze 1:11
In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

Die raad van Zijn wil beschrijft hij in Efeze 1.

Efeze 1:3
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Al die geestelijke zegeningen begint hij te beschrijven:
In vers 4: Uitverkoren.

In vers 5: Verordineerd
In vers 6: Begenadigd

In vers 7: Verlost en vergeven

En dan in vers 8 komt hij ‘to the point’, de verzen 4-7 behandelt hij vrij snel, hij verwacht dat de mensen al weten waar het over gaat, hij heeft deze dingen uit vers 4-7 al tot in detail besproken in de boeken Romeinen, Korinthe en Galaten. Efeze is een boek met verdergaande leer, gebouwd op het fundament dat is gelegd in Romeinen en uitgewerkt in de levens en gedrag van de gelovigen te Korinthe en Galaten.

Ik heb al vaker gesproken met u over de structuur in de brieven van Paulus, ze staan niet in chronologische volgorde van schrijven, maar volgens een geestelijk ontwerp tot onderwijzing. Dit moet u in gedachten houden als u de brieven leest.

Efeze 1 is niet direct het eerste gedeelte dat iemand zal lezen als hij net tot geloof gekomen is, dat is Romeinen 5:1-11. Word gegrond in wat genade is en hoe genade u toerust om de tijd die u nog heeft op deze aarde tot Gods eer te leven, en in de zekerheid die u dat geeft. En als u goed gegrond bent moet u verder en dat doet Paulus hier. In Efeze 1:8 gaat hij de dingen meer in detail uitwerken.

Ef. 1:8
Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;

Met welke: dat is in de rijkdom van Zijn genade.
Hij: dat is God de Vader. Hoe doet Hij dat? Overvloedig zijn over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid!

Ef. 1:9-11
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

…de verborgenheid van Zijn wil… …Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil…

Één van de grootste geestelijke zegeningen die God ons heeft gegeven is de bekwaamheid om Zijn wil te verstaan. Wat God letterlijk heeft gedaan is: Hij heeft de verborgenheid, het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt. Hij heeft ons letterlijk mee terug genomen naar de raadslagen van de Godheid in het verleden, voor de wereld werd geschapen.

Titus 1:2
In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;

Aan wie kan God iets beloven voor de tijden der eeuwen, voor de wereld begon? Daar waren God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de drie leden van de Godheid. En daar heeft God Zelf letterlijk doelen en plannen gemaakt in Zichzelf. In die raadsvergadering, in die vergadering in de eeuwigheid hebben Zij dingen gepland. En er waren dingen die zij gepland hebben, die Zij van plan waren om te doen in Jezus Christus.

Er is sommige informatie van wat Hij zou gaan doen geheim gehouden en sommige informatie is geopenbaard. Wij kennen het verschil tussen profetie en geheimenis, ik hoop dat u dit belangrijke onderscheid kent in de Bijbel?

Dat wat God bekend heeft gemaakt sinds de grondlegging der wereld en dat wat Hij verborgen heeft gehouden van voor de grondlegging der wereld. Paulus spreekt over de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis dat verborgen is geweest sinds de wereld begon en nu is geopenbaard (Rom.16:25-26). Dit geheimenis van de wil van de Vader is nu geopenbaard, en als leden van het lichaam van Christus moet u dit onderscheid kunnen maken. Het is niet langer verborgen, het is nu bekendgemaakt en er is geen reden meer om in ons leven om onwetend te zijn m.b.t de wil van God.

Kol. 2:2
Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;

Er zijn drie verborgenheden:

De verborgenheid van God: daar gaat het om het profetische programma: Openbaring 10.

De verborgenheid van Christus: gaat om de gemeente, het lichaam van Christus: Efeze

De verborgenheid van de Vader: dat is Efeze 1:9 het aardse doel met Israël en het hemelse doel met het lichaam van Christus wordt in de bedeling van de volheid der tijden verenigd.

Aan u en mij, als leden van het lichaam van Christus, is door de openbaring die aan Paulus gegeven is een volledig begrip gegeven van dat wat God doet. U en ik kunnen ons leven vervuld hebben van de kennis van Gods wil. We hoeven ons niet af te vragen wat God nu in deze tijd doet, of wat God wil dat wij zullen doen in de details van onze leven.

Wij behoren de rijkdom der volle verzekerdheid des verstands te hebben. U en ik horen te leven met het begrip van wat Gods wil is, welke rol wij daarin spelen.

Ik hou van het vers uit 1 Korinthe 14:15 waar staat: ik zal ook met het verstand bidden. Daar staat iets over hoe wij horen te bidden. Onze levens horen ook zo te zijn.

Kolossenzen 1:9-12
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;

Zou u zo niet willen leven? Elke keer als ik dit gedeelte lees zeg ik: "Heere, dit is wat ik wil"! Zo wil ik zijn, ik wil iemand zijn die wandelt waardig de Heere. Ik wil een vruchtbaar leven hebben, de vruchten van gerechtigheid. Niet alleen de rechtvaardigheid hebben, maar dat de rechtvaardigheid van God ook zijn vruchten voortbrengt in mij. Ik wil groeien, ik wil niet stilstaan.

Iemand zei deze week tegen mij: Je lijkt wel een wandelende concordantie… Ik zei: Ik ben een student van slechts één boek en dat is de Bijbel. En ik lees en lees en lees de Bijbel en dan weet je waar de verzen staan. Ik zeg tot de Heere: Ik wil groeien, ik wil geestelijk sterk zijn. Ik wil dat de kracht van God werkt in mijn leven met lijdzaamheid, lankmoedigheid en blijdschap. Ik wil een dankbaar hart hebben en het is duidelijk hoe u dat kunt krijgen! U kunt naar uzelf kijken en zeggen: Groei, groei! En het lukt niet. U kunt naar uzelf kijken en zeggen: Draag vrucht, zo gaat het niet.

Het gaat om iets anders, hoe dan wel? Hij zegt: Wordt vervuld met de kennis van Zijn wil en dat resulteert in deze dingen. Als u alleen maar let op uw wandel, of u wel vrucht draagt, of u wel dankbaar bent enz. daardoor krijgt u ze niet. De bron van deze dingen is dat u vervuld wordt met de kennis van Zijn wil.

Wij weten wat dat inhoudt, Efeze 5:18 zegt: Wordt vervuld met de Geest.
Vergelijk dat met Kol. 3:16: Het Woord van Christus wone rijkelijk in u.

Schrijf deze verzen in uw Bijbel en in uw verstand! Efeze 5:18 en Kol.3:16 zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen. Vervuld worden met de Geest is hetzelfde als dat het Woord van Christus rijkelijk in u woont.

Als u wilt dat de liefde en genade van God, de Geest van God uw leven bestuurt, laat uw leven dan besturen door de liefde en de genade van God, door het Woord van God, het Woord van Zijn genade, laat dat Woord u vervullen, besturen en uw leven overnemen. God de Heilige Geest spreekt en werkt door Zijn Woord dat regeert in onze ziel.

1 Thes. 2:13
Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

U heeft de leer, u heeft de kennis opgeslagen, en door de stap in geloof gelooft u dat wat God zegt echt waar is, u maakt keuzes en beslissingen daarop gebaseerd.

Romeinen 12:1,2
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Wordt veranderd! Hoe Paulus? Door de vernieuwing van uw gemoed! Dat is het! De leer moet in onze ziel heersen en het vernieuwde gemoed produceert de bekwaamheid om te beproeven wat de welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als we denken zoals God denkt werkt het vermogen om de wil van God in ons leven te kennen.

Als we spreken over Gods wil in Kolossenzen gaat het meestal om wat God doet. En weet u, als u deel uitmaakt van wat God doet moet u weten hoe dit grote beeld van wat God doet past in de details van uw persoonlijke leven. Als dit hetgene is wat God doet hoe moet ik dat dan in verband brengen met mijn persoonlijke leven? Ik zal daar een aantal studies met u over spreken.

Het begrijpen en doen van de wil van God in de details van uw leven. U moet beginnen met het grote beeld, doel van God en hoe u dat in de beslissingen van uw dagelijkse leven moet toepassen, zodat Gods leiding door u heen werkt.

Sommige mensen zeggen: De Heere heeft me geleid om dit te doen…Mijn vraag is dan: Hoe deed Hij dat?! Ik ben geïnteresseerd in Gods leiding, in het doen van de wil van God in mijn leven. Hoe weet ik dan wat ik moet besluiten, wat ik wel of niet moet doen als het gaat om de wil van God in mijn leven? In de grote en de kleine zaken in mijn leven. Hoe leidt God, hoe leer ik dat? Daar is veel verwarring over.

Ik heb u al verteld dat toen ik op de universiteit zat er 2x per week een soort dagopening was in een kapel en iedereen werd daar verwacht. In de eerste twee, drie bijeenkomsten van elk jaar kwam één van de plaatselijke voorgangers en meestal preekten zij over hoe je de wil van God voor je leven kon weten. Ik kan me nog herinneren hoe verwarrend het was en hoe moeilijk het was zelfs na die preken om ten eerste te begrijpen wat God in het groot doet en om het dan toe te passen in je eigen leven. U moet eerst begrijpen wat het grote doel is, als u dat éénmaal begrijpt is het nog een proces om dat grote doel in uw eigen dagelijkse leven in te passen.

Er is hier een algemene visie op die u en ik wel kennen, en die heeft me vele jaren in verwarring gebracht. Ik kan hem u voorlezen uit één van de boeken die ik heb over Gods leiding: "God heeft een volmaakt gedetailleerd plan voor uw leven, een uniek ontwerp voor elke gelovige, dat Hij aan het hart van de gelovige openbaart door innerlijke indrukken en uiterlijke tekenen".
Begrijpt u dat? Dat is de meesten van ons hun hele leven zo geleerd. Een unieke levensplan, gedetailleerd, waar Hij u elk ogenblik van elke dag wil hebben. Hij laat u dat plan zien door de omstandigheden waarin u zich bevindt. U hoort mensen zeggen: Wat wil God mij hier zeggen cq. leren? Iemand zegt: Dat en dat gebeurde er, en toen leidde God mij om dat te doen. Omstandigheden leiden u, of een innerlijke indruk. Ik voelde een impuls, een gevoel.

Drie dingen waardoor u Gods plan voor uw leven kunt ontdekken

1. Het woord van God.

2. Uiterlijke omstandigheden, de omstandigheden.

3. De innerlijke indrukken, gevoelens.

De basis voor dat idee is een theologische basis. Ik heb hier een boek over de vijf punten van het Calvinisme en in dat boek wordt de leer van de uitverkiezing gedefinieerd op de volgende manier:

"De leer van de uitverkiezing is een onderdeel van de veel grotere Bijbelse leer van Gods absolute soevereiniteit". De Schrift leert niet alleen dat sommige personen voorbestemd zijn tot eeuwig leven, maar dat alle gebeurtenissen, groot en klein het resultaat zijn van Gods eeuwige besluit. De Heere God regeert over hemel en aarde met absolute controle en niets gebeurt zonder Zijn eeuwige bedoelingen".

Mensen, als alle gebeurtenissen in ons leven voortkomen uit Zijn eeuwige besluit dan is er zeker een absoluut, volmaakt plan voor uw leven dat Hij in de eeuwigheid al beschreven heeft. Al de dingen die in uw leven gebeuren, gebeuren volgens dat plan.

Ik wil u hier iets over zeggen voor we verder gaan. Als iemand tegen u zegt dat God bepaalde personen heeft voorbestemd tot het eeuwige leven, en dat alle gebeurtenissen in hun leven voortkomen uit Zijn besluit en volgens Zijn plan, dan is dat lastering met betrekking tot de God des hemels, want u zegt dan dat elke keer als u zondigt dat God dat heeft veroorzaakt. Als alle gebeurtenissen en alles wat er gebeurt in het universum voortkomen uit Zijn besluit dan is Hij Degene Die in Zijn eeuwig besluit besloten heeft dat satan satan zou zijn en dat u een zondaar zou worden enz. enz.
De Almachtige is niet de auteur van de zonde
Dat de verantwoordelijkheid voor elke zonde en elk kwaad en elke fout voor Hem zijn. Want Hij bestuurt elke gebeurtenis. Dat alleen al te zeggen betekent dat ik niet God definieer maar de duivel. God, de Almachtige is de auteur niet van de zonde, Hij is niet de auteur van het kwaad, Hij is niet de auteur van de boosheid in deze wereld. Hij is een God van rechtvaardigheid!

Als iemand al deze dingen wil rechtvaardigen in de naam van de soevereiniteit van God dan lastert hij God! Het spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar ik doe het toch! Want de integriteit en de heiligheid van God is heel belangrijk voor mij. Het is de basis van al Zijn heerlijkheid. Nu ik dit gezegd heb, laat mij u in de Bijbel laten zien waar deze ideeën vandaan komen. Het is eenvoudigweg het niet begrijpen van sommige verzen die Bijbels lijken.

De soevereiniteit van God wil niet zeggen dat God alles kan doen. We hebben Titus 1:2 al genoemd: God, Die niet liegen kan. God Zelf, Zijn karakter beperkt Hem om alleen te doen wat Zijn karakter is. Een rechtvaardige, heilige God kan niet liegen. Beperkt dat God? Nee, het laat zien wie Hij is, in vergelijking met iemand anders. De soevereiniteit van God zegt iets over Zijn vrije wil. God kan alles doen wat Hij wil, maar Hij wil niet liegen, dat is het verschil. Hij wil niet zondigen. Zonde komt niet in Zijn gedachten op, zo is Hij niet.

Jesaja 46:9-11
9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
11 Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

Dat is een geweldige verklaring, maar let goed op wat er staat! Er staat niet dat God alle dingen bestuurt en dat alle dingen die in de wereld gebeuren door God zo bedoeld zijn. Dit vers zegt dat God een plan heeft ivm wat Hij zal gaan doen en dat Hij dat dan ook zál doen. Hij gaat het doen, u kunt Hem proberen te stoppen maar Hij is God, Hij heeft verklaard wat Hij zal doen. In Zijn raad heeft Hij het besloten en Hij heeft het geopenbaard. In het geval met dit gedeelte zegt Hij in Jesaja 46:13 wat Hij gaat doen:

Jesaja 46:13
Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn heerlijkheid.

Hij vertelt over Zijn plan met het volk Israël, en Hij zal het ook volbrengen. Laten we nog een aantal verzen lezen:

Job 42:1,2
Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide:
Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.

Dit is hetzelfde: Hier staat niet dat God kan zondigen, maar: Heere, alles wat u van plan bent om te doen zult u doen. Daar gaan al deze verzen over.

Psalm 115:3
Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt

Wat behaagt Hem?: Het behaagt Hem om niet te liegen. Hij doet wat Hij van plan is om te doen.

Jesaja 14:24-27
Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

En zo zijn er nog vele andere verzen als dezen. En ze verwijzen allemaal naar het feit dat alles wat God in Zijn eeuwige raad besloten heeft Hij ook zal doen. Geen van deze verzen zegt dat Hij alles heeft bepaald wat er in de wereld gebeurt en dat er niets gebeurt zonder dat Hij het heeft bepaald. Dat alles wat er in de wereld gebeurt zo door God is bedoeld. Dat is een theologische kronkel uit het menselijke denken.

Jeremia 19:5
Want zij hebben de hoogten van Baal gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden, aan Baal tot brandofferen; hetwelk Ik niet geboden, noch gesproken heb, noch in Mijn hart is opgekomen?

God zegt dat Hij dat niet heeft bedacht, het was Zijn idee niet, maar het komt voort uit hun boze overdenkingen. God heeft niet alles geplant wat hier op aarde gebeurd, of zo bedoeld van voor de grondlegging der wereld. De enige manier dat iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn eigen daden is door vrijheid te hebben om keuzes te maken die God aan hem heeft gegeven.

Al die afgoderij en al die slechte dingen zijn nooit in Mijn gedachten opgekomen, Ik heb dat niet gepland. Dat is niet wat Mijn doel is, dat heb Ik niet besloten. Dus al er iets gebeurd is het niet door God veroorzaakt. Iemand vraagt: Weet God wat er gaat gebeuren voor het gebeurt? Ja zeker weet Hij dat. Maar dat wil nog niet zeggen dat Hij het veroorzaakt, het laat gebeuren.

1 Samuël 23:9-12
Als nu David verstond, dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zeide hij tot den priester Abjathar: Breng den efod herwaarts.
En David zeide: HEERE, God van Israel! Uw knecht heeft zekerlijk gehoord, dat Saul zoekt naar Kehila te komen, en de stad te verderven om mijnentwil.
Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen, gelijk als Uw knecht gehoord heeft? O HEERE, God van Israel, geef het toch Uw knecht te kennen! De HEERE nu zeide: Hij zal afkomen.
Daarna zeide David: Zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de HEERE zeide: Zij zouden u overgeven.

God zegt; Hij zal afkomen. Wat doet David? Gaat hij op een boomstronk zitten en zegt hij: Het is over, God zegt dat ze zullen komen, er is niets meer dat ik kan doen. Deed hij dat?

1 Samuel 23:13
Toen maakte zich David en zijn mannen op, omtrent zeshonderd man, en zij gingen uit Kehila, en zij gingen heen, waar zij konden gaan. Toen aan Saul geboodschapt werd, dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken.

Ging Saul naar Kehila? Nee! Hebben ze hem overgegeven? Nee! Had God gezegd dat ze het zouden doen? Ja! Heeft God gelogen? Nee. En kind van zes jaar kan dat begrijpen, u weet wat er gebeurd is: David zei: Heere, als ik hier blijf dan zal hij afkomen, wat ik het beste kan doen is: Ik ga de stad uit. Nog David, nog de Heere dachten dat omdat de Heere David gezegd had dat Saul zou komen dat het ook nog op een andere manier kon als dat God gezegd had dat zou gebeuren.

Dat is niet onzorgvuldig omgaan met Gods soevereiniteit, maar Zijn soevereiniteit bekendmaken. Weet u wat God doet? Hij kijkt u recht aan en zegt; Wat u ook doet, doe het zo goed mogelijk, doe je best, doe alles wat je kunt doen, het maakt niets uit, Ik ga doen wat Ik ga doen, u kunt er tegenin gaan, maar Ik ga het doen.

Dat is het conflict tussen Genesis 1:2 en Jesaja 14 en Ezechiel 28, God heeft satan een wijs schepsel gemaakt. Er is geen sprake van wie de meest machtige of wijze is tussen God en satan, maar wie het recht heeft om de macht uit te oefenen. Macht geeft nog geen recht. God heeft de arm, het leger en het recht om de macht uit te oefenen. De vraag die satan sinds de schepping stelt is: Ik ben slimmer, wijzer, meer in staat om de autoriteit van de troon uit te voeren dan U… Dat is de strijd.

1 Kor.1:21
Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

U moet begrijpen dat God niet al de beslissingen voor u neemt, het zijn verantwoordelijkheden die in uw handen zijn gegeven. Er is geen plan, ik begrijp de algemene visie wel, ik heb die jaren ook gehad. Ik maakte beslissingen voor de zending en voor mijn leven door uit te vinden of ik in het centrum van Gods wil was. Een cirkel en in het midden ervan, in het centrum was de ideale plaats waar God u wil hebben en dat wilde ik in mijn leven: in het centrum zijn van Gods wil.

De manier om het centrum te vinden is door de drie dingen te gebruiken: Het Woord van God, de omstandigheden, en innerlijke indrukken. Weet u wat het christelijke leven voor de meeste mensen is?

Een soort Ezeltje prik waarbij u de staart geblinddoekt op de ezel moet prikken. Heeft u het wel eens als kind gespeeld? U probeert de staart zo goed mogelijk te prikken waar hij hoort. Zo ook met de Bijbel, u probeert te weten waar u moet lezen. Maar om de staart op de ezel te prikken moet u de blinddoek afdoen! Soms werd u ook wel eens in het rond gedraaid om u te desoriënteren en hoe weet u dan waar u de staart moet prikken?! U doet maar wat. En als iemand per ongeluk goed had geprikt werd er direct gezegd: Je hebt gekeken!

Voor velen is dit de manier waarop ze proberen te weten te komen wat Gods wil is voor hun dagelijkse leven. Het werkt niet, het klinkt interessant en het maakt ons bijzonder, dat God ons hier en daar heenleidt. Maar het werkt niet, en u weet het.

Hoe weet u het? Het gaat in de gewone dingen van uw leven niet op welke plaats u zit of welke jas u aan zal trekken, maar meer om de grote dingen: Met wie zal ik trouwen, een baan, een bediening? En ik hoop dat u daar Gods wil in zoekt. Al die dingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er een geheim plan, geheime wil is voor uw leven. Laat me u dit zeggen: Er zijn geen geheime plannen! Er zijn geen geheimen meer!

Efeze 1:9
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

Heeft God de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt of niet? Heeft Hij de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt? Ja, dat staat hier! Als Hij de verborgenheid heeft bekend gemaakt is er dan nog een verborgenheid van Zijn wil die niet bekend is geworden?

2 Tim. 3:16,17
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Zeg mij, is er iets niet geopenbaard in het geschreven Woord van God dat u moet weten met betrekking tot de wil van God? Heeft u niet net gelezen dat al de Schrift van God is ingegeven tot lering, wederlegging enz. Opdat de mens Gods volmaakt toegerust is.

Zijn er nog instructies die u nodig heeft vanuit het Woord van God zodat u volmaakt, geheel, totaal, toegerust bent voor alle goed werk?! Als God een geheim plan heeft voor u zou het dan niet handig zijn om dat plan te weten om toegerust te zijn tot alle goed werk?

Wilt u goede werken doen, dan moet u het plan weten, er moeten dingen gedaan worden, als er geen plan is kan er niets gedaan worden. Het vers zegt dat alles wat u hoort te weten in de Bijbel is geopenbaard, zodat u alles kunt doen wat God voor u te doen heeft. Er zijn geen geheimen meer:

1 Kor. 2:9
Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

Ziet u, je kunt het niet weten…! Hier komen deze dingen vandaan, van verzen zoals deze. Maar ik wil dat u het begrijpt, kijk naar vers 10 en lees vers 9 nooit zonder vers 10.

1 Kor. 2:10
Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

Doch... Weet u wat dat betekent? Doch....zo is het nu niet meer!

1 Kor. 2:12,13
Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

De stem van God kunt u horen door uw geest door het Woord van God. En er is geen geheime wil van God voor u. Maar de almachtige God heeft een soeverein doel en plan dat geopenbaard is op de bladzijden van Zijn Woord. En wij moeten individueel deelnemen in dat plan op de basis van genade en wijsheid. Met wijsheid en voorzichtigheid nemen wij de kennis aan die God ons gegeven heeft, kennis van Zijn wil, objectief geopenbaard in Zijn Woord.

Zo kunnen wij wijze beslissingen nemen, gebaseerd op de gezonde leer die werkt in ons vernieuwde verstand, gemotiveerd door genade.
Zijn genade en door die waarheid toe te passen op het leven.
Het doel van God in uw leven is niet om de beslissing van God te vinden die God al gemaakt heeft voor u om te doen. Gods doel in uw leven vandaag is om wijze beslissingen te nemen, besluiten te nemen gebaseerd op de gezonde leer, gebaseerd op het geopenbaarde woord van God, de wil van God, die werkt door uw vernieuwde verstand, gemotiveerd door Zijn genade en door die waarheid toe te passen op het leven.

U heeft alles al gekregen wat u over de situatie moet weten. U heeft de leer in de Bijbel, laat het uw verstand vernieuwen. De omstandigheden van uw leven zijn niet ontworpen om u iets te openbaren, zij worden waar God ze voor heeft ontworpen: de context waarin u uitgaat en doet en toepast de openbaring die Hij u gegeven heeft in de Bijbel.

De eerste beslissing die God wil dat u maakt is dat u vertrouwt op Zijn Zoon. De wil van God voor ieder mens is dat niemand verloren gaat, maar God wil dat iedereen gered wordt en tot de kennis van de waarheid komt. Bent u gered? Kent u de Heere? Weet u zeker dat al uw zonden zijn vergeven? Dat u eeuwig leven heeft al een tegenwoordig bezit? Nee? Dan moet u deze keus, deze beslissing vandaag nemen, dat is Gods wil voor u!


En als u gered bent stel dan uw lichaam als een offerande, heilig en welbehagelijk voor Hem (Romeinen 12:1). Realiseer u wie Hij u gemaakt heeft in Zichzelf en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Wandel door geloof, het christen leven is niet zo moeilijk, het is eenvoudig het gelovig toepassen van de waarheid van het rechtgesneden woord in al de details van uw leven.

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG