Over de Schepper gesproken !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 

Bijbelstudie 207 - Over de Schepper gesproken !

Ik geloof

Ik geloof in God de Vader , de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan is uit de doden; is opgevaren naar de hemel, daar nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; de wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.


Hierboven staat de Apostolische geloofsbelijdenis. In 12 Artikelen wordt een korte samenvatting gege- ven van de hele Bijbel. ledereen mag natuurlijk een samenvatting van de Bijbel maken. Maar de 12 Artikelen zijn een officiële samenvatting door de kerk. Daarom wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis een belijdenisgeschrift genoemd.

Deze Apostolische Geloofsbelijdenis, zo genoemd omdat wat de apostelen leerden erin is samengevat, is het oudste belijdenisgeschrift dat bekend is. Deze belijdenis is in grote trekken al bekend aan het begin van de 2e eeuw. Het is niet bekend door wie ze geschreven is of waar ze is ontstaan. Aan het begin van de 2e eeuw blijkt dit geschrift al volop officieel in gebruik te zijn.

De belijdenis is onderverdeeld in 12 artikelen, die te groeperen zijn in 3 hoofddelen. Uit de driedeling blijkt, dat de Kerk al vanaf het begin het geloof in de Drieënige God beleden heeft: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Schepper over Zijn werk

Omdat God de Schepper is, is Hij de enige die betrouwbare 'informatie' kan geven over het ontstaan van de wereld en het universum. Wij zijn voor onze kennis aangewezen op wat Hij ons daarover 'openbaart'.

God doet dat in Genesis 1 en 2

Veel, mensen hebben moeite met het scheppingsverhaal, zoals dat in de Bijbel staat. Voor het ontstaan van de wereld en van het leven worden wetenschappelijke en populair wetenschappelijke theorieën gegeven. Vaak zijn die in strijd met wat er staat in Genesis. Dat maakt het aanvaarden van het scheppingsverhaal uit de Bijbel voor velen erg moeilijk. Men keert zich er daarom vanaf, of zoekt naar mogelijkheden om de wetenschap in overeenstemming te brengen met wat er in de Bijbel staat.

Maar de wetenschap brengt het niet verder dan onbewezen theorieën. En het in overeenstemming brengen van de theorieën met de inhoud van de Bijbel is helemaal niet nodig. Want zowel het ongeloof als het verontruste geloof gaat voorbij aan de bedoeling die God heeft met wat Hij ons bekend maakt over de schepping.

God geeft ons in de eerste hoofdstukken van de Bijbel geen verantwoording, geen werkrapport over Zijn scheppingswerkzaamheden. Hij is ons die verantwoording ook niet schuldig. (Job 38 : 4)

De boodschap van Genesis 1 en 2

De openbaring van Genesis 1 en 2 is evangelie; blijde boodschap van verlossing. De kerk uit de eerste dagen heeft dat al begrepen. In de 12 Artikelen wordt beleden, dat de Schepper de Vader is, de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus. De hemelse Vader zegt aan zondige mensen, hoe Hij de wereld goed (Gen.1 : 31) geschapen heeft. Met grote zorg en liefde heeft Hij de wereld als een 'huis' voor de mens aangekleed en ingericht. Op die heerlijke aarde, mocht de mens met God omgaan en wilde God met de mens omgaan. De Bijbel stelt daarmee ons voor het feit, dat niet God de schuld draagt van een door de zonde geteisterde wereld. De mens zelf draagt (Gen.3: 17) daarvoor de verantwoording.

Maar God vertelt ons niet over het begin, om ons daarmee te kwellen. Hij openbaart ons hoe het geweest is, omdat Hij in de hele geschiedenis bezig is Zijn schepping te herstellen. Te herstellen door Jezus Christus. (Joh.3: 16) De Zoon van Zijn liefde. En zie dan, hoe het begin van de Bijbel aansluit (Openb.21:1-8) op het einde.

Het " Vaderhuis" uit de eerste hoofdstukken van Genesis, zal eens volkomen hersteld zijn. En meer nog. De heerlijkheid van dat herstel- de huis zal groter zijn dan die van het eerste. Het zal vol zijn met de geliefde kinderen van God. Want de Schepper is ook de Vader, die een Vader van mensen wil zijn. Op de nieuwe wereld, het nieuwe paradijs, zal echter alleen plaats zijn voor wie naar de geboden van God geleefd heeft. De 'lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leuge- naars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood'. (Openb. 21: 8).

Het herstel van de wereld

De wereld is geschapen uit niets. Wat geworden is, is ontstaan alleen door het Woord van de Almachtige God. 'En God zeide.... (Gen. 1: 1)

Het herstel van deze wereld mogen wij toevertrouwen aan dezelfde Almachtige God. De God die in Jezus Christus een vader van mensen is.

7 x 7 = 49 mogelijkheden om God te leren kennen

"Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart."

Zoals Abraham een "vriend van God" was door zijn onderwerping en gehoorzaamheid aan God, zo kunt u ook God leren kennen en zijn genade, vrede en zegen ervaren. God kennen door u in volledig vertrouwen werkelijk aan hem te onderwerpen is de belangrijkste ervaring van het leven. Wat geweldig is het dat God Zichzelf laat kennen door iedereen die naar Hem zoekt met zijn hele hart!

Als u zich omkeert van het altijd gaan van uw eigen weg en u uzelf echt onderwerpt aan God, dan zal Zijn Geest in u wonen. Niets zal u van Zijn liefde kunnen scheiden als u op Zijn beloften vertrouwt en Hem in Gehoorzaamheid volgt. Hij zal uw God zijn en u zult Zijn kostbare eigendom zijn. U zult ontdekken dat Hij een hoge prijs heeft betaald om u vrij te kopen, en dat Hij een relatie met u wil hebben—nu en in eeuwigheid.

--------------------------------------------------------------------------------

01 - ER IS MAAR ÉÉN WARE GOD

De HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. —Deuteronomium 6:4b, 5

Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft — Hij is God — die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander. —Jesaja 45:18

Opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de HERE God is en niemand meer. —I Koningen 8:60

Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. —Jesaja 42:8

Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; v66r Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. —Jesaja 43:10, 11

Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. —Jesaja 45:22

--------------------------------------------------------------------------------

02 - GOD IS VOL MEDELIJDEN EN GENADE

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;. . . zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. —Psalm 103:8, 11

Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,.. . en aan zijn bevelen denken om die te doen. —Psalm 103:17a, 18b

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft. . . maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! —Micha 7:18

Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw. —Klaagliederen 3:22, 23

Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. —Klaagliederen 3:32

Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw. —Psalm 18:26a

Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. —I Kronieken 16:34

Want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid.... —Jona 4:2b

--------------------------------------------------------------------------------

03 - GOD HOUDT VAN U

Van verre is de HERE mij ver- tot heil. Gij toch zijt het, die mijn schenen: Ja, Ik heb u liefgehad leven gered hebt van de groeve der met eeuwige liefde, daarom heb Ik vernietiging, want Gij hebt al mijn u getrokken in goedertierenheid. —Jeremia 31:3

 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. —Jeremia 29:11

Ik heb u liefgehad, zegt de HERE. —Maleachi 1:2a

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. —Psalm 103:13

Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. —Jesaja 38:17

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. —I Johannes 4:16a, 19

De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.  Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. —Sefanja 3:17

Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God. —Psalm 36:8a

--------------------------------------------------------------------------------

04GEWELDIG  IN UW LEVEN IS GOD LEREN KENNEN 

Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. —Daniël ll:32b

Maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN. —Jeremia 9:24

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken. —Psalm 119:2

Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven,. . . door de HERE, uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven. —Deuteronomium 30: 19b, 20a

Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. —Hosea 6:6

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. —Psalm 42:2

Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen? —Exodus 33:14

--------------------------------------------------------------------------------

05 - LEVEN ZONDER GOD IS FATAAL

De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. —II Kronieken 15:2b

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? —Jeremia 17:9

Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. —Spreuken 16:25

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. —II Petrus 2:4, 9

Doch, indien gij naar de HERE niet luistert en tegen het bevel des HEREN weerspannig zijt, dan zal de hand des HEREN tegen u zijn. —I Samuel 12:15a

Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden ver brand. —Johannes 15:6

Maar de overtreders worden tezamen verdelgd, het nakroost van de goddelozen wordt uitgeroeid. —Psalm 37:38

--------------------------------------------------------------------------------

06 - OM GOD TE KENNEN MOETEN WE HEM EERST ZOEKEN

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. —Jeremia 29:13

Indien gij haar zoekt als. . . verborgen schatten, dan zult gij . . . de kennis Gods vinden. —Spreuken 2:4, 5

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. —Matteüs 7:7

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. —Hebreeën 11:6

Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. —Spreuken 8:17

Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. —Klaagliederen 3:25

Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt. . . opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. —Handelingen 17:26a, 27

Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. —Job 5:8

--------------------------------------------------------------------------------

07 - GOD WIL DAT WE NAAR HEM TOEKOMEN

Want genadig en barmhartig is de HERE, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert. —II Kronieken 30:9b

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroe pen. —Psalm 86:5

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. —Jakobus 4:8a

De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. —Psalm 145:18

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. —Jesaja 1:18
 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. —Matteüs 11:28, 29

Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. —Johannes 6:37b

O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. —Jesaja 55:1

--------------------------------------------------------------------------------

08 - GOD IS HEILIG

Wie is als Gij,. . . HERE,. . . heerlijk in heiligheid? —Exodus 15:11

Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U. —I Samuël 2:2a

God is verre van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht. —Job 34:l0b

Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerljkheid vol. —Jesaja 6:3b

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik. —Jesaja 57:15a

Niemand is goed dan God al leen. —Marcus 10:18b

Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. —Openbaring 15:4a

Dat zij uw grote en geduchte naam loven; Heilig is Hij. —Psalm 99:3

Verhoogt de HERE, onze God,... want: Heilig is de HERE, onze God. —Psalm 99:9

Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. —Openbaring 4:8b

--------------------------------------------------------------------------------

09 - GELOVIGEN MOETEN HEILIG LEVEN

Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.  Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? —Jakobus 2:19,20

De weg van de goddeloze is de HERE een gruwel, maar wie gerech tigheid najaagt, heeft Hij lief. —Spreuken 15:9

Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. —I Johannes 2:4; 3:10

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. —Hebreeën 12:14

Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gij zelf heilig in al uw wandel. —I Petrus 1:15

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij. —Amos 5:14a

Wie mag staan in zijn heilige een ieder, die de rechtvaardigheid stede? Die rein is van handen en niet doet, is niet uit God, evenmin zuiver van hart. —Psalm 24:3b, 4a

--------------------------------------------------------------------------------

10 - WAT GOD VAN ONS VRAAGT

Hij heeft u bekendgemaakt... wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. —Micha 6:8

Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig. —Leviticus 19:2b

Gij zult de Here, uw God, lief-hebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. —Lucas 10:27b

Gij kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt-breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder. —Marcus 10:19

En wordt niet geljkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. —Romeinen 12:2a

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. —Jozua 1:8

Hebt geloof in God. —Marcus 11:22b

--------------------------------------------------------------------------------

11 - WAT GOD HAAT

Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. —Spreuken 6:16-19

Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. —Jesaja 61:8a

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeiljken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars — hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. —Openbaring 21:8

Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. —Maleachi 2:15b

Beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des HEREN. —Zacharia 8:17

Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. —Lucas 16:15b

--------------------------------------------------------------------------------

12 - MENSEN VOLDOEN NIET AAN GODS VEREISTEN

Maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. —Johannes 5:42

Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). —Jakobus 2:10

Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, —en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien. —Jesaja 6:5

Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. —Jakobus 4:17

Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één. —Romeinen 3:10

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. —Romeinen 3:23

Een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. —I Johannes 3:l0b

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg. —Jesaja 53:6a

Wie kan bestaan voor het aangezicht van de HERE, deze heilige God? —I Samuël 6:20b

--------------------------------------------------------------------------------

13 - ONZE EIGEN INSPANNEN KAN GOD NIET BEHAGEN

Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. —Romeinen 10:2, 3

Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed. —Jesaja 64:6a

Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. —Ezechiël 33:13

Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden. —Romeinen 3:20a

Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk. —II Korintiërs 3:5

En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. —Galaten 3:11

--------------------------------------------------------------------------------

14 - DE ZONDE BRENGT SCHEIDING TUSSEN ONS EN GOD

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. —Romeinen 5:12

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. —Jakobus 1:15

Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. —Jesaja 59:2

Ware gerechtigheid strekt ten leven, maar wie het kwaad najaagt, hem strekt het ten dode. —Spreuken 11:19

Zo zegt God: waarom overtreedt gij de geboden des HEREN en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de HERE verlaten hebt, heeft Hij u verlaten. —II Kronieken 24:20b

Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggeljkheid is afgoderj en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen. —I Samuël 15:23a

--------------------------------------------------------------------------------

15 - GODS TOORN OVER DE ZONDE

God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt. —Psalm 7:12

De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en de HERE laat geenszins ongestraft. —Nahum 1:3a

Om welke dingen de toom Gods komt. —Kolossenzen 3:6

Want toom van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. —Romeinen 1:18

Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. —Romeinen 1:29-32

Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt. —Romeinen 2:9a

--------------------------------------------------------------------------------

16 - HET OORDEEL KOMT

En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel. —Hebreeën 9:27

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. —Openbaring 20:12, 15

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. —Matteüs 12:36

Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! —Hebreeën 10:31

Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. —Prediker 12:14

Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. —Matteüs 13:49, 50

--------------------------------------------------------------------------------

17 - WE KUNNEN ONS NIET VERBERGEN VOOR GOD 

De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. —Spreuken 15:3

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen. —Psalm 139:1-4

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. —I Samuël 16:7b

Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien? —Psalm 94:9

Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. —Jeremia 16:17

En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. —Hebreeën 4:13

--------------------------------------------------------------------------------

18 - WE MOETEN ONS BEKEREN VAN ZONDE

Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? —Ezechiël 18:23

Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omko men. —Lucas 13:3

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze beljdt en nalaat, die vindt ontfer ming. —Spreuken 28:13

Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. —Joël 2:12

Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de HERE, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig. —Hosea 14:3a

Dan zingt hij ten aanhoren van de mensen en zegt: Ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden; Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht. —Job 33:27, 28

Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. —Ezechiël 18:30b

--------------------------------------------------------------------------------

19 - BEROUW BRENGT VERGEVING

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen — en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. —Jesaja 55:7

De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslage-nen van geest. —Psalm 34:19

Opdat zij zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en Ik hun...zonde vergeve. —Jeremia 36:3b

Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zon den. —Psalm 32:5

Indien wij onze zonden beljden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. —I Johannes 1:9

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. —Handelingen 3:19a

Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid. —Psalm 85:9 

Berouw betekent de zonde aan God  belijden én besluiten deze zonde niet  meer te begaan.

--------------------------------------------------------------------------------

20 - VERZOENINGSOFFER NODIG OM ONS TE VERZOENEN MET GOD

(Er was door zonde verwijdering ontstaan, blz. 14.)

Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. —Leviticus 17:11

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. —Hebreeën 9:22

Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen;. . . En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn. —Exodus 12:5a, 13a

En hij zeide: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. —Genesis 22:7b-8a, 13

--------------------------------------------------------------------------------

21 - GOD VOORZAG ONS VAN EEN LAM: ZIJN ZOON JEZUS

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. —Johannes 1:29

Maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerko men. —Jesaja 53:6b

Maar Christus... is. . . niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Zo... ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen. —Hebreeën 9:11, 12, 26b, 28a

Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht. . . maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. —I Petrus 1:18a, 19

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? —Hebreeën 9:14

--------------------------------------------------------------------------------

22 - VERLOSSING ALLEEN MOGELIJK DOORDAT GOD IN HET OFFER VOORZAG

En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed. —Romeinen 3:24, 25a

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toom. —Romeinen 5:8, 9

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. —Efeziërs 2:8

Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. —Handelingen 10:43

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. —Handelingen 4:12

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. —Efeziërs 1:7

--------------------------------------------------------------------------------

23 - DE GEBOORTE VAN JEZUS AANGEKONDIGD

De engel Gabriël [werd] van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria....En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, ...en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u  komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom  zal ook het heilige, dat verwekt  wordt, Zoon Gods genoemd worden, . . . Want geen woord, dat van God  komt, zal krachteloos wezen. En  Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des  Heren; mij geschiede naar uw woord.  —Lucas 1 :26b-38a

Adam en Christus waren de enige  mensen die in de wereld kwamen zonder dat daar geslachtsgemeenschap aan voorafging. Adam bracht zonde in de wereld, maar Jezus bracht overwinning over zonde.

--------------------------------------------------------------------------------

24 - WIE JEZUS WERKELIJK IS

Christus Jezus. . . die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk bvzijn niet als een roof heeft geacht,. . . en aan de mensen gelijk geworden is. —Filippenzen 2:5b-7b

Ik en de Vader zijn één. Zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? —Johannes 10:30, 36

Jezus Christus, het Eeuwige Woord, heeft altijd bestaan. Door een wonder maakte God dat Hij uit Maria’s schoot geboren werd. Lichamelijk gezien wordt Hij de Zoon des Mensen genoemd, en geestelijk gezien is Hij de Zoon van God. In de Bijbel wordt het woord "Zoon" gebruikt om de relatie aan te duiden tussen God en Zijn Woord: Jezus Christus.

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: .. . Maar Gij hebt Mij een lichaam bereid. —Hebreeën 10:5

Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here. —Romeinen 1:4

Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! —Johannes 20:28

--------------------------------------------------------------------------------

25 - WIE JEZUS WERKELIJK IS

En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees. —I Timoteüs 3: 16a

Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. —Kolossenzen 2:9

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. —Jesaja 9:5

In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.  Hij was in de wereld, en de wereld , is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. —Johannes 1:4, 9-10

Jezus zeide tot hen: . . . Eer Abraham was, ben Ik. —Johannes 8:58

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. —I Timoteüs 2:5, 6a

 In wie wij de verlossmg hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. —Kolossenzen 1:14, 15a

--------------------------------------------------------------------------------

26 - DE BIJBEL (OFWEL: DE SCHRIFTEN) IS HET WOORD VAN GOD

Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. —II Petrus 1:21

Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher—. . . om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden. —Lucas 1:70 en 77

De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. —II Samuël 23:2

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. —Deuteronomium 6:6

Elk van God ingegeven schrift-woord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. —II Timoteüs 3:16

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vast houden. —Romeinen 15:4

Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods. —Matteüs 22:29b

Want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. —Psalm 138:2b

--------------------------------------------------------------------------------

27 - JEZUS IS HET WOORD VAN GOD

En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. —Openbaring 19:13

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. —Johannes 1:1, 14a

Jezus Laat Zien Wie God Is

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. —Johannes 1:18

God Spreekt door Jezus

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. —Hebreeën 1:1, 2

Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. —Johannes 14:24

Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik. —Johannes 8:38a

--------------------------------------------------------------------------------

28 - VERGELIJKING TUSSEN HET GESCHREVEN EN HET LEVENDE WOORD

De Bijbel Is Voedsel voor de Ziel

In mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. —Job 23:12b

Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. —Matteüs 4:4b

De Bijbel Verlicht Onze Weg

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. —Psalm 119:105

Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht. —Psalm 119:130

Jezus Is Brood uit de Hemel

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. Ik ben het brood des levens. —Johannes 6:51, 48

--------------------------------------------------------------------------------

29 - Jezus Is Licht voor de Wereld

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. —Johannes 8:12

De Bijbel Geeft Ons Leven dat Vrucht Draagt

Welzalig de man die.. . aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; — al wat hij onder neemt, gelukt. —Psalm 1:1-3

Jezus Geeft Ons Leven dat Vrucht Draagt

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. —Johannes 15:4, 5

DE SCHRIFTEN SPREKEN VAN JEZUS CHRISTUS

Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. —Johannes 5:39, 46

En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. —Lucas 24:27

--------------------------------------------------------------------------------

30 - GODS EEUWIGE WOORD VERANDERT NOOIT

Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen. —Psalm 119:89

Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. —Psalm 119:160

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. —Jesaja 40:8

Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. —Matteüs 5: 18b

En de Schrift niet kan gebroken worden. —Johannes 10:35b

De Mens Mag de Bijbel Niet Veranderen

Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen. —Deuteronomium 12:32

Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. —Spreuken 30:6

En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens. —Openbaring 22: 19a

Wie het woord veracht, moet het ontgelden. —Spreuken 13: 13a

--------------------------------------------------------------------------------

31DOOD VAN JEZUS DE VERVULLING VAN GODS PLAN

Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. —Johannes 10:17, 18a

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden? —Matteüs 26:53, 54 

Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. —Handelingen 3:18

Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. —Handelingen 2:23

Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. —Jesaja 53:l0a

Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerljkheid in te gaan? —Lucas 24:26

--------------------------------------------------------------------------------

32 - OOGGETUIGEVERSLAGEN VAN JEZUS’ DOOD

En met Hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. [En het schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.] —Marcus 15:27, 28

De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit... .Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben. —Johannes 19:32-37

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. ...En de aarde beefde, en de rotsen scheurden. De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk, dit was een Zoon Gods. —Matteüs 27:45, 50-51, 54

--------------------------------------------------------------------------------

33 - JEZUS OVERWON DE DOOD

God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. —Handelingen 2:24, 32

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. —Hebreeën 2:14, 15

Ik ben... de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrjk. —Openbaring 1:17, 18

De kracht van God. . . die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. —II Timoteüs 1:8b, 10

De dood voert geen heerschappij meer over Hem. —Romeinen 6:9b

--------------------------------------------------------------------------------

34 - WAT MOETEN WE MET JEZUS DOEN?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. —Openbaring 3:20

Ontvangt de Heilige Geest. Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. —Johannes 20:22b; 16:24b

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. —Romeinen 10:9

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. —Matteüs 10:37a; 16:24, 25

Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. —Galaten 3:29

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. —Handelingen 16:31

--------------------------------------------------------------------------------

35 - DOOR JEZUS KRIJGEN WE NIEUW LEVEN

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. —I Johannes 5:11, 12

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overge geven. —Galaten 2:20

Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. —Romeinen 8:2

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is geko men. —II Korintiërs 5:17

Als wedergeborenen, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankeljk zaad, door het levende en blijvende woord van God. —I Petrus 1:23

En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. —I Petrus 2:2

--------------------------------------------------------------------------------

36 - GOD IS EEN VADER VOOR ZIJN KINDEREN

Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning. —Psalm 68:6

Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. Gij, HERE, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is uw naam. —Jesaja 64:8; 63:16b

En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet —zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. —Hosea 1: l0b

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. —Matteüs 7:11; 6:9

En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. —II Korintiërs 6:18

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. —Romeinen 8:14

--------------------------------------------------------------------------------

37 - DOOR JEZUS LEREN WE GOD KENNEN ALS VADER

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. —Johannes 14:6, 7, 23b

God [heeft] zijn Zoon uitgezonden, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt — God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. —Galaten 4:4b, 5b-7; 3:26

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. —Johannes 1:12

En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. —I Johannes 2:lb

Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. —Efeziërs 2:18

--------------------------------------------------------------------------------

38 - JEZUS GEEFT ONS LIEFDE, VREUGDE, VREDE

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. —I Johannes 4:16b

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. —Efeziërs 4:32

Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. —Johannes 13:35

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede. —Galaten 5:22a

Nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. —Habakuk 3:18

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefeljkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. —Psalm 16:11

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus. —Romeinen 5:1

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. —Johannes 14:27

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. —Filippenzen 4:7

--------------------------------------------------------------------------------

39 - JEZUS ZAL ZIJN ECHTE VOLGELINGEN UIT DE DOOD DOEN OPSTAAN

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfeljke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. —Romeinen 8:11

God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. —I Korintiërs 6:14

Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. —Johannes 6:40

Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. —I Korintiërs 15:21-23

Want Ik leef en gij zult leven. —Johannes 14:19b

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. —Romeinen 6:8

--------------------------------------------------------------------------------

40 - LEG DIT VERLOSSINGSPLAN NIET NAAST U NEER

Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? —Hebreeën 10:28, 29

Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. —Johannes 12:48

Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. —Johannes 8:24

Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! —Lucas 12:4, 5

Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toom Gods blijft op hem. —Johannes 3:36b

--------------------------------------------------------------------------------

41 - JEZUS CHRISTUS ZAL ONS OORDELEN

Omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. —Handelingen 17:31

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. —Johannes 5:22, 23

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. —II Korintiërs 5:10

Ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. —Romeinen 2:16

Bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. —II Tessalonicenzen 1 :7b, 8

--------------------------------------------------------------------------------

42 - NIET IEDEREEN DIE ZEGT JEZUS TE VOLGEN HOORT ECHT BIJ JEZUS

Zij beljden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem. —Titus 1: 16a

Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. —Romeinen 8:9b

Zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar. —Ezechiël 33:31

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. —Matteüs 15:8

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. —Matteüs 7:21-23

Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarj en wetsverachting. —Matteüs 23:28

--------------------------------------------------------------------------------

43 - ECHTE VOLGELINGEN VAN JEZUS GEHOORZAMEN HEM

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. —I Johannes 2:3

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. —Ezechiël 36:27

En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. —Hebreeën 5:9

En, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. —Romeinen 6:18

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. —Efeziërs 2:10

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. —Romeinen 8:13

Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtig heid. —II Timoteüs 2: 19b

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. —Handelingen 5:29

--------------------------------------------------------------------------------

44 - DE WERELD HAAT JEZUS’ VOLGELINGEN

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. —Johannes 15:18, 19

Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. —Johannes 16:2b, 3

Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. —I Johannes 3:lb

En dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan. —Handelingen 14:22b

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. —II Timoteüs 3:12

In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. —Johannes 16:33b

Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. —Johannes 17:14

--------------------------------------------------------------------------------

45 - BELOFTEN AAN HEN DIE VERVOLGD WORDEN

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. —I Petrus 5:7

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrjke rechterhand. —Jesaja 41:10

Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de HERE mij aan. —Psalm 27:10

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? —Hebreeën 13:6

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerljkheid en de Geest Gods op u rust. —I Petrus 4:14

Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen—Psalm 91:11

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. —Psalm 23:4

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. —Filippenzen 4:13, 19

--------------------------------------------------------------------------------

46 - OVERWINNING OVER ZONDE EN SATAN

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. —I Korintiërs 10:13

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. —Hebreeën 4:16

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. —1 Johannes 1:7

Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. —Romeinen 6:11

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. —Jakobus 4:7

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. —Psalm 119:11

Want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. —I Johannes 4:4b

--------------------------------------------------------------------------------

47 - ECHT GEBED IS SAMENZIJN MET GOD

Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. —Psalm 27:8; 62:9

Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof. —Jeremia 17:14

Bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. —I Tessalonicenzen 5:17, 18

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, . . . en zij zal hem gegeven worden. —Jakobus 1:5

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. —Johannes 15:7

Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Om uws naams wil, HERE, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. —Psalm 66:18; 25:11

Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. —Filippenzen 4:6b

--------------------------------------------------------------------------------

48 - JEZUS KOMT — WEES VOORBEREID!

Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en z6 zullen wij altijd met de Here wezen. —I Tessalonicenzen 4:16, 17

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. —I Johannes 2:28

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. —II Korintiërs 7:1

Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. —Jakobus 5:8, 9

Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. —Lucas 12:40

--------------------------------------------------------------------------------

49 - WORDT VOL VAN DE GEEST VAN GOD

Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. —Spreuken 1:23

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zon-den, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. —Handelingen 2:38b

En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,. . . dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. —Efeziërs 5:18, 20-21

Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. —Filippenzen 2:13

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. —I Korintiërs 3:16; 6:20

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. —Handelingen 4:31b

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is