Zegen: Gods Zoon kwam !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 209 - Zegen: Gods Zoon kwam !

Kan een mens echt plannen maken?

Kun je als mens nu eigenlijk wel iets veranderen aan wat er om je heen gebeurt? Kunnen maatschappijhervormingen de mensheid redden? Hebben je krampachtige pogingen om in de gunst te komen wel zin ? Kan het gezonde verstand zegevieren over de domheid? Is een betere wereld, door mensenhanden gebouwd, mogelijk? Kan een mens echt plannen maken?

Dit aardse leven stelt ons steeds weer teleur . Hooggespannen verwachtingen worden de grond ingeboord. En uiteindelijk sterf je. Pessimistische vragen? Getuigend van een pessimistische levensbeschouwing? Ja. Voor wie alleen maar ziet wat er op de aarde' onder onze zon ,gebeurt. Nee. Want de Zoon van Gód is op aarde

Ik denk aan Prediker. Daaruit komt ook de uitdrukking die iedereen wel kent: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid! Als je het boek Prediker leest, valt het op, dat de schrijver ervan er voortdurend op wijst, dat ons aardse leven steeds maar weer teleurstellend is. Hij gelooft niet, dat arbeid en studie, dat techniek waardevast is. Waarom beult een mens zich toch af? Wat verwacht hij van de toekomst?

Op talloze plaatsen in het boek wordt gewaarschuwd tegen illusies. Als hoge pieten het druk hebben met elkaar, komt de gewone man niet (Pred.4: 4) aan zijn trekken. Is prestatie niet vaak een gevolg van concurrentie? (Pred.2:12, 18) Zal een volgende generatie wel de vruchten willen plukken van onze moeiten ?

Zo zijn er meer voorbeelden te geven. Allemaal komen ze hier op neer: Een mens heeft de omstandigheden (Pred.5: 13) niet in de hand. De ervaring leert ons toch wel, dat er teveel onbekende factoren zijn om echt plannen (Pred.11 : 4) te kunnen maken. Doe dus niet zo dwaas om zoveel te organiseren en te ber,ekenen, dat je aan je werk niet toekomt.

Alles wat we doen of laten op deze wereld noemt Prediker zelfbedrog, (Pred.3: 15) waardeloos, zinloos. Alles is al eens gedaan, ook wat nog gedaan zal worden. Misschien bent u het wel met de opvattingen van Prediker eens; misschien ook wel vindt u hem maar een aartspessimist. Heeft Prediker eigenlijk wel gelijk? En als dat zo is, hoe valt dat dan te rijmen met het overige deel van de Bijbel. Zijn dit woorden van God?

Er is een antwoord te vinden op deze en soortgelijke vragen in het boek Prediker zelf . Als je gaat tellen, zul je in het boek 29 keer de uitdrukking' onder de zon' tegenkomen. Die uitdrukking is het sleutelwoord voor het antwoord. Want wat betekent die uitdrukking?

'Onder de zon' wil zeggen: voor zover onze aardse waarneming toelaat. De uitdrukking slaat op de beperktheid van wat wij mensen kunnen zien in deze wereld. Op grond van wat wij 'onder de zon' kunnen waarnemen, is er alle reden tot pessimisme. Wie alleen het licht van de zon ter beschikking heeft, alleen zijn eigen waarnemingen aanvaardt kan inderdaad de zin van het leven niet vinden. Sinds de zondeval is het (Gen.3) menselijk bestaan doelloos geworden. Er zijn geen wezenlijke blijvende waarden meer

Maar er is meer licht, dan alleen het licht van de zon. Dat is de boodschap van het boek Prediker. Er is meer dan alleen maar onze eigen ervaringen. Er is het licht dat God geeft in Zijn Woord. Dat weet Prediker, dat mag hij ons vertellen. Het (Ps. 119: 105) Woord van God is een Licht op ons levenspad. Het Licht van bóven de zon wijst ons de weg, waar het zonlicht geen baat brengt. Wie het boek Prediker in dat licht wil lezen, leest daarin ook herhaaldelijk de bemoediging: er is ander licht, dan dat van de zon. (Pred. 3 : 14). Het Woord van God, Zijn beloften, (5:6; 12:13) brengen een nieuw Licht op deze wereld: Gods Zoon kwam!

Het leven heeft weer zin

Je kunt het wel met Prediker eens zijn: de wereld 'onder de zon' is inderdaad zó als hij die beschrijft: nutteloos, zinloos. Maar gelukkig is er meer. God heeft in Zijn grote liefde deze wereld niet aan haar lot overgelaten. Doet dat nog steeds niet, zal dat ook niet doen. Al vanaf het begin heeft Hij ingegrepen. Na de zondeval van Adam en Eva heeft Hij direct (Gen.3: 15) redding beloofd.

Over de beloften van God, die in het hele Oude Testament zijn terug te vinden, wordt in een ander gedeelte van deze Bijbelcursus uitgebreid geschreven. De beloften die God zijn volk geeft, steeds opnieuw, steeds duidelijker, was Hij niet verplicht te geven. De oorzaak van de zonde ligt bij de mens zelf. De mens, die meent (Rom.5 : 12) dat Hij God niet nodig heeft, die (Cor.15:21, 22) meent dat hij het wel zonder Hem af kan.

De mens die God niet op zijn (Gen. 2 : 17) Woord wil geloven en Hem niet wil , (Gen:.3 : 4-6) gehoorzamen. Voor die mens is er toch redding. Wonderlijk, onbegrijpelijk. God is zó goed, dat Hij die mens verlossing belooft. Het leven krijgt weer zin. (Ps.51: 7) Aan mensen, die vanaf hun geboorte al zondig zijn, belooft Hij redding. Dat heet genade. Gods Zoon kwam. Om redding te brengen voor al die mensen uit het Oude Testament, die (Joh.8: 56) gelovig Zijn komst verwachtten. Om redding te brengen voor al die mensen in het Nieuwe Testament, die Zijn komst gelovig aanvaardden. Om redding te brengen voor u!

Die Verlosser is aangekondigd

AI in het paradijs heeft God de Verlosser aangekondigd. En sindsdien heeft Hij steeds meer daarover bekend gemaakt. De Verlosser zou een mens zijn, een nakomeling van Eva. (Gen. 3: 15) (Deut. 18 : 18) Hij zou een groot profeet zijn; (Hand. 3 : 22) een koning en een priester. (Ps. 110)

Uit Jesaja blijkt, dat de Verlosser (Jes. 9: 5, 6) Die als kind geboren zal worden, ook zelf God is: 'sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst' (Mich. 5: 1)

God bereidt zo in de loop der eeuwen de komst van de Verlosser voor. Hij Iaat zien, wie die Verlosser zal zijn en hoe Hij zal zijn. Die Verlosser heet Messias; dat is het Hebreeuwse woord voor Gezalfde. Het (Ps. 45 : 7, 8) Griekse woord voor Gezalfde in het (Ps. 110 : 4) Nieuwe Testament is Christus. (Matth. 22:41vv)

De Zoon van God is mens geworden

De Zoon van God, die eeuwig God is en blijft, is mens geworden. Op de door God bepaalde tijd. God wilde, dat Hij als mens weer goed zou maken, wat wij als mensen bedorven hebben. Dat Hij als mens zou doen, wat wij hebben nagelaten. Hij moest alle schuld voor ons betalen. Maar dat kan geen mens, ook geen zondeloos mens, doen, zonder er onder te bezwijken. Zijn goddelijke kracht was nodig, om Zijn menselijke natuur te ondersteunen.

De toorn van God, die voor ons mensen bestemd (Jes.53 : 4, 5) is, kwam op Hem neer. Hij heeft ook Zijn goddelijke kracht nodig om ervoor te zorgen, dat wij niet in het kwaad verharden. Hij herschept en (Ef. 2: 1-10) vernieuwt ons door zijn Geest. (1Cor. 1 : 30)

De Zoon van God werd mens. Het wonder, dat Hij nu God is en mens, in één persoon en dat ook eeuwig zal blijven, is niet te begrijpen. Maar gelukkig hoeven wij dat ook niet te begrijpen. Maar daarom is het niet minder waar. God heeft het ons bekend gemaakt in Zijn Woord. Veel daarvan js niet te begrijpen. Geloof het wonder maar. Tot ook jou redding.

Het leven van Jezus Christus is een van de meest invloedrijke gebeurtenissen geweest in de geschiedenis. Zo invloedrijk dat onze jaartelling is afgeleid van het geboortejaar van Christus. Het is mogelijk om te ontkennen dat Jezus ooit geleefd heeft, maar dan kun je net zo goed ontkennen dat Alexander de Grote heeft geleefd of Karel de Grote. We weten van hun bestaan en van dat van Jezus door boeken en geschriften uit hun tijd. Misschien zijn niet alle verhalen die we over hen lezen werkelijk zo gebeurd als dat ze beschreven zijn. Het is na 2.000 jaar wel moeilijk te controleren wat er destijds precies gebeurd is.

Het leven van Jezus is door vier van Zijn volgelingen beschreven in de vier Evangeliën in de Bijbel. Hij wordt ook genoemd door de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus en de Romeinse schrijver Cornelius Tacitus.

Gelukkig heeft Jezus nog een ander bewijs gegeven van Zijn bestaan. Hij is na Zijn dood weer levend geworden omdat Hij geen verkeerde dingen had gedaan. Een gevolg van het doen van verkeerde dingen is het krijgen van straf. God zegt in de Bijbel dat alle mensen als straf voor de verkeerde dingen die ze hebben gedaan de dood verdienen. Jezus werd gekruisigd terwijl Hij helemaal geen verkeerde dingen had gedaan. Hij was volkomen gehoorzaam aan God, daarom werd Hij na drie dagen weer levend. Veertig dagen later is Hij terug naar de hemel gegaan.

Tijdens Zijn leven had Jezus beloofd dat Hij na Zijn dood een Trooster zou sturen voor diegenen die in Hem geloofden. Deze Trooster wordt de Heilige Geest genoemd en Jezus heeft beloofd dat ieder die God daarom vraagt ook deze Heilige Geest ontvangt. Als Jezus weer levend is geworden betekent dat, dat Hij nog steeds leeft en dat iemand die daar om vraagt ook nu nog de Heilige Geest kan ontvangen. Miljoenen mensen kunnen ervan getuigen dat zij dat in hun leven hebben meegemaakt. En zo weten we niet alleen dat Jezus geleefd heeft, maar ook dat Hij nog steeds leeft.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is