Gods macht en majesteit - Romeinen 8 : 18- 28

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 405 - Gods macht en majesteit - Romeinen 8 : 18- 28

Waar is nu de vrede?

Jesaja 40 spreekt over Gods macht en majesteit als de Schepper van alles wat bestaat. Romeinen 8 spreekt over zijn heerlijkheid als Herschepper. Met dezelfde macht, met dezelfde wijsheid en door dezelfde liefde als bij de schepping bewerkt Hij de verlossing van alles wat Hij schiep. Eens was de schepping goed. Maar waar is nu de vrede en de (Gen. 1: 31) , harmonie?

Wat is het nu vaak ellendig en afschuwelijk in Gods schepping. Alles botst op elkaar en stoot tegen elkaar. Maar het zal weer goed worden. Daarover spreekt Rom. 8. God zelf zal zijn schepping weer goed maken.

In vers 17 schrijft Paulus over het lijden dat Gods kinderen ondergaan; ze delen in het lijden van Christus, ze delen in de vijandschap en haat tegen Hem. Maar ze zullen ook delen in zijn heerlijkheid: Christus is al opgewekt uit de dood -daarom zullen ook hun lichamen opgewekt worden; Hij bezit een verheven majesteit , dan zullen ook zij met Hem heerlijkheid ontvangen. Paulus weet dat zeker. Het lijden is nu vaak hard en bitter , maar wat betekent dat in vergelijking met de heerlijkheid die komt! Er is veel lijden in deze wereld. Paulus zegt zelfs dat heel de schepping in al haar delen zucht, en ook de gelovigen zuchten bij het uitzien naar de verlossing.

De hele schepping is onderworpen aan de vruchteloosheid

Het lijkt alles zo nutteloos, zo leeg, zo ijdel. Je ziet dat om je heen. Er komt nooit een eind aan de moeiten, de rampen, het verdriet, het onrecht, het geweld. Wat voor zin heeft dit leven eigenlijk nog? Zelfs de dierenwereld is volleed, vaak veroorzaakt door de mens. Natuurrampen als overstromingen en aardbevingen volgen elkaar op. Waartoe bestaan de dingen in feite? Waarvoor leef je nog? Maar er is een oorzaak van al deze ellende: de zonde van de méns , ónze zonde. Wie Rom. 8 wil begrijpen moet terug naar Genesis (Rom. 8 : 20 3 : 17-19). Toen bracht God als de rechtvaardige Rechter de vloek over deze aarde, zoals Paulus zegt: "de schepping is aan de vruchte- loosheid onderworpen, om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft". Wat een ontzaglijk ding is dat: Gods vloek: de vloek van de vruchteloosheid, de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Als we de schepping horen zuchten en kreunen onder die vloek moeten we ons dat aantrekken. Want we weten: ons aller schuld ,zonda- ren als we zijn voor God.

Maar -en dat is het mooie in dit hoofdstuk -Paulus mag ook schrijven over de verlossing van de vloek door de Here Jezus Christus. Hij onderging de volle vloek van God, toen Hij in de drie uren duisternis (Matth. 27 : 45, 46) hing aan het kruis. Want: "Vervloekt is Hij die aan een hout hangt". (Gal.3 : 13, 14) Dat had God eeuwen geleden al gezegd. Zo ging Hij van God verlaten (Deut. 21 : 23) de eeuwige dood in.

Zo verlost Hij allen die in Hem geloven en in hén verlost Hij de schepping. Nu kreunt de schepping nog, maar het is een kreunen als in barensnood, het is de aankondiging van een nieuw leven, van de komende verlossing. Gods kinderen "hopen" daarop; in de bijbel betekent dat: ze verwachten het in volle zekerheid. We zien de verlossing nog niet maar we wéten dat ze komt. God gaat herscheppen: heel de schepping zal worden bevrijd en Gods kinderen zullen worden verheerlijkt.

Alles wordt nieuw

Want er komt een nieuwe, een vernieuwde hemel en een nieuwe, een (2 Petr. 3 : 13) vernieuwde aarde. (Openb. 21 : 1) Daar zien de gelovigen naar uit. In beginsel zijn ze al verlost; hun zonden zijn immers vergeven. Nu zijn ze kinderen van God en erfge- Ram. 5 : I, 2; 8 : I namen. Maar toch valt het leven nog vaak zwaar. Wat een lichamelijke en (15-17) en geestelijke moeiten. Verlangend, vol hoop zien ze uit naar een tijd zonder tranen en pijn.

De nood kan zo groot zijn en zijzelf zo hulpeloos, dat ze zelfs niet goed weten hoe en wat ze bidden moeten (vs. 26). Maar , dat is nu het mooie dat Paulus mag verkondigen: de Heilige Geest is er. Hij is de eerste gave die de gelovigen hebben ontvangen (vs. 23). Er komt meer. Straks zal het zijn: Immanuël, God met ons, (Openb. 21 : 1-4) Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Geest is er nu al, als onderpand van wat zal komen

Die Geest (2 Cor. I: 22) bidt. Hoewel we leerden bidden, weten wij soms toch niet hoe en wat te bidden. Dan bidt de Geest in ons met woorden die wij niet kunnen uitspreken. Uit ons stamelend bidden komt een zuiver bidden tot God. De voorbidder voor ons is in ons. En Hij wordt door de Vader gehoord (vs. 27). Het is de Geest van Christus die voor ons pleit. Dan komt het goed. Tegenspoed verandert in zegen: God doet alle dingen meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. De grote Schepper regeert, de Almachtige, de Herschepper van deze verdorven wereld. De mensen, wij hebben gezondigd, wij hebben Hem vaarwel gezegd. Maar God verzoende de schuld door de zending van zijn Zoon, toen (Rom. 5 : 8) wij nog zondaars waren.

Wat een genade, wat een heerlijkheid met deze Schepper verzoend te zijn.

Nog even over verzoening doorgedacht

Het centrale thema in het Christendom is de verzoening van God van de Bijbel, de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen (Jaweh=Ik Ben) met zijn schepping. Deze verzoening kan alleen tot stand komen als de zonde (= rebellie tegen God) niet langer tussen Hem en ons in staat. God is volledig licht en in Hem is geen spoor van duisternis. De mens kan nooit uit zichzelf de kloof met Hem overbruggen, want geen mens is zonder zonde. God kwam daarom in de persoon van Jezus Christus naar de mens toe. De boodschap van Jezus was en is dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. Jezus is de koning van dat Koninkrijk, en als je bereid bent voor deze Koning te buigen, worden je zonden je niet langer aangerekend omdat Hij bereid is de schuld op zich te nemen. Hij stierf zodat wij kunnen leven.
 
Als je je bekeert, word je een nieuwe schepping (wedergeboren), en mag je onder leiding van Gods Geest mee gaan bouwen aan Gods Koninkrijk. Je leeft vanuit dat perspectief, groeiend in geloof en kennis, naar het voorbeeld van Jezus.
 
God heeft aan Jezus alle macht overgedragen. Als Hij terugkomt naar de aarde zal de hele wereld dat merken. Hij zal vanuit Jeruzalem over de aarde regeren, samen met jou als je bij Hem hoort.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is