Werkelijk: God biedt de helpende hand !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 225 - Werkelijk: God biedt de helpende hand !

Samen met alle gelovigen

Heel de Bijbel kennen is alleen maar mogelijk, samen met alle gelovigen van alle tijden. (Ef.3:14-19) samen met alle heiligen (gelovigen) in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is te kennen, de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

Wij nu zijn niet de eersten die de Bijbel pas goed gaan lezen. Samen met alle gelovigen die er voor ons geweest zijn en samen met alle gelovigen die er nu met ons zijn, mogen we het Woord van God in alle rijkdom kennen. Laten wij daarom gebruik maken van alles wat door God geroepen mensen vóór ons over de Bijbel geschreven hebben. Laten we niet verwaarlozen wat ig voorbije eeuwen als resultaat van nauwgezette bijbelstudie is vastgelegd, vooral in de belijdenisgeschriften van de kerk.

Dat zijn: de apostolische geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea, de belijdenis van Athanasius, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de  Dordtsche Leerregels. Ze staan achterin veel kerkboeken.

Er valt nog ontzettend veel te zeggen en te schrijven over het Woord van God, over de invloed die dat Woord op onze levenshouding moet hebben. Ik heb je in de voorgaande drie studie-serieskennis willen laten maken met de overweldigende rijkdom die ons in dat Boek wordt aangeboden door onze Schepper. Ik heb je ook willen confronteren met de keuze die u in uw leven moet maken. De keuze vóór of tégen God. Dat is een keuze van levensbelang. Ik heb je ook de weg willen wijzen die God je wijst, een weg waarlangs Hij je redden zal van de eeuwige dood. Ik heb je gewezen op de kerk. Daar roept God jou.

Nu moet je verder met je studie van de Bijbel. Maar dat kun je niet alleen.

Je kunt op hulp rekenen

Bij bijna het einde van deze derde serie (lees wél studie 226 - de laatste van deze serie) wil ik je graag wijzen op een aantal mogelijkheden die er zijn, om in je dagelijks leven toch in aanraking te blijven met het Woord van God. Het is mijn afscheidswens dat je van een van deze mogelijkheden gebruik zult willen maken. Opdat je in jouw leven de Weg naar redding en verlossing, de Weg naar eeuwig leven en werkelijk mens-zijn zult vinden.

Bronnen van licht en bemoediging

Je kunt zich abonneren op een dagelijks/wekelijks/maandelijks christelijk blad of gebruik maken van een christelijke radio/televisie-gids. Bezoeken van aanverwante sites op internet: met informatie over politiek, samenleving en kerkelijke zaken. De maatschappij en alles wat daarin gebeurt wordt beschreven met de Bijbel als uitgangspunt.

Lectuur

Op het gebied van boeken over kerkgeschiedenis en over het geloof, is er een groot aanbod. Wanneer je op die manier verder wilt gaan met je studie, wil ik je graag wijzen op een aantal van belangrijkste bijbelgetrouwe boeken die op dat gebied verschenen zijn: Klik maar eens op onderstaande link. Dan zie je de mogelijkheid om online te lezen en/of gratis te downloaden:

Persoonlijk contact

Als je wel eens zou willen praten met iemand uit de kerken of contact zou willen hebben met een predikant, moet u dat natuurlijk op eigen initiatief doen. Een welkome gids daarbij de mededelingen van kerken in je plaatselijke krant en/of gemeentegids. Daarin vindt je alle adressen van de Kerken evenals de adressen van de predikanten. Kom je er niet uit, mail mij dan even, dan probeer ik je op weg te helpen.

Iedereen helpen

Kerken zijn graag bereid jou verder te helpen bij het bestuderen en leren kennen van de Bijbel. Niet alleen door je te wijzen op de mogelijkheden zoals ze in het hiervoor zijn genoemd, maar ook met daadwerkelijke hulp. In groepsverband of ook individueel, kunnen in de meeste plaatsen, waar een kerk is, support gegeven worden. Die support zal altijd kunnen aansluiten op wat in deze studies behandeld is. Voor wie liever een individueel studieprogramma volgt, zijn er ook mogelijkheden op de meeste plaatsen. Die studies kunnen helemaal op je speciale wensen worden afgestemd. Neemt hierover maar contact op met een gemeentelid van je plaatselijke kerk..

Op regelmatige tijden kunt je op zondag luisteren naar radio-kerkdiensten, vanuit de de kerken. Je vindt ze aangekondigd in de programmabladen. Je zou op die manier eens een kerkdienst moeten meemaken. Dan kun je in eigen omgeving eens een beeld vormen van hoe in die kerken het Woord van God verkondigd wordt. Wat minder vaak, maar meestal wekelijks, kunt je via de televisie een kerkdienst bijwonen. Dat geeft je natuurlijk een nog beter beeld hoe God in die kerken gediend wordt. Klik : HIER OP

Tenslotte wil ik je nog graag wijzen op de volgende mogelijkheden: ! In vrijwel alle kerken wordt in verenigingsverband de Bijbel bestudeerd. Je bent van harte welkom op die bijeenkomsten. Je kunt daar samen met anderen spreken en leren over de toepassing van de Bijbelse boodschap in je dagelijks leven. Je kunt daar vooral leren, door gezamenlijke studie, hoe belangrijk de Bijbel in je leven is. En hoe overweldigend de betekenis.

Doorgaan met online-studie op Holyhome.nl

Nu je op dit punt bent aangekomen, na bestudering van de 1e, 2e en 3e serie kan het best zo zijn dat je de smaak behoorlijk te pakken hebt. Dan raad ik je aan met serie 4 verder te gaan. Daarin zal het gaan over geloof. Wat wil dat eigenlijk zeggen ?Wat bedoelen we als we zeggen: Ik geloof ?

God wil ook jou helpen !

De Bijbel leert je te vertrouwen. Te vertrouwen op God, die ons in Zijn Boek de weg wijst naar redding van zonde, de weg wijst naar de toekomst. Die weg leidt naar de gemeente van Jezus Christus: God roept je naar de kerk! Op die manier wil God je helpen. Daarom móet ik je helpen. In Zijn Woord wijst God u de weg naar de kerk. Dat is geen vrijblijvend advies, dat je zomaar naast je neer kunt leggen. Het luisteren naar de verkondiging van het evangelie en het gelovig aannemen van die goede tijding is van levensbelang. Maar waar vind je de kerk ?

Eén Kerk , één Herder

Waar vind je de kerk? En moet je eigenlijk wel een keuze maken ? Hoe belangrijk is dat nou helemaal? Kun je niet gewoon het beste terecht waar je gelijkgestemde mensen vindt? Er is toch maar één God, één evangelie. Als je maar van God houdt. Wie de stem van de Herder heeft leren kennen, luistert als Hij roept. Wie gelooft moet zich laten brengen, door die Herder, naar die éne kudde. De éne kerk.

Wolven in schapevacht

Op veel plaatsen in de Bijbel worden we ervoor gewaarschuwd, dat er veel mensen zullen zijn die zeggen, dat zij dezelfde God dienen, maar dat in werkelijkheid toch niet doen, In ieder geval niet zoals Hij dat wil. De boodschap van het evangelie wordt vaak verdraaid en veranderd. Aangepast aan menselijke inzichten, gewijzigd naar menselijke normen.

Jezus heeft dat ook heel vaak gezegd toen Hij op aarde was. 'Wacht u voor de (Matth. 7:15) valse profeten, die in schapevacht tot (Matth. 7:21-23) U komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven'; 'Want er zullen valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd'.

Als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van de kerk van Efeze, vraagt hij hun toch vooral trouw te blijven: 'Ziet dan toe op uzelf en op (Hand.20:24-32) de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde din- gen spreken om de discipelen (de gelovigen) achter zich aan te trekken. Waakt dan...'

Grondslag van de waarheid

(I Tim. 3:15) De kerk is 'pijler en fundament der waarheid'. Die waarheid is het evan- gelie, het betrouwbare Woord van God. De kerk moet er niet naar streven dat te zijn, zij is het. Anders is het geen kerk meer. De goede Herder brengt Zijn kudde bijeen. De schapen kennen Zijn stem, luisteren naar Zijn stem. De kerk is de kudde van de goede Herder .

Een bijeenkomst of organisatie kan veel weg hebben van een kerk, kan zich zelfs kerk noemen. Maar als (Gal, 1:6-10) daar een 'ander evangelie' wordt toegelaten, als daar dominees en/of voorgangers elkaar tegenspreken, als daar gedachten mogen worden uitgedragen die ingaan Itegen de Bijbel dan wordt daar niet de kudde van de goede Herder bijeengebracht. Maar juist verstróóid. En dat is niet het werk van de goede Herder. Dat kan het werk van de goede Herder niet zijn.

De kerk draagt de waarheid

In de kerk moet de waarheid veilig zijn. De waarheid moet daar vast zijn, zo vast als iets dat rust op een pijler, zo vast als iets dat gebouwd is op een degelijk fundament. Om je heen en in je hart is twijfel en onzekerheid: in de kerk niet. Daar is de waarheid, vast en zeker. Niet omdat mensen in de kerk zo sterk zijn, zo zeker van zichzelf, zo onbedorven, zo rotsvast overtuigd. Maar welomdat het ene, onvervalste evangelie daar ongerept wordt gehandhaafd.

God wijst ons de weg naar de kerk

Hoe groot of klein die ook mag zijn. Daar brengt Hij ons tot geloof , iedere keer als Hij daar door zondige mensen Zijn Woord laat verkondigen en uitleggen. Mensen komen tot geloof, mensen blijven geloven, als het Woord van God zonder toevoegingen of zonder weglatingen gebracht wordt. Je kunt je er veilig voelen. Zo veilig als een schaap zich voelt bij de herder.

Ik geloof...

Om zich te wapenen tegen de aanvallen van de 'wolven in schapevacht' , heeft de kerk al heel vroeg de kern van het evangelie samengevat in belijdenisgechriften. Daarin wordt het Woord van God nagesproken. Daarmee kan de kerk trouw blijven aan de Bijbel, daarmee kan de kerk de strijd aanbinden tegen de onwaarheid. Opdat ze 'pijler en fundament der waarheid' kan zijn en blijven.

De belijdenissen geven ons dus niets nieuws, ze voegen niets aan de Bijbel toe. Ze brengen ook geen menselijke ideeën naar voren; de belijdenissen herhalen alleen wat de Bijbel zegt, soms opzettelijk tegenover gevaarlijke afwijkingen van de bijbel. Alléén de Bijbel. En de Bijbel zegt: alléén door genade, alléén door het geloof! Zo voorkomt een belijdenis dat de kerk zich geleidelijk afwendt van wat de waarheid is, van wat in de Bijbel staat. Zo voorkomt een belijdenis dat een kerk zich ongemerkt zou laten leiden door meningen en ideeën van mensen in de kerk.

Daarmee is dan ook een belijdenisgeschrift zeker niet belangrijker dan de Bijbel. In tegendeel. Een belijdenis onderstreept en onderwerpt zich juist aan dat Woord van God. En dat doen wij mensen, ook ongewild, maar al te vaak niet.

De kerk is er

In ook onze nederlanse Kerken vindt jede kenmerken van de kerk van Jezus, zoals die in de Bijbel geschetst worden. Pijler en fundament der waarheid. Die kerk van Jezus bestaat nu. Door de genade van God. Het is zeker geen verdienste van mensen. God Zelf heeft gezorgd dat de kerk bewaard bleef. In de woelige geschiedenis is het Woord van God bewaard gebleven. Ondanks verleidingen, ondanks dwaalwegen, ondanks verwarring, ondanks ongehoorzaamheid.

Door de genade van God bleven er mensen die vasthouden aan wat de apostelen geleerd hebben, mensen, die de Bijbel bleven vasthouden als het betrouwbare, onfeilbare Woord van God. God vraagt maar één ding van ons. Hij vraagt gehoorzaamheid aan Zijn Woord. De Bijbel alléén is de absolute norm voor ons leven. In dat boek staat, hoe God door ons gediend wil worden. Het staat je dus niet vrij om zelf te bepalen, op welke manier je God wilt .dienen. God wijst daarvoor de weg. Ook aan jou !

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is