HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Bijbels Prentenboek - Overzicht van alle platen

Van het boek of de maker van de prenten zijn verder geen gegevens bekend.

Gedrukt in 1672 in Lunenburg. Nu aangevuld met de verhalen uit de Bijbel door s.j.s

Genesis II 1 - Afbeeldzel der Aarde en Hemellichten Genesis II25 - Adam en Eva in t Paradys Genesis III6 - De val van Adam en Eva Genesis IV8 - Kaïn slaat zynen broeder Habel doot
Genesis VII17-24 - De algemeene Zondvloet Genesis VIII 20-21 - Noachs offer na de Zondvloet Genesis XIV18-20 - Melchizedek ontmoet en zegent Abram Genesis XLI 15-37 - Josef verklaart Farao zyne droomen
Genesis XLIX 1-33 - Jakob zegent zyne zoonen en sterft Genesis XVIII1-5 - Verschyning der drie Engelen aan Abraham Genesis XXI14-15 - Abraham verzendt Hagar en Ismaël Genesis XXII10-13 - Abrahams offerhande van zynen zoone Isaäk
Genesis XXIX10 - Jakob wentelt den steen van den put Genesis XXV 29-34 - Esau verkoopt Jakob zyne eerstgeboorte Genesis XXXII 24-30 - Jakobs worsteling met den Heere Genesis XXXIX 17-18 - Josef aangeklaagt door Potifars huisvrouwe
Genesis XXXVII 5-11 - Josef vertelt zyne droomen Exodus III 4-12 - Godts verschyning aan Moses Exodus VII 10-13 - Aärons staf verandert in eene slange Exodus VIII 6-14 - De plaage der Vorschen in Egipten
Exodus XIV 21-30 - Farao verdrinkt in 't roode meer Exodus XX 1-18 - De Wetgeving op den Berg Sinaï Exodus XXXII 5-6 - De zonde van 't gouden Kalf Leviticus X 1-2 - Nadab en Abihu door 't vier verteert
Numeri XIII 23-27 - De vruchten van 't landt Kanaän Numeri XVII 8-9 - Aärons staf draagt amandelen Deuteronomium XXXI 23 - Moses stelt Josua in zyne plaatze Josua II 7 - De verspieders van Jericho nagejaagt
Josua VI 16-20 - Het inneemen van Jericho Josua X 9-14 - Slag van Josua met de vyf Koningen Richteren IV 22 - Jaël toont Barak den verslagen Sisera Richteren VI 20-23 - Het offer van Gideon
Richteren XI 38-40 - Jeftaas dochter beweent haaren maagdom Richteren XIII 19-23 - Het offer van Manoach Richteren XXI 21-23 - De Benjamiten schaaken de Dochteren van Scilo Ruth II 8-9 - Onderhandeling van Boaz en Ruth
1 Samuël V 2, 4, 5 - Dagon legt gevallen voor de Arke 1 Samuël X 1 - Saul wordt door Samuël gezalft 1 Samuël XIX 9-10 - Saul zoekt David aan den wandt te spitten 1 Samuël XVII 48-50 - David verslaat den reuze Goliat
1 Samuël XXV 23-24 - Abigaäls ontmoeting van David 1 Samuël XXVIII 12-20 - Saul en de Toveresse te Endor 1 Samuël XXXI 4-6 - Saul valt in zijn zwaardt 2 Samuël VI 14-16 - Koning David danst voor de Arke
2 Samuël XI 2-3 - David ziet Bathseba van zyn dak 2 Samuël XVI 5-10 - Simei vloekt en hoont David 2 Samuël XVIII 9-15 - Absalom door Joab gedoodt 2 Samuël XXIII 16-17 - David stort het water uit van Bethlehems put
1 Koningen III 16-28 - Salomons oordeel over 't geschil tussen twee vrouwen 1 Koningen X 1-10 - De Koningin van Sceba bezoekt Salomon 1 Koningen XI 5-8 - Salomon offert den afgoden 1 Koningen XVII 6 - Elias van de ravens gespyst
2 Koningen II 11-13 - Elias in een onweder ten hemel opgenomen 2 Koningen V 14 - Naäman van zyne melaatsheit geneezen 2 Koningen XIII 21 - Een man wordt levendig in 't graf van Elisa 1 Kronieken XIX 4 - Hanun mishandelt Davids knechten
2 Kronieken IX 1-19 - Salomon zit op zynen elpenbeenen troon 2 Kronieken XXIV 21 - Zacharias de Priester gesteenigt Nehemia II 19-20 - Herbouwing van de stadt Jerusalem en van den Tempel Esther I 1-22 - Het gastmaal van Ahasueros
Esther VII 7-10 - Haman bidt de Koninginne Ester om zyn leven Job I 13-19 - Jobs booden melden hem zyne ongevallen Job II 7-13 - Job op den misthoop Psalmen I - David speelt voor den Heere op de harpe
Prediker I 2 - Salomon beschouwt de ydelheden der wereldt Jesaja VI 6-7 - Jesaias lippen met eene gloeiende koole aangeroert Jesaja XXXVIII 1-8 - Het leven van Hiskia 15 jaaren verlengt Jeremia I 9-13 - Gezicht van eenen ziedenden pot
Ezechiël II 9 - Ezechiel ontfangt een rolle uit den hemel Daniël II 26-45 - Daniël verklaart Nebukadnezer zynen Droom Daniël V 1-9 - Het gastmaal van den Koning Belsazar Daniël VI 20-23 - Daniel in den kuil der leeuwen
Bekijk ook eens

prachtige afbeeldingen

in de

Missale RomanumDaniël XIII 19-23 - Susanna door twee oude boeven verzocht Daniël XIV 17-19 - De historie van den afgodt Bel Jona II 11 - Jonas van den Visch op 't landt geworpen
Mattheüs I 18 - Jesus te Betlehem in eenen stal geboren Mattheüs II 11 - De Wyzen uit het Oosten doen 't kindt Jesus geschenken Mattheüs III 13-17 - De Heer Jesus van Joannes gedoopt Mattheüs IV 18-22 - Petrus, Andreas, Jakobus en Joannes door Christus geroepen
Mattheüs IX 9 - Mattheus door den Heere van den tol geroepen Mattheüs XII 1-8 - Gesprek van den Heere Jesus over de korenayren Mattheüs XIV 25-31 - De Heer Jesus en Petrus wandelen op de zee Mattheüs XVII 1-6 - Gedaanteverwisseling van den heere Jesus op den berg
Mattheüs XVIII 26-34 - De schuldige Dienstknechten Mattheüs XX 1-15 - Betaling der arbeideren in den wyngaardt Mattheüs XXI 12-13 - Jesus drijft de kopers en verkopers uit den tempel Mattheüs XXII 11-13 - De gast zonder bruiloftskleedt gestraft
Mattheüs XXV 1-12 - De vyf wyze en wyf dwaaze maagden Mattheüs XXVI 20-25 - Des Heeren laatste avondtmaal Mattheüs XXVI 65 - De Hoogepriester verscheurt zyne kleederen Mattheüs XXVII 24 - Pilatus wascht zyne handen voor de schare
Marcus IV 37-39 - De Heer Jesus slaapt in den storm op zee Marcus VI 17-23 - Het hoofdt van Joannes den Doper in een schotel Marcus X 13-16 - De kindertjes tot den Heere Jesus gebragt Marcus XI 7-10 - Jesus inryding binnen Jerusalem
Marcus XII 13-17 - Jesus oordeel over den schattingpenning des Keizers Marcus XVI 19 - De Heere Jesus van de Krygsknechten bespot Lukas I 8-20 - Een Engel des Heeren verschynt aan Zacharias Lukas IV 1-12 - Jesus van den duivel in de Woestyne verzocht
Lukas IX 12-17 - Jesus spyst 5000 mannen met vyf brooden en twee visschen Lukas VII 12-15 - De heer Jesus wekt eenen dooden op Lukas VIII 27-28 - De Heer Jesus geneest den bezetenen Lukas XI 14 - De heer Jesus werpt eenen stommen duivel uit
Lukas XIX 4-6 - Jesus ziet Zacheus op den vygeboom Lukas XV 20-24 - Wederkomst van den verloren zoon Lukas XVI 19-31 - De historie van Lazarus en den Rykenman Lukas XXII 41-44 - De Heer Jesus in den hof Getsemane
Lukas XXIII 26-31 - De Kruisdragende Heilant Lukas XXIV 30-31 - De Heer Jesus ontdekt zich aan de Emmausgangeren Johannes II 1-10 - De bruiloft van Kana in Galileën Johannes IV 7-26 - 't Gesprek van den Heere Jesus met de Samaritaansche vrouwe
Johannes V 1-9 - De Geraakte by 't water van Bethesda geneezen Johannes VIII 3-11 - De vrouw op de daadt van overspel gegreepen Johannes XI 43-44 - De Heer Jesus wekt Lazarus op Johannes XIII 5-10 - De Heer Jesus wascht de voeten zyner discipelen
Johannes XIX 1 - Jesus van de Romeinen gegeesselt Johannes XIX 18-34 - Jesus gekruist tusschen twee moordenaars Johannes XIX 40-42 - De begravenis van den heere Jesus Johannes XVIII 4-10 - De Heere Jesus door Judas verraden
Johannes XX 15-17 - De Heer Jesus openbaart zich aan Maria Magdalena Johannes XX 16-19 - Thomas van zyn ongeloof geneezen Handelingen I 9-11 - De hemelvaart des Heeren Handelingen III 1-8 - Petrus en Joannes geneezen den kreupelen aan de deure des tempels
Handelingen IX 17-18 - Paulus van zyne blindheit geneezen Handelingen V 5 - Ananias door Petrus met de doodt gestraft Handelingen VII 56-60 - De H. Stefanus gesteenigt Handelingen VIII 17-24 - Simon de toveraar biedt den Apostelen geldt aan
Handelingen X 3-6 - Verschyning van eenen Engel aan Kornelius Handelingen XII 7-10 - Petrus door eenen Engel uit de gevangenisse verlost Handelingen XIII 6-12 - De Stadthouder Sergius Paulus tot den Heere bekeert Handelingen XIV 8-19 - 't Geneezen van eenen kreupelen te Lystren
Handelingen XIX 13-16 - De booze Geest mishandelt de 7 Zoonen van Sceva Handelingen XVI 27-29 - De Stokwaarder wil zichzelven ombrengen Handelingen XXVIII 3-5 - Paulus schudt den Adder in 't vier Openbaring I 12-17 - Jesus wandelt tusschen de zeven goude kandelaaren
Openbaring X en XII - Johannes ontfangt een boekje van den Engel, nevens de vlucht der Vrouwe voor den Draak Openbaring XIII 1-18 - Aanbiddinge van het Beest en den Draak Openbaring XVI 1-21 - De zeven Engelen gieten hunne fioolen uit Openbaring XX 1-3 - De oude Draak in den afgrondt gesmeeten
1 Makkabeeën II 23-25 - De Priester Matathias doodt twee afgodendienaars 2 Makkabeeën III 25-27 - Heliodorus in den tempel gestraft 2 Makkabeeën VII 1-41 - Antiochus doet zeven broeders ombrengen met hunne moeder Judith X 19-20 - Judith valt neder voor Holofernus
Bekijk ook eens

prachtige afbeeldingen

op

Bijbeltegels


Bekijk ook eens

prachtige afbeeldingen

op

SchoolplatenBekijk ook eens

prachtige afbeeldingen

in de

Bibel in Bildern
Tobias XI13-15 - De oude Tobias word weder ziende

BEKIJK HIER EEN SHOW VAN DE AFBEELDINGEN


LLIJST VAN ALLE BESCIKBARE AFBEELDINGEN  
1 Koningen III 16-28 - Salomons oordeel over 't geschil tussen twee vrouwen.
1 Koningen X 1-10 - De Koningin van Sceba bezoekt Salomon.
1 Koningen XI 5-8 - Salomon offert den afgoden.
1 Koningen XVII 6 - Elias van de ravens gespyst.
1 Kronieken XIX 4 - Hanun mishandelt Davids knechten.
1 Makkabeeën II 23-25 - De Priester Matathias doodt twee afgodendienaars.
1 Samuël V 2, 4, 5 - Dagon legt gevallen voor de Arke.
1 Samuël X 1 - Saul wordt door Samuël gezalft.
1 Samuël XIX 9-10 - Saul zoekt David aan den wandt te spitten.
1 Samuël XVII 48-50 - David verslaat den reuze Goliat.
1 Samuël XXV 23-24 - Abiga„ls ontmoeting van David.
1 Samuël XXVIII 12-20 - Saul en de Toveresse te Endor.
1 Samuël XXXI 4-6 - Saul valt in zijn zwaardt.
2 Koningen II 11-13 - Elias in een onweder ten hemel opgenomen.
2 Koningen V 14 - Na„man van zyne melaatsheit geneezen.
2 Koningen XIII 21 - Een man wordt levendig in 't graf van Elisa.
2 Kronieken IX 1-19 - Salomon zit op zynen elpenbeenen troon.
2 Kronieken XXIV 21 - Zacharias de Priester gesteenigt.
2 Makkabeeën III 25-27 - Heliodorus in den tempel gestraft.
2 Makkabeeën VII 1-41 - Antiochus doet zeven broeders ombrengen met hunne moeder.
2 Samuël VI 14-16 - Koning David danst voor de Arke.
2 Samuël XI 2-3 - David ziet Bathseba van zyn dak.
2 Samuël XVI 5-10 - Simei vloekt en hoont David.
2 Samuël XVIII 9-15 - Absalom door Joab gedoodt.
2 Samuël XXIII 16-17 - David stort het water uit van Bethlehems put.
AAA-Mapafdrukken.bat
Daniël II 26-45 - Daniël verklaart Nebukadnezer zynen Droom.
Daniël V 1-9 - Het gastmaal van den Koning Belsazar.
Daniël VI 20-23 - Daniel in den kuil der leeuwen.
Daniël XIII 19-23 - Susanna door twee oude boeven verzocht.
Daniël XIV 17-19 - De historie van den afgodt Bel.
Deuteronomium XXXI 23 - Moses stelt Josua in zyne plaatze.
Esther I 1-22 - Het gastmaal van Ahasueros.
Esther VII 7-10 - Haman bidt de Koninginne Ester om zyn leven.
Exodus III 4-12 - Godts verschyning aan Moses.
Exodus VII 10-13 - A„rons staf verandert in eene slange.
Exodus VIII 6-14 - De plaage der Vorschen in Egipten.
Exodus XIV 21-30 - Farao verdrinkt in 't roode meer.
Exodus XX 1-18 - De Wetgeving op den Berg Sina‹.
Exodus XXXII 5-6 - De zonde van 't gouden Kalf.
Ezechiël II 9 - Ezechiel ontfangt een rolle uit den hemel.
Genesis II 1 - Afbeeldzel der Aarde en Hemellichten.
Genesis II25 - Adam en Eva in t Paradys.
Genesis III6 - De val van Adam en Eva.
Genesis IV8 - Ka‹n slaat zynen broeder Habel doot.
Genesis VII17-24 - De algemeene Zondvloet.
Genesis VIII 20-21 - Noachs offer na de Zondvloet.
Genesis XIV18-20 - Melchizedek ontmoet en zegent Abram.
Genesis XLI 15-37 - Josef verklaart Farao zyne droomen.
Genesis XLIX 1-33 - Jakob zegent zyne zoonen en sterft.
Genesis XVIII1-5 - Verschyning der drie Engelen aan Abraham.
Genesis XXI14-15 - Abraham verzendt Hagar en Ismaël.
Genesis XXII10-13 - Abrahams offerhande van zynen zoone Isa„k.
Genesis XXIX10 - Jakob wentelt den steen van den put.
Genesis XXV 29-34 - Esau verkoopt Jakob zyne eerstgeboorte.
Genesis XXXII 24-30 - Jakobs worsteling met den Heere.
Genesis XXXIX 17-18 - Josef aangeklaagt door Potifars huisvrouwe.
Genesis XXXVII 5-11 - Josef vertelt zyne droomen.
Handelingen I 9-11 - De hemelvaart des Heeren.
Handelingen III 1-8 - Petrus en Joannes geneezen den kreupelen aan de deure des tempels.
Handelingen IX 17-18 - Paulus van zyne blindheit geneezen.
Handelingen V 5 - Ananias door Petrus met de doodt gestraft.
Handelingen VII 56-60 - De H. Stefanus gesteenigt.
Handelingen VIII 17-24 - Simon de toveraar biedt den Apostelen geldt aan.
Handelingen X 3-6 - Verschyning van eenen Engel aan Kornelius.
Handelingen XII 7-10 - Petrus door eenen Engel uit de gevangenisse verlost.
Handelingen XIII 6-12 - De Stadthouder Sergius Paulus tot den Heere bekeert.
Handelingen XIV 8-19 - 't Geneezen van eenen kreupelen te Lystren.
Handelingen XIX 13-16 - De booze Geest mishandelt de 7 Zoonen van Sceva.
Handelingen XVI 27-29 - De Stokwaarder wil zichzelven ombrengen.
Handelingen XXVIII 3-5 - Paulus schudt den Adder in 't vier.
Jeremia I 9-13 - Gezicht van eenen ziedenden pot.
Jesaja VI 6-7 - Jesaias lippen met eene gloeiende koole aangeroert.
Jesaja XXXVIII 1-8 - Het leven van Hiskia 15 jaaren verlengt.
Job I 13-19 - Jobs booden melden hem zyne ongevallen.
Job II 7-13 - Job op den misthoop.
Johannes II 1-10 - De bruiloft van Kana in Galileën.
Johannes IV 7-26 - 't Gesprek van den Heere Jesus met de Samaritaansche vrouwe.
Johannes V 1-9 - De Geraakte by 't water van Bethesda geneezen.
Johannes VIII 3-11 - De vrouw op de daadt van overspel gegreepen.
Johannes XI 43-44 - De Heer Jesus wekt Lazarus op.
Johannes XIII 5-10 - De Heer Jesus wascht de voeten zyner discipelen.
Johannes XIX 1 - Jesus van de Romeinen gegeesselt.
Johannes XIX 18-34 - Jesus gekruist tusschen twee moordenaars.
Johannes XIX 40-42 - De begravenis van den heere Jesus.
Johannes XVIII 4-10 - De Heere Jesus door Judas verraden.
Johannes XX 15-17 - De Heer Jesus openbaart zich aan Maria Magdalena.
Johannes XX 16-19 - Thomas van zyn ongeloof geneezen.
Jona II 11 - Jonas van den Visch op 't landt geworpen.
Josua II 7 - De verspieders van Jericho nagejaagt.
Josua VI 16-20 - Het inneemen van Jericho.
Josua X 9-14 - Slag van Josua met de vyf Koningen.
Judith X 19-20 - Judith valt neder voor Holofernus.
Leviticus X 1-2 - Nadab en Abihu door 't vier verteert.
Lukas I 8-20 - Een Engel des Heeren verschynt aan Zacharias.
Lukas IV 1-12 - Jesus van den duivel in de Woestyne verzocht.
Lukas IX 12-17 - Jesus spyst 5000 mannen met vyf brooden en twee visschen.
Lukas VII 12-15 - De heer Jesus wekt eenen dooden op.
Lukas VIII 27-28 - De Heer Jesus geneest den bezetenen.
Lukas XI 14 - De heer Jesus werpt eenen stommen duivel uit.
Lukas XIX 4-6 - Jesus ziet Zacheus op den vygeboom.
Lukas XV 20-24 - Wederkomst van den verloren zoon.
Lukas XVI 19-31 - De historie van Lazarus en den Rykenman.
Lukas XXII 41-44 - De Heer Jesus in den hof Getsemane.
Lukas XXIII 26-31 - De Kruisdragende Heilant.
Lukas XXIV 30-31 - De Heer Jesus ontdekt zich aan de Emmausgangeren.
Marcus IV 37-39 - De Heer Jesus slaapt in den storm op zee.
Marcus VI 17-23 - Het hoofdt van Joannes den Doper in een schotel.
Marcus X 13-16 - De kindertjes tot den Heere Jesus gebragt.
Marcus XI 7-10 - Jesus inryding binnen Jerusalem.
Marcus XII 13-17 - Jesus oordeel over den schattingpenning des Keizers.
Marcus XVI 19 - De Heere Jesus van de Krygsknechten bespot.
Mattheüs I 18 - Jesus te Betlehem in eenen stal geboren.
Mattheüs II 11 - De Wyzen uit het Oosten doen 't kindt Jesus geschenken.
Mattheüs III 13-17 - De Heer Jesus van Joannes gedoopt.
Mattheüs IV 18-22 - Petrus, Andreas, Jakobus en Joannes door Christus geroepen.
Mattheüs IX 9 - Mattheus door den Heere van den tol geroepen.
Mattheüs XII 1-8 - Gesprek van den Heere Jesus over de korenayren.
Mattheüs XIV 25-31 - De Heer Jesus en Petrus wandelen op de zee.
Mattheüs XVII 1-6 - Gedaanteverwisseling van den heere Jesus op den berg.
Mattheüs XVIII 26-34 - De schuldige Dienstknechten.
Mattheüs XX 1-15 - Betaling der arbeideren in den wyngaardt.
Mattheüs XXI 12-13 - Jesus drijft de kopers en verkopers uit den tempel.
Mattheüs XXII 11-13 - De gast zonder bruiloftskleedt gestraft.
Mattheüs XXV 1-12 - De vyf wyze en wyf dwaaze maagden.
Mattheüs XXVI 20-25 - Des Heeren laatste avondtmaal.
Mattheüs XXVI 65 - De Hoogepriester verscheurt zyne kleederen.
Mattheüs XXVII 24 - Pilatus wascht zyne handen voor de schare.
Nehemia II 19-20 - Herbouwing van de stadt Jerusalem en van den Tempel.
Numeri XIII 23-27 - De vruchten van 't landt Kana„n.
Numeri XVII 8-9 - A„rons staf draagt amandelen.
Openbaring I 12-17 - Jesus wandelt tusschen de zeven goude kandelaaren.
Openbaring X en XII - Johannes ontfangt een boekje van den Engel, nevens de vlucht der Vrouwe voor den Draak.
Openbaring XIII 1-18 - Aanbiddinge van het Beest en den Draak.
Openbaring XVI 1-21 - De zeven Engelen gieten hunne fioolen uit.
Openbaring XX 1-3 - De oude Draak in den afgrondt gesmeeten.
Prediker I 2 - Salomon beschouwt de ydelheden der wereldt.
Psalmen I - David speelt voor den Heere op de harpe.
Richteren IV 22 - Jaël toont Barak den verslagen Sisera.
Richteren VI 20-23 - Het offer van Gideon.
Richteren XI 38-40 - Jeftaas dochter beweent haaren maagdom.
Richteren XIII 19-23 - Het offer van Manoach.
Richteren XXI 21-23 - De Benjamiten schaaken de Dochteren van Scilo.
Ruth II 8-9 - Onderhandeling van Boaz en Ruth.
Tobias XI13-15 - De oude Tobias word weder ziende.

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

   Bekijk hier de dia-show van de prenten   

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)