God openbaart zich tenvolle

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 423 - God openbaart zich tenvolle - Hebreeën 1:1-2:4

Het spreken van God

In de vorige studies hebben we al enkele gedeelten van de brief aan de Hebreeën behandeld. Nu vraagt het begin de aandacht.

De brief begint met erop te wijzen, dat God vroeger tot zijn volk (Vs. 1) sprak door de profeten. Ver boven dat profetisch spreken verheven is, dat God nu tot ons gesproken heeft door zijn eigen Zoon. Al die profeten verkondigden slechts een deel van Gods openbaring. In zijn Zoon openbaart God Zich tenvolle. Om dat duidelijk te maken geeft de schrijver in het eerste hoofdstuk een indrukwekkende beschrijving van de Zoon van God.

Hij Is hoger dan alle engelen: Hij is de Zoon, de erfgenaam van alle (Vs. 2) dingen. Door Hem heeft God de wereld geschapen en "Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht". (Vs. 3)

Zo grijpt de brief terug tot voor de schepping van de wereld tot in de verre eeuwigheid. God de Vader is eeuwig, maar ook de Zoon is eeuwig, zelf God en toch ook van de Vader onderscheiden: Hij is de afstraling van zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk van zijn (Gods) wezen. Het is moeilijk in verstaanbare, menselijke woorden te spreken over God, die eeuwig is. Ook deze uitdrukkingen zijn niet eenvoudig: er staat letterlijk: "wat afgestraald is van zijn heerlijkheid".

God is een God van licht en glans en majesteit. De stralen van het licht zijn zelf licht en aan het licht verbonden. Zo "licht", zo heerlijk als de Vader is, zo "licht", zo heerlijk is ook de Zoon. Hij is de "afdruk" van Gods wezen. Zoals een stempelafdruk gelijk is aan de stempel, zo is de Zoon gelijk aan de Vader.

De schrijver gebruikt dus twee beelden om uit te drukken dat de Vader en de Zoon van hetzelfde wezen zijn. Net zo eeuwig als de Vader is, zo eeuwig is ook Gods eniggeboren, unieke Zoon. De Here Jezus zei zelf: Wie Mij gezien heeft die heeft de Vader gezien (Joh. 14 : 7-10). Evenals de Vader draagt en onderhoudt de Zoon het heelal. En nu zit Hij, na zijn dood en opstanding, aan Gods rechterhand, ver verheven boven de engelen.

In de verzen 5-13 staat een reeks citaten uit het Oude Testament, waarin aangetoond wordt, dat Gods Zoon "zoveel machtiger is geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel (Vs. 4) ontvangen heeft". Vooral uit de psalmen worden uitspraken aangehaald. (Zie de teksten).

Bij de bespreking van psalm 45 hebben we gezien dat bepaalde (Ps. 2 : 7; 97 : 7) uitspraken over een koning uit het huis van David toch in hun diepste (104 : 4; 45 : 7, 8) betekenis zien op Christus, de Zoon van David en tegelijk de Zoon (102: 26-28 en 110: 1) van God. Hetzelfde geldt voor psalm 2, die geciteerd wordt in vs. 5.

Sommige dingen die in de psalmen worden gezegd van de HERE, , worden in Hebreeën 1 toegepast op Gods Zoon, Christus. Dat geldt b. v. voor psalm 102 (geciteerd in de verzen 10 tot 12). Heel duidelijk is ook psalm 110 (geciteerd in vs. 13). Deze psalm wordt ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. (Hand. 2 : 34).

De psalmdichter David zegt daar: Aldus luidt het woord van de HERE (d.i. de Verbondsgod Jahwe) tot mijn Heer (d.i.: de Heer van David): "Zet u aan mijn rechterhand". Vandaar dat de Here Jezus aan Farizeeën vragen kan: "Wat dunkt u (Matt. 22 : 41-46) van de Christus? Wiens zoon is Hij?" En wanneer zij antwoorden: "Davids zoon", vraagt Jezus door en zegt tot hen: "Hoe kan David Hem dan door de Geest (geleid) zijn Here noemen, als hij zegt: de HERE heeft gezegd tot mijn Here..."

We lezen dat de Farizeeën het antwoord schuldig bleven. Gelukkig mogen wij het goede antwoord weten en geven: Christus is ongetwijfeld de zoon van David, geboren in het koningshuis van David, kind van Maria, die nakomeling is van haar voorvader David, echt en werkelijk mens. En door Jozef "zoon van David", (Matth. 1 : 20). De zoon van David, de Kóning! Maar Christus is tegelijk "Heer van David", Hij is Gods eniggeboren Zoon. Eer David was, was Hij: door Hem werd de wereld geschapen.

Als de schrijver zo de hoge positie van de Zoon van God heeft duide- lijk gemaakt, trekt hij in de verzen 1-4 van hoofdstuk 2 daaruit voor zijn lezers de consequenties. Omdat de Zoon ver boven de engelen verheven is, gaat ook het heil dat de Here zelf heeft verkondigd (2 : 3) uit boven' 'het woord door bemiddeling van engelen gesproken" (vs. 2).

Door bemiddeling van engelen heeft God aan Israël zijn wet gegeven. (Hand. 7 : 53) Voor de oudtestamentische hoorder gold: elke overtreding van en (Gal.3 : 19) ongehoorzaamheid aan die wet is gestraft: "heeft rechtmatige vergelding ontvangen". De geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament is er een sprekend voorbeeld van. Voor wie God niet dient met (Hebr. 12: 29) eerbied en ontzag is Hij een verterend vuur .

Zo was het in het verleden, in de tijd waarin het woord door bemiddeling van engelen werd gesproken. We leven nu in een andere tijd: het heil is nu verkondigd, eerst, niet slechts door engelen, maar door de Here Jezus Christus, en (even later) door hen die het gehoord hebben, de discipelen, de apostelen van Christus, als zijn getuigen. Die hebben de woorden van Christus op betrouwbare wijze overgeleverd. Terwijl God die prediking bevestigde als betrouwbaar "door tekenen en wonderen en velerlei krachten". Maar wat zal er dan met ons gebeuren als "rechtmatige vergelding", wanneer wij nu geen ernst maken met zo'n heilsverkondiging.

De brief wordt zo een krachtige aansporing om werkelijk aandacht te schenken aan wat wij gehoord hebben. Eertijds sprak God door middel van profeten en door bemiddeling van engelen. Tot ons heeft Hij gesproken door zijn eigen Zoon. We moeten horen naar dat door Christus zelf gepredikte evangelie. 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is