Jezus: Geboren uit de maagd Maria

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 210 - Jezus: Geboren uit de maagd Maria

Zie de maagd zal zwanger worden

Het is op zich al een opmerkelijk feit dat iedere vrouw als maagd geboren wordt. Zevenhonderd jaar voordat Christus geboren werd schreef de Joodse profeet Jesaja al: "Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en Zijn naam zal zijn Immanuël (d.w.z. God met ons)". De maagdelijke geboorte van Jezus wordt in de Bijbel gepresenteerd als een feit. Jezus is geboren als de eeuwige Zoon van God en niet als een nieuw schepsel. Het was de geboorte van Iemand die al voor de schepping van de wereld bestond. We kunnen daar in de Bijbel over lezen (in Spreuken 8):

Ik was er al voor de diepe wateren er waren, de bronnen, met hun overvloed aan water.
Voordat de bergen werden neergezet en heuvels zich verhieven, ben ik geboren.

Daarom kon Jezus niet verwekt worden door een man, maar alleen door de Heilige Geest van God zelf. En zo staat het ook beschreven in de Evangeliën. Dat het maar een keer gebeurd is, is geen reden om te geloven dat het helemaal niet gebeurd is: Het is een éénmalige en unieke historische gebeurtenis geweest die ook maar één keer nodig was!

Een kind dat van zijn ouders houdt, dat zijn ouders vertrouwt, zal doen wat zij van hem vragen, wat zij hem opdragen of verbieden. Die liefde vraagt God ook van mensen. Van ons vandaag. Hij vroeg dat ook van Adam en Eva. Wij doen niet wat God van ons vraagt, want Adam en. Eva deden dat niet. Na de zondeval koos Adam tegen God en voor het kwaad, de satan. Hij heeftv toen de keuze gemaakt voor de dood in plaats van het leven. Hij deed die keuze voor al zijn nakomelingen. Wat Adam deed gold voor alle (Rom.5 : 12) mensen die na hem zouden komen. Paulus zegt van die eerste zonde van Adam dat iedereen daardoor gezondigd heeft. Alle mensen, van vroeger , van vandaag en van de toekomst hebben op die manier een schuld aan God. Kan dat weer goed komen?

De schuld moet worden betaald

Het kan weer goed komen tussen God en mensen, als het met Hem weer in het reine komt. Als de schuld vereffend is. God wil dat graag. Hij zegt onder ede: 'Zo waar (Ez. 33 : 11) Ik leef, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft' .Als de schuld weg is, als voor de schuld is betaald', is het weer goed met God.

Er moet een mens komen die God vol komen liefueeft en alles doet wat Hij zegt. Die mens moet ook de straf dragen, kunnen dragen, de straf die God op de zonde gesteld heeft. De straf voor de zonde is de dood. (Gen. 2: 17) Dood in de betekenis van: niet alleen maar sterven aan het eind van je leven, maar vooral dood in de zin van voor altijd verlaten zijn door God. God laat je dan helemaal los: er is geen mogelijkheid meer om van inzicht te veranderen: de 'eeuwige dood'. Het is onmogelijk je er een voorstelling van te maken wat dat werkelijk betekent.

Maar er is geen mens, die God volkomen lief kan hebben, zichzelf kan verlossen van het kwaad en de straf voor zichzelf en anderen kan dragen. (Matth. 22:37) Er is geen mens, die aan de eisen van 40 God volkomen kan beantwoorden.

Je kunt niet voor je zonden 'betalen'. Niet door een goed mens te zijn, die veel 'goed' doet. Niet door offers of een soort 'zoengeld” te betalen. En al evenmin door berouw en zelfverbetering. Een mens, zelf zondig en kwaadwillend, kan (Ps.49: 8-16) zichzelf en anderen niet redden. Integendeel. Mensen maken de schuld die ze hebben iedere dag opnieuw groter .

Zijn Zoon betaalt

God zelf is de enige die mensen redden kan. Hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft ons Zijn Zoon, Jezus als 'Middelaar' gegeven. Middelaar. Dat betekent: Jezus heeft onze plaats ingenomen tegenover God; Jezus zal in onze plaats doen wat wij hadden moeten doen; zal in onze plaats de (1 Tim. 2 : 5, 6) straf dragen die wij hadden moeten ondergaan. Hij kan alleen Middelaar zijn, als Hij als Zoon van God echt mens wordt. Hij moet als mens God volkomen liefhebben; Hij moet als mens de straf dragen die het gevolg is van onze zonde.

Een mens moet goed maken, wat de eerste mens (Adam) verkeerd gedaan heeft. De mens Jezus, de Zoon van God, heeft betaald voor onze schuld. Daarom wordt Hij ook wel de (1 Cor. 15: 45) 'laatste Adam' genoemd.

Het Grote Wonder

Het gebeurt iedere dag talloze malen. Toch is de geboorte van een kind een onbegrijpelijk wonder. Ook al kunnen we vandaag de dag veel van dat wonder verklaren, in wezen blijft het ondoorgrondelijk. Blijft het onvoorstelbaar hoe uit de gemeen-schap van man en vrouween nieuw mens ter wereld komt.

Nog groter wonder is het dat de Zoon van God als kind geboren wordt. Een kind van een aardse moeder; een kind, dat niet door een aardse vader verwekt is. Dat Hij als mens geboren wordt, is Zijn wil als Zoon van God. Je zou kunnen zeggen dat Zijn geboorte, in tegenstelling tot de geboorte van alle andere kinderen, zijn eigen wil was. Jezus zelf zegt het in het Nieuwe Testament vaak zo: 'Ik ben gekomen'. De (Phi/. 2: 7) gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend (zijn eigen werk dus), is Hij de mensen gelijk geworden.

In de Psalmen werd Hij al (Ps. 40 : 7-9) aangekondigd: 'Zie Ik kom o God, (Heb,.10: 5-7) om Uw wil te doen.'

De Zoon van God is mens gewor- den. Een gewoon kind, waaraan niets bijzonders te merken was. Ook niet toen Hij opgroeide. Hij heeft alles meegemaakt wat opgroeiende kinderen meemaken. Hij voelt zoals opgroeiende kinderen dingen aanvoelen. Daarom 'kan Hij medelijden (Heb,. 4: 15) hebben met onze zwakheden, want Hij is, in alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest' .Met één verschil. Hij kende geen zonde. Hij was in de hemel toen Adam God vaarwel zei en zijn eigen weg koos. De zonde van Adam was niet de zijne.

Toen Hij als mens op aarde kwam, bleef Hij de Zoon van God. Echt God en echt mens. In één Persoon. Voor ons onbegrijpelijk. Maar daarom nog niet minder waar. Wat kunnen wij eigenlijk begrijpen van wat God doet? Alles wat Hij doet is wonder- baar!

Geboren uit de Maagd Maria

Er zijn veel mensen, die zich stoten aan wat er als kopje boven dit stuk staat. Voor hen behoort het tot de onmogelijkheden, dat een vrouw zwanger wordt, zonder dat ze gemeenschap met een man gehad heeft. (Gen.2 : 7) God schept een man uit dode stof God geeft een 90-jarige vrouw, Sara, en haar lOO-jarige man, een zoon, terwijl ze daar zelf allang eigenlijk niet meer aan konden denken.

Waarom zou God dan niet tot dit wonder in staat zijn? Ook Maria heeft zich afgevraagd hoe een dergelijk wonder mogelijk was: hoe zal dat gebeuren, terwijl ik toch geen omgang met een man heb? De engel geeft haar als antwoord: 'De Heilige (Luc. 1 : 34, 35) Geest zalover u komen, en de (Matth. 1 : 18-25) kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen' .

God wilde weer met mensen omgaan. Hij wilde liefde van hen hebben. Hij wilde dat ze naar Hem luisterden. 'Want zo lief heeft God (Joh. 3: 16) de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. ,

De geboorte van Jezus is de vervulling van de belofte, die God aan Abraham, Isaak en Jacob en in hen aan zijn volk Israël gegeven heeft. Maria was ook uit het geslacht van David. Het geslachtsregister in Lucas 3 is waarschijnlijk haar register. Als Zoon van Maria is Jezus de Zoon van David. Maar Hij krijgt pas recht op de troon van David als Jozef Zijn L(uc. 1 :30-33) vader wordt voor de wet. Jozef, (Luc. 2) pleegvader van Jezus, had daar recht (Matth. 1: 20) op. Als kind van Maria is Jezus een (1 Kon. 8: 19) afstammeling van David. Als (Rom. 1 : 3) aangenomen Zoon van Jozef en daardoor erfgenaam van David heeft Jezus (Matth. 1 : 1) recht op de koningstroon en is Hij de wettige opvolger van Koning David.

Het geslachtsregister in Mattheüs laat de lijn door de (Matth. 1) geslachten duidelijk zien.

Al de beloften zijn nu in vervulling (2 Som. 7:16) gegaan. Ook de belofte die verwoord (25-29) wordt in Psalm 72, waarin de heerlijkheid van het Koningschap van Jezus in aardse beelden getekend wordt. De werkelijkheid zal ver uitgaan boven wat mensen met hun woorden kunnen schetsen. Onze (1 Cor.2 : 9) ogen, oren en harten schieten daar tekort. Jezus is het beloofde (Gen.3: 15) nageslacht van Adam. Hij is ook het (Gen. 22 : 18) beloofde nachtslacht van Abraham, door Wie alle volken de zegen zullen ontvangen. Hij is tenslotte ook het beloofde nageslacht van Abraham, de koning die voor eeuwig op de troon zal zitten.

God gaat langs voor mensen wonderlijke wegen om tot de vervulling van Zijn beloften te komen. De liefde en de macht die Hij inzet om redding voor zondaren mogelijk te maken, zijn onbegrijpelijk groot.

  MARIA - de moeder van JEZUS

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is