HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbel : Schat onder handbereik Eeuwenlang is de Bijbel gelezen en overgeleverd van de ene op de andere generatie.Voor sommigen is de Bijbel een historische schat. Voor anderen een handboek vol levenswijsheid. Deze site wil daarbij een handreiking doen.


Er zijn er ook, die geloven dat de Bijbel ‘het Woord van God’ is, aan de mens gegeven voor leiding en troost. Zij geloven dat God door het Woord tot hen spreekt en ontvangen op die manier wijsheid, kennis en leiding voor het dagelijks leven. De Bijbel: voor alle mensen een schat onder handbereik.

Groot nieuws voor alle mensen

Er zit een schat in de grond, bij jou in de buurt! Alle kinderen, heel de familie, alle vrienden en kennissen mogen met hun komen graven. Natuurlijk doe je mee, samen met de anderen. Want wat is er spannender dan samen op zoek gaan naar een schat?!

Parels in de Bijbel

Er ìs zo’n schat. En je kunt hem vinden door te graven in de Bijbel. Want daarin liggen heel wat pareltjes verstopt. Sommige heel dicht aan de oppervlakte, zó voor het oprapen. Maar als je er niet rustig de tijd voor neemt, kijk je er zomaar overheen. Voor andere parels moet je wat dieper spitten; je moet echt moeite doen om de schat naar boven te halen. Maar hoe meer ervaring je krijgt, hoe vlotter het gaat. En hoe vaker je het doet, hoe meer je vindt.

Natuurlijk wil je zo samen schatgraven! Want wat is er mooier dan samen op zoek gaan naar schatten? Je staat versteld van de manier waarop juist kinderen en tieners kostbaarheden naar boven halen. Ze hebben soms een eigen, verrassende kijk op wat er staat. Daar kun je als ouder veel van leren. Het is geweldig als je zo als gezin, verbonden met elkaar, naar Gods stem luistert.

Samen met alle gezinsleden of desnoods alleen

Er komt uiteraard wel wat bij kijken. In deze jachtige tijd is het een kunst om het hele gezin op een vaste tijd bij elkaar te krijgen. Lukt dat niet elke dag, streef er dan naar om in ieder geval wekelijks een gezinsmoment te hebben om uitgebreid met elkaar te lezen en te bidden. Of neem elke dag de tijd om met één van je kinderen in de Bijbel te lezen.

Het is enorm verrijkend om open en eerlijk met elkaar over het geloof te kunnen praten. Om ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen en vast te houden op de weg achter God aan. Dan kunnen er zomaar wonderlijke dingen gebeuren: samen als gezin ervaar je iets van Gods grote daden en kun je Hem daarom prijzen.

Hulp bij het schatgraven

Gelukkig zijn er middelen om je te helpen bij het schatgraven. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van deze site. Zo breng je structuur aan in de manier waarop je de Bijbel leest. Zorg voor een eigen Bijbel om mee te lezen, in een vertaling die bij jezelf of je gezin en bij de leeftijd van de kinderen past. Geef iedereen de gelegenheid om te zeggen wat hem of haar raakt in het bijbelgedeelte. Probeer daar in ieder geval de volgende vier vragen bij te betrekken: Wat staat er nu eigenlijk precies, snap ik het? Wat betekende het voor de mensen toen? Wat betekent het nu voor ons? Wat wil God mij ermee zeggen? en gebruik daarbij de rijke vondsten op deze site. 

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Wist je dit van jezelf ?

• Ik ben niet de grote “Ik ben die Ik ben” (Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58), maar door Gods
genade ben ik wat ik ben (1 Kor.15:10).
Matteüs
• Ik ben het zout der aarde (5:13).
• Ik ben het licht der wereld (5:14).
Johannes
• Ik ben een kind van God (1:12).
• Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (15:15).
• Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen (15:16).
Romeinen
• Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (6:18).
• Ik ben een dienaar van God (6:22).
• Ik ben een zoon van God; God is geestelijk mijn Vader (8:14,15; Gal. 3:26; 4:6).
• Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan Zijn erfenis (8:17).
1 Korintiërs
• Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en Zijn leven wonen in mij (3:16; 6:19).
• Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (16:17).
• Ik ben een lid van het Lichaam van Christus (12:27; Ef. 5:30).
2 Korinthiërs
• Ik ben een nieuwe schepping (5:17).
• Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven
(5:18,19).
Galaten
• Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere christenen (3:26,28).
• Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon van God ben (4:6,7).
Efeziërs
• Ik ben een heilige (1:1; 1 Kor.1:2; Fil. 1:1; Kol. 1:2).
• Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (2:10).
• Ik ben een medeburger en huisgenoot van God (2:19).
• Ik ben een gevangene in de Heer (3:1; 4:1).
• Ik ben rechtvaardig en heilig (4:24).
Filippenzen
• Ik ben een burger van een rijk in de hemel; en ik heb nu een plaats in de hemelse
gewesten (3:20; Ef. 2:6).
Kolossenzen
• Ik ben verborgen met Christus in God (3:3).
• Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (3:4).
• Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (3:12;1 Tess.1:4).
1 Tessalonicenzen
• Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (5:5).
Hebreeën
• Ik ben een deelgenoot van de hemelse roeping (3:1).
• Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan Zijn leven (3:14).
1 Petrus
• Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis
(2:5).
• Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk Gode ten eigendom (2:9,10).
• Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (2:11).
• Ik ben een vijand van de duivel (5:8).
1 Johannes
• Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde
(3:1,2).
• Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (5:18)

Wist je dat dit uit de Bijbel kwam?

1 als een dief in de nacht (1 Tes. 5:2)
2 als een zoutpilaar staan (Gen. 19:26)
3 balk in het oog (Matt. 7:3-5)
4 ben ik mijn broeders hoeder? (Gen. 4:9)
5 bij de pakken neerzitten (Gen. 49:14)
6 de dood in de pot vinden (2 Kon. 4:40)
7 de eerste steen werpen (Joh. 8:7)
8 de geest is gewillig maar het vlees zwak (Matth. 26:40-41
9 de inwendige mens (Efez. 3:16)
10 de lier aan de wilgen hangen (Psalm 137:2)
11 door het oog van de naald kruipen (Matt. 19:24, Marc. 10:25 en Luk. 18:25)
12 een doorn in het oog (Num. 33:55)
13 een lust voor het oog (Gen. 3:6)
14 iemand op handen dragen (Psalm 91:12)
15 in het duister tasten (Job 12:25)
16 in het zweet uws aanschijns (Gen. 3:19)
17 in zak en as zitten (Esth. 4:1 en 3)
18 met twee maten meten (Matt. 7:2)
19 met zijn talenten woekeren (Matt. 25)
20 muggeziften (Matt. 23:24)
21 op twee gedachten hinken (1 Kon. 18:21)
22 teken aan de wand (Dan. 5)
23 waar het hart vol van is, loopt de mond van over (Matt. 12:34)
24 wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan (Matt. 26:52)
25 zijn handen in onschuld wassen (Matt. 27:24
26 zondebok (Levit. 16:21)
27 zwaarden tot ploegscharen (Jes. 2:4)
28 met de mantel der liefde bedekken (Gen.9, 23)
29 wie een kuil graaft voor een ander (Spr. 26:27)
30 wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet (Math.7,12; Lucas 6,31)

Als ik voor Jezus kies . . . .

Romeinen
• Ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden volkomen vergeven (5:1).
• Ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven (6:1-6).
• Word ik niet meer veroordeeld (8:1).
1 Korintiërs
• Heeft God mij in Christus geplaatst (1:30).
• Heb ik de Geest van God ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt (2:12).
• Heb ik de zin van Christus gekregen (2:16).
• Ben ik gekocht en betaald, ben ik niet van mijzelf, ben ik van God (6:19,20).
2 Korintiërs
• Ben ik door God Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen,
die een onderpand is van mijn erfenis (1:21; Ef. 1:13,14).
• Leef ik niet meer voor mijzelf, maar voor God, omdat ik gestorven ben (5:14,15).
• Ben ik rechtvaardig gemaakt (5:21).
Galaten
• Ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik – niet mijn ik, maar Christus leeft in mij.
• Mijn leven is van Christus (2:20).
Efeziërs
• Ben ik gezegend met allerlei geestelijke zegeningen (1:3).
• Ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou
zijn voor Gods aangezicht (1:4).
• Ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden (1:5).
• Zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen (1:6-8).
• Ben ik mede levend gemaakt met Christus (2:5).
• Ben ik met Christus opgewekt, en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse
gewesten (2:6).
• Heb ik door de Geest toegang tot de Vader (2:18).
• Mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen (3:12).
Kolossenzen
• Ben ik verlost van de macht van satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus (1:13).
• Zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God (1:14).
• Woont Christus zelf in mij (1:27).
• Ben ik geworteld in Christus en wordt ik opgebouwd in Hem (2:7).
• Heb ik volheid verkregen in Christus (2:10).
• Ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus (2:12.13).
• Ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God.
• Christus is nu mijn leven (3:1-4).
2 Timotheüs
• Heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid (1:7).
• Ben ik gered en geroepen met een heilige roeping (1:9; Tit. 3:5).
Hebreeën
• Schaamt Jezus Zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en één met
Hem die mij geheiligd heeft (2:11).
• Mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te
vinden in tijden van nood (4:16).
2 Petrus
• Heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben
aan de goddelijke natuur (1:4)..

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)