Onder de heerschappij van Christus - Colossenzen 1:1-23

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 441 - Onder de heerschappij van Christus - Colossenzen 1:1-23  

Weerlegging van die dwaalleer

Over de situatie in de gemeente te Colosse is geschreven in een vorige studie (Colossenzen 2 : 16-3 : 4). Vooral over de gevaren die de gemeente bedreigden door allerlei dwaalleer. Deze hele brief bedoeld als een weerlegging van die dwaalleer en dient tot versterking van de gemeente. Dat blijkt direct in hoofdstuk 1. Het gaat daar over de unieke positie van Jezus Christus.

Na de gebruikelijke opening (schrijver, geadresseerden en groet) her- innert Paulus de gemeente vooral aan het feit, dat de prediking van de waarheid, het evangelie van Jezus Christus, ook tot hen gekomen is. Ze hebben dat evangelie niet alleen maar gehoord, maar ze hebben de genade van God in waarheid ook Ieren kennen. De gevolgen daarvan zijn dan ook gebleken. Paulus heeft gehoord van hun geloof in , Jezus Christus, van de liefde, die zij toedragen aan al de mede-gelovigen, en van de hoop op hun toekomstige heerlijkheid (vs. 4, 5). Het roer is bij hen volledig omgegooid: ze zijn verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (vs. 13). Het valt bij het lezen van vers 13 op, dat Paulus deze Colossenzen niet meer aanspreekt in de tweede persoon ("u" en "gij"), zoals hij dat deed in de voorgaande verzen, hij spreekt nu inde eerste persoon ("wij" en "ons"): hij sluit zichzelf daarbij in. Wat hun overkomen is, is ook hem overkomen: de radicale omkeer in het leven en de levensrichting.

Onder de heerschappij van Christus

In dit verband volgt er nu een niet zo eenvoudige, maar wel prachtige uiteenzetting over de positie van Christus in het geheel van de schepping. We zullen de gedachtengang op de voet volgen. In vers 13 is God het onderwerp van de zin: Hij heeft ons verlost, bevrijd, losgemaakt uit de macht der duisternis. Met die "duisternis" wordt gedoeld op de duivelse, satanische, geestelijke macht, die tegen God opstaat en van Hem afvallig is geworden. We moeten denken aan de geesten, die eenmaal als engelen door God zijn geschapen, maar die in opstand tegen God gekomen zijn. Sindsdien kennen ze maar één doel: de vernietiging van Gods schepping en van zijn verlossingswerk: de herschepping.

Het woord "macht" wijst op een sterke heerschappij, die van die "duisternis" uitgaat. Onder die machtige heerschappij waren wij Colossenzen, Paulus, maar ook wij allen) gevangen. We konden onszelf daar niet onderuit worstelen. Daar was Gods ingrijpen voor nodig: Hij heeft ons verlost. Maar dat niet alleen; Hij heeft ons ook overgebracht naar een andere "heerschappij", onder een andere "heer": in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde: Zo wordt Christus door de apostel genoemd. Zijn naam "Christus" komt hier wel niet voor, maar het is duidelijk, dat Hij bedoeld wordt. In Hem, in Christus, hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonden. Door zijn lijden, sterven, bloedstorting en betaling van onze schuld.

De Zoon van Gods liefde

Dat Paulus hier de naam "Christus" niet noemt, maar Hem aanduidt als "de Zoon zijner liefde", heeft trouwens een bijzondere reden. De Heiland draagt juist als méns de namen Jezus en Christus. Maar Paulus wil nu juist niet schrijven over wat Jezus deed ná zijn menswording, maar over Hem als Gods eeuwigege en enige Zoon. HIJ laat spreken over de positie van Gods Zoon in de tijd van de schepping van hemel en aarde. Hij, Gods Zoon, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.

Het woord "beeld" wijst niet op een soort "afbeelding". Het wil hier zeggen, dat God Zich openbaart in zijn Zoon, dat God in die Zoon naar buiten treedt.

Eerstgeborene van de schepping

Gods Zoon heet hier "de eerstgeborene der ganse schepping". Hij is niet een eerste schepsel, geschapen vóór alle andere schepselen. Nee, Hij is eeuwig. Hij maakt Zelf geen deel uit van de schepping. Immers "alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen" (vs. 16) en "alle dingen hebben hun bestaan in Hem" (vs. 17). Deze uitdrukking ("eerstgeborene der ganse schepping") wil zeggen, dat Gods Zoon bóven al het geschapene, de hele schepping, staat.

De Eerstgeborene is hier, zoals vaker, de aanduiding van de erfgenaam, die als zodanig de erfenis bezit en beheerst. Die erfenis is in dit geval de hele schepping. Tot die hele schepping behoren "alle dingen die in de hemelenen die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten" (vs. 16), kortom: alle dingen. Er bestaat dus geen enkele macht of heerschap- pij (van wie ook, engelen of mensen) buiten Christus om! Het was nodig om dáárop de aandacht te vestigen in déze brief, juist om de aard van de dwaalleer in Colosse.

Hoofd van de gemeente

Tot grote bemoediging van die aangevochten gemeente wijst Paulus nog op iets anders: Deze "eerstgeborene der ganse schepping" is nu "het Hoofd van het lichaam, zijn gemeente, het begin, de eerstgeborene uit de doden" (vs. 18). Nu krijgt het woord "eerstgeborene" een ander accent: zonder Hem zijn er geen andere opstanding en uit de doden. Is dat niet schitterend! De gelovigen hebben vrede met God, zijn verzoend met God, door het bloed van Christus, dat aan het kruis is vergoten. Ze zijn weggerukt uit de macht van de duisternis en ze leven, vrij en blijmoedig, onder de genadeheerschappij van hunkoning Christus. . Maar daarmee houdt het grote verlossingswerk van Gods Zoon nog niet op: het gaat om niets minder dan het definitieve herstel van "alle dingen", hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is (vs. 20).

Met andere woorden: het herscheppingswerk is net zo alles-omvattend als het scheppingswerk. Vandaar de grote nadruk op Christus als "de zoon van Gods liefde", in alles de eerste, het begin.

Lees hier nog eens verder: GODS LIEFDE IN CHRISTUS

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is