Dienaars van God : Engelen

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 515 - Dienaars van God : Engelen

Here, leer ons vertrouwen

In deze studie zijn in een bepaald verband de "engelen" genoemd en is er onderscheid gemaakt tussen "hemelse engelen" en "menselijke engelen' , .We willen iets nader ingaan op de vraag wat de engelen zijn en wat hun functie is.

 In Openbaring 1 zijn de "zeven sterren: de zeven engelen van de zeven gemeenten" (vs. 20). In de volgende twee hoofdstukken horen , we tot zeven maal toe de opdracht van Christus aan Johannes om een brief te schrijven "aan de engel der gemeente te...".

 Met die engel kan niet een hemelse engel bedoeld zijn, maar moet gewoon bedoeld zijn de voorganger in die bepaalde plaatselijke gemeente. Dus een gewoon mens. Maar wel een mens, die in een bijzondere dienst staat van Christus. Anders zou het woord "engel" niet zijn gebruikt. Dat betekent namelijk "bode", "gezant".

 Zo'n voorganger in een gemeente van Christus behoort dus steeds te bedenken, dat hij een gezant is van Christus. Dat heeft uiteraard con- sequenties voor zijn optreden: zijn woorden moeten wel door hem gesproken worden, maar het behoren woorden te zijn als van Christus. Hij vertegenwoordigt het Hoofd van de kerk, dat is Christus.

Profetische functie

 In de bijbel worden met engelen overigens in de regel geen mensen aangeduid, maar hemelse wezens. Ze treden vaak op in de geschiedenis van Gods volk in het Oude Testament. Meestal als overbrengers van Gods boodschap aan de mensen. Ze hebben dan dus een soort van profetische functie. In de evangeliën worden ze vaak genoemd.

 Om maar enkele voorbeelden te noemen: de engel Gabriël kondigt aan (Luc. 1: 19) de oude Zacharias de geboorte aan van een zoon. Die zoon is Johannes de doper, de heraut van Christus. Dezelfde engel wordt door God (Luc. 1: 26) gezonden naar Maria, om haar te verkondigen dat zij moeder wordt van de Here Jezus. In de Kerstnacht wordt de geboorte van Christus (Luc. 2 : 10, 11) door een engel verkondigd aan de herders, die de wacht hielden over hun kudden. En kort daarna verschijnt er bij die ene engel een grote (Luc. 2 : 14) hemelse legermacht, die God looft, zeggende: "Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens".

 Terzijde mag worden opgemerkt, dat een mededeling als deze, een grote hemelse legermacht, niet strookt met de voorstelling, die vaak , in de beeldende kunst van engelen is gegeven: daar komen ze meestal ; voor als liefelijke figuren. We krijgen uit de bijbel eerder de indruk van weerbare helden. In die geest spreken ook de Psalmdichters: "Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn Psalm (103 : 20) woord volvoert!" Ze worden de "heerscharen" (legermachten) genoemd, terwijl God Zichzelf heel dikwijls presenteert als "de HERE der heerscharen".

Dienaars van God

 Voor wat de engelen in Jezus' leven verder betreft, lezen we dat na zijn overwinning op de duivel, engelen gekomen zijn om Hem te dienen (Matth. 4 : 11).

 We wijzen verder op het optreden van engelen bij het graf van Jezus (Matth. 28 : 2) op de Paaszondag en bij zijn hemelvaart. De engelen zijn er zich terdege van bewust, dat zij in dienst van hun (Hand. 1 : 10) Zender staan.

 Tot tweemaal toe voelt Johannes de neiging in zich opkomen een engel (Openb. 19 : 10; 22 : 9) te aanbidden, omdat hij onder de sterke indruk is gekomen van de engelenboodschap. Maar tot tweemaal toe moet een engel hem dat verbieden, ten strengste verbieden. Hij doet dat met de veelzeggende woorden: "Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van U en uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God!"

 Deze zelfbenoeming is leerzaam voor ons: deze engel noemt zich mede-dienstknecht; dat wijst erop, dat hij ook maar één van de vele dienstknechten is. Het woord dienstknecht duidt de relatie aan, waarin hij staat tegenover God. Hij zal van zijn optreden dus ook rekenschap aan God hebben af te leggen: Die zond hem en die roept hem terug. Maar tegelijkertijd is er een relatie ten aanzien van Johan- nes en zijn broeders, dus ten aanzien van de gelovigen, de gemeente van Christus. En ook die relatie wordt aangeduid met het woord "dienst", in de zin van "ten dienste van", ten behoeve van.

 Die zelfbenoeming stemt volledig overeen met een omschrijving, die we tegenkomen in de brief aan de Hebreeën. In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet, dat Christus staat bóven alle schepselen, ook bóven de engelen. Hij is immers de eeuwige en eniggeboren Zoon van God. En van de engelen wordt daar gezegd in vragende vorm: "Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste (Hebr. 1 : 14) van hen, die het heil beërven?"

 In deze omschrijving wordt de functie van de engelen naar twee kanten afgegrensd: naar Gods kant, en naar de kant van de gelovigen. Wat dat laatste betreft, de gelovigen worden hier beschreven als mensen, "die het heil beërven". Het zijn de erfgenamen van de nieuwe aarde. De erfenis is voor hen weggelegd in de hemel, maar de weg erheen kan nog moeilijk zijn. Op die weg staan de engelen hen "ten dienste". Te vergelijken met de dienst die (Matth. 4: 11) zij eenmaal bewezen aan Jezus nadat Hij verzocht was geweest door de duivel. Die dienst en dat dienstbetoon is wel niet steeds zichtbaar , maar de gelovigen mogen zich daarvan overtuigd houden.

Die dienst is reëel, de bijbel spreekt daar openhartig over. En de engelen zelf bevestigen dat tegenover Johannes en diens broeders, en dat zijn de gelovigen. Maar ook naar Gods kant is hun functie afgegrensd: de engelen worden "dienende geesten" genoemd. En die woorden wijzen op hun verhouding tegenover God: zij staan permaneniïn dienst van de HERE der heerscharen. Een interessante bijzonderheid bij (Hebr. 1 : 14) is, dat voor het woord "dienst" in het Grieks twee verschillen- de woorden worden gebruikt. Woorden, die in het leven van de kerk trouwens behoorlijk zijn ingeburgerd.

 "Dienende geesten" is een vertaling van "liturgische" geesten: engelen zijn Gods liturgen. En in de vertaling "ten dienste van" moeten we ons bekende woord "diaconia" (diakonie) horen: engelen zijn de diakenen van de gelovigen.

 De bijbel zwijgt over hun ontstaan en schepping. Ze worden in het scheppingsverhaal niet afzonderlijk genoemd. We komen ze voor het eerst tegen na de zondeval: de HERE stelde ten Oosten van de hof (Gen. 3 : 24) van Eden de cherubs, dat wijst op een bepaalde groep van engelen - met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

 En kort tevoren hebben we kennis gemaakt met één van de opstandige, afvallige, revolutionaire en- .. gelen, namelijk de duivel. Over de gebeurtenissen, die in de engelenwereld moeten hebben plaatsgehad tussen de schepping van de engelen en de revolutie van een bepaald aantal engelen (die duivelen werden) lezen we evenmin in de eerste hoofdstukken van Genesis. Eerst veel later krijgen we enige informatie in de brieven van Petrus en Judas. (2 Petr. 2 : 4; Judas 6).

 De "boodschappendienst" van de engelen kon beëindigd worden, toen Gods Woord, de Bijbel, was voltooid: we weten nu alles wat we moéten weten, uit de bijbel. Aparte engelenboodschappen zijn niet meer nodig. Maar de dienst, die engelen bewijzen aan hen, die het heil beërven, gaat door. Daarvan mogen de gelovigen zich overtuigd houden! 

Lees ook eens het document: Engelen

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is