Bezinning op 'Verhoring'

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Allereerst: Wat is gebed ? 

Lezen Mattheus 6 : 5 - 13

Met wie spreek je ?

 Tot de Vader (Mattheus 6 : 6-9). Bidden is een gesprek. Je moet beseffen met wie je spreekt. Een relatie is niet hetzelfde als een ritueel.
Door de Zoon (Johannes 15:16). Alleen Hij geeft ons het recht om bij de Vader te komen.
Door de Heilige Geest (Efeze 2:18, Romeinen 8 : 26). Als het moeilijk wordt dan bidt hij voor ons.
Waarom bidden we ?

Groeien in de relatie met God
Jezus geeft het voorbeeld
Gebed loont (Mattheus 6:6)
Beantwoording van gebed

Hoe moeten we bidden?

Er is geen vast voorgeschreven formule. Bidden komt op uit je hart. Toch kan het je helpen om een goede structuur in je gebed aan te brengen. Al is het alleen al omdat het je dwingt vooraf na te denken over je gebed. (pen en papier erbij !)

Een voorbeeld van een structuur :

Aanbidding (Een ontmoeting met God langs de Eperweg)
Belijdenis van schuld (verootmoediging)
Dankzegging
Smeking (vragen wat je nodig hebt)
Bidden is dus veel meer dan een boodschappenlijstje oplezen.

Bidden is ook luisteren naar wat God tegen ons te zeggen heeft. Communicatie komt van twee kanten.

Wanneer bidden?

In Thessalonicenzen lezen we reeds te allen tijde (1 Thessalonicenzen 5:17)

Bidden en danken kun je overal doen, in de bus, in je bed, in de auto, op je fiets, in het bos, etc.

Net als zoals in een huwelijksrelatie moeten we in gesprek blijven met God.

Bid met regelmaat, op vaste tijden, op een rustige plek. Doe het alleen maar ook met andere mensen. Jezus zei "Als twee van u op aarde eenparig iets zullen begeren, het zal hun ten deel vallen." Er ligt een grote kracht in het gezamenlijke gebed.

Bidden is werken. Het is het meest doeltreffende wat iemand kan doen. Het geeft meer resultaten dan andere vormen van christelijke arbeid.

Bidden kan anderen redden.

Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij bidden en God zal het leven geven ( 1 Johannes 5:16)

 "Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem gebeden" (Handelingen 12:5)

Petrus werd gevangen genomen. Hij was ten dode op geschreven. De gemeente organiseerde een gebedsbijeenkomst om Petrus uit de gevangenis te bidden. Een engel bevrijdde Petrus en die gaat naar het huis waar de gemeente normaal samenkwam. De bidders verstijven van schrik. Ze kunnen eerst niet geloven dat Petrus vrij is. Een vreemde situatie dus. Je belegt een bidstond. Je gebed wordt verhoord en vervolgens kun je dat niet geloven.

Wees eerlijk tegenover uzelf

In een gebed spreken wij tot God. In Zijn Woord de Bijbel spreekt God tot ons. Bidden zonder in de Bijbel te lezen is eenrichtingsverkeer. Weten we wat er in Zijn Woord staat, wat Hij ons te zeggen heeft? Lees het volgende gebed eens. Zijn dat waarheden uit de Bijbel? Vindt u het gepast, zou u zo tot God spreken? Zou u amen op zo'n gebed kunnen zeggen?

 "Vader in de hemel, wij komen voor Uw troon om Uw vergiffenis te vragen en om Uw leiding te zoeken en ons onder Uw hoede te nemen. Wij kennen Uw woorden die zeggen: Wee hun die het kwade goed noemen. Maar dat is precies wat wij hebben gedaan. Wij zijn ons geestelijk evenwicht kwijt en hebben onze waarden omgekeerd.

Wij bekennen dat wij de absolute waarden van Uw Woord hebben bespot en het 'moreel pluralisme' hebben genoemd. Wij hebben andere goden aanbeden en het een 'multiculturele samenleving' genoemd. Wij hebben met perversiteiten ingestemd en het 'een alternatieve levensstijl genoemd'. Wij hebben de armen misbruikt en het 'hun lot' genoemd. Wij hebben de behoeftigen verwaarloosd en dat 'zelfbehoud' genoemd. Wij hebben luiheid beloond en het 'welvaart' genoemd. Wij hebben onze ongeborenen gedood en het 'het maken van een keuze' genoemd. We hebben homofilie niet als iets weerzinwekkends afgekeurd, maar populair gemaakt en deze gruwelijke relatie 'huwelijk' genoemd. Wij hebben nagelaten om onze kinderen discipline bij te brengen en dat 'uit respect' voor het kind genoemd. We hebben de macht misbruikt en dat 'politieke visie' genoemd. We hebben ons laten verleiden om de bezittingen van onze naasten te nemen en noemden dat 'ambitie'. We hebben de lucht vervuild met vunzige taal en pornografie en hebben dat 'vrijheid van expressie' genoemd. Vader, leer ons berouw te hebben, leer ons ons te bekeren, leer ons Uw geboden van liefde. Amen."

Zou u op dit gebed amen kunnen zeggen? Zou u op één van de bekentenissen dat er 'wij' is gezegd, 'ik' kunnen zeggen?
Of ons gebed verhoord wordt, is in de eerste plaats afhankelijk van onze eerlijkheid tegenover ons zelf.
Verhoord gebed is voor christenen een van de bewijzen van het bestaan van God!
Het gebed is een haast onvoorstelbare kracht, maar helaas beseffen maar weinigen dit.

Moeten we bidden tot God de Vader of alleen tot Christus?

Hoe moeten we bidden? Hoe vaak moeten we bidden? Tot wie moeten we bidden? Moeten we bidden tot God de Vader of alleen tot Christus? Wat betekent het om te vragen "in de naam van Jezus Christus"?

Gods Gemeente wordt verweten dat zij haar gebeden tot God de Vader richt. De voornaamste reden van hen die dit onjuist achten, is dat vragen "in Jezus' naam" volgens hen betekent Jezus zélf vragen. Want, zo luidt hun argument, Hij is naar de hemel gegaan om onze hogepriester te zijn aan de rechterhand van God de Vader. Daarom moeten we ons rechtstreeks tot Hem wenden met onze verzoeken. De woorden "bid in Mijn naam" zou geen betrekking hebben op het bevoegde gezag van Jezus als Middelaar, maar een volkomen andere betekenis hebben.
De Schrift zegt heel duidelijk tot wie wij onze gebeden moeten richten.

De Gemeente van God gehoorzaamt het Hoofd van deze Gemeente en dat is Jezus Christus. Wat heeft Hij onderwezen en bevolen? Een van Zijn discipelen zei:
Lukas 11:1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; …

Of, zoals het in Mattheus staat:

Mattheus 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Als wij Christus willen volgen en gehoorzamen dan bidden we: onze Vader die in de hemel is.
Lees ook eens wat er nog meer staat in Mattheus.
Mattheus 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Dit is een opdracht. Dit is de leer van het Hoofd van onze Gemeente.
Als we dit zo doen dan zal de Vader het ons vergelden of geven of belonen. In vers 8 voegt Jezus er aan toe:

Mattheus 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem [de Vader] bidt.

Jezus zegt: voordat we onze Vader bidden, weet Hij al wat we nodig hebben.
Jezus leert ons vervolgens hoe we moeten bidden.
Mattheus 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, ….
Deze tekst is volledig gericht op onze Vader. En het zijn Jezus' woorden.

Sommigen menen dat Jezus kort voor de kruisiging een verandering heeft aangebracht in de manier van bidden.
Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Zij die nu alleen tot hun Heer (Jezus) bidden, beweren dat Zijn naam niet gegeven zou zijn om een beroep op te doen totdat Zijn geestelijk ambt voltooid was. Toen dit was vervuld, zou Hij ons geïnstrueerd hebben om in Zijn naam te bidden, dat wil zeggen Zijn naam gebruiken en rechtstreeks tot Hem te bidden en vanaf die tijd zijn er geen gebeden in Gods Woord te vinden die beginnen met de woorden 'Onze Vader'. Dat is de kern van deze argumentatie. Het is gebaseerd op het standpunt dat bidden "in Jezus naam" betekent niet op Zijn gezag, met Zijn toestemming, maar Jezus rechtstreeks vragen.

Laten we het schriftgedeelte in zijn context lezen.

Jezus zei tegen Zijn discipels op de avond van Zijn laatste Pascha, kort voordat Hij werd gekruisigd:
Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Vers 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;….
Vers 16 Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.

Vers 22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. 23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Jezus en de discipelen zijn bijna drieëneenhalf jaar dag en nacht samen geweest. Gedurende die tijd hebben ze Hem rechtstreeks verscheidene dingen gevraagd. Maar dat was geen vragen "in Zijn naam". Hij zei dat ze tot die tijd niets in Zijn naam gebeden hadden. Maar we kunnen wel talloze schriftgedeelten vinden waarin ze Hem rechtstreeks vele dingen vroegen. Een paar voorbeelden van hoe de discipelen Jezus vele vragen stelden vóór het laatste Pascha:Mattheus 17:10 En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11 Hij antwoordde en zeide:…
Maar dit was niet bidden "in Zijn naam", want later zei Jezus in Johannes 16:24: Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam.

Markus 7:17 En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis.

Ze stelden Hem wel een vraag, maar baden niet tot Hem "in Zijn naam".
Markus 9:5 En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, …
Petrus richtte zich rechtstreeks tot Jezus, maar tot Hem spreken betekent niet spreken "in Zijn naam".
Hem vragen, bidden of tot Hem spreken betekent niet "vragen in Zijn naam". Voor alle duidelijkheid, in Johannes 16:24 zegt Hij dat wanneer ze Hem iets hadden gevraagd, dat niet betekent dat dat bidden was "in Zijn naam".
Maar kort vóór het moment dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan gaf Hij de discipelen het gezag om te bidden in Zijn naam. Er is kracht in de naam van Christus. Zijn naam draagt autoriteit. Hij verzekerde hen dat wanneer zij bidden tot de Vader, op gezag van Zijn naam, de Vader hen zou geven wat ze vragen.
Christus heeft de discipelen over de Vader gesproken en Hem geopenbaard. Hij wil dat wij ons nu rechtstreeks tot de Vader wenden. In vers 23 van Johannes 16 zegt Hij zelfs: En te dien dage zult gij Mij niets vragen. De bedoeling was dat sinds de opstanding van Christus in Zijn naam rechtstreeks tot de Vader wordt gebeden.

De apostelen baden ook tot de Vader. Petrus en Johannes waren een nacht over in bewaring gesteld en bedreigd.

Handelingen 4:23 En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. 24 En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God …
Met God wordt hier de Vader bedoeld.

Handelingen 4:27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël.
Jezus wordt de heilige knecht genoemd van degene tot wie ze baden. Dus baden ze tot de Vader.

Vers 29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, 30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.

Zij vroegen de Vader dat door de naam of op gezag van Zijn Zoon Jezus wonderen zouden gebeuren.

Efeze 2:18 want door Hem [Christus] hebben wij beiden [Joden en heidenen] in een Geest de toegang tot de Vader.
Christus heeft ons door Zijn offer directe toegang tot de Vader gegeven.

Efeze 3:11 naar het eeuwige voornemen, dat Hij [de Vader] in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, 12 in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.

Vers 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.
Vers 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.
De apostel Paulus boog zijn knieën in gebed direct tot de Vader.

Kolossensen 1:3 Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u.

Efeze 5:20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

Romeinen 8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

 Een ernstig gevaar

Wat is de essentie van alle heidense doctrines? Hoe heeft Satan de hele wereld misleid met valse doctrines? De generaties na Adam en ook na Noach, wisten dat er één almachtige God was over alles. Maar ze redeneerden dat Hij onbenaderbaar was. Hij was ontoegankelijk. Ze moesten zich wenden tot een middelaar, die onder God stond. Satan stelde zijn demonen voor als halfgoden, tot wie de mensen hun gebeden richtten. Zo zijn de vele goden in het heidendom ontstaan. De r.k.-kerk maakt Maria tot zo'n intermediair. Zij bidden tot haar! Ook tot dode 'heiligen'.
Bidt u uitsluitend tot 'de Heer' (Jezus Christus)? Pas op dat u Jezus Christus niet in zo'n halfgod verandert. Dat is ketterij en een belediging voor Christus. Jezus Christus betaalde de hoogste prijs voor ons. Waarom? Om ons los te kopen voor een directe toegang tot God de Vader, de Allerhoogste.

Onze Hogepriester

Wat betekent Christus als Hogepriester?
Waarom zit Jezus Christus, het levende Hoofd van de Gemeente, nu aan de rechterhand van God de Vader? Hij is daar om voor ons te pleiten.
Hebreen 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Ja, Jezus Christus is in staat om hen te redden die door Christus tot de Vader komen en ons is permissie verleend om in gebed tot de Vader te gaan. We kunnen niet naderen tot de Vader op grond van onze eigen verdiensten. We hebben niets. Christus is de toegang, de deur. Je gaat niet naar een deur om daar te stoppen. Je gaat door de deur. Christus geeft ons toegang tot God. Hij bemiddelt, doet een goed woordje bij God voor ons. Dit pleidooi van onze Hogepriester betekent niet dat wij tot Christus bidden en dat Hij ons verzoek aan de Vader overbrengt. Dat blijkt ook wel uit het volgende schriftgedeelte.

Romeinen 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Wanneer christenen niet weten wat te bidden, dan pleit de Geest voor hen. Zij bidden niet tot de Geest, waarna de Geest hun verzoek aan de Vader overbrengt. Veeleer brengt de Geest zelf dingen bij God waarom zij niet gevraagd hebben, want zij weten immers niet wat ze moeten bidden. Op dezelfde manier hebben we direct toegang tot de Vader om rechtstreeks tot Hem te bidden door de volmacht of toestemming van Christus. En als onze Hogepriester naast de Vader, verzoekt of smeekt Christus de Vader.

Romeinen 11:2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in [de geschiedenis van] Elia, als hij Israël bij God aanklaagt.
In plaats van pleiten voor, klaagt Elia Israël aan. Hij vervulde geen rol als bemiddelaar om de gebeden van de Israëlieten over te brengen. Paulus leert dat wij mensen bidden en danken moeten voor alle mensen.

1 Timotheus 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen.

Onze broederschap

Vanzelfsprekend willen broeders met elkaar omgaan. Ze willen graag praten met anderen van hetzelfde geloof en met dezelfde Geest. Maar voor alles is onze gemeenschap met de Vader en met de Zoon Jezus Christus.

1 Johannes 1:3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
Hoe hebben we gemeenschap? Door elkaar te ontmoeten, zoals in samenkomsten, door met elkaar te spreken.

Wanneer we tot de Vader bidden en/of tot Christus, spreken we met Hen. Wanneer we de Bijbel lezen en bestuderen, spreken Zij tegen ons. De Bijbel is het Woord van God. Hoewel Jezus het Woord is, de directe auteur van de Bijbel, sprak Hij slechts wat de Vader wilde.
Door met Zijn leven te betalen heeft Christus, onze Redder, Hogepriester en Heer, ons verzoend met de Vader en hebben wij de eer rechtstreeks tot Hem te spreken.
Maar we hebben ook gemeenschap, een relatie van broederschap, met Jezus Christus, die op de troon aan de rechterhand van Zijn Vader zit.
Dus zullen we en mogen we ook tot Jezus Christus bidden! Hoewel de Bijbel grote nadruk legt op het bidden tot de Vader. Gods Gemeente verbiedt niemand om tot Christus te bidden. Hij is God en ook onze oudste broeder. Maar we mogen nooit de Vader negeren, Hij is het Hoofd van Jezus. Vele malen per dag mogen we een vertrouwelijk gesprek hebben met beide, God en Christus, onze Vader en onze Broer! En we hebben gemeenschap met elkaar op basis van onze relatie met de Vader en de Zoon. Dat is het fundament van onze broederschap.

 Het antwoord op onverhoord gebed

Waarom grijpt God niet in en verhoort Hij uw gebeden niet? Hoe kunt u er zéker van zijn dat u verhoord zult worden? Kennen we de voorwaarden die God gesteld heeft?
Heeft God zich ergens heel ver teruggetrokken? Waarom lijken de gepolijste gebeden die van de kansel opstijgen vaak zo leeg en hol? Waarom oogsten ze geen resultaten?
De fundamentele reden waarom de gebeden van de meeste mensen, ja, ook van predikanten en pastoors, niet verhoord worden, is dat men de ware God niet werkelijk kent. Zij stellen zich God voor als een vaag, verafgelegen, niet te beschrijven iets. Zij kennen de wáre God niet die de actieve, wetgevende heerser van het heelal is. Zij schijnen te vergeten dat God zichzelf in Zijn Woord, de Bijbel, openbaart en dat Hij ons toont wat voor een God Hij is, dat God ons mededeelt hóe wij Hem dienen te gehoorzamen en wat Hij beloofd heeft voor ons te doen.

Kúnnen we Gods Woord letterlijk opvatten? Méént God wat Hij erin zegt?
Jezus dacht van wel. Hij zegt in Johannes 17:17 "Uw woord is de waarheid". En in Mattheus 4:4 te "leven van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat". De apostelen leerden en handelden voortdurend alsof Gods Woord letterlijk waar was.
Om met onze gebeden resultaten te oogsten, horen we in de God van de Bijbel te geloven. Geloof dat Zijn Woord waarheid is. En wees bereid volgens Gods Woord en Zijn geboden te handelen.
Zoek de ware God in gebed. Bestudeer Gods Woord om Zijn geboden en beloften te weten te komen. De Bijbel onthult fundamentele voorwaarden die we moeten vervullen om er zeker van te zijn dat onze gebeden verhoord worden.
Welke zijn dat?

Zoek Gods wil

In Jakobus 4:1-4 toonde de apostel aan dat de mensen van deze wereld met hun strijden en vechten geen hulp krijgen omdat zij vaak nalaten Gods hulp in te roepen. En wannéér zij het doen is het alleen maar voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. U kunt op zo'n gebed geen antwoord verwachten.

Jakobus 4:1 Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Om verhoord te worden dienen we Jezus' voorbeeld te volgen, toen Hij zei: "Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft" (Johannes 5:30). Maar kunnen we weten wat Gods wil is? In de Bijbel staat Gods wil, dat boek moet daarom onze leidraad zijn. Efeze 5:17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
Als we geregeld de Bijbel lezen en bestuderen, zullen we meer beginnen te denken zoals God denkt. We zullen voor elke omstandigheid Gods wil leren kénnen. Als we geloven en weten dat God liefde is, dat Zijn wil voor ons welzijn is, dan zullen we volgens Gods wil willen bidden.
We hebben niet altijd een specifieke belofte in de Bijbel nodig om te weten dat iets Gods wil is. Door ondervinding en leiding zullen we leren hoe we de principes van Gods geopenbaarde wil in elke situatie die zich kan voordoen, kunnen toepassen.

Waar het op aankomt is dat we volgens Góds wil moeten bidden om verhoord te worden.

1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
Gods Woord onthult dat wij door het vervullen van deze voorwaarde kunnen wéten dat God onze gebeden zal verhoren!
Bidden volgens Gods wil is de allesomvattende, fundamentele voorwaarde voor een verhoord gebed. Alle andere voorwaarden zouden onder deze ene gegroepeerd kunnen worden omdat zij de specifieke punten van Gods wil zijn met betrekking tot het bidden. De volgende punten die aan de eerste voorwaarde meer betekenis geven en er één geheel mee vormen, zullen een waarborg voor verhoorde gebeden zijn.

Geloof God

De meeste mensen beseffen niet dat gebrek aan geloof eenvoudig ongeloof is dat God Zijn beloften zal houden of Zijn Woord gestand zal doen. Heeft u het zó wel eens bekeken?
Werkelijk geloof is geen emotioneel 'gevoel' dat we kunnen opwekken door steeds maar bepaalde gedachten in onze geest naar voren te roepen. We kunnen onszelf niet 'bepraten' of tot waar, overtuigd geloof 'overhalen'. Goddelijk geloof is eenvoudig onze bereidwilligheid om, met Gods hulp, stil en geduldig op God te vertrouwen dat Hij Zijn woord zal nakomen. Abraham had zo'n geloof. De apostel Paulus schreef over hem:

Romeinen 4:20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.
Abraham vertrouwde volledig op God dat Hij Zijn beloften zou nakomen. Doen wij dat ook?
Als het ons aan werkelijk geloof ontbreekt, dan moeten we God vragen het ons te geven. Geloof is één der gaven van Gods heilige Geest.
Jakobus werd geïnspireerd te schrijven dat een mens geloof móet hebben om zijn gebeden verhoord te krijgen.

Jakobus 1:5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. 7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen.

God heeft honderden beloften in Zijn Woord gedaan waarop wij aanspraak kunnen maken. Geloof zonder werken is dood.

Jakobus 2:20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?

Wees hartstochtelijk

Het is in onze tijd de gewoonte dat ouders hun kinderen gebedjes van buiten laten leren. De predikant of pastoor leest of zegt uit het hoofd een welsprekend gebed op dat heel indrukwekkend klinkt.
Maakt zoiets indruk op God?
De "vruchten" tonen aan dat God zelden naar zulke gebeden luistert, want zij worden gewoonlijk niet verhoord.
Dit komt doordat de mensen niet met hun hart tot God roepen.

Hosea 7:14 En zij roepen niet tot Mij met hun hart, wanneer zij jammeren op hun leger. Om koren en most kerven zij zich; zij zijn weerspannig tegen Mij.

Zij roepen God niet aan met heel hun wezen, zoals de profeten uit de oudheid deden en zoals Christus deed toen Hij bad.

Op de avond vóór Zijn kruisiging had Jezus kracht nodig van God voor de komende beproeving. Hij moest werkelijk dicht tot God komen. Hij knielde neer en begon te bidden dat Gods wil, niet Zijn wil, zou geschieden.

Lukas 22:39 En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden Hem. 40 En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 41 En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad 42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! 43 En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. 44 En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.
Hij bad vurig, met heel zijn hart.
In Jakobus lezen we:

Jakobus 5:16 … Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Wij moeten vurig bidden, als we willen dat God naar ons luistert.
We moeten bidden met ons ganse hart!

Ontzag en nederigheid

De moderne mens heeft een zelfbewuste, zelfgenoegzame mentaliteit en denkt dat hij het best zonder God kan stellen. Hij heeft noch vrees voor God noch respect voor diens Woord, hij aanvaardt het niet als gezaghebbend in zijn leven. Hij is ijdel, zelfzuchtig en verwaand.
Is het dan een wonder dat God de gebeden van zulke mensen niet verhoort?
De allereerste vereiste om God te kennen is Hem te vrezen en ontzag voor Zijn Woord te hebben. "De vreze des Heren is het begin der wijsheid" (Psalm 111:10).

De natuurlijke mens dient in te zien dat hij slechts stof is en dat hij tot stof zal wederkeren tenzij en totdat hij Gods Geest ontvangt, wat de verwekking tot eeuwig leven is. Eeuwig leven is een gift van God (Romeinen 6:23), niet iets dat we al hebben:

Jakobus 4:13 Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; 14 gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.

Wij dienen God te vrezen en te beseffen dat ons leven in Zijn handen is. Wij horen nederig te zijn en te beseffen dat elke gift of gave die we mogen hebben, van ons is omdat God ons die gegeven heeft.

Wanneer we onze Schepper in die geesteshouding kunnen benaderen – met eerbied voor Zijn macht en gezag over ons leven, dan zal Hij onze gebeden verhoren.
Tijdens Zijn leven hier op aarde vreesde zelfs Christus God zoals ook wij Hem behoren te vrezen.

Hebreen 5:7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.

Wanneer we ten volle onze eigen hulpeloosheid beseffen, dan zullen we God aanroepen zoals we het behoren te doen.
Een nederige houding en goddelijke vrees zijn in gebed altijd noodzakelijk.

Wees volhardend

In Lukas 18:1-8 gaf Jezus een gelijkenis om ons te leren dat we altijd behoren te bidden en nooit de hoop mogen opgeven. Hij liet zien dat zelfs een onrechtvaardige rechter uiteindelijk naar de smeekbeden van een weduwe die bij hem bleef aanhouden, zou luisteren.

Lukas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, 5 (18-4b) toch zal ik, (18-5a) omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Evenzo horen wij tot God te blijven bidden, zelfs al verhoort Hij onze gebeden niet onmiddellijk.
God heeft in Zijn Woord vele beloften gedaan, maar Hij heeft nergens gezegd dat Hij ze zou nakomen op het ogenblik dat, of op de manier die wij verkiezen. Soms is het heel goed voor ons dat onze gebeden niet onmiddellijk verhoord worden. God is bezig geduldig geloof in ons karakter op te bouwen.
Onder goddelijke ingeving schreef Jakobus:

Jakobus 1:3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Als God onze gebeden niet onmiddellijk verhoort, oefen dan geduld en blijf bidden tot Hij ze verhoort.

We moeten niet zeuren als we tot God spreken. Hij bezit de allerhoogste wijsheid om te weten wannéér en hóe Hij het best ons gebed kan verhoren. Maar als wij gebeden hebben zoals het hóórt, dan zal Hij ons verhoren. God houdt altijd Zijn beloften! Wees dus volhardend.
De kerken van deze wereld dwalen wanneer zij een bepaald gebed elke week maar weer blijven herhalen. Vermijd deze fout. Het is zinloos om in ons gebed wekelijks of dagelijks dezelfde woorden op te zeggen. Zou u elke dag door uw dierbaren en relaties zo aangesproken willen worden? Denk aan de zegeningen die we ontvangen hebben, denk aan de behoeften van anderen en onszelf en bid met uw hart.

We moeten ons niet schamen

Om je goed te kunnen concentreren is het verstandig om te bidden op een plaats waar je niet gestoord wordt. Bovendien mag een christen er niet op uit zijn om geprezen te worden om zijn vroomheid. Wij moeten erop letten niet te bidden om door de mensen gezien te worden. Maar we hoeven ook niet overdreven geheimzinnig te doen, alsof we ons ervoor moesten schamen.
Als we op welk moment van de dag ook behoefte hebben om te bidden in onze kamer of een ander stille plaats in huis, dan moeten we niet bang zijn dat onze huisgenoten ons zullen aantreffen in gebed.

Lukas 9:18 En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren … Vers 28 En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus medenam en de berg opging om te bidden.
Dit zijn twee voorbeelden van Christus, die op korte afstand van Zijn discipelen bad. Zij wisten waar Hij was en wat Hij aan het doen was.
We hoeven niet beschaamd te zijn als iemand weet dat we aan het bidden zijn. Wees alleen voorzichtig niet te bidden om de aandacht van mensen te trekken. De beste plaats voor het bidden is een privé-vertrek waar we niet gestoord zullen worden. Toen Jezus met Zijn discipelen in het huis van Petrus verbleef, zocht Hij de eenzaamheid op om ongestoord te kunnen spreken met Zijn Vader.

Markus 1:35 En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.

Het gebed is een onmisbaar middel om ons te concentreren op ons contact met de Schepper van hemel en aarde, die onze eigen liefhebbende, geestelijke Vader is. Een juiste houding bij het gebed zal ons hierbij helpen.

Hoe vaak?

In Handelingen 13:22 lezen we dat David een man was naar Gods hart.
Lees eens enkele van zijn psalmen. Vele van de psalmen zijn gewoon gebeden van David. Hij bad tot God in ogenblikken van tegenspoed, voor leiding en in dankzegging. In alle omstandigheden wendde David zich in gebed tot God.
We moeten niet denken dat we God 'lastig vallen' door onze vreugden en problemen met Hem te delen. Spreek vaak tot God in alle omstandigheden. Dat is ongetwijfeld een van de hoofdredenen waarom David een man naar Gods hart was.
Als we een kind van God willen zijn, dan moeten we onze hemelse Vader 'leren kennen'; vaak met Hem spreken; ons leven met God delen. In Psalm 55:18 (andere vertalingen vers 17) schreef David dat hij "des avonds, en des morgens, en des middags" – driemaal daags – zijn hart voor God uitstortte.

Wij lezen over Gods profeet Daniël dat hij driemaal daags zich neerboog op zijn knieën om te bidden en om zijn God te loven, zoals hij dat ook voor zijn ballingschap gewend was te doen. Deze voorbeelden zijn geen geboden, maar zij tonen zeker aan dat drie keer per dag in gebed neer te knielen een goede manier is om God in ons leven te brengen.
Ons leven moet voortdurend in een geest van gebed zijn. Daarom schreef Paulus: bid zonder ophouden. Dat kan zijn tijdens ons werk of vrijetijdsbesteding. We vragen Hem al onze gedachten en handelingen te leiden.
Wanneer we uit ons humeur dreigen te raken of wanneer we over een zekere handelwijze in twijfel verkeren, reageer dan niet direct naar eigen gevoel, maar vraag God eerst. Vergeet niet dat God meestal antwoordt via de Bijbel. Vraag God om de wijsheid, het geloof en de kracht om datgene te doen dat goed is. Deze eenvoudige werkwijze verandert ons leven! Ons leven zal dan meer inhoud krijgen en méér werkelijk geluk kennen.

Hoe lang?

Als wij God werkelijk liefhebben, zullen we graag vaak onze tijd in gesprek met Hem willen doorbrengen.
Ons geestelijk voedsel verkrijgen we door contact met God door middel van bijbelstudie en gebed. Het bereiden en nuttigen van ons stoffelijk voedsel neemt elke dag heel wat tijd in beslag. Is ons geestelijk voedsel niet belangrijker? Besteed er voldoende tijd aan om het te verkrijgen.
De meeste mensen hebben weinig tijd. Daarom is het belangrijk om onze dag efficiënt in te delen en geen tijd te verspillen. We moeten het ware doel van ons leven goed voor ogen houden. Soms zullen we een lange tijd met God moeten doorbrengen. Christus bad een héle nacht voordat Hij Zijn twaalf discipelen koos.
Wanneer we voor een belangrijke beslissing of voor ernstige moeilijkheden komen te staan, denk dan aan dit voorbeeld. Breng in zo'n crisis een lange tijd in Gods aanwezigheid door. Bidden met al ons vermogen.

Waarover te bidden

Vinden we het moeilijk om te weten waarover we moeten bidden? In de eerste plaats, dank God voor alle goede gaven. Jakobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Met gaven en geschenken moeten we niet in de eerste plaats aan materiele zaken denken.
Hoe weinig waarderen de meeste mensen Gods grenzeloze liefde!
Laten we de Bijbel bestuderen dan zullen we zien waarvoor Gods ware dienaren baden. Laten we het 'ik' eens uit onze gedachten zetten.

Efeze 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Filippensen 1:3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap.

Kolossensen 4:12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.

Kniel elke dag voor God en bid voor het Werk.
De taak in het Werk ligt boven ons menselijk vermogen.
Op de vraag voor wie we moeten bidden, is het antwoord: voor onze naaste. Onze naaste kan iedereen zijn, niemand uitgezonderd, want ieder mens is een potentieel kind van God. Onze naaste is niet alleen een broeder in het geloof, maar ook de overheid of de slachtoffers van natuurrampen en niet te vergeten, onze vijand.

1 Timotheus 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Vanzelfsprekend hebben onze ouders, broers en zusters een hoge prioriteit in ons gebed. Vooral als we elkaars noden en vreugden kennen, is het een voorrecht om de Vader en Jezus Christus daarbij te betrekken. Geef God hierin de leiding, zoals we dat ook moeten bidden in het geestelijke gezin dat de Vader vormt met Jezus Christus en ons.
Egoïsme in het gebed is geen christelijke houding. Maar natuurlijk mogen en moeten we onze eigen noden en blijdschap in het gebed met de Vader en Jezus bespreken en met Hen delen.
Leer de juiste vragen stellen. Een voorbeeld. Uiteraard is het verkeerd om God te vragen om de exacte datum van Jezus' terugkomst. Maar het is goed om God herhaaldelijk te vragen om de spoedige komst van Jezus en Zijn Koninkrijk.
Bid niet om iemand te straffen die volgens ons gezondigd heeft, maar bid om Gods hulp voor die persoon.

Kracht in het gebed

Wanneer een crisis opdaagt, wanneer we ziek zijn of een bezoeking over ons komt, wéét dan dat God een God van macht is! We kunnen uit de allerhoogste bron van alle macht putten enkel door in een kamer te knielen en God vurig te smeken tussenbeide te komen en ons te helpen.
Leer te rekenen op een antwoord. God onthult zich als een levende God van daden. Houd God aan Zijn Woord!

Is er een houding voorgeschreven?

Uit de houding moet eerbied en lof blijken.
In de Bijbel staan verschillende houdingen voor het bidden: staande als bewijs van hulde, dienstvaardigheid en geknield als teken van eerbied en onderdanigheid; zelfs voorover vallen; gebogen; de handen opheffen, uitbreiden of uitstrekken als bewijs van bereidheid om Gods weldaden en zegeningen te ontvangen.
Het vouwen van de handen was in het oude Israël en in de vroege Gemeente onbekend. Het is oorspronkelijk een Indogermaans teken van hulde en onderwerping, werd door de Germanen naar Europa overgebracht en in de christelijke kerken ingevoerd.

 Structuur van een gebed

Paulus noemt vier verschillende gebeden die ook elementen van elk gebed kunnen zijn, zoals we gelezen hebben in 1 Timotheus 2:1.

1 Timotheus 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen.

1. Smeking, waarbij God wordt gevraagd om in een behoefte te voorzien.

2. Lofgebed, waarbij God en Zijn daden worden verheerlijkt.

3. Voorbede, waarbij Gods barmhartigheid over en hulp aan anderen wordt ingeroepen.

4. Dankgebed, waarbij God wordt gedankt voor Zijn weldaden en zegeningen.

Treffende voorbeelden van voorbede hebben wij in het gebed van Abraham voor Sodom (Genesis 18:22-35), van Mozes voor het volk (Exodus 32:31v; Numeri 14:13-19), van Elia voor de weduwe (1 Koningen 17:20) en van Jezus voor de Zijnen (Johannes 17).

Het Onze Vader

Het meest bekende gebed is het Onze Vader. Vele 'christenen' hebben dit uit hun hoofd geleerd om op geregelde tijden op te 'dreunen'. Dit zijn nutteloze rituelen waar God geen aandacht voor heeft. Dit gebed geeft een voorbeeldstructuur aan. Wij kunnen dit gebruiken als een patroon voor onze persoonlijke gebeden. In Lukas 11:2-4 staat dit gebed wat korter weergegeven dan in Mattheus 6:9-13.

Mattheus 6: 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Het Onze Vader is een voorbeeld, een model. In onze gebeden moeten wij het eerst bidden om de heiliging van Gods naam, de komst van Gods koninkrijk en pas daarna om ons brood. We moeten eerst denken aan God, daarna aan onszelf en hierbij niet meer vragen dan wij werkelijk nodig hebben. Voor "verlos ons van de boze" kan men ook lezen "behoed ons voor de boze."
Het bevat alles wat wij voor de zaak van God wensen en voor ons zelf nodig hebben, namelijk voedsel, vergeving en bescherming.

1. Mattheus 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Een gebed wordt geopend met God de allerhoogste eer te geven, Zijn almacht te benadrukken als de enige ware God en als de Schepper en Hem als de liefdevolle Vader van Zijn gezin te loven om Zijn onbegrensde goddelijke liefde. Uw naam worde geheiligd: "Uw Naam, Vader, zal en behoort te worden geheiligd, want U alleen bent de enige ware God". Lees verder...

2. Vers 10 uw Koninkrijk kome.
Dan vestigen we de aandacht op Zijn groot doel met de mensheid. "Uw Koninkrijk zal komen, Vader. Dat staat onomstotelijk vast". We spreken ons verlangen uit dat dit spoedig wordt gerealiseerd. De menselijke natuur, geïnspireerd door satan, heeft zoveel leed veroorzaakt dat we smeken om de komst van Jezus Christus om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Lees verder...

3. Vers 10 (vervolg) uw wil geschiede.
Wat we vervolgens onze Vader ook zullen vragen, het eerste verzoek is dat Zijn wil wordt gedaan, zowel in de hemel als op aarde. En dat vooral wij Zijn wil graag willen uitvoeren. Alles is ondergeschikt aan Zijn wil. Lees verder...

4. Vers 11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
Nu kunnen we vragen om de dingen die nodig zijn tot onderhoud van ons leven voor deze dag. Voedsel, kleding, onderdak en andere zaken, zoals voor ons werk en onderwijs en dingen die we nodig hebben om anderen te helpen. Hieruit blijkt vooral ons karakter. Jezus omschreef de essentie als volgt: geef ons heden ons dagelijks brood. En morgen, voordat wij aan een nieuwe dag beginnen, vragen we opnieuw om deze elementaire behoeften voor die dag. Of we nu arm zijn of rijk en brood in de diepvries hebben liggen, het maakt geen verschil; met dit verzoek geven we te kennen dat we goed beseffen van Wie de zegeningen komen. Vanzelfsprekend betreft het niet alleen fysiek brood, maar ook het noodzakelijke geestelijke voedsel. Lees verder...

5. Vers 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Zonden maken ons schuldig. Bid om vergeving van zonden, maar voeg daar direct aan toe dat God dat doet in de mate waarop wij anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Dagelijks voeren we strijd tegen de duistere machten en onze menselijke natuur. Uit het feit dat Jezus ons zegt om dagelijks om vergeving te vragen, blijkt dat God weet dat we vaak vergeving nodig hebben.
"Vergeef ons" zegt Jezus. Vraag ook om de zonden van onze naasten te vergeven. Lees verder...

6. Vers 13 en leid ons niet in verzoeking.
We moeten ons tot het uiterste inspannen om verzoekingen te overwinnen. Maar alleen kunnen we het niet aan. Uit hetgeen Jezus hierover zegt, blijkt onze afhankelijkheid van God: "leid ons niet in verzoeking". God is bij machte om de omstandigheden en situaties zo te leiden, dat we niet hoeven te struikelen. Lees verder...

7. Vers 13 (vervolg) maar verlos ons van de boze.
De duistere machten zijn de aanstichters van de zonde. Daarom moeten we God bidden om ons vooral tegen deze machten en het kwade te beschermen. Lees verder...

8. Laten we vooral niet vergeten God oprecht te danken voor onze roeping, Zijn Plan met de mensheid, Zijn gaven aan ons, Zijn geboden van liefde, de dagelijkse zegeningen. Lees verder...

9. Vers 13 (vervolg) Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Dit schriftgedeelte staat niet in het oorspronkelijke manuscript. Desalniettemin een goede afsluiting. Lees verder...

10. Amen.
Het is een Hebreeuws woord en zoveel te zeggen als: het zij of worde alzo; of, het is zeker zo; stellig. Een bevestiging dat het zo is. Lees verder...

 Zoals hiervoor al is behandeld, bid op gezag van Jezus Christus, bid in Zijn naam.

Werkelijk verhoord gebed is een goddelijke, bovennatuurlijke interventie – een volledige, wonderbaarlijke tussenkomst en antwoord van de Almachtige God! Het is het gevolg van gehoorzaamheid aan Gods wetten, van vragen naar Zijn wil en dan, in vertrouwen geloven totdat het antwoord komt!
 Oprechte gebeden tot God, leiden tot een innige relatie met Hem, het hoogst denkbare voor ons. Een eerlijk gebed leidt tot achting en liefde voor onze naaste.

Worden onze gebeden altijd verhoord?

Als we bidden vanuit een goede houding dan zal God verhoren. Gebeden in de wil van God worden verhoord. (1 Johannes 5:140)

Altijd op zijn tijd. Dit kan direct zijn maar kan ook een tijd duren. God is soeverein.

Er kunnen belemmeringen zijn, waardoor het gebed (nog) niet verhoord wordt.

Niet beleden zonden trekken een muur op tussen ons en God. (Jesaja 59:1-2)
Hebben we vergeven ? Is er wrok in ons hart ?
Hebben we ons echt bekeerd. Vergeving ontvangen door Christus Jezus aan het kruis. (1 Johannes 3:21-22)
Hebben we een goede relatie met God. (zonde, ongehoorzaamheid, andere religie)
Bidden we met de juiste motivatie ? Waar bidden we voor. Hebben we alleen maar een boodschappenlijstje ? (Jakobus 4:2-3)
Is het wel goed voor ons. God belooft ons alleen goede gaven. Hij heeft ons lief en wil alleen het beste voor ons.
De wil van God kennen we uit zijn woord. Bijbellezen dus .

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG