Over Hemelvaart gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 121 - Over Hemelvaart gesproken

Héél de Bijbel vertelt van de trouw van God

De Bijbel, wat heb je daar nu aan?

Dat was de vraag die we eerder tegen kwamen.. In de beantwoording van die vraag kwam heel nadrukkelijk naar voren, dat de Bijbel een boek is waaruit de trouw van God blijkt. Héél de Bijbel vertelt van de trouw van God. En eigenlijk gaan ook alle studies op deze site daarover.

De trouw van God: Zijn Zoon kwam op aarde om redding te brengen aan mensen die anders zonder God hadden moeten leven. God heeft Zijn Woord gehouden. Daarover gaat ook dit gedeelte over de hemelvaart van Jezus. De discipelen van Jezus, en wij ook, moeten Hem missen op aarde. Maar nu Hij in de hemel is, gaat Hij een nieuwe periode van Zijn werk als Verlosser in. Zijn werk gaat door!

De Zoon van David wordt Koning, over de hele aarde 

Na Zijn opstanding uit de dood is Jezus naar de hemel gegaan, Kort voor Zijn hemelvaart geeft Hij een verklaring daarvan aan Zijn discipelen. Hij zei tegen hen: 'Mij is gegeven (Matth. 28: 18.19) alle macht in de hemel en op de 19 aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen. Daarmee bedoelt Jezus eigenlijk dat door Zijn hemelvaart duidelijk zal worden, dat Hij de beloofde Zoon van David en óók de beloofde Zoon van Abraham is.

Om dat goed te kunnen begrijpen, moet je het begin van het evangelie van Mattheus vergelijken met het eind. In zijn evangelie maakt Mattheus ons duidelijk, dat Jezus de (Matth. 1 : 1) 'Beloofde' is. Daarom laat hij het slot ervan opzettelijk aansluiten op het begin. Als je zo tegen het evangelie van Mattheus aankijkt, wordt het veel duidelijker en ga je ook meer van de betekenis van de hemelvaart zien. In het eerste vers van dit evangelie zegt Mattheus, dat het zal gaan over Jezus Christus, de Zoon van Abraham, de Zoon van David. " Dat betekent: wat God aan Abraham en aan David belooft heeft, wordt nu in vervullen gebracht. Wat God aan David beloofd heeft staat te lezen in het boek Samuël en in verschillende psalmen. God had David (2 Sam. 7:11-16) belangrijke beloften gedaan die betrekking hadden op de toekomst (2 Sam. 7:25-29) (Ps.89) (Ps. 132). Het koningshuis van David zou nooit uit de geschiedenis verdwijnen; zijn nageslacht zou een troon en een rijk krijgen die blijvend zouden zijn. Eén van Davids nakomelingen zou voor altijd blijven regeren.

Wat God aan Abraham heeft beloofd kun je (Gen. 12, 13) lezen in het boek Genesis. 15, 17 en 22 God heeft Abraham erg veel beloften gedaan. En telkens heeft Hij die her- haald; Hij maakt ze steeds duidelijker en vult ze voortdurend aan. God zal Abraham tot een groot volk maken. Hij zal Abraham zegenen en zijn vijanden vervloeken. God zal Abraham beschermen. God belooft een echte zoon, ook al was het huwelijk van Abraham met Sara tot op hoge leeftijd onvruchtbaar. God zal aan het nageslacht van Abraham het land Kanaan geven; voor zolang het nodig is: tot al de beloften van God werkelijkheid geworden zullen zijn.

God belooft Abraham een ontelbaar nageslacht, waaronder koningen zul- len zijn; met dit nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. God zondert Abraham af van de andere volken, juist om zijn nageslacht voor die volken tot een zegen te doen zijn. Het is het eerste wat God zegt, als Hij Abraham 'in dienst' (Gen. 12: 3) neemt. En jaren later herhaalt God (Gen.22 : 18) die belofte nog eens. Op al die belof- ten van God wijst Mattheus in het eerste vers van zijn evangelie. En aan het slot komt hij hierop terug. Want dan gebeurt wat God beloofd heeft. Jezus ontvangt, als Zoon van David de troon. En als Zoon van Abraham wordt Hij op die troon een zegen voor alle volken. Het koningshuis van David regeert nu nu niet meer vanaf de aarde, maar vanuit de (Ps. 72: 8-11) hemel. Vanuit de hemel regeert Jezus (Ps.2) over de hele aarde.

Daarvan kun je ook lezen in het laatste boek van de Bijbel. In Openbaring. Daar staat dat de engelen en (Openb.5) heel de kerk Jezus eren als het 'Lam' dat geslacht is. 'Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie' .

Voor zijn hemelvaart heeft Jezus zijn discipelen duidelijk gemaakt, dat God: nu doet wat Hij heeft beloofd aan Abraham en aan David. God is trouw. Het grootse gebeuren van de hemelvaart van .Jezus is Zijn werk.

De zoon van David zégent Zijn volk

Mattheus liet zien dat Jezus koninklijke majesteit ontving. Lucas vertelt ook over de hemelvaart van Jezus. En laat ons daarbij iets anders zijn. De Zoon van David, die als Koning op de troon komt, is ook priester. Je kunt dat lezen in het slot van het evangelie van Lucas. Om dat einde van zijn verhaal goed te kunnén begrijpen, moet je ook hier weer teruggaan naar het begin. Lucas begint zijn evangelieverhaal in de tempel.

De priester Zacharias heeft geofferd en gebeden. Daarna was het zijn taak het volk te zegenen. Maar omdat hij niet geloofde, wat de engel tegen hem gezegd had, was hij niet in staat die zegen uit te spreken. Het evangelie van Lucas begint met een priester die de zegen niet kan uitspreken (Luc. 1 : 5-23). Het eindigt met een zégenende priester, die zegent, nadat Hij geofferd heeft. Maar Zijn offer was veel ( meer dan al de andere offers die andere priesters in Israël ooit gebracht hebben. En de zegen die daarop volgde was dat ook. 'Hij hief de handen omhoog en zegende (Luc.24~-53) hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Zegenen met opgeheven handen was het werk van de priesters in Israël. Het bijzondere in déze situatie is, dat de zegen hier gegeven wordt door iemand die niet uit de stam van Levi kwam. Dat was wel altijd zo geweest, zo had God het altijd gewild. De koningen van Israël uit het huis van David, kwamen uit de stam van Juda. Zij mochten geen priester zijn. God had dat verboden. Jezus, de (Num. 16 en 17) Zoon van David, behoorde tot de stam van Juda. (Luc. 1: 32,33)

Déze Koning doet nu, wat tot die tijd altijd door priesters gedaan werd: Hij zegent Zijn discipelen, zoals eens de hogepriester in het Oude Testament. Jezus heeft het grote, het (Num.6:22-27) afdoende offer voor de zonden gebracht. Als de priester zegent Hij nu Zijn volk. Die zegen betekent ook de zegen van God. Jezus, de grote (Num. 6: 27) Priester, regeert als Koning over ons, over de hele wereld. En Hij zégent ons.

Jezus komt weer terug !

Toen Jezus verdween uit het gezichtsveld van Zijn discipelen en naar de hemel ging, bleven zij achter in een wereld, die hen vijandig gezind was. Wat konden zij doen? Ze (Hand, 1: 11) waren maar 'Galileeërs', mannen uit een achtergebleven gebied.

De zegen van de Priester Jezus betekende veiligheid. En als Koning zou Hij voor ze zorgen en ze krachten geven. Hij maakte dat ze alles konden. En Hij zorgde voor ze, toen die eenvoudige mannen de wereld introkken om het evangelie te vertellen aan alle mensen. ' Jezus Christus is (Rom, 8:34-39) de gestorvene, wat meer is, de opgewekte die ook ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?' Hij maakt ons tot 'meer dan overwinnaars' . Het lijden en sterven van Jezus loopt uit op Zijn hemelvaart. Jezus krijgt alle eer. Al wat leeft, in de hemel en (Fi/ipp, 2:5-11) op de aarde zal Hem moeten eren.

Nu gaat Jezus een nieuwe periode van Zijn werk als Verlosser in. Nu heeft Hij, nadat hij echt mens is geworden, 'de heerlijkheid, die Hij bij de Vader had, eer de wereld (Joh. 17: 4, 5) was' .De goddelijke macht die Jezus nu heeft, gebruikt Hij om wie in Hem gelooft te helpen. Totdat Hij terugkomt. Terugkomt als Rechter om te veroordelen, wie niet in Hem heeft geloofd. Terugkomt als Verlosser om wie wel geloofde voor altijd te redden van de zonde.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is