Zwak en toch machtig - 2 Corinthe 4 : 16 -5 : 10

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 457 - Zwak en toch machtig

"want als ik zwak ben dan ben ik machtig"

In Paulus' onderwijs aan de gemeente in Corinthe zijn duidelijk twee lijnen op te merken. Op de ene lijn staat de gekruisigde Christus (I Cor. 2: 2), voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaas- heid (I Cor. I: 23).

Op diezelfde lijn staat een kerk, die bestaat uit "dwazen, zwakken, onaanzienlijken en verachten", eigenlijk uit "wat niets is" (I Cor. I: 27, 28). Op die lijn staat ook een apostel, die geen indruk maakt door "schittering van woorden of wijsheid" en een "prediking met meeslepende woorden van wijsheid" (I Cor. 2: 3,4). Paulus noemt zichzelf en de andere apostelen' , aarden vaten' , (2 Cor. 4 : 7) , die in de druk zijn, om raad verlegen, ter aarde geworpen, aan de dood overgeleverd" (2 Cor. 4: 8-11).

Die ene lijn vertoont dus geen indrukwekkend beeld. Maar op de andere lijn staat de opgestane Christus, de Levensvorst, de Héér (2 Cor. 4 : 5) en er staan de apostelen met hun "bediening der verzoening" (2 Cor. 5 : 18). Die twee lijnen komen samen in één bekende uitspraak: "want als ik zwak ben dan ben ik machtig" (2 Cor. 12: 10). Wanneer wij, apostelen en gemeente van Christus, naar mensenmaatstaf "zwak" zijn, en geen geweldige indruk maken of toonbeeld zijn van kracht, dan valt des te meer licht op de onme- telijke kracht van de opgestane Christus!

Die twee lijnen komen prachtig uit in dit Schriftgedeelte. De apostel stelt ze naast elkaar: onze uiterlijke mens vervalt, maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd (2 Cor. 4: 16). De aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, maar wij hebben een gebouw van God, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig- huis (2 Cor 5: 1).

De aardse tent tegenover het gebouw van God

Het leven van Gods kinderen op aarde wordt vergeleken met het wonen in een tent. Een tent wordt gemakkelijk opgezet, maar ook ge- makkelijk afgebroken. Een tent blijft kwetsbaar. Dat wonen in een tent brengt met zich mee een "lichte last der verdrukking" (2 Cor. 4 : 17). De apostel verheerlijkt dat wonen in een tent niet. Daar is ook geen reden voor, want onze woning is permanent in verval en de afbraak begint in feite al bij de geboorte: het leven is een " voortdurend sterven. Dat zijn de dingen, die we zien kunnen. 

En wie " niet ziende blind is, die merkt dat ook op. Maar Paulus zegt, dat het zichtbare tijdelijk is, en dus voorbijgaat, maar dat er ook iets onzichtbaars is, en dat onzichtbare is eeuwig. Dat wil zeggen: het is op dit moment voor ons nog onzichtbaar; wij aanschouwen het nog niet, maar we mogen en moeten het geloven (2 Cor. 5 : 7). Wat er name- lijk wél is, hoewel voor ons nu nog onzichtbaar, is' , dat gebouw van God", dat "eeuwig huis". Het is "onze woonstede uit de hemel" .', \, / (2 Cor. 5 : 2). Je mag daarbij ook denken aan het Vaderhuis met de vele woningen, waarover de Here Jezus spreekt (Joh. 14 : 1).

Paulus vergelijkt de moeiten, die het verblijf in tenten met zich meebrengt, met de heerlijkheid van het wonen in het gebouw van God. Hij ontkent niet dat er een "last der verdrukking" is. Hij heeft die maar al te zeer meegemaakt. Maar die last is voor hem geen zaak om te klagen, hij noemt die gewoon een "lichte" last, die praktisch niets weegt. Hoe dat mogelijk is? Als je die last op een weegschaal zou leg- gen, en je zet daar op de andere schaal niets tegenover, ja, dan zal de weegschaal doorslaan naar de kant van die verdrukking. Maar zó weegt Paulus niet: op die andere schaal legt hij de "heerlijk- heid", en daarvan zegt hij: "een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid" (2 Cor. 4: 17).

En dan komt er wéér een tegenstelling: het sterfelijke zal door het leven verslonden worden. We hebben nu een sterfelijk bestaan, maar dat hoort bij die tent. Dat blijft niet zo: we krijgen een werkelijk lé- ven, en dat hoort bij dat gebouw van God, die woonstede uit de hemel. Hier zijn we nog in den vreemde, maar dan zijn we thuis (vs. 9).

De Geest als onderpand

Hoe weten we dat zo zeker? Ook op die vraag geeft Paulus antwoord (vs. 5): God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. Dat echte leven was altijd het doel van God en van Gods heilswerk. Op dat doel was alles gericht. Wat Paulus zelf betreft: God heeft hem klaargemaakt. Je kunt den- ken aan alles wat God aan hem gedaan heeft: zijn bekering, zijn tot geloof komen, zijn gedoopt-worden, zijn christen zijn. 

Dat werk dat begonnen is, zal ook afgemaakt worden. Daarvan is de Heilige Geest, die de gelovigen gegeven wordt, het onderpand, de waarborg. De Geest werkt geloof in mensenharten. Hij leidt tot bekering en ver- nieuwt de mens van dag tot dag. De Geest leidt uiteindelijk Gods kinderen uit de tent naar het eeuwig huis. Dat onderpand betekent dan ook: wij hebben nu al wat gekregen "bij vooruitbetaling". Dat geeft ons de garantie, dat de rest ook in "orde komt".

Je ziet voor je ogen de afbraak en het verval van je aardse tent. Je wordt daar met grote regelmaat mee geconfronteerd. Maar net zo vast mag je overtuigd zijn van de werkelijkheid van de dingen die we nu nog niet kunnen zien, maar die net zo zeker zijn als de zichtbare dingen.

Altijd vol goede moed

Een christen behoeft nooit moedeloos te zijn en zonder hoop. Dat zegt Paulus ook: "daarom verliezen wij de moed niet" (vs. 16), en nóg eens: "daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed" (2 Cor. 5 : 6). Niet omdat we onszelf en elkaar wat op de mouw spel- den. Aan een "houd er de moed maar in" hebben we niets, in dit leven niet en in het sterven niet. Toch zijn we altijd vol goede moed, omdat we vaste beloften hebben, en omdat we nu al een voorschot hebben gekregen op de volledige inlossing van die vaste beloften.

We mogen met veel geloofsvertrouwen de toekomst tegemoet gaan: Christus zal zijn Woord waar maken. Hij heeft zijn Geest niet zo maar gegeven. En dan mogen we zonder angst denken aan de rechterstoel van Christus (vs. 10). We zouden heél erg bang moeten zijn, als wij werden geoordeeld op grond van onze daden in dit leven.

Maar we mogen bedenken, dat deze Rechter Christus tegelijk onze Redder Christus is: Hij heeft voor ons de schuld betaald en de straf gedragen.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is