Beknopt overzicht van de Bijbel-inhoud

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 008 - Beknopt overzicht van de Bijbel-inhoud

Boeiend materiaal

Nu we aan deze studie toe zijn (nogal uitvoerig), ga ik er vanuit dat je door wilt gaan. Om de studies die gaan volgen beter te kunnen begrijpen en te kunnen volgen, wil ik nu proberen een korte omschrijving te geven van de inhoud van de Bijbel.

· De Bijbel, je bent dat al tegen gekomen, bestaat uit wat ik zou noemen twee hoofdgedeelten: Het Oude testament en het Nieuwe Testament. Al de boeken van het Oude Testament in de Bijbel groeperen zich om de geschiedenis van het volk Israel. Ook in het Nieuwe Testament wordt er steeds weer gesproken over dit volk. In deze studie gaat het eerst over het O.T (Oude Testament) en daarna over het N.T (Nieuwe Testament).

Het Oude Testament bestaat uit: de vijf boeken van Mozes, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job, de Psalmen van David, de drie boeken van Salomo, namelijk Spreuken, Prediker en Hooglied; de vier grote profeten: Jesaja, Jeremia (met de Klaagliederen), Ezechiël en Daniël; vervolgens de twaalf kleine profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.

Vervolgens een beknopt overzicht van het N.T (Nieuwe Testament). Je hebt gemerkt dat in deze studies de afkortingen O.T en N.T worden gebruikt. Dat zul je veelvuldig tegenkomen. Een gemakkelijke en duidelijke aanduiding van welk Bijbeldeel we bedoelen.

Het Nieuwe Testament bestaat uit: de vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lukas en Johannes; de Handelingen der Apostelen; de dertien brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Kolossenzen, twee brieven aan de Tessalonicenzen, twee aan Timoteüs, aan Titus, aan Filemon; de brief aan de Hebreeën; de zeven overige brieven, namelijk de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas; de Openbaring van de apostel Johannes

Bekijk eens het document: Evangeliën chronologisch naast elkaar

· Ik hoop dat het je niet begint te duizelen. Maar dat zal wel wat meevallen. Naarmate je meer en meer bekend raakt met de Bijbel zal het herkennen van de Bijbelboeknamen geen enkel probleem meer opleveren.

· Nu je dit rustig op je hebt laten inwerken wil ik er toch nog wat dieper met je op ingaan. Daarmee zullen de studies die je tot nu toe hebt gevolgd een aardig fundament zijn voor wat er in de volgenden nog staat aan te komen.

· Voor wat het Oude Testament betreft: De eerste vijf boeken, Genesis tot en met Deuteronomium, bestaan voor een deel uit geschiedschrijving. Ze vertellen bijvoorbeeld over de schepping, de oorsprong van het volk Israel en over de tocht van dit volk naar hun beloofde land: Kanaan. Ook is een belangrijk deel van deze vijf boeken gewijd aan de wetten die God aan zijn volk Israel heeft gegeven. Best wel moeilijke stof, maar jouw bestudering meer dan ten volle waard. Wanneer je deze wetten eens nauwkeurig leest ben je in staat het Nieuwe Testament op sommige punten beter te begrijpen. Geen zorgen daarover op dit moment. Dat komt later wel allemaal aan de orde.

· De boeken Jozua tot en met Esther zijn geschiedkundige boeken. Op het moment dat je in deze boeken leest zul je merken dat de Bijbel zeker geen boek is met alleen maar mooie verhalen. Heel duidelijk blijkt dat de Bijbel niet onder stoelen of banken steekt, niets verbloemt. Zoals je wel zult weten van oude geschriften hebben de schrijvers nogal eens de neiging gehad alleen datgene te vermelden wat mooi was, goed zou overkomen naar de lezers. Opvallend is dat de Bijbel daaraan niet mee doet. Het gaat namelijk in de Bijbel niet allereerst om de geschiedenis van een volk, maar om de komst van de Verlosser.

De erop volgende vijf boeken zijn van dichterlijke aard, het boek Job tot en met Hooglied. Deze zijn geschreven in dichtvormen die in die tijd gebruikelijk waren. Jammer eigenlijk dat de prachtige taal in de vertalingen niet altijd goed over komt. Speciaal wil ik je wijzen op het boek Psalmen: een prachtige verzameling van 150 liederen. Wat kun je daar keer op keer van genieten. Dit boek lees je niet in één keer uit, maar Psalm voor Psalm vooral aandachtig op je in laten werken.

De overblijvende boeken van het Oude Testament noemen we profetische boeken. Profeten waren mensen die door God geroepen waren om het volk Israel te leren hoe ze hun God moesten dienen. Persoonlijk zou ik hier liever zeggen: Hoe ze God móchten dienen. Ze bestraften het volk als ze zich niets van God aantrokken, hun eigen gang maar gingen. De profeten kondigden soms ook verschrikkelijke straffen aan. Toch ging het uiteindelijk allemaal er om te wijzen op de Verlosser die komen zou.

Voor wat het Nieuwe Testament betreft:

Het N.T , tweede gedeelte van de Bijbel begint met vier Evangelieverhalen. In al de vier boeken wordt verteld over Jezus, ook wel Christus genoemd. Je vindt verhalen over zijn geboorte in Bethlehem (KERSTFEEST ), over zijn sterven op Golgotha (GOEDE VRIJDAG), over zijn opstanding uit de dood (PASEN) en over zijn hemelvaart (HEMELVAARTSDAG).

In het boek Handelingen der Apostelen wordt verteld over een feest waaraan je misschien wel dacht toen je het voorgaande las: PINKSTEREN. Verder tref je er allemaal verhalen aan hoe het evangelie in de eerste eeuw van onze jaartelling heeft plaatsgevonden.

Hierna volgen een aantal brieven die aan de eerste christenen geschreven zijn. Ze woonden overal verspreid in het grote Romeinse Rijk. In die brieven worden de worden van Jezus uitgelegd, vooral ok wat Hij allemaal heeft gedaan toen Hij nog op aarde was. De eerste gelovigen hadden die ondersteuning hard nodig, ze hadden het in die tijd bij lange na niet gemakkelijk. In de aan hen gerichte brieven kregen ze ook waarschuwingen tegen mensen die het evangelie probeerden te vervalsen. Je ziet, dit laatste is van alle tijden.

Aan het eind van het N.T, tevens het eind van de Bijbel, vindt je het boek Openbaringen aan Johannes. Je zult er achter komen dat het een bijzonder mooi boek is, maar tegelijk ook een heel erg moeilijk boek. Dit laatste betekent niet dat je het maar terzijde zou moeten schuiven. Moeilijk blijkt in dit geval heel bemoedigend te zijn! In dit laatste boek wordt je namelijk, aan de hand van prachtige visioenen (dromen-met-open-ogen-beleefd), de terugkomst van Jezus Christus aangezegd en beschreven.

Hieronder een overzicht van alle Bijbelboeken en Afkortingen die ik gebruik:

Oude Testament

01-Genesis - Gen 

02-Exodus - Ex 

03-Leviticus - Lev 

04-Numeri - Num

05-Deuteronomium - Deut

06-Jozua - Joz

07-Richteren - Richt

08-Ruth - Ruth

09-I Samuel - I Sam

10-II Samuel - II Sam

11-I Koningen - I Kon

12-II Koningen - II Kon

13-I Kronieken - I Kron 

14-II Kronieken - II Kron 15-Ezra - Ezra

16-Nehemia - Neh

17-Ester - Esth

18-Job - Job

19-Psalmen - Ps

20-Spreuken - Spr

21-Prediker - Pred 

22-Hooglied - Hoogl

23-Jesaja - Jes

24-Jeremia - Jer

25-Klaagliederen - Klaagl

26-Ezechiel - Ez

27-Daniel - Dan

28-Hosea - Hos

29-Joel - Joel

30-Amos - Amos

31-Obadja - Obad

32-Jona - Jona 

33-Micha - Mich 

34-Nahum - Nah

35-Habakuk - Hab

36-Sefanja - Sef

37-Haggai - Hag

38-Zacharia - Zach

39-Maleachi - Mal


Nieuwe Testament

40-Mattheus - Matth

41-Markus - Marc

42-Lucas - Luc

43-Johannes - Joh

44-Handelingen - Hand

45-Romeinen - Rom

46-I Corinthe - I Cor

47-II Corinthe - II Cor

48-Galaten - Gal

49-Efeziers - Ef

50-Filippensen - Fil

51-Collossenzen - Col

52-I Tessalonicenzen - I Thes

53-II Tessalonicenzen - II Thes

54-I Timotheus - I Tim 

55-II Timotheus - II Tim

56-Titus - Tit

57-Philemon - Phil

58-Hebreeen - Hebr 

59-Jacobus - Jac 

60-I Petrus - I Petr 

61-II Petrus - II Petr 

62-I Johannes - I Joh

63-II Johannes - II Joh 

64-III Johannes - III Joh

65-Judas - Jud

66-Openbaringen - Openb


LEES DE HEILIGE SCHRIFT SCHRIFT 


Filippensen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten

● Evangelie en Bijbel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Nieuwe Testament is het woord in gebruik voor:
1. Gods belofte aan de mens (Lukas 3 : 18);
2. de vervulling van Gods belofte aan de mens (Matthëus 4 : 23);
3. de blijde boodschap: Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, is begraven, en is opgewekt op de derde dag (1 Korinthiërs 15 : 3 - 4);
4. een beschrijving van het leven van Jezus Christus (evangelie naar Matthëus, evangelie naar Markus, evangelie naar Lukas, evangelie naar Johannes).

● De Statenvertaling (1637) is op last van de Staten-Generaal uitgegeven. Het besluit hiertoe is op de Synode van Dordrecht (1618-1619) genomen. Deze Bijbelvertaling onderscheidt zich door haar grote nauwkeurigheid en door de toegevoegde kanttekeningen. De Statenvertaling is een zo letterlijk mogelijke, gereformeerde vertaling van de grondtekst van de Heilige Schrift. Voor de vertaling van het Nieuwe Testament is gebruik gemaakt van de betrouwbare, niet o.b.v. wetenschappelijke hypothesen gereconstrueerde Textus Receptus. De Statenvertalers zijn bij het vertalen uitgegaan van het feit dat de canonieke Bijbelboeken geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. De Statenvertaling is ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal van de allergrootste betekenis geweest.

● De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) is, zo stellen de vertalers, een brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte vertaling. Dit betekent dat, enerzijds, aan de grondtekst recht is gedaan en, anderzijds, dat de Bijbel in natuurlijk Nederlands is vertaald. Het heilsplan van God
voor de mens wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling duidelijk beschreven. Onder Analyses zijn enkele kanttekeningen bij deze vertaling
te vinden. Als u, als je deze Bijbel bestudeert, leg dan eens ter vergelijking de Statenvertaling ernaast.


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:
G
odsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is