Het enige zoenoffer

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 313 - Het enige zoenoffer

"Die geleden heeft"

Het is opvallend dat in de appstolische geloofsbelijdenis over het leven van de Here Jezus op aarde alleen maar gezegd wordt: "Die geleden heeft",

Wordt met dit enkele woord' , geleden' , wel recht gedaan aan wat in de bijbel allemaal over de Heiland wordt verteld? De evangeliën staan immers vol van wat Hij op aarde deed. Ze vertellen ons over de woorden die Hij sprak, over het genezen van veel zieken en gehandicapten. Zelfs over het terugroepen in het leven van gestorven mensen.

En dan nog zijn andere daden en woorden: Hij bracht de storm op het meer tot rust, vloekte een vijgeboom zodat hij verdorde, gaf duizenden mensen te eten van enkele broden. En dan zegt de belijdenis slechts: 'die geleden heeft'.

Nu is de apostolische geloofsbelijdenis een korte samenvatting van het christelijk geloof. Alles wat de bijbel vertelt wordt erin genoemd. Ook wat de bijbel vertelt over het werk van de Heiland op aarde. Het woord "geleden" is de nauwkeurigste en kortste samenvatting van de Here op aarde deed. De vraag is immers: wat deed Hij precies toen Hij zieken genas, toen Hij duivelen bestreed, toen Hij de storm tot bedaren bracht? Wat is er eigenlijk aan de hand met die zieken, die duivels, die storm?

Wat is lijden?

Om dat te begrijpen moeten we er eerst eens over nadenken wat "lijden" is. Ieder mens krijgt deel aan het lijden. We lijden allemaal. Het lijden op de wereld is vreselijk en dat niet alleen op de slagvelden of in de hongergebieden. Lijden kom je tegen in elk mensenleven. Dat begint al bij, een klein kindje: dat kan honger lijden of kou, kinderziekten moeten doormaken, moeten lijden door vergeetachtigheid en zorgeloosheid van moeder of verpleegster. Een speldeprik kan voor een baby al een vorm van "lijden" betekenen.

Ons lijden is verdiend

Maar zó heeft God deze wereld niet geschapen. In het paradijs werd niet geleden. Het lijden is op de aarde gekomen door de zonde. In het lijden werkt het sterven, de dood. We moeten zelfs zeggen: een kindje begint al te sterven bij de geboorte. Het doopsformulier zegt terecht: "dit leven is een voortdurend sterven".

Dat klinkt erg somber, maar is toch de werkelijke situatie in elk men- senleven. Dat voortdurend sterven is er, en het is verdiend! Het is de vervulling van de straf die God had aangekondigd, toen Hij Adam het proefgebod gaf: "Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker (Gen. 2: 17, 3 : 19) sterven." In deze tijd tempert God het lijden in de mensenwereld nog. Hij zorgt voor bestaansmogelijkheden. Hij geeft zelfs levensvreugde.

Maar na dit leven openbaart zich het grote lijden: dan komt de eeuwige dood. Voor eeuwig wordt dan de mens door God verlaten en overgelaten aan zichzelf, aan eigen haat en de haat van anderen. "Het loon dat de zonde geeft is de dood." Dat loon, dat lijden is verdiend. (Rom. 6 : 23) Echter, wij kunnen de verschrikking en de diepte van al het menselijk lijden niet doorvoelen. Wij kunnen de omvang en de achtergrond van het onnoemelijk lijden in deze wereld met onze geest niet omvatten. We zijn door de zonde afgestompt en het zien en horen van het vele lijden stompt ons nog meer af. .

Jezus leed onverdiend

Als wij zeggen: "die geleden heeft", wie leed er toen? De Here Jezus Christus, Gods Zoon, die mens werd; een echt mens, maar zonder zonde. Lijden en dood hoorden niet bij Hem, want Hij heeft dat niet verdiend. Juist als zondeloos mens voelde Hij al het lijden zuiver aan en onderging Hij heel zijn leven verschrikking na verschrikking.

Dat begon al toen hij nog kind was: Hij kende honger en dorst, werd als opgroeiende jongen miskend en verkeerd behandeld door zijn (Luk. 2 : 40-52) ouders. Hij werd door de mensen, door zijn eigen ouders en familieleden en later ook door zijn eigen leerlingen niet begrepen.

Daarbij had Hij onze door de zonde verzwakte natuur. Ook Hij had een beperkt zenuwgestel en heel zijn lichaam, hoewel Hij zelf zonder zonde was, was in alles door de gevolgen van de zonde aangetast.  (Hebr. 2: 14, 17,18 4: 15)

Hij leed voor anderen

Hij moest lijden, niet om eigen zonden, maar om de zonden van anderen. Dat getuigt de bijbel op veel plaatsen. "Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden (Jes. 53 : 5) verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem." "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde (2 Cor. 5 : 21) gemaakt." "God heeft zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren (Gal.4 : 4,5) onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen." "Hij is een verzoening voor onze zonden." (I Joh. 2: 2) Die Zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht (I Petr. 2 : 24) heeft."

Jezus geneest zieken, melaatsen, mensen met koorts. Hij drijft boze (Matth. 8 : 1-16) geesten uit. Als Mattheus dat verhaalt, citeert hij de profetie van Jesaja: "Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen." Petrus zegt hetzelfde: "door zijn striemen zijn wij genezen." (Jes. 53 : 4)

Wat betekent dat? (I Petr. 2: 24) Die zieken werden genezen, zij werden bevrijd, maar Jezus moest erom lijden, Hij nam alle ziekten en kwalen op Zich. Wat zij door hun zonden hadden verdiend, ging Hij betalen. Zij konden bevrijd ademhalen -ook die vissers na het stillen van de storm, want de toorn van God, Gods boosheid over de zonde die voor hen bestemd was, nam Hij op Zich.

Voor hen ging Hij onder de goddelijke toorn door. Dat kostte Hem het leven. Hij heeft die toorn totaal op Zich genomen, zoals die volkomen over Hem losbarstte in het goddelijk gericht op Golgotha. Dat alles houdt het woordje "geleden" in. Het lijden van de Here Jezus Christus is dus volkomen anders dan welk ander menselijk lijden ook.

Want: ons lijden is verdiend; Hij had het niet verdiend. Wij zijn afgestompt voor het lijden en voelen het niet meer zuiver aan, vooral niet het lijden van anderen; Hij voelde het lijden van anderen in volle zwaarte en leed er Zelf elk ogenblik onder. Het lijden komt óver ons, ook al willen wij het niet; Hij kwam vrijwillig om voor ons te lijden.

Hij leed vrijwillig

Hij moest dat lijden willen, en Hij wilde het,Hij moest Zich aan God aanbieden, en Hij bood Zich aan. Want Hij moest betalen voor onze zonden. Betalen is niet, dat je iets wordt opgelegd of afgenomen, maar betalen is, dat je gééft, dat je je aanbiedt, en dat dééd Hij .

Wij hadden met heel ons hart en onze ziel, met heelons verstand en onze kracht de Here liefde moeten bewijzen in heelons leven; wij hebben dat niet gedaan. Daarom moest Hij met heel Zijn hart en heel zijn ziel, verstand en kracht in liefde goed maken wat wij hebben verknoeid. Daarom bood Hij Zich aan om geslagen en gestraft te worden.

Zo werd zijn lijden zijn daad, en het werd zijn dood: zijn lichamelijke dood (het sterven) en zijn eeuwige dood (het door God verlaten worden). Het was een vrijwillige daad. Hij werd niet gevangen genomen: Hij liet Zich gevangen nemen. (Joh. 18 : 4-9) Hij werd niet verraden: Hij liet Zich verraden. (Joh. 13 : 27) Toen de Romeinse soldaten zijn lijden nog een beetje wilden (Matth. 27 : 34) verzachten, weigerde Hij de verdovingsdrank: Hij liet Zich niet verdoven. Hij wilde met heel zijn verstand, niet beneveld, tot het einde toe God en zijn naaste liefhebben.

Voor zijn sterven dronk Hij van de zure soldatenwijn (geen (Joh. 19 : 28-30) verdovingsdrank) om met zijn verdroogde lippen nog te kunnen roepen "Het is volbracht" en bij vol bewustzijn de dood in te kunnen gaan, met de publieke en door ieder verstaanbare woorden: "Vader in uw handen beveel Ik mijn geest". (Luk. 23 : 46) Zelf bepaalde Hij tijd en manier van zijn zelf-offerande.

De Joden zeiden: niet op het feest! Hij zorgde ervoor: juist wel op (Matth. 26 : 5) het Paasfeest. Hij wist wie Hem verraden zou en bepaalde zelf het uur daarvan. (Joh. 13 : 21-30) Want het ware Paaslam moest op dat feest worden geslacht. : Zo werd door zijn bevrijdend bloed het Pascha vervuld. Aan het recht van God heeft Hij voldaan.

Daarom kon de rechtvaardige God goddelozen, vijanden, vrijspreken van schuld en straf zonder onrecht te doen. Want de schuld was betaald, de straf was gedragen. In zuiver recht kon de Heiland het uitroepen: '.'Het is volbracht".

Hij wist hoeveel Hij moest lijden

Jezus heeft van tevoren geweten hoeveel Hij moest lijden. (Matth. 16 : 21-23) Mattheus vertelt, dat Hij het tot vier keer toe, telkens duidelijker, (17 : 22, 23), vooraf tegen zijn discipelen heeft gezegd. (20: 17,19) De discipelen moesten dat weten, opdat ze later zouden kunnen doorgeven (26 : 2), dat Jezus geen slachtoffer was van de omstandigheden, of van de boosheid van mensen. Het moest volkomen duidelijk zijn, dat Hij Betaler was, dat Hij Borg was voor de zijnen.

Hij was de Redder, die Zich vrijwillig gaf in de dood om anderen daarvan te verlossen. Uit de vier lijdensaankondigingen blijkt dat Jezus wist dat het grote lijden steeds dichterbij kwam. Het lijden kwam op Hem af, de tijd werd er rijp voor. De Vader in de hemel ging de volkomen betaling van Hem eisen. En in dat alles bleef de Heiland trouwen ging Hij de weg die van Hem gevraagd werd.

Wel greep de angst Hem aan en schrok Hij, Hij was echt mens, voor (Luk. 22 : 39-46) het lijden terug. Dodelijk beangst bad Hij: "Mijn Vader, indien het (Matth. 26: 39) mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt..." Zo aanvaardde Hij het lijden. (Hebr. 5 : 7, 8) Hij gaf Zich helemaal over . Dat was zijn daad! Het evangelie is hier volkomen duidelijk.

Moderne tegenspraak

En toch spreekt men tegenwoordig vaak anders over het lijden en sterven van Jezus. Men ziet Hem dan als een slachtoffer van mensen. . Hij is dan niet de volmaakte priester, die Zichzelf als offer brengt , nee, Hij is de door mensen verworpene. Ze zeggen dan: Hij kwam op voor de kleinen, de verdrukten, de ontrechten. Hij stelde zich op tegen de gevestigde orde en dat namen de mensen niet. Nu moet zijn dood ons een schok geven, zijn kruislijden moet ons doen schrikken en ons daardoor veranderen. Dat heet dan de door Christus bewerkte "verzoening". Verzoening wil dan zeggen: anders worden. Verzoening is verandering.

Je moet schrikken voor wat mensen toen deden en nu in het voetspoor van Jezus gaan: ook opkomen voor zwakken en verdrukten. Je moet "messiaanse" daden doen: opstaan en staken tot zelfs het plegen van revolutie toe. Men noemt Jezus dan wel "bevrijder", maar Hij is niet de Bevrijder van de zonde en van de toorn van God. Wat Jezus overkwam was dan een lot, het was geen "daad".

Zet naast dit "evangelie van de bevrijding" wat de bijbel zegt in Jesaja 53; in Romeinen 5 vers 6-10 en bijvoorbeeld I Joh. I : 5-10 en je (Rom. 5 : 6-10) ziet dat het ene evangelie wordt verdraaid. (Gal. 1 : 6-9)

Door zijn dood aan het kruis werd de Heiland voor God tot een vloek. Zo kocht Hij ons vrij van die vloek. Hij werd een "gevloekte" (Gal. 3 : 13) om ons te kunnen zegenen. Dat is wat anders dan de "bevrijder" die moderne theologen van Hem maken.

De Schrift over zijn lijden

Een belangrijke vraag is: hoé wist Jezus vantevoren wat Hij moest lijden? Dat wist Hij uit de Schriften, uit het Oude Testament. Daarin was al zijn lijden voorzegd. Hij wist dat alles door God was bepaald; dat het zó moest gebeuren en dat het zou worden vervuld zoals het was voorzegd. Petrus zegt, dat in de profetieën de Geest van Christus vooraf getuigenis (1 Petr. 1 : 10-12) gaf over het lijden dat over Hem zou komen. De profeten dachten erover na, ze speurden na, wat de Geest bedoelde met wat ze over de komende Christus moesten profeteren. Ook heel de offerdienst in tabernakel en tempel, de feesten van Pascha en Grote Verzoendag en al de gebruiken die in de wet waren voorgeschreven wezen op het komende offer van de Messias.

Hij leed onbegrepen

Jezus heeft vaak met zijn discipelen over zijn lijden gesproken, maar ze hebben het niet begrepen en het niet geloofd. Daarom komt de Here er na zijn opstanding op terug en verwijt Hij zijn discipelen hun ongeloof . Ze hadden het kunnen en moeten begrijpen en geloven. Maar geduldig (Luk. 24 : 25) legt Hij hun alles opnieuw uit, opdat zij zouden weten en geloven. Want, zij moeten als zijn getuigen dit evangelie verkondigen.

Hoe groot het kruislijden van Christus is geweest kunnen wij niet bevatten. Wij weten alleen wat de bijbel er ons over vertelt. Van de tijdelijke dood, het sterven van de Here Jezus hebben mensen kunnen getuigen. Met grote klem verzekert Johannes dat de Heiland werkelijk gestorven is. (Joh. 19 : 32-37). Soldaten leverden met hun speersteek het bewijs van zijn dood. Die werd ook door een objectieve getuige als de Romeinse hoofdman (Marc. 15 : 39, 44, 45) vastgesteld en daarna officieel aan de aardse rechter Pilatus gerapporteerd. En bij het graf stonden wachten vóór de verzegelde steen. (Matth. 27 : 62-66)

Neergedaald in de hel

Maar wat geen mens gezien heeft is, wat zich heeft afgespeeld tussen Christus én God. Jezus onderging aan het kruis de eeuwige dood. God heeft toen alle (Jes. 53 : 6) boosheden die er maar zijn op Hem doen neerkomen. God liet de duivel met al zijn handlangers begaan tegen Hem.

Wij hebben verdiend door God verlaten te worden, verdiend om overgegeven te worden aan alle liefdeloosheid en haat. Maar alles wat voor ons bestemd was, heeft God op Hem doen neerkomen. Zeker, mensen hadden Hem verlaten, zelfs zijn discipelen waren weggevlucht. Maar het ergste was, dat Gód Hem verliet. In de duisternis die drie uur duurde, onderging Hij helse smarten en (Matth. 27 : 45-50) beneden-aardse verschrikkingen. "Neergedaald in de hel", met deze woorden spreekt de belijdenis van de onuitsprekelijke verschrikking (Heid. Cat). die over Jezus kwam. (vr./antw.44) Zo droeg Hij Gods toorn tegen de zonde.

Zeer bewust heeft Hij die huiveringwekkende verschrikking ondergaan tot die aan Hem de schreeuwontlokte: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"

Maar ook in die helse benauwdheid hield hij Gód vast: Mijn God, mijn God. .., en zo hield Hij de zijnen vast. Zo volbracht Hij de hele wet: Hij bleef God volmaakt liefhebben en de zijnen. Zo gaf Hij zich tot een losprijs en verzoende Hij de schuld. (1 Tim. 2 : 6)

" Ja amen, ja, op Golgotha, stierf Hij voor onze zonden en door Zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.'

Het probleem van het lijden in de wereld

Een stukje uit een brief

‘Als God deze wereld geschapen heeft en ervoor zorgt, waarom is er in die wereld dan zo veel ellende in de wereld? In je brief geef je als antwoord dat God vrijheid gaf om te kiezen tussen goed en kwaad. Maar volgens mij kan je die vraag niet zo makkelijk onder het tapijt vegen. Als de vrijheid om voor het kwade te kiezen pijn en leed voor onschuldige mensen tot gevolg heeft, dan is God gewoon niet de ‘liefhebbende God’ die jij van Hem maakt!’

Dit is een stukje uit een brief die ooit eens een ongelovige vader naar zijn zoon schreef, die dominee is. De vader is teleurgesteld in God en in de wereld, zijn vrouw is overleden aan kanker en hij is erg verbitterd geworden.
Waarschijnlijk komt iedereen wel eens in aanraking met deze vragen, ongeacht in welke situatie we zitten. Denk maar eens aan de kerst, er wordt gezongen: ‘vrede op aarde’, maar ondertussen gaan oorlogen gewoon door. Waar is dan die vrede? Waar is God? Waar is God als er iemand overlijdt die nog niet gemist kan worden? Waar is God als die dronken bestuurder een gezin doodrijdt?

Dit zijn moeilijke vragen en we roepen God hiermee als het ware om verantwoording. God is zo machtig en toch houdt Hij die ellende niet tegen! Iemand die ook veel met deze vragen bezig is geweest was Clive Staples Lewis.

Clive Staples Lewis (1898-1963)

Clive Staples Lewis (vanaf nu alleen nog maar met de achternaam genoemd) was een schrijver die leefde van 1898 tot 1963. Hij woonde in Engeland en was tevens geleerde en wetenschapper. Eerst ontkende hij het bestaan van God, maar op zijn 31e kwam hij tot geloof. Hij hield zich bezig met het verdedigen van het christelijke geloof en kwam op latere leeftijd zijn vrouw tegen. Kort nadat ze getrouwd zijn krijgt zijn vrouw botkanker. Hierdoor gaat Lewis anders kijken naar het christelijke geloof en ook naar het lijden. Het raakt hem nu persoonlijk en zet hem aan het denken. Hij schrijft een boek ‘Het probleem van het lijden’.

‘Het probleem van het lijden’

In zijn boek zegt Lewis dat het de mensen zijn die elkaar pijn doen. Niet God, maar mensen hebben martelingen, gevangenissen, slavernij, bommen en tanks uitgevonden. Armoede en zwoegen zijn niet het gevolg van een tekortkomen in de natuur, maar van menselijke hebzucht en domheid. Ok, we hebben dus onze eigen verantwoordelijkheid, dat is waar. Maar zelfs dan blijft er zo veel lijden over dat we niet aan onszelf kunnen wijten. Zelfs als al het lijden door de mens was veroorzaakt, zouden we nog wel willen weten waarom God de kwaadaardige mensen zoveel ruimte geeft om hun medemensen te martelen.

Op zijn zoektocht naar het nut van het lijden, zegt Lewis dat het goed zou zijn als elk mens zich over zou geven aan God. Dit valt niet mee omdat wij dan onszelf over moeten geven. Het is bijzonder pijnlijk om onze eigen wil, die wij als ons recht beschouwen, aan God te onderwerpen. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is makkelijker om onszelf over te geven als het met pijn gepaard gaat. Zolang alles goed lijkt te gaan, zal een mens ook nooit proberen om zijn eigen wil over te geven. Pijn kan niet genegeerd worden, je merkt het direct, het eist alle aandacht. Door lijden kan God ons dus pijnlijk stilzetten bij ons leven. Hij dwingt ons als het ware om wakker te worden en om naar Hem toe te gaan. We kunnen ook niets anders meer op dat moment.

Als iemand God niet kent en hij kent geen lijden in zijn leven, denkt hij dat hij God niet nodig heeft. Wanneer hij dan in aanraking komt met lijden, kan hij daar op twee manieren op reageren. Hij kan er tegen in opstand komen of hij probeert ermee in het reine te komen, wat ertoe kan lijden dat hij bij het geloof uit komt. Lijden is eigenlijk een verschrikkelijk middel om ons naar God toe te laten keren, het kan namelijk ook zorgen voor een definitieve afkeer van God. Toch is het de enige kans om een beter mens te worden. Het maakt een einde aan de illusie dat alles in orde is, aldus Lewis.

Hoe ‘zien’ wij God?

Het kan ook zo zijn dat wij wel weten dat God er is en dat Hij er voor ons wil zijn, maar dat wij God zien zoals een piloot zijn parachute ziet. De parachute is er alleen voor noodgevallen, maar de piloot hoopt dat hij hem nooit nodig zal hebben. Maar God heeft ons gemaakt en Hij weet hoe wij zijn en Hij weet ook dat ons geluk bij Hem ligt. Maar zolang Hij ons nog de kans geeft ons geluk ergens anders te zoeken, zoeken wij het niet bij Hem. Zolang ons ‘eigen leven’ prettig blijft, zullen we het niet aan Hem over geven. Hij lijkt hierin op een soort Vader, die weet wat het beste is voor zijn kinderen. Hij straft ze en doet bepaalde dingen om hun bestwil. De kinderen zien vaak de redenen van het handelen van de vader niet in, net zoals wij God niet begrijpen. Dat zullen we ook nooit kunnen, we mogen alleen wel weten dat Gods ‘straffen’ zoals wij het soms zien, uit liefde gebeurd.

Eigenlijk, als je er goed over na denkt, is het gek dat Hij ons op deze manier bij de les wil roepen. We komen alleen uit ons zelf naar Hem toe als het echt niet anders meer kan. Het is een armzalige vertoning, pas als we diep in problemen zitten geven we ons leven aan Hem, het is weinig meer waard op dat ogenblik. God vernedert Zich diep voor ons, het is goddelijke nederigheid die Hij betoont. Hij buigt zich neer om ons leventje bij elkaar te rapen en wint zo door zich eerst neer te buigen. Gelukkig maar dat Hij niet zegt dat Hij alleen mooie en zuivere levens wil hebben, want dan zou niemand meer in de hemel komen.

Misschien zeg je: ‘Ik ken God en ik wil Hem dienen, ik heb voor hem gekozen, maar toch kan ik nog wel lijden in dit leven, waarom?’ Hierover zegt Lewis: ‘misschien slaag ik er met Gods hulp een paar dagen in om bewust als mens in afhankelijkheid van Hem te leven en kracht te putten uit de juiste bron. Maar al gauw komt er weer sleur in je leven, of de dreiging van het lijden neemt af en alles gaat weer goed. God is niet meer zo nodig en we duwen Hem weer weg uit ons leven.’ Deze situatie is waarschijnlijk wel herkenbaar, hoe vaak neem je het je niet voor om nu echt een nette christen proberen te zijn, en hoe snel zwakt dat weer af. Het is dus eigenlijk ontzettend nodig dat wij beproevingen als lijden ondergaan.

Wat zegt de Bijbel?

Er staat nergens in de Bijbel dat het leven hier op aarde makkelijk is, wel dat we er uiteindelijk door in de hemel kunnen komen. We moeten de goede strijd strijden zoals Paulus zegt.

Ook Abraham werd beproefd door God in zijn Godsvertrouwen. God wist dat Abraham voor Hem zou kiezen en Izak zou offeren als Hij dat van hem vroeg. Maar Abraham wist dat niet. Door het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van zijn gehoorzaamheid aan God, kwam hij er zelf achter dat hij die gehoorzaamheid bezat.

Misschien zeg je na deze inleiding wel: ‘Wat weet ik nu van lijden of wat weten jullie van lijden of van mijn situatie?’ Jij zegt nou wel in je inleiding dat je door lijden dichter bij God komt en dat lijden nodig is, maar ik zit in de ellende en snap niet waar God nu is.’ Ik denk dat Lewis dus wel gelijk heeft: ‘door het lijden, door de beproeving, komen we dichterbij God of gaan we ons afkeren van God. God wil dat wij in ons lijden roepen naar Hem, Hij alleen kan ons redden.’

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is