Een bedevaartslied - Psalm 130 - Openbaringen 21

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 

Bijbelstudie 412 - Psalm 130 en Openbaringen 21

De psalmen 120-134 dragen het opschrift: een bedevaartslied'

Deze psalm is één van deze bedevaartsliederen. Waarschijnlijk werden deze psalmen gezongen door de feestgangers ; die, vooral op het Paasfeest, uit al de delen van het land en soms van ver daar buiten, optrokken naar Jeruzalem om de tempel te bezoeken.

Veel van deze liederen hebben duidelijk met de tempel te maken. Zo begint psalm 122 met: "Ik was verheugd, toen men mij zeide: laten wij naar het huis des HEREN gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem."

Psalm 133 spreekt over de priester Aaron, de gezalfde, en zingt van "de bergen van Sion" waar de HERE de zegen gebiedt. Die "bergen van Sion" zijn de bergen van Jeruzalem, waar de tempel is gebouwd. Daar zijn de zegenende priesters, waarover psalm 134 spreekt.

Bijna elk van deze psalmen zegt op eigen manier iets over de zegen die de pelgrims verwachten vanuit Sion, vanuit de tempel. Psalm 130 zullen we ook zó moeten lezen: de pelgrims zijn opgetrok- ken naar Jeruzalem, omdat ze daar de zegen van de HERE verwachten. In de tempel werden immers de offers gebracht, waarvan het bloed vóór het altaar en op het altaar werd gesprenkeld. Zó werd de schuld vergeven en de verzoening tot stand gebracht. Uit de tempel kwam dan de priester te voorschijn om het volk de zegen van de (Num 6 : 22-27) HERE op te leggen. .(Luk. I: 21, 22)

We kunnen in psalm 130 drie delen onderscheiden:

De psalm begint met een diepe klacht (vs. 1-4); spreekt dan een verwachten (vs. 5 en 6) en eindigt met de zekerheid dat de HERE verlossen zal (vs. 7 en 8). Vs. 1-4: De dichter roept uit de diepte van een grote nood waarin hij zich bevindt. U Als vanuit de diepte van een put schreeuwt hij om hulp. Wat hem zo ellendig maakt zegt hij niet. Dat hoeft ook niet, want hij noemt wel de oorzaak van alle ellende die over hem gekomen is. Die oorzaak, die grootste ellende, is zijn zonde!. De HERE moet, móet luisteren, let op dat dringende, herhaalde smeken in vers 2, De dichter zegt maar niet iets in het algemeen over zonde, over "de" zonde, Nee, hij spreekt over zijn eigen zonde, Hij weet, dat de nood waarin hij verkeert is veroorzaakt door eigen onge- rechtigheden. De gelovige ként zijn zonden. Ze drukken hem neer . Hij komt erdoor in de diepte. Als de HERE ze toch eens niet zou vergeven. .." Wie kan voor de HERE bestaan in het oordeel?

Maar de dichter weet méér. Want hij is bij de tempel. Dáar is vergeving. Bij Gód is vergeving. Onbegrijpelijk, maar waar! En dan niet om maar rustig verder te zondigen. Niet om nu die vergeving zo maar te incasseren. Nee, om nu de zonde afschuwelijk te vinden en ertegen te vechten: "Bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt" , dat betekent: opdat we in vertrouwen, maar ook in eerbied en ontzag tot U opzien en voortaan U dienen.

Vers 5 en 6: Nu verlangt de dichter er ook naar Gods Woord te horen. Op dat Woord is zijn hoop gevestigd. In de tempel worden niet alleen de offers gebracht. Daar worden ook door de priesters en de levieten (de helpers van de priesters) Gods Woord en wét bekend gemaakt.

De dichter wil nu weten wat de HERE in zijn Woord zegt. U moet vers 5 en 6 eens hardop lezen. Telkens dat woord verwacht, verwacht, wacht, wachters, wachters. Dat is de uiting van een dringend uitzien, een diep verlangen. Wie van vergeving weet, wil Gods Woord kennen. Zoals wachters uitzien op de muur van de stad in de lange donkere nacht, de morgen laat zo lang op zich wachten, zo is hier het gespannen verwachten, het verlangend uitzien naar het Woord van God, een wachten op de HERE zelf en zijn woord van vergeving.

Vers 7 en 8: Het gaat in deze psalm niet om één mens. Het gaat om heel het volk van God; het gaat om Israël. Dat moet in verwachting uitzien naar vergeving van de schuld. Daarin beschaamt de HERE nooit. Want Hij is goedertieren, dat betekent: je kunt altijd weer bij Hem terecht, ook na de ergste zonden. Bij Hem is véél verlossing: het bloed in de tempel en al de offers daar, wijzen naar een heerlijke toe- komst: er zal eens echte en volle verlossing komen. Israëls zonden zullen worden verzoend. Dan worden de gevolgen van de zonden ook weggedaan. Zo wordt het later gezegd in de naam: Jezus, "Hij is het (Matth. 1 : 21) die zijn volk zal redden van hun zonden".

Daarheen wijst ook de laatste zin: "Hijzelf zal Israël "loskopen" (dat betekent hier "verlossen") van al zijn ongerechtigheden. In deze psalm staat dus: Hij d.i. de HERE zal verlossen. Mattheus mag later zeggen: Hij d.i. Jezus zal verlossen. Want Jezus is: de HERE! Zo klinkt de roep om een Verlosser. Het is ook de aankondiging van iemand die betaalt voor de schuld. Het is de roep om de (Jer. 23 : 5- 7) Messias, de roep om Jezus. Zo wordt hier zijn naam eigenlijk al gespeld.

Later heeft Jezus zelf,en dat was ná zijn grote offer én na de opstanding, erop gewezen, dat in de Schriften zo over Hem werd (Luk. 24 : 25-27; 44) gesproken. En ook wij zeggen nu nog: "kom, Here Jezus". Ook wij (46,47) wachten op Hem, meer dan wachters op de morgen. Wanneer zal Hij voor de tweede keer komen? Zie uit, verwacht Hem: het zal gebeuren!


Om nog eens verder over na te denken :

Openbaring 21: 1 - 7 - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

Jezus komt en alles wordt nieuw

Er is één boek in de Bijbel dat zeker vragen oproept, het laatste Bijbelboek, De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, die de Heiland, Johannes liet zien op een klein eenzaam Grieks eiland in de Eëgische zee Patmos.

Daar staat wat beschreven, dat beloofd wat voor de toekomst daarvan kun je tijdens het lezen al van genieten. Toekomst muziek maar wel van het mooiste, zo prachtig. De schoonste melodieën komen naar boven en brengen je in verrukking.

Mag ik wijzen op het slotakkoord van dit bijzondere boek: hoe zal het straks zijn op de nieuwe aarde? Zal ik daar mijn dierbaren terug zien? Oh ja,hoe zal het daar zijn? Wat moeten we daar doen? Is dat eeuwig leven daar dan een eeuwig uitrusten?..en geldt dat ook voor mij??..

Vragen die ik niet zomaar even kan beantwoorden, maar ondertussen komen ze wel bij je boven, tijdens het lezen van deze prachtige teksten

Als kind begint dat al met vragen aan de meester/de juf, op school, Oh zeker ze hebben op de Christelijke school hierover verteld tijdens de Bijbelse Geschiedenis, zo van nooit meer ziekte nooit meer honger, nooit meer worden gepest, nooit meer huilen.

Deze gedachten kunnen je van binnen zo blij maken, wat zal het mooi worden straks als God ingrijpt. Natuurlijk mag je er over nadenken over mijmeren, over dat straks, we hebben toch allemaal onze verlangens en onze gedachten. En het staat er toch zo duidelijk!!

Toch blijft er iets dat je niet weet, je blijft steken, je komt niet verder, omdat je niet precies weet hoe het straks zal zijn. Neen dat weten we niet maar dat God groot is en almachtig is dat heeft Hij immers duidelijk bewezen als ik zie op Zijn machtige schepping, die in Hij in 6 dagen van Chaos tot Kosmos omgezet heeft, u hoeft alleen maar te zien op alles wat groeit en bloeit en hoe goed alles is gemaakt, zon,maan,sterren de zeeën te veel om op te noemen, kijk naar je zelf, bijna Goddelijk gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, Oh zeker, Zijn Scheppingswerk is zo groots..

Dat ziende/wetende zien we verder, we hebben gelezen dat God op aarde komt wonen, ja u hoort het goed op de nieuwe aarde, zo verteld vers 3 het ons, luistert u maar, Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen.

Wat de Apostel ons hier mag laten zien, is eigenlijk heel veel

We lezen van een nieuwe hemel/aarde van een nieuw Jeruzalem dat van God uit de Hemel neerdaalt, van prachtige dingen over deze stad. Met poorten als van de mooiste parels en met haar straten van goud, met bomen die altijd in bloei zullen staan, ja alles zal volmaakt worden.

Natuurlijk zijn we allen nieuwsgierig en het liefst willen we het vast wel even zien met eigen ogen, Johannes op Patmos heeft het gezien en mag het opschrijven Gods plannen liggen reeds klaar, Hij die het heeft beloofd zal het doen waarmaken, die grote God komt bij ons wonen, op die nieuwe aarde. Zijn maquette is al klaar!!

Eigenlijk moeten we zeggen het zal worden een vernieuwde hemel/aarde

God gaat deze oude aarde vernieuwen, haar schoon wassen van alle zonden, immers onze aarde zucht en is in barensnood gekomen als gevolg van de zondelast, daarom gaat God de aarde vernieuwen, dat gebeurd ook met onze lichamen, want bij deze totale vernieuwing van hemel/aarde hoort ook ons lichaam, dat vernieuwd wordt schoongewassen, van de schuld en de zonde, dus we krijgen ook een lichaam zonder gebreken zonder ziekte/dood. En dat alles is gelegen in het grote wonder van Jezus kruisdood en van Zijn Opstanding uit de doden, Hij Leeft kunt u het zeggen en ik met Hem.

Waarom komt er een nieuwe hemel/aarde?

Wel de Bijbel is daar heel duidelijk over, de Heiland heeft het gezegd bij Zijn vertrek naar de hemel, Ik ga heen om plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen,Ik kom terug en zal alles nieuw maken,Hij laat het Zijn Apostel Johannes zien terwijl deze op hoge leeftijd is, verbannen op het eiland Patmos en hij mag het ons doorgeven dat God geweldige plannen heeft met u met jouw met de wereld, Hij gaat alles nieuw maken.

Een nieuwe hemel/aarde betekent, dat alles wat bij deze gebroken schepping hoort, vernieuwd zal worden.Dat is de aarde, de lucht die wij inademen het heelal, de hemel, waar nu nog de zon schijnt, maar waar straks op Gods tijd, God zelf bij ons zal wonen en ons zal verlichten, die Hemel wordt ons beloofd, alleen door het volbrachte werk van de Here Jezus.

Die Hemel zegt God, zal ook een woonplaats zijn voor allen, ook die ons reeds zijn vooruit gereisd maar ook voor allen die komen tot Christus, dat noemt de Bijbel, de verlosten, wel voor al die mensen komt die nieuwe Hemel op aarde, Het nieuwe Jeruzalem, de stad van de vrede, de heilige stad die van boven bij God vandaan komt en neerdaalt op de vernieuwde aarde God woont dan altijd bij de mensen.

De Hemel/aarde vallen dan samen. God woont niet meer apart, met een deel van de gelovige, maar Hij woont bij al Zijn kinderen. God verhuist naar de aarde en neemt als ik het zo mag zeggen zijn eigen huis mee. Zijn woonplaats, de hemel, die Hij als een tent uitspreidt over de hele aarde. met allen die reeds bij Christus zijn in de Hemel.
Dan zal het volmaakte komen als wij biddend voor Hem staan, als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Opwekking 378

Dan zijn we eindelijk aangekomen waar God ons wil hebben in Zijn vernieuwd paradijs. Waar de Bijbel mee begon in Genesis daar eindigt de oude geschiedenis in het nieuwe,dat God bij ons is altijd eeuwig, God woont bij ons

Wat een prachtig beeld, de Bijbel spreekt over een bruiloftzaal waar we voor zijn uitgenodigd, wel zo zegt de schrift het ons allen die zaal, lees die nieuwe aarde wordt vol met verlosten mensen van Adam tot aan de laatste geboren baby. Paulus zegt in zijn brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 15 als het gaat over het opstanding lichaam, in een oogwenk worden we verandert, zo snel zal dat gaan, in het Grieks is sprake van Atoom. Als u in de Here Jezus geloofd zegt de Bijbel heeft u het eeuwige leven ontvangen, dat is pas leven bij een God die ook bij ons gaat wonen !!

God woont bij de mensen

Er wordt ons verteld dat God in een tent bij ons woont, je zou zeggen een tent dat is toch een tijdelijk onderkomen zeg nu zelf, een tent breek je af en je reist verder naar de volgende plek, waarom staat er niet gewoon Gods huis of Gods paleis is bij de mensen? Dat past toch beter bij God?

We kunnen die tent ook vertalen met tabernakel. Dat was een tent waarin God woonde, toen Hij met Zijn volk meetrok door de woestijn naar het beloofde land,wel die tent die tabernakel was toen Gods woning,Hij wilde bij Zijn volk zijn dag/nacht.
Een tent heeft iets van intimiteit in zich, denk maar hoe je als kind een tent bouwde in de tuin,of zo als wij dat deden als kinderen in het bos.

Een tent heeft iets vertrouwds alleen voor je vrienden u kent het vast nog wel uit je jeugd, bij het woord tent denken we aan dat vertrouwde, dat intieme, aan die innige liefde van God voor mensen zoals wij. Hij wilde zo dichtbij Zijn volk zijn en wonen, dat Hij eenmaal Zijn tent zal uitspreiden over deze vernieuwde aarde, zo van waar je ook bent God is bij je, iedereen kan Hem zien. Jesaja heeft erom gebeden Scheur a.u.b. de Hemel en kom zelf!!

Is dit dan toekomst muziek, het klinkt mooi, maar de harde werkelijkheid dan?

Zeker ook vandaag mag u komen tot die Grote God, die in Zijn Zoon de Here Jezus heel dichtbij ons is gekomen Het God met ons Immanuël, die in Zijn Zoon al bij ons op aarde was 2000 jaar geleden, die door de Heilige Geest, in ons woont, die ons niet zal loslaten, zelfs als wij van Hem dreigen af te dwalen, dan nog haalt Hij ons terug bij de kudde. De Heer is mijn Herder, kent u dat???...

Die grote God zegt het persoonlijk,indringend en vol liefde stil maar verwacht het maar van Mij, Ik zal er zijn voor u/jouw, juist als het moeilijk wordt, ben Ik er, ook tijdens donkere dagen in je leven, Ik zal je vasthouden in de ure van verzoeking en strijd, ja tot op de laatste dag zal Ik er voor je zijn. Kom maar zoals je bent, Ik wil dat je komt wonen bij Mij op die nieuwe aarde waar echte vrede zal zijn. Daar zal die grote God alles zijn in ons allen. Wat een toekomst!!...

Hij wil wonen in ons hart, hebben we gelezen, En Hij zegt; wat Ik in u/jouw wil beginnen dat zal ik ook afmaken, door dalen van duisternis en zorgen heen, zal ik je tranen drogen/afwissen.

God zal alle tranen drogen

Dat is het tweede, God woont straks bij ons en Hij droogt ook al onze tranen, als we dit zo lezen en tot je hart laten spreken wat kan er dan een vreugde ontstaan, immers alles wat hier op aarde zo pijn kan doen, zal straks op Gods tijd worden weggedaan.

Ik denk dat iedereen bij het lezen van deze teksten daar zo je eigen gevoelens bij heeft en wie zal al ons verdriet kunnen peilen? God weet ervan Hij kent u Hij heeft u lief Hij gaf voor u de Hemel leeg Hij woont straks bij ons Hij droogt al uw tranen en al uw verdriet, Hij maakt alles nieuw, wat een troost en een bemoediging, ook voor hen die ernstig ziek zijn, ook voor degene die te horen hebben gekregen dat aan hun ziekte medisch niets meer is te doen, oh die pijn , dat verdriet, wie kan het peilen?.

Er is er één die het weet en die het kan: Jezus

God zelf kwam naar deze wereld toe als een kindje, waar geen plaats voor was, God kwam om te verzoenen. Onze zonden/ ziekten dat alles heeft Hij gedragen, wat een troost, dat we het hebben gehoord dat God dat alles weg zal doen door bij ons te wonen/en de tranen te drogen. Zo spreekt uw God troostvol en bemoedigend.

Wat betekent dat; wel heel concreet nooit meer bij een graf hoeven staan,nooit meer hoeven rouwen om een geliefde, ja zegt onze tekst er zal nooit meer ziekte zijn en pijn, we weten allen wat het kost om hier op aarde iets te bereiken, wel ook aan al dat zwoegen komt definitief een einde.

Waar begint de opsomming van het einde van alle ellende mee, wel in vers 4b lezen we: Over de dood, de laatste vijand van de mens, je kunt tijdens je leven weinig of geen tegenslagen hebben, nooit ziek zijn geweest, nooit in het ziekenhuis hebben gelegen, het ging je eigenlijk voor de wind maar één ding ontlopen we niet de dood!

Om bij God te komen moet je sterven, Waarom omdat de zonden tussen God en ons staan, die zonde moet afsterven, uitsterven en dat kost strijd in je laatste uren, waarvoor we van Hem kracht zullen ontvangen. Want straks zal die afschuwelijke dood zijn vernietigd en zal niet meer zijn in Gods nieuwe schepping. Vers 4 zegt het zo treffend; noch rouw, nog moeite zal er meer zijn want de eerste dingen zijn voorbijgegaan, alles wordt nieuw..U ook??..

M.a.w. die wereld waar nu nog die breuk doorheen loopt, wel die wereld zal straks voorgoed zijn verdwenen, De oorzaak van de zonde is de dood geworden in deze wereld door die zonde leed mens/schepping, dat is zegt ons Schriftgedeelte, straks voorgoed voorbij, God maakt alles nieuw en zeer goed!!..Hij zal bij ons wonen,altijd!.

Wij allen mogen tijdens dit leven de keuze maken

God heeft alles gegeven Hij gaf zichzelf in Zijn Zoon onze Heiland, die het heeft gezegd komt allen tot Mij, Ik zal u rust geven en vrede voor je hart, Ik wil dat je ook bent waar Ik ben, Ik nodig je uit te komen, omdat Ik wil dat je bij Mij komt wonen, en die tranen zal Ik drogen voor eeuwig. Hij kent u allen,ook uw verdriet, uw pijn, uw eenzaamheid, maar Hij roept ook u ook jouw. Waarom wel, Gods machtige toekomst ligt voor een ieder die wil komen klaar!!..Sterker nog die toekomst begint al in dit leven, Want wie Christus heeft, De Immanuël =God met ons, die zullen al deze dingen beërven.

Ook vandaag gaat Hij met u mee

Hij draagt je, met die handen die zijn doorboord, dezelfde handen waarmee Hij je tranen zal drogen, dit is Gods belofte,voor u en voor jouw heel persoonlijk, toekomstmuziek op onze reis daarheen, het zijn de slotakkoorden van de Bijbel zelf, Johannes heeft het gezien en mocht het opschrijven/doorgeven deze machtige hoop.

Die machtige klanken bereiken onze harten, immers straks op Zijn tijd, zal God het werk dat Hij in ons begon ook afmaken, Stil maar zegt een lied wacht maar, alles wordt nieuw, de Hemel en de aarde. God zal Zijn, alles in allen zult u, zal jij erbij zijn op die grote dag, wel God wil het , kom maar voor het eerst of opnieuw Hij heeft ons allen lief, ga met je leven naar de Here Jezus toe.!!

Ik wens u allen Zijn zegen en ga met Jezus als uw Heer en Heiland naar Zijn volmaakt bestek, Zijn toekomst dat is wonen/leven zonder tranen voor eeuwig, dank u wel Here Jezus. Er komt een dag…bij Hem bekend.!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is