Hoe erg is eigenlijk ZONDE?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 221 - Hoe erg is eigenlijk ZONDE?

Je maakt  eens een foutje hier of daar

Je leeft goed , er valt weinig op je aan te merken, je geeft iedereen wat hem toekomt. Je maakt  eens een foutje hier of daar natuurlijk. Maar wie doet dat nou niet? ledereen maakt toch fouten ? En vergeleken met veel anderen steek je nog gunstig af. Wie zijn best wil doen om goed te zijn, kan zelf een heel aardig resultaat behalen.

Er zijn heel wat mensen die zichzelf op deze manier geruststellen. Ook al zou na hun dood blijken, dat God werkelijk bestaat, dan zouden zij immers Hem kunnen wijzen op een goed leven. Voor hen hoeft er geen vergeving van zonden en bevrijding van het oordeel van God te zijn. Want hoe erg is zonde nou eigenlijk?

God kan ons niet meer zien

God denkt niet zo luchtig over 'een paar foutjes' in ons leven. Hij heeft de mens zó geschapen, dat deze goed (Gen.1 : 31) was, door en door goed. Maar na de zondeval was de mens dat niet langer. De mens was toen niet me;er een beetje goed, met hier en daar een fout. Sinds de zondeval zijn mensen echt, erg slecht. Zo slecht, dat ook lIes wat ze bedenken of wat 'uit hun hart opkomt' alleen maar volkomen (Gen. 6 ) slecht is.

Jezus zegt, dat uit het hart van de mens de kwade overleggingen (Marc. 7:21-23) voortkomen: Hoererij, diefstal, moord, echtbreuk. De zondeval had zijn uitwerking op alle mensen gelijke mate. Zelfs onze kinderen zijn bij hun geboorte volkomen slecht en zondig: 'wij worden in (Ps. 51 : 7)  zonde ontvangen en geboren'.

 De verlossing van onze zonde is iets heel anders dan het verwijderen van een aantal schoonheidsfoutjes. Om verlost te worden van de zonde moeten we als het ware van de grond af opnieuw worden opgebouwd; we moeten nieuwe mensen worden. Een nieuwe schepping. Jezus zegt dat (2 Cor. 5: 17) heel nadrukkelijk tegen ons. En Hij gebruikt het dan het woord 'wedergeboorte(Joh. 3 : 3)..Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij niet worden opgenomen in het Koninkrijk van God. Zijn Geest moet ons totaal (Rom. 7: 14) veranderen. Zó erg de zonde.

De mens verwoest zichzelf

(Gen. 1 : 26a) God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen. Dat unieke aspect onderscheidde de mensen van alle andere schepselen. Naar Zijn beeld. Met die uitdrukking bedoelt de Bijbel niet, dat de mens uiterlijk een nabootsing van God was. Uiterlijk hebben we veel weg van sommige dieren; de structuur van ons lichaam, de stofwisseling en de bloedsomloop vertonen veelovereenkomsten met die van de hogere diersoorten. Mede daardoor is de wetenschap op de op niets gefundeerde idee gekomen, dat we eigenlijk geëvolueerde dieren zijn. Maar bij de schepping heeft God meteen al het kardinale onderscheid aangebracht: mensen zijn naar Zijn beeld geschapen. Dat slaat niet op onze uiterlijke kenmerken. Maar wel op onze luisterrijke positie, onze begaafdheid. God heeft de mens gemaakt (Gen. 1 : 26,28), naar Zijn beeld, opdat de mens zou héérsen. Om je heen zijn levende en levenloze schepselen; bergen, zeeën, planten, dieren. Je ziet eindeloze variatie en schoonheid. Het onvoorstelbare samenspel van natuurkrachten, van sterren en planeten. Het bonte patroon van het plantenleven en het gedrag van dieren; de onophoudelijke beweging van atomen en moleculen. Dat alles heeft God gemaakt. Het is van Hem; Hij 'speelt' ermee. Hij is de Maker (Ps. 104:24-26) en Beheerser van dat alles.

Welke plaats heeft de mens daarin ? Wordt de mens geleid door onbegrepen wetmatigheden buiten hem om wordt hij geleid door instincten die hij niet in de hand heeft? Iets daarvan zit inderdaad ook in de mens. Hij is een schepsel. Maar zijn positie is aan de kant van God. God heeft iets van Zijn majesteit, Zijn heerschappij, in de mens gelegd. God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt: 'Gij doet hem heersen over (Ps. 8: 6) de werken uwer handen'. De mens is het 'kind' van Vader God.

De zonde heeft dat allemaal heel anders gemaakt. De breuk met God, door de zonde, maakt van het beeld van God een beeld van de duivel. Door de zonde komt er haat, zelfzucht, machtswellust en slaafse onderdanigheid. Er komt afgunst, oorlog, liederlijkheid. Sinds de zondeval in het paradijs is de mens bezig zich- zelf en zijn wereld te verwoesten. (Rom. 1: 21) Het wordt donker in zijn hart, hij (Rom. 6:17, 20) (Ef. 4: 18-19) wordt een slaaf van zijn lusten. De mens die heersen mocht, krijgt nu angst als metgezel. Angst voor dieren die hij niet de baas kan, angst voor (Heb,.2 : 15) natuurkrachten. Angst voor ziekte, angst voor de dood. De mens die heersen mocht, verslaaft zich aan wat hij beheersen moest, door het gebruik van alkohol en drugs. We leven in een rotte wereld. Maar het is onze eigen schuld. Die paar foutjes... .o erg IS zonde.

GOD is onze Lieve Heer niet !

Er zijn veel mensen die onder de omstandigheden waarin wij leven moed putten uit de gedachte dat aan alles een einde komt. Zonde of geen zonde, eenmaal komt wel de vergetelheid. Doodgaan brengt verlossing. En sommig en maken er daarom zelf maar een eind aan. Maar er is geen einde. Dood zijn is geen verlost zijn. Iédereen krijgt met God te maken. Iédereen komt te (Rom.14:10, 12) staan voor de Rechter. God is erg (Ps. 7: 12-14) boos over álle goddeloosheid. Hij Rom. I : 18 heeft Zijn vloek uitgesproken over ieder die zich niet houdt aan alles (Gal. 3 : 10) wat Hij liet schrijven in het boek van (Deut. 27: 26) Zijn wet. De dood biedt geen uitweg. Maar brengt een rechtstreekse confrontatie met God, de Rechter (Pred. 12 : 14) die Zijn oordeel zal uitspreken.

Er is maar één uitweg. Als de Rechter gratie verleent. En die mogelijkheid bestaat, is door (Rom. 1:16-17) God zélf gegeven. We mogen Hem daarom ook vragen. 'God, wees mij (Luc. 18: 13) zondaar, genadig.'

Paulus is door God met kracht tot staan gebracht, omgekeerd op zijn zondige levensweg, en daarna als prediker uitgezonden. Hij schreef: (Hand. 9: 3-6) 'omdat wij weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen.' Hoezeer is God te (2 Cor. 5: 11) vrezen? De mens leeft met honderd- duizenden in de wereld die God toebehoort. De mens gebruikt alles wat van God is achteloos, in strijd met wat Hij wil, zonder Hem ook maar ooit daarover te danken. De mens misbruikt zijn gaven en mogelijkheden en maakt anderen en zichzelf kapot. Ook al lijkt het van buitenaf keurig netjes. Niet elke zonde komt bij ieder tot volle uitbarsting, maar God kent het hart van de mensen, van elk mens afzonderlijk. God waarschuwt ons door ZIJn Woord te laten verkondigen.

Maar verreweg de meeste mensen halen hun schouders op, doen alsof Hij niet bestaat, laten zich aan Zijn Woord niet gelegen liggen. Wie denk je wel dat God is? God is onze Lieve Heer niet, die met een glimlach kijkt naar de capriolen die mensen uithalen. De Lieve Heer die eens een enkele keer boos wordt, maar toch maar altijd weer de hand over het hart strijkt. God is de Heilige. (Lev. 19: 2). Hij verafschuwt het kwaad dat wij (Hab. 1 : 13) bedrijven. Hij haat goddeloosheid. (Ps. 45 : 8 )Zijn heiligheid is een gloed, waarin geen zondaar kan standhouden. Straks komt voor eeuwig Zijn oor- deelover hen die Hem niet wilden kennen en Zijn liefde hebben afgewezen: Zó erg is zonde. (Joh.5 : 29) Zijn liefde, waarvan wij de oorsprong niet kunnen begrijpen, zelfs niet kunnen vermoeden, heeft Hij aan ons bekendgemaakt in Zijn (Joh.3 : 16) Woord. Dát is het anker van ons bestaan. Dat is het enige houvast in een mensenleven. God is de Heilige. God is ook Liefde.

Afwijzen van Zijn liefde verdraagt Hij niet. Aanvaard dat tot ook jouw redding !

Die eeuwenoude vraag: Waar zijt gij?   (Gen 3:9)

Het is de eerste keer op aarde dat God tot een zondaar roept, en tevens de eerste keer dat er van een bekering sprake is. De bekering van Adam,  om van zijn zondige staat weer tot God te komen. Maar het begint  niet met Adams roepen tot God, maar met het roepen van God tot  Adam: Misschien dat daarom de heiligen, in het bijzonder in het Nieuwe  Testament, geroepenen genoemd worden: "Geroepenen Gods", en  "geroepenen van Jezus Christus.
 
Met de woorden: Waar zijt gij, probeert God het geweten van de mens aan te spreken

Niemand is voor Hem onzichtbaar. Alles is immers open en ontbloot voor zijn aangezicht. Dit zou ons niet met angst moeten vervullen, maar met een onbeschrijfelijke blijdschap.
Waarom dan de vraag: Waar zijt gij? Niet dat God niet wist waar de mens was, maar wist de mens wel waar die was? Terwijl er een heel paradijs voor hem lag, verborg de mens zich achter een boom. Maar ook dit bedoelde God niet. De vraag houdt niet in in welke plaats de mens is, maar in welke toestand de mens verkeerd! In welk een toestand zijt gij? In welke toestand bent u, ben ik? Is er een breuk in onze relatie met God?

Ik steek mijn vinger in het bestaan. Waar ben ik? Wat wil dat zeggen: de wereld?  Wat betekent dat woord? Wie heeft mij in de wereld gezet en laat mij nu in de steek? Wie ben ik? Waar ben ik? Hoe ben ik op de wereld terecht gekomen? Waarom heeft  men niet eerst mijn akkoord gevraagd, waarom mij niet eerst ingelicht over wat me te wachten staat. Is dat geen vrije aangelegenheid? Tot wie moet ik me dan wenden met mijn klacht? Het bestaan is immers een debat, is het dan teveel gevraagd, dat ook mijn mening ter berde wordt gebracht? Als men het bestaan moet nemen zoals het  is, zou men dan niet beter trachten te achterhalen hóe het is?

Ik weet niet waarom u naar de kerkdienst komt

Als u komt, omdat God  dan bij u in het krijt komt te staan, zodat uw gezin geen ziekte meer zou kennen en u niet meer in de problemen zou komen, dan komt u om de ver­keerde redenen. Ik hoop dat u komt om de hoop en de kracht te vinden ­om een tragedie te boven te komen - om niet kapot te gaan en de hele wereld maar op te geven als u iets overkomt. Ons geloof kan niet garande­ren dat er niets naars met ons zal gebeuren.

Hoe velen leven niet als een overledene

De ziel is dan als de dode zee, die geen vogel kan overvliegen, want midden in zijn vlucht trekt ze hem aan, naar beneden, naar de ondergang en de verderfenis. Zo openbaart zich de vertwijfeling, die het gesis van het Niets is in de gloeiende haard van het geloof. In de vertwijfeling kan ik mezelf niet aanvaarden zoals ik ben, eindig en beperkt, en ik wil mezelf zijn, want mezelf te zijn is de grootste toegeving die aan de mens gedaan werd.
Ik geloof dat godsdienst, dat mijn geloof is om de mens menselijker te maken. Maar hoe vaak zien dat christenen bikkelhard zijn. Vol zijn van veroordeling. Altijd maar bezig zijn met wat niet mag (in hun denken: dit mag niet, dat mag niet).

Toch roept de Heer: Waar zijt gij, waarmee Hij wil zeggen: Ik kom om naar je te vragen. Kom toch te voorschijn en antwoord mij

Wat is er van je geworden? Waar is nu toch dat heerlijke evenbeeld van Mij dat over de aarde zou heersen? Denk je nu werkelijk dat ik je niet zie? Je gelooft misschien dat je je voor mijn aangezicht kunt verbergen, maar naar welke weg wil je dan vluchten?

De roep van God aan Adam geldt voor alle tijden en voor alle mensen. Bekeerde en onbekeerde mensen. Het is de Vaderlijke roep aan de gelovigen die gezondigd hebben of die op verkeerde paden dreigen te gaan. Zo lang de Heilige Geest nog niet gedoofd is en de oren nog niet door het lawaai van de vergankelijkheid en de lust doof zijn geworden herkennen we een stem in ons binnenste die zegt: Wat heb je toch gedaan? Misschien zijn we gelijkvormig aan de wereld geworden, misschien hebben we net als Petrus onze Here verloochend. Dan zou toch ook bij ons Jezus’ doordringende blik  ons aan het denken moeten zetten. Waar ben ik toch mee bezig, wat heb ik toch gedaan! Wat heb ik me weer als een zwakkeling gedragen. Steeds als ik het goede wil doen……

Met de woorden: Waar zijt gij, roept Hij ons op tot bekering. Het is een ervaring die niet in geld is uit te drukken. Het is triest voor de mens die deze roep niet meer in zijn binnenste hoort.

Hoe vaak horen we niet van mensen die een opwekking ervaren of tot bekering zijn gekomen, dat ze reeds lange tijd deze roep vernomen hadden

Soms vluchtten ze zoals Jona, of soms wisten ze nog niet wat te doen. Maar Gode zij dank, Jezus laat zich vinden zodat we van de zonde kunnen afsterven.
.
Adam ziet dat het zinloos is om zich te verbergen en komt dan ook te voorschijn met een verklaring van waarom?
Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Toen ik uw geluid hoorde, werd ik bevreesd. Voordat God riep had de mens Gods aanwezigheid reeds gehoord: de mens was zich er dus bewust van geworden dat God er was. Normaal gesproken vervulde dit de mens met een enorme vreugde.  Waarom deze keer niet?
 
De mens was bevreesd omdat hij naakt was. Letterlijk gezien klopt dit niet. In vers 7 zien we dat de mens zich bekleed heeft. Het naakt zijn heeft betrekking op z’n gesteldheid. De onschuld, de reinheid waarin geen schaamte is was verdwenen en daarom voelde de mens zich naakt en was er schaamte. Hij wist dat God verder keek dan de buitenkant.

Zondebesef is de oorzaak van vrijwel elke geestelijke mislukking

Het vernietigt het geloof. Het vernietigt het initiatief in het hart en het effect is vervreemding. Als de bijbel u niet afhoudt van de zonde, zal de zonde u afhouden van de bijbel.

Daarom verborg ik mij. Dit is de mens eigen. "Want een ieder, die kwaad doet, haat het  licht." Joh. 3: 20. Door de zonde was er duisternis in het leven van de mens gekomen. Ook aan het Licht moet men weer wennen.
Als er geen zonde in ons leven is hebben we eenheid met God. Omgang met God.
Door zonde komt er schuldbesef, door schuldbesef komt er angst en door angst komt er verwijdering

Hoe vaak hebben we het al ervaren dat we niet tot God durfden te naderen, dat we niet naar de samenkomst durfde te komen omdat we wisten dat God er was?
Hoe moeilijk is de zondagmorgendienst voor mensen die op zaterdagavond naar verkeerde dingen hebben gekeken?
Hoe moeilijk is de zondagmorgen voor mensen die verkeerde paden hebben bewandeld?
Hoe moeilijk is het om naar hier te komen als er een profeet is uitgenodigd?
Hoe vaak voelen we ons zo rot, zo vies, zo schuldig omdat we van verboden vruchten hebben gegeten?
Dokter, dokter, als ik op mijn oog duw doet het zo ’n pijn! Dokter: duw er dan niet op. Zo ook in het geestelijke. Willen we geen pijn hebben van verboden vruchten, dan zullen we ervan af moeten blijven!
Gal 5:21  nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
 
[Als u de film Fiddler on the roof hebt gezien, herinnert u zich misschien nog de scëne in het begin waarin een man een bedelaar een geldstuk geeft. De bedelaar zegt tegen hem: ‘De vorige week heeft u me meer gegeven.’ En de man antwoord: ‘Ik heb een slechte week gehad.’ Waarop de bedelaar zegt: ‘Waarom moet ik eronder lijden dat u een slechte week hebt gehad?’]

Vaak heb ik mij er over verbaasd dat er mensen zijn die zich er op beroemen de christelijke godsdienst te belijden en daardoor prat gaan op liefde, blijdschap,  ingetogenheid en trouw jegens iedereen, terwijl ze elkaar ijverig bestrijden en steeds weer blijk geven van hevige onderlinge haat, zodat  men niet  meer zou herkennen dat we met een bekeerd iemand te maken hebben 

… de mensen die elkaar bestrijden… juist zij - en dat is wel het ergste, menen het goddelijk licht te bezitten. Was dat maar zo, dan zouden zij niet zoveel onzin over elkaar uitkramen, maar ze zouden trachten God op verstandiger wijze te eren en niet door haat maar door liefde boven anderen uit te blinken.

Wie nog niet door een volledige bekering tot God gekomen is, moet weten dat hij eenmaal toch, of hij wil of niet, voor Gods aangezicht zal moeten komen. En ook dan zullen deze woorden klinken: Waar zijt gij? Wat heb je gedaan? En wat zullen we dan antwoorden?

We weten allemaal dat nu het nog genadetijd is, dat vele zich nog ver van God houden, steeds op afstand blijven en niet tot Hem naderen om zijn genade te zoeken en aan te nemen. Jezus zegt: …Dat het licht in de wereld gekomen is maar de mensen hielden meer van de duisternis…. 

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Filp 1:9, 10

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG