HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Werkbladen over Bijbel verhalen


     Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Voor het basisonderwijs, de club en thuis

Het gaat hier om kennis te krijgen over de Bijbel
voor de openbare school enevenzeer aanbevolen voor de christelijke school, de jeugdclub en natuurlijk ook thuis.

Bij de lessen/club-bijeenkosten kunnen de kinderen kennis maken met de godsdienst en het christendom in het bijzonder. Ze kunnen er een beetje aan proeven. Ze ontdekken dat godsdienst en geloven belangrijk kan zijn voor mensen. Soms wordt er een kerk, synagoge, moskee of tempel bezocht. Kinderen proeven een brood/wijn, ruiken de wierook, zien een gebedshouding. Ze kunnen ook de docent/clubleider bevragen op zijn of haar eigen beleving.

Door veel met de kinderen te praten wordt gestimuleerd om zelf na te denken. Kinderen ontdekken zo hun eigen levensvragen en kunnen die stellen. De kinderen worden uitgenodigd om ideeën over levensbeschouwing met elkaar uit te wisselen.  Voor kinderen plezier en voor ouderen een dankbare taak welke sinds jaar en dag zijn vruchten afwerpt. Het zal de kinderen hun leven lang bij blijven.

(Met dank aan Maartje Vroegindeweij van www.godsdienst.nl voor de onderstaande 3 series).

Serie 1

les 1 De bijbel

les 2: Het begin

les 3: En toen ging het mis

les 4: Kaïn en Abel

les 5: Noach

les 6: Toren van Babel

les 7: Quiz

les 8: Abram geroepen

les 9: Ruzie...

les 10: Belofte...

les 11: Sodom en Gomorra, geboorte Isaak

les 12: Geboorte van Johannes

les 13: Geboorte van Jezus/Kerstviering
l
es 14: De sterrenkundigen

les 15: Doop en verzoeking van Jezus
l
es 16: Roeping van discipelen

les 17: Bruiloft in Kana

les 18: Sterker dan...(storm op het meer)

les 19: Jezus bevrijdt de man van duivelen

les 20: Wijze en dwaze bouwer

les 21: Jongen in Nain

les 22: Een Koning

les 23: Petrus verloochening

les 24: Gemeen!

les 25: Hij leeft!

les 26: Herinneren

les 27: Petrus bij het meer van Tiberias

les 28: Bidden...

les 29: Hemelvaart en Pinksteren

les 30: Moeilijke opdrachten

les 31: Een bruid voor Izak

les 32: Zonen van Isaak

les 33: Jakob's droom en hij trouwt

les 34: Jakob bij Laban, vrede met Ezau

Serie 2


les 1: Gideon
les

2: Gideon

les 3: Simson

les 4: Simson en Delila

les 5: Ruth

les 6: Ruth en Boaz

les 7: Quiz

les 8: Jozef, de dromer


les 9: In de gevangenis

les 10: Onderkoning


les 11: Ontmoeting

les 12: Verwachting


les 13: Kerstviering


les 14: De blinde ziet

les 15: Knecht van de hoofdman genezen

les 16: Dochtertje van Jaïrus


les 17: Zacheüs

les 18: De goede Vader

les 19: Voetwassing

les 20: Arrestatie en veroordeling

les 21: Kruisiging

les 22: Opstanding

les 23: Thomas

les 24: Ondankbare slaaf

les 25: Hemelvaart en Pinksteren

les 26: Gelijkenis van de koninklijke bruiloft

les 27: Gelijkenis van de werkers in de wijngaard

les 28: Israel verdrukt, Mozes als baby

les 29: Moord, vlucht en brandende braambos

les 30: Eerste 5 plagen

l
es 31: Zesde tot negende plaag


Serie 3


les 1: David en Goliath

les 2: David en Jonathan

les 3: Daniël en zijn vrienden


les 4: Daniël in de leeuwenkuil


les 5: Jona

les 6: Esther

les 7: Esther(2)

les 8: Tiende plaag en pascha

les 9: Door de Rode zee

les 10: Bij de Sinaï

les 11: Regels

les 12: Een plaats voor God

les 13: Verkenners

les 14: De Engel bij Zacharias (en bij Maria)

les 15: Herders komen op kraambezoek

les 16: Simeon en Anna

les 17: Jezus twaalf jaar

les 18: Vijf vrienden
l
es 19: Roeping van Levi

les 20: Zoveel eten ....

les 21: Barmhartige Samaritaan
les

22: Talenten

les 23: Gevangen


les 24: Nooit kunnen zien.


les 25: Lazarus leeft weer.


les 26: Maria

es 27: Avondmaal Sedermaaltijd

les 28: Getsemané tot begrafenis

les 29: Opstanding vanuit de Emmaüsgangers

les 30:


 les 31: Hemelvaart en Pinksteren

les 32: Wederkomst en eeuwig leven

les 33: Jericho


Serie 4

klik hieronder onderwerp tekstplaats

Werkblad 1a

De schepping

Genesis 1 

Werkblad 1b

Kain en Abel

Genesis 4

Werkblad 2a

De eerste zonde

Genesis 3

Werkblad 2b

De zondvloed - Noach

Genesis 5-9

Werkblad 3a

De roeping van Abram

Genesis 12

Werkblad 3b

De torenbouw van Babel

Genesis 11

Werkblad 4a

Beloften aan Abraham

Genesis 13

Werkblad 4b

Jacobs worsteling met God

Genesis 32

Werkblad 5a

Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 18,19

Werkblad 5b

Jozef en zijn broeders

Genesis 37

Werkblad 6a

Abrahams geloof op de proef gesteld

Genesis 22

Werkblad 6b

Jozef en de vrouw van Potifar

Genesis 39

Werkblad 7a

Een vrouw voor Isaäk

Genesis 24

Werkblad 8a

Jakob en Esau

Genesis 25-27

Werkblad 8b

De familiehereniging met Jozef

Genesis 42-46

Werkblad 9a

Jakobs droom

Genesis 28

Werkblad 9b

Mozes – de baby

Exodus 1,2

Werkblad 10a

Simson

Richteren 13,14

Werkblad 11a

Simsons strijd met de Filistijnen

Richteren 15

Werkblad 11b

Mozes en de plagen

Exodus 7-12

Werkblad 12a

Simson en Delila

Richteren 16

Werkblad 12b

Mozes en het Pesachfeest

Exodus 11,12

Werkblad 13a

David tot koning gezalfd

1 Samuël 16

Werkblad 13b

Mozes en de Schelfzee

Exodus 14,15

Werkblad 14b

Mozes en de Tien Geboden

Exodus 20

Werkblad 15a

De ark overgebracht naar Jeruzalem

2 Samuël 6

Werkblad 15b

Mozes en het Gouden Kalf

Exodus 32

Werkblad 16a

Davids helden

2 Samuël 21

Werkblad 16b

Mozes en de verspieders

Numeri 13

Werkblad 17a

Salomo’s wijsheid

1 Koningen 3

Werkblad 17b

Jozua en de strijd om Jericho

Jozua 6

Werkblad 18a

Elia krijgt eten van de raven

1 Koningen 17

Werkblad 18b

Jozua en Achans misdaad

Jozua 7

Werkblad 19a

Elia verblijft in Sarefat

1 Koningen 17

Werkblad 19b

Jozua en de zon stond stil

Jozua 10

Werkblad 20a

Elia en de afgodendienaars

1 Koningen 18

Werkblad 20b

De jonge Samuël

1 Samuël 1,2,3

Werkblad 21a

Elia op de berg Sinai

1 Koningen 19

Werkblad 21b

Naäman

2 Koningen 5

Werkblad 22a

Elisa en Dotan

2 Koningen 6

Werkblad 22b

Daniël en de dranken en spijzen

Daniël 1

Werkblad 23a

Josafat

2 Kronieken 20

Werkblad 23b

De brandende vuurover

Daniël 3

Werkblad 24a

Koningin Ester

Ester 4

Werkblad 24b

Koning Neb, de verwaande

Daniël 4

Werkblad 25a

Jona en de walvis

Jona 1

Werkblad 25b

Het schrift op de wand

Daniël 5

Werkblad 26a

Kerst

Matteüs 1:23

Werkblad 26b

Daniël en de leeuwen

Daniël 6

Werkblad 27a

Johannes doopt Jezus

Marcus 1

Werkblad 29a

Het verloren schaap

Matteüs 18

Werkblad 29b

Hanna en Simeon

Lucas 2

Werkblad 30a

De hoofdman en zijn slaaf

Lucas 7

Werkblad 30b

Jezus bezoekt de tempel

Lucas 2

Werkblad 31a

De barmhartige Samaritaan

Lucas 10

Werkblad 31b

De roeping van de discipelen

Lucas 5

Werkblad 32a

De goede vader

Lucas 15

Werkblad 32b

De bruiloft te Kana

Johannes 2

Werkblad 33a

Jairus en zijn dochtertje

Lucas 8

Werkblad 34a

De tien melaatsen

Lucas 17

Werkblad 34b

De zaaier

Lucas 8

Werkblad 35a

Zacheüs

Lucas 15

Werkblad 35b

De spijziging van 5000

Matteüs 14

Werkblad 36a

Palmzondag

Matteüs 21

Werkblad 36b

Petrus die natte voeten kreeg

Matteüs 14

Werkblad 37a

Het Laatste Avondmaal

Matteüs 26

Werkblad 37b

Storm op zee

Lucas 8

Werkblad 38b

De blindgeborene ziet

Johannes 9

Werkblad 39a

De opstanding van Jezus

Matteüs 28

Werkblad 39b

Maria zalft Jezus

Johannes 12

Werkblad 40a

Jezus en Petrus

Johannes 21

Werkblad 40b

De tien bruidsmaagden

Matteüs 25

Werkblad 41a

De hemelvaart van Jezus

Johannes 14

Werkblad 41b

De gave van de weduwe

Marcus 12

Werkblad 42a

Ananias en Saffira

Handelingen 5

Werkblad 42b

Lazarus levend terug

Johannes 11

Werkblad 43a

De bekering van Paulus

Handelingen 9

Werkblad 43b

Pinksteren

Handelingen 2

Werkblad 44b

De genezing van een verlamde

Handelingen 3

Werkblad 45a

De schipbreuk van Paulus

Handelingen 27

Werkblad 45b

Stefanus is gestenigd

Handelingen 7

Werkblad 46a

De geestelijke wapenrusting

Efeziërs 6

Werkblad 46b

De ontsnapping van Petrus

Handelingen 12

Serie 5

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)