De Bijbel : zéér de moeite waard !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 603 - De Bijbel : zéér de moeite waard !

De Bijbel een open boek

Je hebt de Bijbel enigszins leren kennen. Je hebt belangstelling gekregen voor het Woord van God; er ontstond interesse in wat de Bijbel te zeggen heeft voor je leven. En toch, op een gegeven moment raak je teleurgesteld in dit Boek. Vaak omdat de inhoud ervan zo moeilij k is te begrijpen of omdat je geen raad weet met wat de Bijbel je leert.

Wie de moeite neemt de moeilijk te begrijpen gedeelten te bestuderen, wie de moeite neemt moeilijk te begrijpen gedeelten te aanvaarden als een kind, wie de moeite neemt de teleurstelling te overwinnen, zal op den duur vinden dat de Bijbel een open boek is. Een boek dat die moeite meer dan waard is .

Worden als een kind

Vooral mensen die op latere leeftijd voor het eerst werkelijk in aanraking komen met de Bijbel, krijgen na enige tijd dat gevoel van teleurstelling. Het maakt natuurlijk nogal wat uit of iemand van kind af aan vertrouwd geraakt en opgevoed is met de Bijbel, of dat je pas op latere leeftijd er mee in aanraking bent gekomen.

Maar ook mensen die de Bijbel goed kennen, zelfs zij die er hun beroep van gemaakt hebben de Bijbel te bestuderen, hebben moeite met het begrijpen van bepaalde gedeelten van de Bijbel.

Kinderen kunnen ademloos luisteren naar het verhaal van de geboorte van Jezus

Ze hebben niet de geringste moeite om het verhaal te volgen en te geloven. Maar wij, de gróte mensen, hebben direct onze vragen, onze twijfels. En daarmee onze moeite; want op onze vragen is geen antwoord dat alles opeens duidelijk en voor ons aanvaardbaar maakt. Wat zijn engelen? Hoe zien ze eruit? Hoe kunnen ze praten met mensen? Hoeveel waren er? En bovenal: wat is het antwoord op het raadsel van de maagdelijke geboorte van Jezus? Het gaat allemaal ver boven de mogelijkheden van ons verstand: ons denkraam is te klein. 

Er is niemand, hoe knap ook, hoe thuis in de Bijbel ook, hoezeer ook bereid om wat God zegt te aanvaarden, die dit ooit zal kunnen be- (Matth. 18:1-4) grijpen. Jezus zegt tegen ons, dat wij (Marc. 10: 15) moeten worden als de kinderen. In een kinderlijk geloof moeten wij aanvaarden, dat, wat wij niet begrijpen, zo is gebeurd als God het ons heeft laten meedelen in Zijn Woord. En hoe graag we dat misschien ook zouden willen, we kunnen dat niet controleren en nagaani. Op gezag van God moeten wij dat kinderlijk aan- vaarden. Zo moeilijk is dat toch niet? Op gezag van mensen nemen wij van alles aan. Ook zonder het te begrijpen. Zelfs van een machine als de computer nemen wij iets aan. Zou Gods Woord niet betrouwbaarder zijn?

Gevaarlijk onbegrip

Behalve gedeelten die ons begrip te boven gaan, komen in de Bijbelook gedeelten voor die moeilijk uit te leggen zijn. En waarvan de betekenis van wat er geschreven is moeilijk te verstaan is. De profetieën van Ezechiël, de brief van Paulus aan de Romeinen of de brief aan de Hebreeën zijn bijvoorbeeld geen gedeelten uit de Bijbel, die zich als ontspanningslectuur laten lezen. Petrus schrijft in een van zijn brieven over de moeilijke gedeelten die in de brieven van Paulus voorkomen: 'Zoals ook onze (2 Petr. 3:15, 16) geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige geschriften.'

Petrus zegt duidelijk, dat er gevaren verbonden zijn aan het gebruik naar eigen goeddunken van moeilijke gedeelten' uit de Bijbel. Er zullen altijd mensen zijn die, willens en wetens, misbruik maken van de Bijbel. Ze brengen daarmee anderen in verwar- ring of proberen anderen te winnen voor hun eigen, persoonlijke ideeën.

Wanneer iemand beweert, dat Jezus niet voor onze zonden gestorven is, kan zelfs een kind begrijpen, dat dat niet waar is. Want dat staat overduidelijk in de evangeliën. Maar wanneer met een beroep op de brieven van Paulus, iemand beweert, dat een mens mag doen, wat hij goed acht, wordt het al veel moeilijker de onjuistheid van die bewering aan te tonen. Heeft Christus ons dan niet vrijgekocht van de vloek van de wet? (Gal. 3 : 13) Dan hoeven wij toch geen rekening meer te houden met wat die wet (Gal. 5 : 1) voorschrijft? Want zegt Paulus niet zelf, dat een Christen alles mag? Dat is de conclusie die sommigen trekken (1 Cor. 6: 12).

Onder invloed van zulke gedachten, maar dan 'verdraaid', zoals Petrus schrijft, werd in de gemeente van Corinthe zelfs hoererij goed gepraat! (1 Cor. 5)

Ondoorgrondelijk

Hoe gemakkelijk is het te verdraaien wat in de Bijbel staat, het anders uit te leggen dan bedoeld wordt. Dat maakt de Bijbel tot een moeilijk boek. Niemand zal dat ontkennen. Maar moeilijk en moeilijk is twee. God heeft in de Bijbel laten opschrijven, hoe Hij ons door Zijn Zoon Jezus verlost uit de macht van zonde en dood. Hoe de verlossing die God geeft in zijn werk gaat en is gegaan, gaat boven ons begrip. Wij mensen zijn niet in staat ons van het verlossingswerk van God ook maar een gelijkwaardige voorstelling te maken. Maar ook al is het voor ons onmogelijk, de verlossing volkomen te begrijpen, we zullen er toch van moeten weten. Wat wij ervan mogen weten staat in de Bijbel. En dat is niet meer en niet minder dan wat voor onze redding nodig is. God laat ons in Zijn Woord genoeg weten om .te gaan geloven en zeker te zijn van onze redding. Daarom gaf Hij ons Zijn Woord.

De wijsheid en de liefde van God, die Hij ons laat zien in Zijn plan tot verlossing, is door ons verstand niet te doorgronden. Ons denken schiet tekort. Maar geleid door de Heilige Geest hebben de schrijvers van de Bijbel dat zo onder woorden gebracht, dat ieder mens daarvan genoeg kan begrijpen. De ondoorgrondelijke gedachten van God moesten in de Bijbel worden weergegeven in menselijke taal. God heeft de schrijvers van Zijn Woord daartoe in staat gesteld. Zij gebruiken vaak beelden om de 'onbegrijpelijke' werkelijkheid te benaderen. God zelf gebruikt ook , voorbeelden, tekens, (tabernakel, tempel, offers) om Zijn volk duidelijk te maken, wie Hij is en hoe Hij de wereld verlost.

Vooral Paulus heeft geprobeerd zó te schrijven, dat zijn lezers de rijke gedachten van God kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd blijkt uit zijn brieven, dat hij de ontoereikendheid van zijn woorden wel degelijk beseft. Hij spreekt van een geheim als hij schrijft over Jezus: 'Groot is het geheimenis (1 Tim. 3: 16) der godsvrucht: Die Zich ge- openbaard heeft in het vlees, is ge- rechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.' En als Paulus schrijft over de wijsheid van God, noemt hij die een 'verborgen wijsheid', een geheim.

Niemand heeft die wijsheid gekend: 'Wat geen oog heeft gezien en geen (1 Car. 2: 7-9) oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.' Paulus schrijft ook over de manier waarop God zijn volk Israël tot behoud brengt: '0 diepte van rijkdom, van wijsheid en (Rom.11:33-36) van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen.' Voor wie wil kunnen begrijpen wat God denkt en doet, is de Bijbel een heel moeilijk boek.

Een gids wijst u de weg

Gelukkig maar, wij zijn niet van ons menselijk inzicht afuankelijk om de Bijbel te kunnen begrijpen. God gaf de Heilige Geest als Hulp. Die Geest, die maakt dat er geloof komt in het hart van wie hóórt naar het evange- lie, is ook de Gids voor wie léést. De Geest zorgt ervoor dat het Woord van God wordt begrepen door wie eerbiedig en gehoorzaam luistert en leest. De Heilige Geest brengt hoor- ders en lezers van de Bijbelook naar elkaar toe. Zij zoeken contact, een- heid met anderen die dezelfde blijd- schap kennen. Ze móeten dat doen en dóen dat. Die gelukkige mensen vinden elkaar in de kerk; de kerk, waar de Bijbel wordt uitgelegd en wordt aanvaard als het volkomen be- trouwbare Woord van God. Daar wordt iedere zondag weer het Woord van God verkondigd en verklaard in de preek. Daar wordt op die manier het geloof versterkt. Daar groeit zo de kennis van de Bijbel.

De kerk is ook de plaats waar God door menselijke dienaren waarschuwt voor het verdraaien van Zijn woorden. Jezus heeft de 'ambtsdragers' in de kerk daartoe een taak gegeven. Een van de eerste ambtsdragers in de nog jonge kerk was (Hand.8:26-40) Filippus, één van de eerste zeven (Hand. 6: 5) diakenen. God gebruikt hem als middel het Oude Testament uitleggen aan een diplomaat (kamerling) uit Ethiopië, die het Oude Testament wel kende, maar eerst niet begreep. Door de uitleg van FIhppus komt deze man tot geloof (Hand. 8: 31 10).

(Rom.10:14,15) 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe  geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Zo duidelijk laat Paulus het verband zien tussen het horen (de prediking) van het Woord van i God en het tot geloof komen.

Vanuit de kerk gaat het evangelie de wereld in. Die blijde boodschap roept u. Kom! Geeft gehoor aan die roep en kom, bij de kerk.

Overwin de moeilijkheden

Natuurlijk is het altijd noodzakelijk zelf ook de Bijbel te bestuderen. Maar ook dan moet je je eigen conclusies steeds weer toetsen aan wat anderen, die ook de Bijbel onverkort aanvaarden als het Woord van God, daarover zeggen en gezegd hebben.

Al eeuwenlang hebben mensen de Bijbel bestudeerd. Een schat aan kennis en ervaring wordt bewaard in (Ef.3 : 17-19) de kerk van Jezus Christus, bijvoorbeeld in de belijdenis van de kerk. Maak daar gebruik van !

Persoonlijke studie van de Bijbel kun je natuurlijk het beste beginnen bij een eenvoudig gedeelte, bijvoorbeeld een van de eerste drie evangelieën, met name Marcus, of Handelingen; en uit het Oude Testament bijvoorbeeld een geschiedkundig boek. Naderhand kun je dan langzaam steeds iets moeilijker gedeelten uit de Bijbel gaan bestuderen; één van de brieven van Paulus of uit het Oude Testament de profetie van Jesaja.

Dan zal blijken, dat de moeilijkheden bij het lezen van de Bijbel langzamerhand minder worden. De stukken die al bestudeerd zijn maken andere gedeelten steeds toegankelijker en duidelijker. De Bijbel is zeer de inoeite waard.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is