Pinkster-beweging : stel je open voor de Geest

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 513 - Pinkster-beweging : Stel je open voor de Geest

Here, leer ons bidden

De Bijbel zegt ons dat er drie soorten mensen zijn.

1. DE NATUURLIJKE MENS - (Iemand die Christus niet heeft aanvaard)

"Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, doordat het slechts geestelijk te beoordelen is" (1 Corinthiërs 2:14).

IEMAND DIE ZIJN LEVEN ZELF BESTUURT

Het IK op de troon

Interesses staan onder eigen contrôle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft.

Christus staat buiten het leven


2. DE GEESTELIJKE MENS

Iemand die beheerst en gesterkt wordt door de Heilige Geest "maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen..." (1 Corinthiërs 2:15).

EEN LEVEN DOOR CHRISTUS

BESTUURD

CHRISTUS beheerst het leven

Het IK onttroond

Interesses staan onder contrôle van God waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

3. DE VLESELIJKE MENS- (Iemand die Christus heeft aanvaard maar in de nederlaag leeft, doordat hij/zij vertrouwt op eigen kunnen om als christen te leven). "En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, want dat kon U nog niet verdragen. Ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, bent u dan niet vleselijk en leeft u niet als onveranderde mensen?" (1 Corinthiërs 3:1-3)."

IEMAND DIE ZIJN LEVEN

ZELF BESTUURD

Het IK op de troon

Christus is onttroond

Interesses staan onder eigen contrôle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft

1. God wil ons een overvloedig en

vruchtdragend christen leven geven.
 • Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed" (Johannes 10:10).
 • "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen". (Johannes 15:5).
 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet" (Galaten 5:22,23).
 • "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mij getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" Hanndelingen 1:8).

DE GEESTELIJKE MENS- enige eigenschappen die het gevolg zijn van het vertrouwen op God:

Christus staat centraal
Gesterkt door de Heilige Geest
Brengt anderen tot Christus
Effectief gebedsleven
Begrijpt Gods Woord
Vertrouwt God
Gehoorzaamt God
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Betrouwbaarheid


Of bij een christen deze eigenschappen meer of minder tot uiting komen, hangt af van zijn vertrouwen op God in ieder facet van zijn leven en van zijn volwassenheid in Christus. Een christen die nog maar pas iets is gaan begrijpen van het werk van de Heilige Geest, moet niet ontmoedigd zijn, als hij niet zoveel "vruchten draagt" als christenen, die het werk van de Heilige Geest al langer hebben ervaren.

Waardoor komt het dat de meeste christenen geen overvloedig leven ervaren?

2. Vleselijke christenen kunnen het

overvloedige en vruchtdragende

christenleven niet ervaren

De vleselijke mens vertrouwt op eigen kunnen om als christen te leven:

 1. Hij is of onkundig van Gods liefde, vergeving en kracht of is het vergeten (Romeinen 5:8-10; Hebreeën 10:1-25; 1 Johannes 1; 1 Johannes 2:1-3; 2 Petrus 1:9; Handelingen 1:8).
 2. Hij wordt in zijn geestelijke leven heen en weer geslingerd.
 3. Hij zit met zichzelf in de knoop. Hij wil doen wat goed is, maar kan het niet.
 4. Hij laat na om in de kracht van de Heilige Geest te leven (1 Corinthiërs 3:1-3; Romeinen 7:15-24; 8:7; Galaten 5:16-18)

DE VLESELIJKE MENS - Een of meer van de volgende eigenschappen kunnen de christen karakteriseren die God niet volkomen vertrouwt:

Voorbijgaan aan zijn bezit in Christus
Ongeloof
Ongehoorzaamheid
Weinig of geen liefde voor God en anderen
Een arm gebedsleven
Geen verlangen naar bijbelstudie
law4.5.gif (4424 bytes) Een wettische geest
Onreine gedachten
Jaloersheid
Schuldgevoelens
Zorgen
Teleurstellingen
Kritische instelling
Lusteloosheid
Doelloosheid

(De persoon die belijdt een christen te zijn maar zo door blijft zondigen, moet zich realiseren dat misschien helemaal geen christen is, volgens 1 Johannes 2:3; 3:6, 9; Efeziers 5:5).

De derde waarheid geeft ons de enige oplossing voor dit probleem

3. Jezus belooft het overvloedige en

vruchtdragende leven als gevolg van de

vervulling met (beheerst en gesterkt worden

door) de Heilige Geest.

Het met de Geest vervulde leven is het door Christus beheerste leven waarin Christus leeft en werkt door de kracht van de Heilige Geest (Johannes 15). ,

 • Volgens Johannes 3:1-8 wordt men een christen door het werk van de Heilige Geest. Vanaf het moment van de geestelijke geboorte woont de Heilige Geest in de christen. (Johannes 1:12; Colossenzen 2:9,10; Johannes 14:16,17).

  Hoewel de Heilige Geest dus in alle christenen woont, zijn niet allen er vol van en worden zij niet beheerst en gesterkt door de Heilige Geest.

 • De Heilige Geest is de bron van het overvloedige christenleven (Johannes 7:37-39).

 • Heilige Geest kwam om Christus te verheerlijken (Johannes 16:1-15). Als iemandvervuld is met de Heilige Geest, dan zal ook hij Christus verheerlijken.

Bij Zijn laatste opdracht voor Zijn hemelvaart beloofde Christus de kracht van de Heilige Geest om ons in staat te stellen getuigen van Hem te zijn (Handelingen 1:1-9).

 • Hoe kan men dan vervuld worden met de Heilige Geest?

  4. Wij worden met de Heilige Geest vervuld

  (beheerst en gesterkt) door geloof. Zo alleen kunnen

  wij het overvloedige en vruchtdragende lenen ervaren,

  dat Christus beloofd heeft aan iedere Christen.

  U kunt de vervulling met de Heilige Geest nu ontvangen als u:

 • Oprecht verlangt te worden beheerst en gesterkt door de Heilige Geest (Mattheus 5:6; Johannes 7:37-39).

 • Uw zonden belijdt. Dank in geloof dat God al uw zonden van verleden, heden en toekomst heeft vergeven, doordat Christus voor u is gestorven (Colossenzen 2:13-15; 1 Johannes 1; 2:1-3; Hebreeën 10:1-17).

 • Eigen u in geloof de vervulling met de Heilige Geest toe volgens:

  1. Zijn Bevel - wordt vervuld met de Heilige Geest.."Bedrinkt U niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5:18)

  2. Zijn belofte - God verhoort altijd als we bidden naar Zijn wil. "En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden" (1 Johannes 5:14,15).

  Geloof kan door gebed tot uitdrukking komen ...

  Wij kunnen in geloof bidden om de vervulling

  met de Heilige Geest

  Alleen door geloof worden wij vervuld met de Heilige Gesst. Oprecht gebed is een manier om ons geloof tot uitdrukking te brengen.

  U zou het volgende kunnen bidden:

  "Hemelse Vader, ik heb U nodig. Ik erken dat ik zelf mijn leven heb bestuurd en als gevolg daarvan tegen U heb gezondigd. Ik dank U dat mijn zonden vergeven zijn, doordat Christus voor mij gestorven is aan het kruis. Ik bid U, Heer Jezus, of U de plaats op de troon van mijn leven opnieuw wilt innemen en voortaan mijn leven wilt besturen. Vul mij met Uw Geest. U hebt mij bevolen om mij met Uw Geest te laten vullen en U hebt in Uw woord beloofd dat U dat wilt doen, als ik het U in geloof vraag. Ik bid het U in de Naam van Jezus. Als uitdrukking van mijn geloof dank ik U nu, dat U mij met de Heilige Geest vervult en mijn leven voortaan beheerst."

  Geeft dit gebed het verlangen van uw hart weer?

  Zo ja, bid God dan om u nu te vervullen met de Heilige Geest en vertrouw dat Hij het doet.


  Hoe weet u dat u vervuld (beheerst en gesterkt)

  bent met de Geest?

  Hebt U God gevraagd u te vervullen met de Heilige Geest? Bent u nu vervuld met de Heilige Geest? Op grond waarvan weet u dat?

  (De betrouwbaarheid van God Zelf en Zijn Woord (Hebreeën 11:6; Romeinen 14:22, 23).

  Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten het niet hebben van ons gevoel maar van Gods beloften. Een christen leeft uit het geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God Zelf en van Zijn woord. De trein die hieronder is getekend, laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn Woord), het geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord), en het gevoel (het gevolg van ons geloof en onze gehoorzaamheid aan God) (Johannes 14:21).


  Hoe kunnen we leven in de kracht van de

  Geest?

  Geloof (vertrouwen in God en in Zijn beloften) is de enige manier waardoor een Christen het door de Geest beheerste leven kan leven.

  Als u voortdurende op Christus blijft vertrouwen:

  1. Zal uw leven steeds meer vrucht van de Geest laten zien (Galaten 5:22, 23 ) en wordt Christus steeds meer zichtbaar in u ( Romeinen 12:2; 2 Corintiërs 3:18)
  2. Zullen uw gebed en bijbelstudie meer inhoud en betekenis krijgen.
  3. Zult u Zijn kracht ervaren in het getuigen (Handelingen 1:8).
  4. Zult u beter gewapend zin voor de geestelijke strijd tegen de wereld (1 Johannes 2:15-17); tegen het vlees (Galaten 5:16-17); en tegen de satan (1 Petrus 5:7-9; Efeziërs 6:10-13 ).
  5. Zult u Zijn kracht ervaren om verzoeking en zonde te weerstaan (1 Corinthiërs 10:13; Filippenzen 4:13; Efeziërs 1:19-23; 2 Timotheüs 1:7; Romeinen 6:1-16).

  Geestelijk Ademhalen

  Door geloof kunt u voortdurend Gods liefde en vergeving ervaren. Wanneer u zich bewust wordt dat in uw leven iets (een bepaalde houding of een daad) niet overeenstemt met Gods wil, hoewel u toch wel met Hem wandelt en oprecht verlangt Hem te dienen, dank God dan dat Hij uw zonden heeft vergeven - uw vroegere, huidige en toekomstige- op grond van Christus' dood aan het kruis.

  Maak in geloof aanspraak op Zijn liefde en vergeving en blijf in gemeenschap met Hem.

  Als u door zonde de troon van uw leven zelf weer bezet (en dat is een duidelijke daad van ongehoorzaamheid) haal dan geestelijk adem.

  Geestelijk ademhalen (het onzuivere uit- en het zuivere inademen) is een praktische toepassing van geloof, die het ons mogelijk maakt Gods liefde en vergeving te blijven ervaren.

  1. Adem uit - belijd uw zonde - erken uw schuld en dank Hem voor de vergeving er van, volgens 1 Johannes 1:9 en Hebreeën 10:1-25. Belijden houdt in dat wij berouw hebben en verandering willen in onze houding en in ons handelen.

  2. Adem in - geef opnieuw de leiding van uw leven over aan Christus en eigen u in geloof de volheid van de Heilige Geest toe. Geloof dat Hij uw leven nu beheerst en u kracht geeft volgens Zijn opdracht in Efeziers 5:18 en Zijn belofte in 1 Johannes 5:14, 15.

  Misschien wilt U deze belangrijke ontdekking met iemand delen... ? Mail dan de link van deze pagina door. Wordt een zaaier van het goede nieuws. De oogst zal groot zijn

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG