Ik geloof in God

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 305 - Ik geloof in God

de Almachtige, .Schepper van de hemel en van de aarde.

In deze studie beginnen we met de behandeling van het eerste artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis: "Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

Nu in het bijzonder de eerste woorden: Ik geloof in God. Je zou dan kunnen vragen: in welke God? Zijn er niet meer "goden"? De bijbel is hier heel duidelijk. Er is maar één God, de Schepper van de hemel en van de aarde. Een andere "god" is er niet. Alle andere "goden" zijn "afgoden" d.w.z. niet-goden, verkeerde goden. (vergelijk: afgunst is het tegengestelde van gunst, dus niet-gunst)

Wel worden een enkele maal mensen "goden" genoemd. Maar dan zijn het de rechters onder Gods volk, die in hun rechtspraak Gods recht spreken: hun hoge positie en hun verantwoordelijkheid wordt aangeduid met de naam "goden".

Er zijn machten die mensen kunnen beïnvloeden en beheersen. De bijbel noemt die soms ook: "goden". In zijn eerste brief aan de Corinthiërs schrijft Paulus daarover. De (Ps. 82) Corinthiërs die tot geloof gekomen zijn, zijn huiverig voor alles wat (1 Cor. 8 : 1-13) te maken heeft met de afgoden die ze vroeger dienden. Daarom aarzelen sommigen vlees te eten, dat eerst aan de afgoden is gewijd. Paulus schrijft dan: "Wij weten dat er geen afgod bestaat en dat er geen God is dan Eén'. Wel geeft hij toe dat mensen en machten soms goden genoemd worden ,goden in menigte zegt hij zelfs, maar het zijn zogenaamde goden. Er is maar één God, de Vader en één Here, Jezus Christus.

De bijbel spot soms met de afgoden. Lees maar de bijbelgedeelten (Jes. 46: 12-31) (Psalm 115) en (Jes. 44) die hierna worden behandeld.

Oude en moderne afgoden

Er schijnt verschil te zijn tussen de afgoden van oude volken als de Kanaanieten, de Babyloniërs, de Grieken en de Romeinen én de afgoden van de mensen van vandaag. Maar in wezen is er geen verschil.

De oude volken voelden zich afhankelijk van de zon ,die onbegrijpelijke, levenwekkende en toch ook verzengende kracht; van de regen en de wind , waar komen ze vandaan? Ze voelden zich bedreigd door de zee, met haar ontzagwekkende golven. Ze vreesden de alles vernietigende oorlog. Achter dat alles dachten ze machten waardoor die natuurkrachten werden beheerst. Machten die ze te vriend moesten houden. Want afgoden worden altijd uit angst gediend. Zo bedachten ze hun goden en ze gaven ze namen: Baal, Astarte, Bel, Zeus enz. In wezen niets anders dan verpersoonlijkte natuurkrachten. Manlijke en vrouwlijke "goden", die de vruchtbaarheid gaven.

Beelden en denkbeelden

Die zelfbedachte goden maakten ze zichtbaar door hun beelden. Zo werden die beelden "god". Ze vertegenwoordigden en manifesteerden de goddelijke kracht. Door de verering van die beelden meenden de heidenen de godheid te kunnen beïnvloeden. Ze offerden er zelfs hun " kinderen aan.

Beeldendienst leidt altijd tot afgoderij. Doordat de mens God is kwijtgeraakt zoekt hij naar de verklaring en beheersing van het geschapene om zich heen. De Bijbel zegt over deze heidenen: "beweren wijs te zijn, maar zijn zij dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren." God wordt als een schepsel voorgesteld en schepselen als goden. Maar die "goden" zijn slechts denkbeelden, ijdelheden, "nietsen". Die "goden" doen niets, want ze bestaan niet.

De macht van afgoden

En toch oefenen die machten grote invloed uit. Ze kunnen de mensen totaal in bezit nemen, ook vandaag. In feite is er geen verschil met vroeger. Want "afgod" is alles waarop de mens vertrouwt of Mat th. 6: 24 waaraan hij welzijn en leven offert. Jezus wijst zelf op de macht van het geld , de Mammon, de afgod, die door veel mensen wordt gediend. Zo zijn er veel moderne afgoden, voor de een weer anders dan voor de ander: de staats-almacht, de democratie, de economie, de wetenschap, de sex, de drugs, het welzijn (aan het welzijn van "de vrouw" of van "nabestaanden" wordt vandaag bij abortus en euthanasie oud en jong leven geofferd!) Ook je zaak, je functie, je relaties, zelfs de kerk kunnen tot afgoden worden.

Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem vertrouwden de Israëlieten (Jer. 7: 4) op, hun "kerk zijn". Ze achtten de tempel van de HERE onaantastbaar. De tempel werd zo tot een afgod.

Wie vandaag vertrouwt op zijn uiterlijk godsdienstig leven b. v. een geregelde kerkgang (hoe onontbeerlijk ook voor het gelovig dienen van God!) of op de "vervulling van z.g. kerkelijke plichten", zonder zich werkelijk tot God te bekeren, heeft de kerk tot zijn afgod gemaakt. Dan vertrouw je op "de kerk" en niet op God.

Het eerste en tweede gebod van de wet van de HERE is ook vandaag nog actueel. God wil alléén gediend worden. Hij noemt zichzelf na-ijverig (jaloers). Want Hij eist onze volle liefde, al ons vertrouwen en duldt niets of niemand naast zich. Dat is zijn liefde, want buiten Hem is de dood.

Humanisme

Toen de HERE zijn wet gaf, was Israël uit het afgodische Egypte verlost (Ex. 20). Daar hadden ook zij de afgoden gediend. Nu gaan ze naar Kanaan met zijn gruwelijke afgoderij. Daarom geeft God hun zijn verbondswet. Die geboden zijn anti-egyptisch en anti-kanaanitisch en voor vandaag zijn ze anti-humanistisch. Tussen het egyptische en kanaanitische heidendom en het humanisme van vandaag is geen principieel verschil. Het humanisme vergoddelijkt ook het schepsel en bedrijft afgoderij met het menselijk kunnen. De vroegere beeldendienst was grof materialisme; de evolutionistische visie van het humanisme is in wezen verfijnd materialisme , aanbidding van de stof en in het algemeen van het geschapene. Daartegenover zegt de bijbel: Er is maar één God. Alles, elke macht is door Hem geschapen en van Hem afhankelijk, God tegenover de afgoden i

De hoofdstukken uit het boek Deuteronomium waaruit de teksten (Deut. 4 : 35-39) genomen zijn zeggen duidelijk, wie de HERE is. Hij heeft zijn verbondswet gegeven (4 : 13); Hij waarschuwt voor de afgoderij en de beeldendienst (4 : 15-20); Hij is barmhartig voor ieder die zich tot Hem bekeert (4 : 30), maar ook een verterend vuur voor wie andere goden dient (4 : 23-28); daarom prent Hij zijn volk in Hem lief te hebben met alles wat in hen is (6 : 5). Die God te kennen en te dienen is het eeuwige leven. Hij is het begin en het einde van alles, de Alpha en Omega, (Joh. 17 : 3) de A en de Z. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. (Openb. 1 : 8)

Voortgaande openbaring

We kennen God alleen voorzover Hij zichzelf in de bijbel aan ons heeft bekend gemaakt. In steeds duidelijker woorden openbaart Hij zich als de éne God, bestaande in Drie Personen: de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Al in het begin van de bijbel spreekt God over zichzelf in het meervoud: Laat Ons mensen maken. (Gen. 1 : 26; 11 : 7).

Men heeft wel eens beweerd, dat het hier gaat om een zogenaamd majesteitsmeervoud, als in de nederlandse wetten: Wij Beatrix, bij de gratie Gods...! De bijbel kent zo'n meervoud niet. Daar spreken de (Gen. 41 : 15) koningen (Farao, David, Nebukadnezar, Kores) altijd over "ik" en (2 Sam. 6 : 21) "mij". Hoeveel personen in het goddelijke Wezen zijn wordt hier (Dan. 4: 30) nog niet gezegd. Maar in de geschiedenis van de openbaring maakt (Ezra 1: 2) God zich verder bekend als de Drieënige. (Zie ook art. 8 en 9 van de Nederlandse Geloofs  Belijdenis.) Telkens iets meer voor zover wij weten mogen en weten moeten en wij het begrijpen kunnen.

Over de tweede Persoon - de Zoon - horen we al in het Oude Testament. Daar wordt op verscheiden plaats gesproken over de Engel des HEREN, die door God. naar de aarde wordt g.ezonden. Dan blijkt, dat deze engel ook (Ex. 3) God is: vergelijk met 3 : 4 en volgende verzen.

In Jozua 5 : 13-15 wordt deze Engel de' Vorst van het heer des HEREN' genoemd, aan wie goddelijke hulde moet worden bewezen. In Jesaja wordt de komende Messias (de Zoon): "Sterke God en eeuwige Vader (Jozua 5 : 13-15) genoemd en Micha zegt dat zijn "oorsprong is van ouds, van de (Ex. 3 : 5) dagen der eeuwigheid". (Richt. 2: 1-5).

Zo mogen we ook al horen over de derde Persoon: de Heilige Geest. We kunnen dit niet begrijpen. Als God zichzelf bekend maakt, gaat (Micha 5 : 1) veel ons verstand te boven. We hebben ook geen vergelijkingsmateriaal (Jes. 40 : 25) , want in de schepping is niets met Hem te vergelijken. God (Gen. 1 : 2) spreekt in de bijbel altijd pedagogisch; Hij maakt zichzelf, als in een (Richt. 6 : 34) leerproces, bekend in de geschiedenis van de openbaring: telkens iets (2 Sam. 23 : 2) meer. Niet om ons onderzoekend verstand te bevredigen. Hij vertelt (Jes. 42 : 1) ons zoveel als nodig is om Hem te kunnen vertrouwen en te kunnen aanbidden. Wie Hem wil begrijpen, alvorens te geloven, vertrouwt Hem niet.

In het Nieuwe Testament is Gods openbaring over zichzelf weer duidelijker dan in het Oude Testament. Art. 9 van de N.G.B. noemt enkele plaatsen op waar duidelijk wordt gezegd, dat er Drie Personen zijn in het éne goddelijke Wezen. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan (Matth. 3 : 16, 17) daan, daalde de Heilige Geest op Hem neer, en klonk de stem van de Vader: deze is mijn Zoon. Daar openbaarde de Drieënige God zich zichtbaar en hoorbaar.

Door Christus kennen we God: Vader, Zoon en Geest. Met welk een geweldige zegen van de Drieënige God eindigt Paulus zijn tweede brief aan de Corinthiërs. (2 Cor. 13 : 13)

Wat betekent het niet voor je leven van elke dag dat je gedoopt bent in die heerlijke Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige (Matth. 28: 19) Geest. Eén Naam, één God, Drie Personen. Lees eens in het doopformulier (gebruikt toen ikzelf werd gedoopt in 1944) wat dát betekent: gedoopt te zijn in die Drieënige Naam, Het is de vervulling van al Gods beloften: Immanuël ,God met ons:

Formulier om de Heiligen Doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen:

De hoofdsom van de leer des Heiligen Doops is in deze drie stukken begrepen:

Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onzer zielen wordt aangewezen; opdat wij vermaand worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in den naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil. En als wij in den naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd, en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in den naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig Sacrament, dat Hij in ons wonen, en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toeeigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.

Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den Vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Gen. 17:7: Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uwen zade na u.

Dit betuigt ook Petrus, Hand. 2:39, met de woorden: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.

Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft; Mark. 10:16.

Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zij verbond, dopen; en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen, in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.

Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onzen troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heiligen naam aldus aanroepen (in gebed):

O almachtige, eeuwige God: Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard; Gij, die den verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelke de Doop beduid werd; wij bidden U, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heiligen Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om uwentwil, getroost, verlaten, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Vermaning aan de Ouders, en die mede ten Doop komen

Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord, dat de Doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde, dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden:

Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente, behoren gedoopt te wezen?

Ten andere, of gij de lier, die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de Artikelen des Christelijken geloofs begrepen is, en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen?

Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader (moeder) of getuige zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen?

Antwoord (van m’n pleegouders): Ja

Daarna bij het dopen spreekt de Dienaar des Goddelijken Woords (dominee) aldus:

Ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons, en des Heiligen Geestes

Dankzegging (gebed)

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en waarachtigen God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen.

Dienen dan alle mensen die zich christen noemen dezelf de God ?

Nee. De moderne theologie heeft een "god" uitgedacht, een andere god dan de God die zich in de bijbelopenbaart. Dat godsbeeld is niet meer God zelf. Het is een gehandicapte-god, die medelijdend en in feite machteloos staat tegenover de zonde en het lijden in deze wereld. Die zelfbedachte god is niet almachtig. Hij heeft geen "sterke rechterhand", geen "alziende ogen", geen goddelijke wijsheid en macht. Het is een "god" die wel boos is over misstanden, maar die de zonde niet verzoent door zijn Zoon de schuld te laten dragen.

Er ligt een grote kloof tussen hen die geloven wat de bijbelover God zegt en tussen hen, die zich nog wel christenen noemen, maar een god hebben gefantaseerd naar eigen smaak. Waarschuwend zegt de geloofsbelijdenis naar Athanasius aan het slot (art. 42) "Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, zal niet behouden kunnnen worden'.

Rest nog een enkele vraag

Dienen de Mohammedanen ook déze God als zij Allah (betekent ook "God") aanroepen? We moeten antwoorden: Nee. Al aanbidden de Mohammedanen één God (monotheïsme), dat is niet de God, die zich in de bijbel heeft geopenbaard. Allah is niet de God, die zijn Zoon Jezus Christus offerde om onze zonden weg te nemen. Allah is een andere dan de Drieënige God. Het is in wezen een door de mensen bedachte god en dus een afgod.

Er is nog een andere monotheïstische religie: de godsdienst van de orthodoxe joden van vandaag. Dienen zij dezelfde God? De vrome Israëlieten in de tijd van het Oude Testament hebben de ware God gediend, zoals Hij zich toen aan hen heeft geopenbaard, nl. als de éne God, in tegenstelling tot de vele afgoden. Alle Joden die Jezus Christus niet als de Zoon van God erkennen en dienen, dienen nu een andere god dan de Drieënige. Hoe komt dat?

Paulus zegt: als ze de bijbellezen "hebben ze een bedekking over hun hart" en "hun gedachten werden verhard". Ook zij dienen niet de (2 Cor. 3: 14,15) God die in Jezus Christus ons zijn liefde heeft getoond. Het evangelie is hier heel duidelijk. Het is in wezen liefdeloos tegenover de Joden er van uit te gaan, dat ze nu nog dezelfde God aanbidden als hun vaderen in het Oude Testament vóór de komst van de Christus. Het gaat immers om hun behoud! "En de behoudenis is in niemand anders, (Hand. 3: 17-26) want er is onder de hemel geen andere Naam de mensen gegeven (Hand. 4: 12) waardoor wij moeten behouden worden". Alleen Jezus Christus redt. (Joh. 14: 6) Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. "Wie de Zoon niet (Joh.5 : 23) eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft". En: wie de (Rom. 8: 9) Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG