HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

KERSTFEEST


Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Ik wens u en jullie een gezegend Kerstfeest!

Schargraven

Kerst, familie, warmte, samenzijn en liefde. De wens van vrede op aarde. Een verlangen dat in deze tijd, tegen het einde van het jaar, door ieder volk over de gehele aarde op zijn eigen manier wordt onderschreven en gevierd. Voor de maker van deze site zijn vrede en kerstfeest niet een religieuze instelling of politieke keuze, een bepaalde maaltijd of manier van feestvieren.

  

Nee. Vrede en kerstfeest, dat is voor mij een Persoon. Een Mens. Die Ene Mens. Die God die mens werd. Zoals wij. Die mens met de naam Jezus. Kerstfeest is een persoon. Vrede is een persoon. Ken je de Persoon, dan ken je de vrede. Persoonlijk. Hij wordt de Vredevorst genoemd. Maar dan wel een vorst die vlakbij ons is. Niet verder dan een stal. Om alle afstand weg te nemen. Maar ook de Persoon die stierf aan een kruis en zo de zonden van de mensen wegnam. Van alle mensen die in Hem geloven. De Persoon die vrede bracht op aarde. En zo, als we door die naam zijn opgenomen in de familie van God, vinden we vrede, familie, warmte, samenzijn en liefde. In relatie met God. God met ons. Kerst.

Beluister hier mooie kerstliederen en muziek

Aflevering 1   Aflevering 2      Aflevering 3      Aflevering 4   


Ik wens je zo'n feest met Kerst!

Programma’s voor Kerstfeestviering club of zondagschool
De onderstaande allemaal WORD dokumenten

 1- De boodschap van de Engelen
 2- Licht in de nacht
 3- De Koning komt!
 4- Bewaar het in je hart
 5- Gewoon heel bijzonder
 6- Gods belofte vervuld
 7- Ik ben het licht der wereld
 8- Immanuël
 9- Met haast naar Bethlehem
10-Jezus is geboren!
11-Licht in de nacht!
12-Bewaar het in je hart
13-Licht in de nacht!
14-Glorie voor de koning

Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden

We mogen ieder jaar het kerstfeest weer gaan vieren: De Koning komt! 'Maak de weg van de Heer gereed'!
Marcus begint zijn evangelie met dit citaat van de profeet Jesaja. Zo omschrijft hij het werk van Johannes de Doper. Hoe deed Johannes dat?
Door mensen op te roepen tot geloof en bekering om zo vergeving van zonden te verkrijgen, want 'de Koning komt'!

Jezus sluit zelf aan bij die boodschap door te zeggen: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws' (vs. 15). Hij verkondigt het Koninkrijk en geeft het gestalte in Zijn eigen leven, lijden, sterven en opstanding.

De vraag die velen stellen is: hoe zit het nu: is het Koninkrijk er al of moet het nog komen? Ik heb eens iemand horen zeggen: het Koninkrijk van God is daar waar God Koning is! Paulus zegt in 2 Cor. 5: 20 dat wij 'Gezanten van Christus' zijn: ambassadeurs van het Koninkrijk. Een ambassade is altijd een stukje van het grondgebied van het land dat het vertegenwoordigt. Een spannende gedachte: als wij dus kinderen van God zijn, dan is het Koninkrijk van God daar waar u en ik zijn ....

Als gemeente leven wij tussen komst en wederkomst van Jezus in. In die tussentijd mogen wij de boodschap van de Koning die komt verkondigen. We mogen mensen oproepen om-­zich klaar te maken voor die komst en het goede nieuws te aanvaarden. Zo mogen ook wij 'de weg van de Heer gereed maken'.
Hoe doen wij dat?
Allereerst in ons persoonlijk leven: door 'rein voor God' te leven, Hem toegewijd.
Maar ook in de kerk: door de bruidsgemeente van Christus voor te bereiden op de komst van de Bruidegom!
En niet in de laatste plaats in de samenleving door als ambassadeurs 'leesbare brieven' van Christus te zijn in ons doen en laten, in onze woorden en werken. De Koning komt, Hij IS gekomen !

Wie is wie rond de geboortegeschiedenis van Jezus?
[Bron: ‘Wie is wie in de Bijbel’ van Peter Calvocoressi]        

Anna
Profetes die God diende door dag en nacht te vasten en te bidden. Toen Simeon in de tempel God loofde en hem dankte voor de komst van Jezus in de wereld, kwam zij erbij staan. Ook zij dankte God. Zij was de eerste die het goede nieuws van de verlossing van de mensheid in Jeruzalem verspreidde.

Elisabeth
Elisabeth was de vrouw van Zacharias en de moeder van Johannes de Doper. Terwijl Zacharias in de tempel een offer bracht, verscheen de aartsengel Gabriël aan hem. Deze beloofde hem dat hij en zijn vrouw, beiden reeds van gevorderde leeftijd, een zoon zouden krijgen, een nieuwe Elia.

Vijf maanden later verscheen de engel Gabriël aan Maria, een familielid van Elisabeth. Hij kondigde ook haar de geboorte van een kind aan, dat ze Jezis moest noemen. Maria zocht Elisabeth op en toen zij Maria’s stem hoorde, sprong haar kind op in haar schoot. Maria beantwoordde Elisabeths groet met een lofzang voor God, het Magnificat.

Toen Elisabeths zoon werd besneden, dacht iedereen dat hij de naam van zijn vader zou krijgen, maar Elisabeth verklaarde dat hij Johannes zou heten. Zacharias bevestigde dit door de naam op een lei te schrijven. Hij was sinds de aankondiging door Gabriël voor straf letterlijk met stomheid geslagen, omdat hij diens boodschap niet kon geloven.

Maria’s bezoek aan Elisabeth (Maria’s visitatie) is een voor het Nieuwe Testament karakteristieke scène waar grote gebeurtenissen plaatsvinden in huiselijke kring. Zulke scènes hebben eeuwenlang de fantasie van kinderen en kunstenaars geprikkeld. Maria’s visitatie was in de middeleeuwen een geliefd onderwerp voor beeldhouwers en schilders.

Jezus
Jezus wordt ook Christus genoemd, waarvan het woord ‘christen’ is afgeleid. De data van zijn geboorte en dood zijn onzeker. Hij werd geboren in Bethlehem in Judea tijdens het bewind van Herodes de Grote (die in 4 v. Chr. stierf), in een jaar dat in het hele Romeinse rijk een volkstelling werd gehouden. Volgens de meeste inzichten levert dit het jaar 12 v. Chr op. Dit komt overeen met een andere historische datum, namelijk het verschijnen van de komeet van Halley.

Andere gegevens die relatief zeker zijn: Jezus werd tot de dood door kruisiging veroordeeld in Jeruzalem, toen Pontius Pilatus daar stadhouder was (27 – 36 n. Chr); de kruisiging vond plaats tussen 30 en 35n. Chr.).

Maria, de moeder van Jezus en de maagdelijke verloofde van Jozef uit Nazareth in Galilea, kreeg van de aartsengel Gabriël te horen dat zij een kind zou ontvangen van de Heilige geest. Ze moest dat kind Jezus noemen. Voor de volkstelling in het Romeinse rijk moesten Jozef, een afstammeling van het koningshuis van David, naar Bethlehem. Daar kwam het kind ter wereld in een stal, omdat er in de herberg geen plaats meer was. Van Bethlehem vluchtten zij naar Egypte om te ontkomen aan Herodes, die alle pasgeborenen in Bethlehem wilde doden. Ze bleven in Egypte tot Herodes’ dood. Ten slotte keerden ze terug naar Galilea.

Over Jezus jeugd wordt weinig verteld en dat weinige wordt door de onderzoekers veelal als legendarisch beschouwd, al kunnen sommige overleveringen, zoals het bezoek aan de tempel, op waarheid berusten. Volgens dit verhaal was hij een keer door zijn ouders meegenomen naar de tempel, waar hij zo gefascineerd raakte door wat er zich daar afspeelde, dat men hem slechts met moeite mee terug naar huis kreeg.

Deze drang naar het religieuze was het eerste teken van een leven dat geheel aan religie gewijd zou zijn en dat zich met name in Galilea, maar ook in omringende gebieden en het zuidelijk gelegen Judea, zou afspelen, waar het uiteindelijk zou eindigen.

Jezus werd gedoopt door zijn neef Johannes de Doper die, slechts enkele maanden ouder dan Jezus, al bekend was vanwege zijn buitengewoon fanatieke optreden. Na zijn doop trok Jezus zich terug in de woestijn, waar hij veertig dagen bleef. In die tijd werd hij driemaal bezcht door de duivel, die hem probeerde te verleiden door hem magische krachten en heerschappij over de wereld aan te bieden.

In Galilea werd Jezus al snel bekend als rondtrekkende prediker die grote groepen mensen aantrok. Hij vormde een groep van twaalf leerlingen (discipelen) die later apostelen werden en zijn leer verder verbreidden. Het effect van zijn natuurlijke welsprekendheid werd versterkt door de genezingen en wonderen die hij verrichtte.

Vanuit Galilea reisde Jezus naar het westen, in de richting van de Fenicische steden aan de kust, en naar het oosten aan de Dekapolis (het gebied aan beide zijden van de Jordaan, ten zuiden van het meer van Galilea). Dit deed hij om zijn leer ook buiten Galilea te verbreiden, maar het kan ook zijn dat hij op die manier wilde voorkomen dat hij hetzelfde lot zou ondergaan als Johannes de Doper die door de tetrarch van Galilea onthoofd was.

De discipelen die hem het meest nabij waren, met name Petrus, zagen in hem de Messias, de beloofde verlosser, die in de naam van de ene God de macht en de voorspoed van de joden zou herstellen.

Jezus gaf toe dat hij de zoon van God was, maar beval hun daar verder over te zwijgen. De bevestiging hiervan (indien nog nodig) kregen zij, toen Jezus zich met drie van zijn leerlingen terugtrok op een afelegen plaats waar hij verheerlijkt werd. Hij verscheen hun daar als een verblindend witte gestalte, sprekend met Mozes en Elia.

Johannes de Doper
Zoon van de hoogbejaarde Zacharias en Elisabeth. Hij werd zes maanden eerder geboren dan Jezus, zijn neef. Als profeet in Judea kleedde hij zich in een mantel van kameelhaar en leefde hij van sprinkhanen en honing. Hij verkondigde de spoedige komst van de Messias en riep op tot bekering; bekeerlingen doopte hij met water.

Jezus kwam uit Galilea naar hem toe om zich te laten dopen. Johannes wilde dat eerst niet omdat hij vond dat niet hij Jezus, maar Jezus hem moest dopen. Nadat hij Judea verlaten had en ten oosten van de Jordaan was gaan preken, werd hij door Herodes Antipas, de tetrarch van Galilea, in de gevangenis gegooid. Johannes had kritiek op hem geleverd omdat hij met zijn schoonzuster Heriodias was getrouwd. Overeenkomstig de wens van zijn stiefdochter Salome liet Herodes hem onthoofden.

ohannes was zowel een exponent van zijn tijd als een unieke persoonlijkheid. Er waren in zijn tijd talrijke rondtrekkende predikers, met de wonderlijkste ideeën. Maar Johannes’ boodschap was bijzonder indringend en had iets bijzonders te bieden: de Messias zou zeer binnenkort komen. Degenen die door hem met water waren gedoopt, zouden door de Messias wordne gedoopt met de Heilige Geest.

De doop door Johannes was de eerste stap op weg naar het heil dat door de Messias zelf voleindigd zou worden. Johannes gold voor de priesters en de farizeeën als een religieuze onruststoker, voor Herodes was hij een politieke oproerkraaier.

Herodes de Grote
Vanaf 47 v.Chr. was Herodes procurator in Galilea en van 40-4 v. Chr koning van Judea. Zij vader Antipater was een Edomiet (Idumeeër) en was door Julius Ceasar aangesteld als procurator van Judea. Herodes was zich ervan bewust dat ook zijn macht en succes afhankelijk waren van de Romeinen. Hij werd een bekende figuur in de hogere kringen van Rome. Hij kende Marcus Antonius en was nauw en langdurig bevriend met Augustus.

De Romeinen benoemden hem tot koning vna Judea. Hij was via een van zijn echtgenotes verbonden met de Makkabeeën en zo kon hij aanspraak maken op de troon in Jeruzalem. Deze aanspraak werd nog versterkt doordat onder zijn vaer verzoening had plaatsgevonden tussen de Edomieten en de Israëlieten (de nakomelingen van Esau en Jakob) en het feit dat zijn familie was overgegaan tot het jodendom.

Herodes leefde ook joods; zo hield hij zich aan de joodse spijswetten en gaf hij veel geld aan de tempel. In tegenstelling tot de Makkabeeën was hij evenwel ook kosmopoliet. Onder zijn tien echtgenotes waren er verschillende van buitenlandse afkomst en met een andere religie. Hij had verscheidene zonen: sommigen van hen liet hij vermoorden.

Hij is de Herodes die de ‘wijzen uit het oosten’ doorstuurde om de pasgeboren Jezus te zoeken en die de opdracht gaf tot de kindermoord van Bethlehem, waarbij alle jongetjes onder de twee jaar werden ongebracht. Aanleiding tot dit bevel, waar alleen Matthéüs melding van maakt, was Herodes’ angst dat zich onder deze kinderen de aanstaande koning der joden zou bevinden die hem van zijn troon zou stoten.

Na Herodes’ dood hief Augustus de koningstitel op en werd het rijk verdeeld tussen de drie zonen vana Herodes: Archelaüs werd ethnarch, Herodes Antipas en Herodes Filippus werden tetrarchen. Een andere zoon, eveneens Filipps geheten, was de vader van Salome. Weer een andere zoon, Aristobulus, zette de Herodes-dynastie weer voort. Hij was de vader van Herodes Agrippa I, de laatste koning van Judea.

Jozef
Jozef was de verloofde van Maria, de moeder van Jezus. Hij was timmerman in Nazareth en stamde af van het koningshuis van David en dus, verder terug, van Abraham. Toen hij merkte dat Maria zwanger was terwijl hij nog niet met haar had geslapen, en zich afvroeg hoe hij hiermee moest omgaan, vertelde een engel hem in een droom dat de zwangerschap het werk was van de Heilige Geest.

In die tijd moest iedereen zich laten registreren ten behoeve van de belastingadministratie: dat moest in de plaats waar men oorspronkelijk vandaan kwam. Omdat hij van David afstamde, moest Jozef naar Bethlehem. Maria ging met hem mee en bracht daar Jezus ter wereld. De engel verscheen nogmaals. Nu riep hij Jozef op om met zijn gezin naar Egypte te vluchten, om te ontkomen aan het moorddadige plan van Herodes de Grote.

Toen Herodes stierf, verscheen de engel weer om te zeggen dat ze nu veilig terug konden keren. Wel was Jozef zo voorzichtig om het gebied van Herodes’ zoon Archelaüs te vermijden. Jozef stierf enige tijd voor het openbare optreden van Jezus in Galilea.

Maria
De moeder van Jezus, Maria, was verloofd met Jozef, een afstammeling van koning David en van de aartsvaders. Over haar afkomst wordt in de vier canonieke evangeliën niets vermeld. Volgens het apocriefe Proto-evangelie van Jacobus heetten haar ouders Joachim en Anna.

De aartsengel Gabriël vertelde Maria dat zij een kind zou ontvangen van de Heilige Geest, dat Jezus moest heten. In het huis van haar nicht Elisabeth, die op dat moment zwanger was van Johannes de Doper, hief zij een lofzang op God aan, het Magnificat.

Toen Jozef naar Bethlehem moest om zich te laten registreren, ging Maria met hem mee. In Bethlehem kreeg zij haar kind, in een stal, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Een engel had Jozef gewaarschuwd voor het moord-dadige plan van Herodes de Grote en dus vluchtten zij uit Bethlehem naar Egypte. Zij bleven in Egypte tot Herodes’ dood. Toen keerden ze terug naar Nazareth in Galilea, waar Jozef enkele dagen later stierf.

Maria was aanwezig bij de bruiloft te Kana in Galilea, maar komt verder in de evangeliën niet voor, tot aan de laatste fase van Jezus’ leven. Zij volgde haar zoon naar Jeruzalem en stond bij de kruisiging onder het kruis. Samen met de andere vrouwen vond zij het lege graf op de ochtend na de sabbat.

Vanaf het kruis droeg Jezus Johannes op om voor Maria te zorgen. Zij kwam bij hem wonen. Samen met de discipelen was zij aanwezig bij de hemelvaart. Over haar dood en haar lichamelijke ten hemelopneming staat niets in de Bijbel. Volgens een overlevering stierf zij net als Johannes in Efeze, waar haar huis nu nog steeds bezichtigd kan worden.

Quirinius
Quirinius, ook wel Quirinus of Cyrenius was volgens het evangelie van Lucas stadhouder in de Romeinse provincie Syrië tijdens de volkstelling ten tijde van Jezus geboorte. Het is mogelijk dat hij dezelfde is als Publius Quintilius Varus, de veldheer die in 9 n. Chr. al zijn troepen verloor in de slag tegen de Cherskische koning Armenius in het Teutoburgerwoud. Het was de grootste nederlaag van de Romeinen rijdens het bewind van Augustus. Of Quirinius en Quintilius Varus werkelijk dezelfde personen waren, is moeilijk vast te stellen.

Simon
Een rechtvaardig en vroom man uit Jeruzalem, die via een openbaring te horen kreeg dat het kind Jezus de Messias was. Met het kind op zijn armen loofde en dankte hij God met de woorden die sindsdien bekend zijn als het ‘Nunc dimittis’: ‘Nu laat gij, Here, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord.’

Zacharias
Zacharias was priester en echtgenoot van Elisabeth. Zij waren beide al op leeftijd, maar hadden geen kinderen. Op een dag, toen Zacharias dienst had in de tempel, zag hij de aartsengel Gabriël rechts naast het altaar staan. Die vertelde hem dat hij en zijn vrouw een kind zouden krijgen, een nieuwe Elia.

Zacharias vroeg hem om een teken dat deze onwaarschijnlijke gebeurtenis zou bevestigen. De engel berispte hem voor zijn ongelovige houding. Zijn straf was dat hij niet meer kon spreken tot de geboorte van zijn kind. Dit kind zou Johannes de Doper zijn.

Om je te verwonderen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Kerstverhalen om te gebruiken tijdens een kerstfeestviering

Kerstverhaal 1 - De schuilplaats
Kerstverhaal 2 - Het verhaal van Lars
Kerstverhaal 3 - De oude molen
Kerstverhaal 4 - Het verhaal van Adrej
Kerstverhaal 5 - Een kerstavond om nooit te vergeten
Kerstverhaal 6 - De laatste, de eerste
Kerstverhaal 7 - Want zie Ik verkondig u grote blijdschap
Kerstverhaal 8 - Ashra de asielzoeker
Kerstverhaal 9 - Jessica's eerste gebed
Kerstverhaal 10 - Kuno de zoon van een vrije Fries
Kerstverhaal 11 - Toch kerstfeest voor Omar
Kerstverhaal 12 - Het verhaal van Sjors
Kerstverhaal 13 - Ga je mee op zoek?
Kerstverhaal 14 - Geen plaats
Kerstverhaal 15 - Het kerstfeest van Teuni
Kerstverhaal 16 - Thirza's kerstfeest
Kerstverhaal 17 - God bestaat
Kerstverhaal 18 - Geboren in een stal
Kerstverhaal 19 - Toch kerstfeest voor Lorot
Kerstverhaal 20 - Peter de geitenhoeder in de bergen
Kerstverhaal 21 - Engeltje
Kerstverhaal 22 - Een verboden kerstgeschenk

Kerstverhaal 23 - In mensen een welbehagen


Kerstfeest

Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En voor het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde; Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. /2 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

25 December (6 January voor Oosters Orthodoxe Christenen)

De kerstperiode voor westerse Christenen is 25 december (Kerst) t/m 6 januari (Driekoningen)

Kerst is een Christelijk feest dat de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God gedenkt. Kerst heeft verwantschap met het joodse Hanukkah feest, en met allerlei midwinter feesten en gebruiken.


  Kerstfeest Liedjes

  Werkboek over Kerst (pdf)

   De ster van Bethlehem (ppt)  -   De ster van Bethlehem (pdf)

   De Wijzen uit het Oosten (pdf)

Kerstgebruiken

Gebruiken rond Kerstmis, die deels van christelijke, deels van heidense oorsprong zijn. Van christelijke oorsprong is ten eerste het opstellen van een kerstkribbe (Ital. presepio) in de kerk, later ook in het woonhuis. Dit gebruik gaat terug op Franciscus van Assisi, die de stal van Betlehem trachtte na te bootsen. In de late middeleeuwen ontstond vooral in nonnenkloosters het gebruik van kindjewiegen, waarbij men een pop, die het Christuskind voorstelde, in een wieg legde en daarbij wiegeliederen zong. 

Van christelijke oorsprong zijn ook de kerstspelen (sedert de 11de eeuw), waarbij scènes uit de geboorteverhalen werden opgevoerd, oorspronkelijk in of voor de kerken. Ze zijn na de Reformatie in protestantse streken verdwenen en pas in de 20ste eeuw weer opgekomen. Uit de middeleeuwen is geen enkel Nederlands kerstpel bewaard gebleven. Kerstliederen zijn van de 10de eeuw af bekend, maar kwamen vooral in de 15de en 16de eeuw in zwang, m.n. in de kringen der franciscanen. Verscheidene zijn tot op de huidige dag bekend gebleven, andere zijn uit later tijd, zoals het populaire Stille Nacht, heilige Nacht, van Josef Mohr, met muziek van Franz Gruber.

Ook zijn van christelijke oorsprong alle folkloristica die samenhangen met de zegen van de geboortenacht (van 24 op 25 dec.), waaraan een magische betekenis wordt toegekend: volgens het volksgeloof verandert dan te middernacht het water in beken en putten in wijn, de onderaardse klokken beginnen te luiden, de bijen zingen in hun korven, paarden en koeien spreken met elkaar in mensentaal en de schapen liggen geknield. 

Van allerlei planten, vooral de roos van Jericho en de vlierboom, zegt men dat ze in deze nacht bloeien. Van Romeins-heidense herkomst is alles wat berust op het geloof in het omineuze van het begin van het jaar; het Romeinse nieuwjaarsfeest is nl. in de kerstviering opgegaan. Germaans-heidens van oorsprong zijn alle gebruiken de met de vegetatie- en dodencultus samenhangen, met andere woorden: die de levensvernieuwing bevorderen, zoals de omgang van gemaskerden, het lawaaimaken, het ontsteken van vuren en het branden van het kerstblok of de kerststobbe, een zwaar stuk hout, dat soms dagenlang in de open haard bleef branden, en vermoedelijk ook de kerstboom. 

Het eten van kerstbrood moet een heel oud gebruik zijn. De meest voorkomende vorm is die van het krentenbrood, dat onder allerlei vormen en namen (kersttimpen, kerstwiggen, kerststollen, korsseweggen, enz.) bekend is. Wellicht moet men er de voortzetting in zien van een voorchristelijk offerbrood. In de 20ste eeuw is ook de Amerikaanse kerstman in de folklore van het kerstfeest verschenen. De kerstman is ontstaan uit de Sinterklaas, die de Nederlandse kolonisten naar Amerika meebrachten, waar hij in de eerste helft van de 19de eeuw gaandeweg in de Santa Claus veranderde, zoals die tegenwoordig bekend is, en zijn activiteit eerst naar de oudejaars- en vervolgens naar de kerstavond verplaatste. Hij wordt doorgaans afgebeeld in een slee, getrokken door een span rendieren. Naast deze figuur is ook de veel oudere Europese kerstman, in Engeland als Father Christmas, in Frankrijk als Père Noël bekend, in Nederland en België geïmporteerd.

Midwinter feesten

Kerst valt net na midwinter. De zon neemt toe in kracht en de dagen beginnen langer te worden. Mensen hebben dit altijd al aangegrepen als een periode voor feestvieren. Dit gebeurde zowel in Noord-Europa als in het Middellandse Zee gebied.

De oude Grieken hielden ook een feest om de wedergeboorte van de zon te vieren. Saturnalia duurde zeven dagen, vanaf 17 December. Het was een tijd waarin de normale regels omgekeerd werden. Mannen kleedden als vrouwen en meesters als dienaars. Het feest werd luister bijgezet door huizen te versieren met groen, door kaarsen aan te steken, door optochten en door het geven van geschenken.

Voor het Christendom in Noord-West Europa kwam werd de zonnewende op de kortste dag gevierd 21 December).

Judaeisme was de belangrijkste godsdienst van Israel ten tijde van Jesus Christus' geboorte. Het Joodse mid-winter feest Hanukkah was een lichtfeest dat de inwijding van de tempel na ontheiliging vierde. Het is acht dagen lang e op elke dag werd een licht aangestoken

Om over na te denken (I)

Want de genade Gods is verschenen… (Titus 2:11)

In de komst van Christus op aarde werd Gods genade voor ons mensen zichtbaar. Johannes roept het uit: “Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14) Gods genade verscheen voor alle mensen, maar is helaas nog niet aan alle mensen verschenen. 

Daarin ligt voor ons als gemeente nog een grote opdracht! God heeft zijn Zoon aan de gehele wereld gegeven, maar er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die hier nog nooit van gehoord hebben en voor wie het prachtige kerstgeschenk, dat wij in Christus Jezus van God ontvangen hebben, nog volslagen onbekend is. Als gemeente hebben we de roeping om dit blijde nieuws wereldwijd te verkondigen. Het lijkt me goed om met elkaar stil te staan hoe in Titus 2:11-14 de genade Gods, die verschenen is, omschreven wordt:

Heilbrengend…

De Here Jezus kwam als Heiland (heelmeester) om mensen te genezen. “U is heden de Heiland geboren” hoorden de herders op de velden van Efrata door de engelen verkondigen. Tijdens zijn aardse leven heeft Hij veel zieke mensen genezen. Al deze wonderen deed de Here Jezus om te laten zien, dat Hij werkelijke Gods Zoon was en voor een nog belangrijker taak op aarde gekomen was, namelijk om de mensheid te verlossen van de zonde. De zonde is de ergste ziekte die in onze samenleving voortwoekert en waarmee alle mensen besmet zijn. Het is een ziekte die uiteindelijk leidt tot de eeuwige dood. 

De Here Jezus daalde onbesmet, zonder zonde, vanuit de hemelse heerlijkheid af naar de in zonde gevallen mensheid. Hij liet zich met onze zonden besmetten en droeg al onze zondeschuld naar het kruis om daar in onze plaats voor de zonden te boeten. U kunt hierover lezen in 1 Petrus 2:21-24. Dit prachtige stukje uit de Petrusbrief eindigt met de woorden: “en door zijn striemen zijt gij genezen.” Door het geloof in Hem wordt Hij ook onze Heiland. Is hij ook uw Heiland geworden?

Opvoedend…

Gods genade verscheen om ons op te voeden. Opvoeden heeft veel te maken met groeien naar volwassenheid, wijze lessen voor ons leven, karaktervorming, oefening en tuchtiging.

Door de opvoeding vanuit Gods genade leren we te leven naar Gods plan en gaan we steeds meer op de mens lijken die Hij bedoeld heeft. Heel veel mensen om ons heen zijn de draad van het gewone leven kwijtgeraakt. Ze worden geleefd en komen niet meer toe aan het echte leven. Toen de Here Jezus naar de leefwijze van de mensen om zich heen keek kwam hij tot de zelfde conclusie als wij vandaag zouden komen: “voortgejaagd en afgemat”. 

Door Gods genade leert Hij ons wat de prioriteiten van het leven zijn. Hij leert ons: “Zoekt eerst het koninkrijk van God…en al het andere zal dan ook goed komen”. (vrij vertaald T.N.) Opvoeding vanuit Gods genade leert ons hoe we ons werk of onze studie mogen doen, hoe we als man en vrouw een goed huwelijk kunnen hebben, hoe we als vader en moeder in ons gezin mogen staan en hoe we Hem in de gemeente mogen dienen. Mag deze opvoedende genade ook uw leven veranderen?

Om over na te denken (II)

Kerstfeest en Kerstevangelie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is feest vanwege het evangelie. De wereld weet dat niet, en wil het niet weten. Zij vult de dag met allerhande tijdverdrijf, omdat de dag ledig is zonder het Woord!

Wie Kerstfeest viert, echt Kerstfeest, die hóórt, hoort het evangelie, dat wordt verkondigd. Hoort, als eenmaal de herders; hoort met de gemeente van alle tijden. Want door het Woord wordt het geheimenis onthuld, wordt de verborgenheid der godzaligheid geopenbaard, wordt het feestlied getoonzet, wordt de feestdag opgeluisterd.

En dit Kerstevangelie behoeft niet door mensen te worden uitgedacht, noch minder uitgedost, neen, het is in de Heilige Schrift neergelegd, en het wordt - o wonder - telkens weer gepredikt tot mensenkinderen die een oneindig belang hebben bij Christus' geboorte en bij de tijding daarvan. Ja, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God geopenbaard in het vlees, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld. De dauw der eeuwige jeugd ligt over dit evangelie verspreid; het is een weldaad dit te ondervinden, in de eendere gang der dagen, als een verrassing, als een verse vreugde, als een feest. Wie recht luistert, viert feest.

Maarten Luther neemt onder de predikers van dit evangelie een eerste plaats in. Zijn hoogste begeerte was steeds: de Schrift te ontsluiten en Christus voor te stellen. Dat heeft God hem vergund, tot stichting van Zijn gemeente en tot eer van Zijn Naam. En nog heden mogen wij de Heere dankbaar zijn dat uit de schat van zijn leerredenen ook kerstpreken tot ons gekomen en voor ons bewaard zijn.

Hoe ontroerend is de eenvoud van dit evangelie, een eenvoud die juist Luther ontwaart en ervaart met zijn hart, als een geruststellende troost. Die eenvoud toont hij de gemeente.

"Laat ons bedenken dat alles echt zó is toegegaan, als wij het bij onze eigen kinderen zien. Niemand mene dat Christus al dadelijk een teken van Zijn majesteit liet blijken: in alles was Hij een kind, zoals onze kinderen dat zijn. U moet in Christus niet de Godheid beschouwen, u moet er geen majesteit vermoeden, maar wend de gedachten van uw ziel heen naar de Vleesgewordene, naar het Kindje Christus. 

De Godheid kan de mens slechts verschrikken, die onvergelijkelijke majesteit kan hem slechts doen sidderen. Daarom heeft Christus de mens aangetrokken, en alles wat tot het menselijke behoort, uitgenomen de zonden, opdat u niet schrikt, maar Hem met genegenheid en liefde omhelst, en u laat troosten en sterken. Zó moet men Christus aan alle mensen voor ogen stellen: als Degene Die gekomen is om zaligheid en genade te schenken.

Vóór alles zeg ik tot de angstige, verontruste en treurige gewetens dat zij naarstig dit Kindeke aanzien en bedenken dat Hij het is Die voor ons genoegdeed. Ongetwijfeld moet daaruit veel troost in de ziel vloeien: waar de nood aan de man is, wordt men dat wel gewaar!

Let toch op Christus in de wieg, aan de borst van Zijn moeder. Wat is liefelijker dan dit Kind? Denk er ook aan, hoe onwetend dit Kind nog is. Dat dient daartoe dat u met een ontsteld geweten toch niet vreest tot dit Kind te naderen om van Hem troost te ontvangen. Twijfel niet, als u dit Kindje, dat daar aan de borst van Zijn moeder speelt en trappelt, omarmt, het prijst en er tegen lacht. Dat is: als u het als het allervredigste in u opneemt, dan zal uw ziel heel stil worden. Zie, hoe God u tot Zich lokt: Hij legt het Kind voor u neer, tot Wie u vluchten mag. Daar is niets liefelijkers voor een mens; laat staan, dat u voor Hem zou moeten vrezen. 

Bent u verschrikt, vlucht tot dit Kind! Let er op, hoe groot de goedheid Gods is, Die alles liever wil dan dat u vertwijfelt. Vertrouw dat toch! Ziedaar het Kind van wie u zaligheid moet verwachten en afbidden. Mij dunkt, er is voor ons mensen geen sterker troost als die dat Christus in alles mens, knaapje, kind geworden is. Wanneer u dit aanschouwt, is de macht van de zonde, van de hel, van het geweten, van de schande reeds overwonnen, als u tot dit spelende Kind vlucht. Geloof slechts; laat Zijn Woord gelden dat Hij niet is gekomen om te oordeelen, maar om te redden. Laat ik het kort zeggen: Overdenk niet het een of ander teken van Zijn Goddelijke majesteit, opdat u niet schrikt, maar richt de gedachten van uw hart op de Vleesgewordene, naar Zijn glimlachjes, naar Zijn kindergestoei."

Dat zegt Luther, wie er alles aan gelegen was, de Godheid van Christus vast te houden in de heilsfeiten, tot in de kruisdood toe. Maar hier vangt hij met de mensheid aan. Hij bespiegelt niet, Hij schetst met vaardige hand het tafereel in de stal en hij nodigt ons uit. Is het niet alsof hij de schuchtere en verschrikte zielen bij de hand neemt en meevoert? Wat een zielszorger is deze prediker. Hij vraagt zich voortdurend af: Wat is de troost? En hij weet die tevoorschijn te brengen! Zijn prediking rekent met de noden en de angsten van het hart, is erop afgestemd en juist daardoor zo hartinnemend!

Breedvoerige uitleg acht hij hierbij haast overbodig. Nodig is de ontvankelijkheid van de ziel, de innige eenvoud van het hart.

"Het evangelie is zó helder dat het niet veel uitleg nodig heeft, het wil slechts terdege beschouwd en ter harte genomen worden. Niemand zal er meer nut van hebben. als zij die hun hart stil houden, alle dingen uitdrijven en er naarstig op staren. Zoals de zon in stilstaand water zich licht vertoont en krachtig verwarmt, terwijl ze in ruisend, stromend water niet zo wordt gezien en ook niet zo kan verwarmen. Als u dus verlicht en verwarmd wilt worden, goddelijke genade en wonderen wilt zien, zó dat uw hart ontvlamd en verheugd wordt, zie toe dat u stil bent en dit beeld in het diepst van uw hart opneemt. Dan zult u wonderen voor en wonderen na vinden."

Dat is geen stemming die als zodanig reeds goed doet, nee, dat is de toebereiding tot de ontvangst van het Woord. Een heilige kunst, waarin weinigen bedreven zijn, omdat men zo slordig leeft, en luistert. Want om dat luisteren gaat het Luther. Luisteren naar wat hij zegt? O nee, zeker op Kerstdag niet! Maar oren en harten open hebben voor de onveranderde boodschap, die de engelen aan de herders brachten. Het Kerstevangelie is in de hemel opgesteld en wordt kant en klaar bekend gemaakt. Luther wil niet anders dan dit verkondigen, vertolken, toelichten, uitstallen.

En het is heden nog net als toen: het geldt de armen, de nederigen.

"Zie, hoe overrijk God hen eert die door de mensen veracht worden en zich laten verachten. Daaraan ziet u, waar Zijn ogen heen zien, namelijk in de diepte en in de nederigheid. Hadden zij niet de hogepriester, de geleerden te Jeruzalem kunnen aanspreken, die toch veel van God en de engelen wisten te vertellen? 

Maar nee, de arme herders, die op aarde niet meetelden, werden verwaardigd zo grote genade en eer bij de hemel te hebben. Hoe zeer verwerpt God toch wat hoog is. En wij, wij tieren en trachten naar niets anders, als naar nietswaardige hoogheid, opdat ... wij in de hemel niet tot ere komen. Altijd en altijd weer onttrekken we ons aan Gods blik, zodat Hij ons niet aanziet in de diepte, waar Hij toch alléén in neerziet."

Treft de Heere er u aan, als het Kerstevangelie wordt verkondigd? Anders gaat het u stellig voorbij als zovele malen reeds! Het is immers uitsluitend bedoeld voor hen die het in ootmoedigheid en verslagenheid van het hart nodig hebben. Hoor hoe het begint: Vrees niet. Tot wie wordt dat anders gericht, dan tot verschrikten?

"Niet de rijke en de vrolijke treft dit evangelie in het hart; evenmin hen die schik hebben in geld en goed, of pret, zoals de meisjes die hebben in dans, opschik, schelmenstreken; het is een vreugde voor die lieden die van het goddelijke schijnsel geschrokken zijn. Zo was het de herders te moede; al hadden ze ook alle schatten der aarde in bezit gehad, ze hadden er afstand van gedaan als ze die schrik maar kwijt raakten. 

Zo is het nog: zij die als de herders Gods licht en gericht gevoelen, die moeten het evangelie aannemen en het daarop van ganser harte wagen. Het is geen onderricht voor hen die zonder zorg en zonder gevoel van zonde, dood en ongeluk zijn. Die hebben geen eerbied voor God en zijn als de koeien. Trouwens, dit Kind is niet voor iedereen, maar voor hem die gevoelt dat hem iets ontbreekt, van een verhongerde, bekommerde, gemartelde ziel, die terneergeslagen is over zijn dwaasheid. Zulken geldt dit evangelie. Hen roept de engel toe: Vrees niet."

Al predikende is Luther met de zielen bezig, deelt hij hun niet slechts het Woord Gods méé, hij deelt het hun uít. Hij snijdt het woord der waarheid recht, ieder krijgt wat hem toekomt. Het wordt de verzadigden onthouden, maar de hongerigen aangeboden, ja meer. Luther bearbeidt zijn toehoorders, hij weet van de kracht van het Woord. Hij bedient het, hij dringt het aan op de harten! Het merg van het Kerstevangelie is immers ook: u! Zó persoonlijk mogelijk, en daarmee is zijn prediking in overeenstemming. Welsprekend en overredend, met al de liefde van zijn ziel, met al de gloed van zijn hart past hij het toe.

"Hij zegt niet slechts: Christus is geboren, maar u, u is Hij geboren. Eveneens zegt hij niet: Ik verkondig blijdschap, maar: u, u verkondig ik grote blijdschap. Dat is de ware grond van alle zaligheid, welke Christus en het hart van de gelovigen zo verenigt dat alles wat zij ieder voor zich hebben, hun gemeenschappelijk wordt. Wat hebben zij echter? Christus heeft een reine, onschuldige geboorte. 

De mens heeft een onreine, zondige, verdoemde geboorte. Aan deze geboorte is niets te doen, tenzij door de loutere geboorte van Christus. Diens geboorte kan echter niet lichamelijk worden uitgedeeld, dat zou trouwens niet baten. Daarom wordt zij geestelijk door het woord uitgedeeld, zoals de engel het zegt, dat allen die vast geloven dat zij hun is geschonken, van hun onreine geboorte geen schade zullen hebben. Dat is de manier om van onze ellendige geboorte uit Adam af te komen. Zie, zo neemt Christus onze geboorte en doet ze verzinken in de Zijne, en geeft ons Zijn geboorte, opdat wij daarin rein en nieuw worden, als ware zij onze eigen geboorte. Wie dat niet gelooft of twijfelt, is geen christen.

Zie daarom toe dat u bij het evangelie niet reeds in het verhaal genoegen schept; want dat duurt niet lang. Zonder geloof heeft het geen bestand. Zie dat u zich deze geboorte toeëigent en ermee ruilt: dat u uw geboorte kwijtraakt en de Zijne verkrijgt. Dat gebeurt, als u gelooft. In dat geloof moet u zich oefenen en om dat geloof moet u bidden, uw leven lang."

Het geloof hecht zich juist vast aan dat: u! Daardoor wordt het gewekt, daarop wordt het betrokken, dat is kenmerkend voor het gelovig luisteren! 't Ongeloof laat dat woordje u uit, of laat het voor wat het is. Het geloof beaamt het volmondig: "De engel zegt: u is Hij geboren. Dan moet men zeggen: Amen, ik dank U daarvoor, lieve Heere.

Het verstand echter zegt: ik geloof wel dat de Heere en Heiland uit een maagd is geboren; Petrus en Paulus zal Hij wellicht helpen; maar mij, zondaar, is Hij niet geboren, mij zal Hij niet aanzien. Dan zegt u wel dat u het eerste gelooft, maar ook dát is niet waar! Want als men dat "u" niet meer verstaat, laat de duivel het graag toe dat de engel de Heere en Heiland verkondigt. Maar dat Hij ú geboren is, en dat u er zich in verheugt, dat heeft hij niet graag."

Dit geloof komt niet uit de lucht vallen. Luther heeft steeds de degen gekruist met de geestdrijvers, die het Woord minachten. Maar juist bij het Kerstevangelie blijkt dat het geloof uit het gehoor is. "De herders wordt het gepredikt, en dan pas onluikt het geloof in de zielen. Houd het woord hoog, stel de prediking op prijs. Het wordt de herders verkondigd door het woord. Let daar wel op, tegenover de dwepers, die bij de Heilige Geest te gast willen gaan, zonder het Woord. De herders horen het niet onmiddellijk van de Heilige Geest, zoals de dwepers, die het uitwendige woord verwerpen. Wie in het evangelie vorderingen wil maken, late de geesten varen die het uitwendig woord veroordeelen. Zij hebben niet ondervonden wat het evangelie is en vermag, ik heb er meer van ondervonden als zij".

Inderdaad, Luther had het geweld van het Woord ondervonden. Het Woord had hem de poort van het paradijs opengedaan. Daarom is hij er zo op gesteld. Daarom ook is hij vol goede moed voor de prediking, zwaait hij met het zwaard des Geestes onversaagd! Het geloof is uit het gehoor, eens voor 't eerst, en gedurig weer! Dan teert men op de kost van de sabbat, en men hongert ernaar. Wanneer Luther op het geloof aandringt, bedoelt hij allerminst een oppervlakkig en verstandelijk toestemmen.

"De woorden kan iedereen begrijpen, ook de schijnvromen, maar zij gaan niet van harte; ze komen bij het horen en gaan ook weer onder het horen. Dat is geen geloof, maar herinnering aan het gehoorde. Daar zet men rijkdom en eer, lijf en leven niet voor op het spel. Zij nemen het woord net op als het papier dat doet: het neemt de woorden op, geeft ze aan anderen door en blijft toch papier. 

Zo kunt u deze allerzoetste woorden van het ene papier op het andere overschrijven, van de ene tong op de andere leggen, maar het gaat niet in 't hart, maar ligt op de tong en blijft op de tong. Zo nemen die ook deze hoogste schat aan, tot hun schade, en menen dat zij christenen zijn; zoals wanneer het papier zou zeggen: ik heb het schrift stellig in mij en daarom zal ik zalig worden. En dan komt het vuur en verbrandt het papier."

Nee, het waarachtige zaligmakende geloof is een zaak van het hart. Het Woord raakt het hart en de Heilige Geest maakt er gebruik van, zodat het wat zegt en wat doet. Dat is steeds weer een wonder, want somtijds is het anders, vervaagt het evangelie en verflauwt het geloof. Ook onder de prediking, ja juist dán wordt hei zo smartelijk. 

Luther klaagt er over: "Dat is de grootste kwelling: het Woord horen en toch niet horen; de troost aanschouwen en toch niet aanschouwen, erover denken en het toch niet ondervinden." Dan benauwt de dienst des Woords en wie weet er niet van? De Heere handhaaft de vrijmacht van de Geestes en toch ... het hart dorst naar de wateren van het Woord, naar het lavende evangelie! 't Drijft te meer uit, al is het teleurstellend.

Als de prediking dit geloof wekt: u, zodat de ziel in de ruimte wordt gesteld van Gods ontferming en van Gods trouw, blijft dat dan altijd levendig? Is het niet dikwijls alsof mét de prediking ook de verzekering een einde neemt? Dat is Luthers ervaring: "Hun gaat het allereerst aan die door de Wet verschrikt zijn, hun predikt de engel: Ik verkondig u grote blijdschap. Maar hieraan schort het: dat het bij het prediken blijft. Wel is de zuurdeeg in het deeg gemengd, maar ik zou zo graag willen dat het deeg er geheel van doorzuurd was."

De zondag wordt een bergtop, de week ligt als een laagte. Maar bij de Heere blijft het op peil, en door de bediening van de Geest blijft de vrede bestendig, al luwt de blijdschap!

Want blijdschap, dat is de samenvatting van het Kerstevangelie: Niets dan vreugde! Ik verkondig u grote blijdschap.

"Zie, daar hebt u nu wat het evangelie is, namelijk een vrolijke prediking van Christus, onze Zaligmaker. Wie Hem recht predikt, die predikt het evangelie en louter vreugde. Wat kan een hart voor vreugdevollers horen, als dat Christus hem tot eigendom wordt gegeven. Hij zegt niet slechts: Christus is geboren, maar eigent ons Zijn geboorte toe en zegt: úw Zaligmaker. Dat is naar de aard van het evangelie. Wat zou het mij baten dat hij duizendmaal geboren was en dat Hij dagelijks op 't schoonst werd voorgezongen, als ik niet mocht horen, dat het mij geldt, en dat Hij de mijne is. Als echter die stem weerklinkt, hoe flauwtjes ook, dan luistert mijn hart met vreugde. Dat dringt dooi alles heen, en klinkt zo goed.

Zie toch, hoe een mens jubelt, als hij een kleed of tien gulden ontvangt. Hoe velen dansen en jubelen zo, als zij de prediking der engelen horen: u is de Zaligmaker geboren. Ja, het merendeel meent helaas dat deze prediking, die men moet prediken, niet veel om het lijf heeft, en als zij het gehoord hebben, gaan ze huns weegs en blijven die ze waren. Daaruit blijkt dat wij het geloof niet hebben. 

Als ik echter kan zeggen: ik neem dit kind tot mij als mijn eigen bezit, omdat de engel het mij ten eigendom geeft, daar kan het niet missen: als een hart dit gelooft, moet het Maria liefhebben, en nog meer het Kind, en voor alles God, de Vader. Als het namelijk waar is, dat de uit de maagd Geborene ook de mijne is, dan heb ik geen toornende God meer. Dan moet ik bemerken en gevoelen hoe daar enkel lachende blijdschap is in het hart van de Vader, en geen onbehagelijkheid in mijn hart. 

Als wij dit verstaan, ontwaken we als uit een droom en zeggen: O God en Vader, is het waar, dat Uw Zoon van mij is? Hoe kan ik dan bedroefd zijn? Wwie zal mij dan ergens in benadelen? Grotere woorden kan ik niet spreken, ook de engelen, ook de Heilige Geest niet. Ik waag het ternauwernood uit te spreken. Van harte en graag hoor ik daarvan zingen en spreken. Zolang, de blijdschap ontbreekt, is het geloof zwak of heel niet aanwezig en gelooft gij de engel nog niet."

Kerstfeest, Kerstevangelie. Ja waarlijk, het evangelie maakt blij als in de oogst, als wanneer men de buit uitdeelt. En dit is een veeg teken voor de viering van Kerstfeest, dat de vreugde zo schaars is. Kan het dan niet lijden?

"Waar zijn die christenen die vrolijk zijn over het geschenk van de Zone Gods? Het wil maar niet licht worden, het wil maar niet lachen. Bernardus van Clairvaux zegt: Als ik het hartelijke verlangen der vaderen naar de komst van Christus bezie en bedenk, en hoe graag zij Hem aanschouwd zouden hebben, - ik heb zulk een lust, vreugde en verlangen naar Hem niet, nu Hij er is, als zij, toen Hij nog komen moest. 

Wij zijn de naam van christenen niet waardig. Kinderen zijn blij, de wereld verheugt zich over haar zilver en haar goud, de profeten waren van vreugde gestorven, als zij Hem hadden gezien zoals Simeon spreekt: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede. Hij rekent de dood voor niets! Zo zou het ook met ons het geval zijn, als wij Hem met vreugde tot ons namen."

Wat Luther over het Kerstevangelie ten beste geeft, is nog niet verouderd. Want de waarheid van het evangelie is nieuw, en het leven van Gods gemeente wordt niet anders. Geve de Heere dat Zijn Woord weerklank vinde in onze harten, opdat wij dit Kerstfeest vieren met vreugde in het hart en metterdaad mogen heengaan en zien het Woord dat geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd naar Bethlehem.

Om over na te denken (III)

Een zestal prachtige preken welke je voorgoed bijblijven en meer dan waard om door te geven

1    Ik verkondig u grote blijdschap    Lukas 2:10
2    Het geboortebericht van onze Zaligmaker    Lukas 2:11
3    U zult het Kindje vinden    Lukas 2:12
4    Vrede op aarde    Lukas 2:14
5    Aandacht - Getuigen - Verwondering    Lukas 2:17-18
6    De gevolgen van de hemelse boodschap    Lukas 2:19Om over na te denken (IV)

Licht in de duisternis

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d’ engelenkoren.

refr. Kom gaan wij Hem aanbidden (2x)
Kom gaan wij Hem aanbidden, die Koning.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. refrein

Een kind, een nieuw leven, ligt in onze handen
Bindt ons aan elkander met brood en wijn
Dromen van vrede doet hij weer herleven. refrein

“Het volk dat in het duister wandelt,
ziet een groot licht”.

Van die hoopvolle woorden van lang geleden
mogen wij vanavond
de vervulling vieren.
Het licht van Gods menslievendheid,
mogen wij dankbaar in ons midden begroeten,
en daarin elkaar ontmoeten als mensen van vrede.

 “Miljoenen kaarsen”

Miljoenen kaarsen branden zacht
Een helder stralend licht
En sterren die vertellen dat
Het kind geboren is.

Die boodschap gaat de wereld door
Het licht schijnt overal
Zoals die ster geschenen heeft
Daar bij die klein stal

O, held’re ster van Bethlehem
Kom bij ons deze nacht
Verlicht het hart van ieder mens,
Die op uw vrede wacht

Daal met uw grote liefde neer,
Verlos ons van de pijn
Zodat uw rijk van vrede komt
Dan zal het Kerstfeest zijn.

“In die nacht”

In die nacht, uit duizend nachten,
daalde licht op aarde neer.
Eerst verscheen het aan de herders,
en zij loofden onze Heer,

Refrein:
Bethlehem, een dierenstal,
daar is Hij de Heer van al.

Christus kwam dit licht hier brengen,
dat de mensen anders maakt.
Herders ondergingen ’t wonder
liefde heeft hen diep geraakt. Refrein:

Laat ook ons op zoek naar ’t licht gaan,
dat ons liefde geeft en kracht
Met de herders en de wijzen
vinden wij dat licht deez’ nacht. Refrein:

Zo gaan wij dit licht uitdragen
van de liefde voor elkaar.
Want de kracht is ons gegeven,
’t maakt Gods liefde openbaar. Refrein:

Gloria

Amen Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde aan
de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U
Wij prijzen en
aanbidden U.
Wij verheerlijken U
en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse koning,
God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der
wereld, onferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der
wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand
van de Vader, ontferm U over ons.
Want gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer,Gij alleen
de Allerhoogste, Jezus Christus.
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen

Gebed

Niet uit de hoogte
spreekt U ons toe, God,
maar in een kwetsbaar mensenkind,
waarin U Immanuël, God-met-ons wilt zijn.
Spreek tot ons hart,
en leg uw vrede in ons neer.
Zeg ons hoe wij kwetsbaar en weerloos kunnen delen
wat U ons aan vriendschap en vrede toevertrouwt.
Ontwapen ons, neem alle geweld weg
uit ons hart en uit onze woorden,
en doe ons gelijken op Hem
die uit Betlehem en Nazaret vandaan
ons aller vrede wilde zijn.
Amen.

Lezing (Jesaja 9, 1-3 en 5-6)

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.

Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de HEER van de machten zal dit teweegbrengen.

“Voor ieder zoveel waard”

In deze heilige uren,
in helder sterrenlicht,
klokken gelui klinkt voortdurend,
zij luiden kerstmis in.

Refr. Engelen zingen luid in koor,
zingen om vrede op aard,
Gods licht schijnt heel de wereld door,
voor ieder zoveel waard.

Wie kan zien zonder geloven,
liefde van God om ons heen,
niemand kan die vlam ooit doven,
Hij laat ons nooit meer alleen.

Refr.

Wat is de boodschap van Kerstmis,
kaarslicht en mooi gezang?
Als er geen liefd’ in ons hart is,
blijft heel de wereld zo arm.

Evangelie (Lucas 2, 1-14)

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad° van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. 

Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: `Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

“Ere zij God”

Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

“A quartet of carols”

O come all ye faithful,
joyful and triumphant,
O come ye, o come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
born the King of angels.
O come let us adore him,
O come let us adore him,
O come let us adore him, Christ the Lord.

Angels we have heard on high,
sweetly singing o’er the plain.
And the mountains in reply
echoing their joyous strain.
Gloria, in Excelcis Deo,
Gloria, in Excelcis Deo.

Silent night, holy night.
All is calm, all is bright.
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild.
Sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Jesus Christ is born.
While shepherds kept their watching,
o’er silent flocks by night,
behold throughout the heavens,
there shone a holy light.
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Jesus Christ is born,
Yes Jesus Christ is born.

“De engelen en de herders”

Herders ontwaakt nu, weest blij en verheugd,
Want wij verkondigen u, grote vreugd:
Heden is u een redder geboren:
God heeft daartoe zijn zoon uitverkoren.
Alleluja

Een oude kribbe dient Hem nu tot woon,
Vertelden d’eng’len op verhoogde toon.
Laten wij herders Hem nu gaan éren,
Zingend Hem prijzen en adoreren.
Alleluja .

Steeds weer opnieuw,
klinkt er zacht door de nacht;
t’Lied van de vreed’ op aarde gebracht.
Laat het in alle talen nu horen,
Er is op aard’ een Koning geboren
Alleluja.

 “Stille nacht”

Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien ‘t eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

“De sterre gaat stralen”

Laat ieder het horen, dat eens werd geboren,
de redder der wereld de Heer van ’t heelal.
De engelen melden, in Efratha’s velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

Refr. Komt laten wij eren
de Here des Heren
zo groot van ontferming
en van gena.
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
de Heiland der wereld;
Halleluja

In doeken gewonden, voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het God’lijk kind.
De sterre gaat stralen, voor wie moe van ’t dwa;en,
bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt.

Refr.

“In de donk’re nacht”

Weet je nog hoe het gegaan is?
Telkens zullen wij ’t herhalen
hoe een licht ons kwam omstralen
midden in de donk’re nacht.

Waar de kudde lag te slapen
is een hemels licht gaan blinken,
hoorden wij de boodschap klinken
van het Kind dat voor ons kwam.

Eng’len zongen in hun koren:
Eer aan God en vre’d op aarde
om het Kind dat werd geboren
door wie God zijn liefde schenkt.

En wij hebben het gevonden,
’t Kindje liggend in de kribbe,
dat God zelf ons had gezonden
en wij knielden voor hem neer.

Telkens zullen wij ’t herhalen
hoe het wonderlijk gegaan is,
toen het hemels licht kwam stralen
midden in de donk’re nacht.

Samenzang: “Midden in de winternacht”
Midden in de winternacht
ging de hemel open,
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.

Refrein: Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet,
laat de cithers slaan;
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was er overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen. (refrein)

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen. (refrein)

Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

KERSTGROET AAN HEEL DE WERELD

AFRIKAANS Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
AFGHANISTAN Neekirissimas annim oo iyer seefe feyiyeech!
ALGARVE Boas Festas e um feliz Ano Novo
ALGERIJE Neekirissimas annim oo iyer seefe feyiyeech!
ANDALUSIË Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ANGOLA Boas Festas e um feliz Ano Novo
ARGENTINIË Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ARMENIËN Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
ARUBA Bon Pasco i Feliz Aña Nobo
AUSTRALIË Merry Christmas & Happy New Year

BAHAMA' S Bonn e Erez Ane
BANGLADESH Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
BELGIË Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
 Joyeux Noël et Bonne Année!
BENIN Joyeux Noël et Bonne Année!
BOLIVIA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
BONAIRE Bon Pasco i Feliz Aña Nobo
BOSNIË-HERZEGOVINA Sretan Bozic. Vesela Nova Godine
BOTSWANA Merry Christmas& Happy New Year
BRAZILIË Boas Festas e um feliz Ano Novo
BRETAGNE Nedeleg laouen na bloav ezh mat
BRUNEI Arahaba tratry ny Krismasy
BULGARIJE Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
BURUNDI Joyeux Noël et Bonne Année!

CANADA Merry Christmas& Happy New Year
 Joyeux Noël et Bonne Année!
CATALONIË Bon Nadal i feliç any nou!
CHILI Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
CHINA Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
COLOMBIA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
CORSICA Joyeux Noël et Bonne Année!
COSTA BRAVA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
COSTA DEL SOL Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
COSTA RICA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
COTE D'AZUR Joyeux Noël et Bonne Année!
CUBA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
CURAÇAO Bon Pasco i Feliz Aña Nobo
CYPRUS Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos

DENEMARKEN Glædelig Jul og godt nytår
DOMINICAANSE REPUBLIEK Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
DORDOGNE Joyeux Noël et Bonne Année!
DUITSLAND Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

ECUADOR Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
EGYPTE Colo sana wintom tiebeen
EL HIERRO Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ELZAS Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ENGELAND Merry Christmas& Happy New Year
ESTLAND Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat

FILIPPIJNEN Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon
FINLAND Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua - 0nnellista uutta vuotta
FORMENTERA Bon Nadal i feliç any nou!
FRANKRIJK Joyeux Noël et Bonne Année!
FUERTEVENTURA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

GALÁPAGOSEILANDEN Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
GAMBIA Merry Christmas& Happy New Year
GEORGIË Gilotsavt Krist'es Shobas & Gilosavt akhal ts'els
GHANA Merry Christmas& Happy New Year
GOA Shubh Naya Baras
GRAN CANARIA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
GRIEKENLAND Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
GUAM Monono ilo raaneoan Nejin & Jeramman ilo iio in ekaal
GUATEMALA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
GUINEE Joyeux Noël et Bonne Année!
GUINEE-BISSAU Boas Festas e um feliz Ano Novo

HONGARIJE Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

IBIZA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
IERLAND Nollaig Shona Dhuit
IJSLAND God Jul og Godt Nyttår
INDONESIË Selamat Hari Natal dan Tahun Baru
IRAK Seva piroz sahibe u sersala te piroz be
IRAN Sal-e no mubarak
ISLA MARGARITA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
ISRAËL Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova
ITALIË Buon Natale e Felice Anno Nuovo

JAMAICA Merry Christmas& Happy New Year
JAPAN Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto

KAAPVERDIË Bonn e Erez Ane
KIRIBATI Monono ilo raaneoan Nejin & Jeramman ilo iio in ekaal
KORFOE Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
KOS Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
KRETA Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
KROATIË Teyatie Gonezu

LA GOMERA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
LA PALMA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
LANGUEDOC-ROUSSILLON Joyeux Noël et Bonne Année!
LANZAROTE Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
LETLAND Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu
LIBANON I'D Miilad Said ous Sana Saida
LIECHTENSTEIN Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
LITOUWEN Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu
LOIREDAL Joyeux Noël et Bonne Année!
LOT Nedeleg laouen na bloav ezh mat
LUXEMBURG Schéi Krëschtdeeg an e Schéint Néi Joer

MACAU Boas Festas e um feliz Ano Novo
MACEDONIË Srekan Bozik I Nova Godina
MADEIRA Boas Festas e um feliz Ano Novo
MALDIVEN Ufaaveri aa ahareh
MALI Joyeux Noël et Bonne Année!
MALLORCA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
MALTA Nixtieqlek Milied Tajjeb u Sena Tajba
MAROKKO I'D Miilad Said ous Sana Saida
MAURITIUS Bonn e Erez Ane
MENORCA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
MEXICO Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
MOLDAVIË Bachtalo krecunu Thaj Bachtalo Nevo Bers
MONGOLIË Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
MOZAMBIQUE Boas Festas e um feliz Ano Novo

NAURU k'irses mugoxuamant& axal ts'anas mugoxuamant
NEDERLAND Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
NEPAL krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva & Naya Barsa Ko harkik Shuvakamana
NIEUW-ZEELAND Kia orana e kia manuia rava i teia Kiritimeti e te Mataiti Ou
NIGERIA Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara!
NOORD-IERLAND Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ur!
NOORD-KOREA Sung Tan Chuk Ha
NOORWEGEN Eg ynskjer hermed Dykk alle ein God Jul og Godt Nyttår
NORMANDIË Joyeux Noël et Bonne Année!

OEKRAÏNE Teyatie Gonezu
OMAN I'D Miilad Said ous Sana Saida
OOSTENRIJK Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

PAKISTAN Naya Saal Mubarak Ho
PAPOEA NIEUW-GUINEA Meri Krismas & Hepi Nu Yia
PARAGUAY Imboeteipri tasecoi Tupa i vave! & Ivve ava Tupa
rembiaisu toyuvirecoi turpi oyeaisusa pipe!
PEMBA ºKrismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpyaº
PERU Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
POLEN Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku
PORTUGAL Boas Festas e um feliz Ano Novo
PROVENCE Nedeleg laouen na bloav ezh mat
PUERTO RICO Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

QATAR I'D Miilad Said ous Sana Saida

RÉUNION Bonn e Erez Ane
RHODOS Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
RODRIGUES Bonn e Erez Ane
ROEMENIË Craciun fericit si un An Nou fericit!
RUSLAND Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom

SAN MARINO Buon Natale e Felice Anno Nuovo
SARDINIË Buon Natale e Felice Anno Nuovo
SCHOTLAND Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ur!
SENEGAL Joyeux Noël et Bonne Année!
SERVIË-MONTENEGRO Sretan Bozic. Vesela Nova Godine
SEYCHELLEN Bonn e Erez Ane
SICILIË Bachtalo krecunu Thaj Bachtalo Nevo Bers
SINGAPORE Arahaba tratry ny Krismasy
SLOVENIË Vesele Vianoce a stastny novy rok
SLOWAKIJE Vesele Vianoce a stastny novy rok
SPANJE Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
SRI LANKA Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa
SURINAME Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

TAIWAN Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
TENERIFE Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
THAILAND Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai
TOSCANE Buon Natale e Felice Anno Nuovo
TUNESIË I'D Miilad Said ous Sana Saida
TURKIJE Neekirissimas annim oo iyer seefe feyiyeech!

UGANDA Amazalibwa Agesanyu & N'Omwaka Omujaa Ogwemirembe
URUGUAY Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

VANUATU Mi wisim yufala eerywan one gutfala Krismas
& mo wan hapi New Year long
VATICAANSTAD Pax hominibus bonae voluntatis
VENEZUELA Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
VERENIGDE STATEN Merry Christmas & Happy New Year
VIETNAM Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien

WALES Merry Christmas& Happy New Year
WIT-RUSLAND Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom

ZANZIBAR Geseende Kerfees en 'n gelukkige
ZIMBABWE Mbeya mbeya Ebiel & Mbeya mbeya mbu
ZUID-AFRIKA Geseende Kerfees en 'n gelukkige
ZUID-KOREA Sung Tan Chuk Ha
ZWEDEN God Jul och Gott Nytt År
ZWITSERLAND Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint:

Zijn Zoon, het Hoofd der engelen, in een kribbe! Dat is Kerst en dat kunnen we niet namaken door een stalletje, een bebaarde Jozef met Maria, zijn aanstaande vrouw, een kribbe en een paar schapen te creëren. Evenmin is het op te sieren met een naaldboom en wat lichtjes, om ons in de sfeer te brengen. Kerst is ín, overal wordt Kerst gevierd tot in de bioscoop en het café toe. Wat verwacht u, jij van Kerst? Op z’n minst een Kerstpreek, zegt u. Wel, dat kan, maar weet u en jij wat dit inhoudt? Wel dit, dat je door het Kerstevangelie wordt verplaatst naar een stal, niet vrijwillig, maar gedwongen door de omstandigheden.

 Zie Jozef en Maria; zij werden gedwongen om van hun woonplaats Nazareth naar Bethlehem te gaan. Het land Kanaän was bezet door een vreemde overheerser en Octavianus, de keizer in Rome, wilde dat ieder naar de streek reisde waar de wortels van het voorgeslacht lagen. Hij beval dit, om middels een beschrijving van alle onderdanen in zijn onmetelijke rijk, de belastingpenningen binnen te krijgen.

Wat een schok voor Jozef en Maria en er was al zoveel gebeurd. Wie is er nu koning: God in de hemel of de Romeinse keizer? Kan de HEERE dan niet…? Jazeker, echter Zijn wegen zijn hoger dan de onze en middels de belastingmaatregel van Augustus voert God Zijn raad uit en vervult hij Micha’s profetie: En gij, Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid (Micha 5:1). 

Daar wist Augustus niets van en waarschijnlijk de mensen in Nazareth en in Bethlehem ook niet, echter de HEERE wel. Toch viel het voor Jozef en Maria niet mee: een tocht van drie dagen, 120 lange kilometers te voet en dat voor een hoog zwangere jonge vrouw. Let wel, dat de engelen onderweg niet zongen en de hemel zich niet opende om een verklaring af te leggen. Zij reisden met niets anders dan de belofte Gods: Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden (Luk. 1:32).

Maar ’t ergste moet nog komen, want toen zij in de David stad waren aangekomen, was alles vol. Nergens kon deze eenvoudige timmerman een bed vinden, waar zijn aanstaande bruid haar eerste Kind kon baren. Ik vraag me af, of alle deuren ook gesloten waren gebleven zo zij meer geld hadden kunnen bieden. Stel u voor, dat de stadhouder of de keizer toen in Bethlehem een plaats had gezocht: zouden niet alle deuren zijn opengegaan? Maar, nu er plaats wordt gevraagd voor de Zoon van God, voor de Koning der koningen: neen, hier niet hoor!

 Zie, dat is nu ons beeld: Voor alles en allen maken we ruimte, maar er is geen plaats voor de Christus der Schriften en als God Zelf aan de pleegvader van Zijn Zoon geen plaats wijst, zou er nergens een plekje op deze aarde zijn, waar de Zaligmaker geboren kon worden. Echter Zijn God en Vader Zelf maakt plaats en wel in een stal en daar de schapen met hun lammeren in het veld verbleven, konden Maria en Jozef het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1,29), in een kribbe leggen.

Hoe heerlijk wordt het in de stal gezien: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh. 3:16). Wat een groot wonder, dat Hij geboren is als Mens, net als u, jij en ik. Echter het is nog een groter wonder, dat Hij in een stal geboren is, want zo Hij in een paleis het levenslicht gezien had, of in een villa; zou u en jij er dan binnen hebben mogen komen, om bij de kribbe neer te knielen? Maar in een stal, daar voelt zelfs een zwerver en een landloper zich thuis. Een boer hoeft er voor de deur zijn klompen niet uit te doen. Geboren in een stal; gelegd in een kribbe. Hier mag u binnenkomen zoals u bent, met je besmeurde overall aan en je vuile handen, opgelopen in de dienst der zonde; met je klompen aan, waarmee je tegen de dienst van God geschopt hebt.

Je hoeft jezelf van te voren niet op te knappen: hoe zou het ooit kunnen? Bij
 de kribbe is plaats voor de grootste der zondaren, voor Jood en heiden; is ook plaats voor u en jou. Echter als je binnenkomt, dan moet je wel bukken, want anders kijk je over het Kind heen, zo laag is Hij neergelegd. Waarschijnlijk is de kribbe een uitholling geweest in de lemen vloer. Zo deed men dat in die tijd, opdat ook de lammetjes bij het voer en het drinken konden, dat de herders voor hun kudde bestemden. 

Doch ook al zou de kribbe een paar houten planken en wat balkjes tegen de wand geweest zijn: het hout van dit getimmerte is, net als dat voor het kruis, genomen van de boom der kennis van goed en kwaad. U weet toch, dat door het eten van de verboden vrucht, die deze boom droeg, de zonde in de wereld gekomen is en dat Christus in de wereld gekomen is, om ook deze schuld te verzoenen en zondaren zalig te maken?

En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd ,een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh. 1;14). Zie, dit is nu de genade van Kerst, want Kerst betekent niets anders dan Christus.
Dit is de genade van het Kerstevangelie en om in deze genade te delen, moet de Heilige Geest bij ons, ja in ons plaats voor dit Kind maken. Hij is gekomen om voor ellendigen bij God ruimte te maken, doch Zelf vond en vindt Hij nergens plaats, ook niet bij u, jou en mij.

Echter door de Geest van dit Kerstkind leren wij bidden: Laat mijn hart Uw kribbe zijn! Wat de Vader deed met Kerst, wordt ons in het Kerstevangelie heerlijk gepredikt. Ook waartoe de Zoon kwam in de kribbe, krijgt in de verkondiging ruime aandacht. Echter daarbij is, wil het Kerstevangelie ook uw redding bewerken, tevens noodzakelijk het werk van de Heilige Geest, Die overtuigend van zonde en overbuigend naar dit Kind in de kribbe, Zich aan de prediking paart.

Door het werk van de drieënige God alleen kunt en zult u knielen bij de kribbe, om dit Kind geen wierook, mirre of goud te offeren, maar om met uw schuld tot Hem te komen en Hem die te belijden, opdat u in deze weg vrijspraak zult ontvangen. Voor eeuwig vrij om Hem eeuwig de aanbidding, lof en dank te brengen, omdat Hij om uwentwil is arm geworden , daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zou rijk worden (2 Kor. 8:9).

Kerstfeest, Feest van het Licht

In de christelijke gemeenschappen wordt elk jaar opnieuw op 25 december de geboorte van Jezus, de Messias, feestelijk herdacht. Dat Jezus ook werkelijk op deze dag geboren is, zou een toevalstreffer zijn: de kans van 1 op de 365 of zelfs 366. Toch is juist deze datum niet zomaar in het wilde weg gekozen. Het was waarschijnlijk keizer Constantijn die aan het begin van derde eeuw hiermee een ander, 'heidens', feest op deze dag wilde kerstenen. 

Het ging om het door Aurelius, één van zijn voorgangers, geïntroduceerde feest van de geboorte van de zonnewende. Meer indirect werd hiermee waarschijnlijk ook Chanoeka, het joodse inwijdingsfeest, gekerstend dat zich ook rond deze datum afspeelt en eveneens in het teken van 'licht' staat. Volgens 2 Makkabeeën 10,1-9 was er bij de hernieuwde inwijding van de tempel voor de eeuwigbrandende lamp nog net genoeg gewijde olie voor één dag voorradig. 

In de praktijk bleef de lamp daarop echter acht dagen branden. De combinatie van al deze feesten lag voor de hand daar ook Jezus met name in Johannes (vergelijk Jo.1,7-9; 3,19-21; 8,12) toch al als het licht der wereld te boek stond. Zonder veel problemen konden oude lichtfeesten dan ook extra glans en een nieuwe dimensie krijgen. Kerstlichtjes en eeuwig groene dennebomen zijn tastbare sporen van dit kersteningsproces. Ook in de liturgie is 'licht' als een sleutelwoord gaan functioneren, net als overigens het daarbij onmisbare 'zien'.

Op de Messias werd gewacht. De bijna uitzichtloze periode van onderdrukking, ballingschap, verlies van zelfstandigheid en religieuze degeneratie heeft Israël nooit echt murw gekregen. Schijnbaar tegen beter weten in bleef men niet alleen de hoop maar ook het vertrouwen koesteren dat JHWH ooit iemand zou zenden die een einde aan alle lijden zou maken en de ideale scheppings.Orde zou herstellen. 

Dit hoopvolle vertrouwen was gebaseerd op JHWH's grote daden uit het verleden waarbij vooral de uittocht uit Egypte tot de verbeelding sprak. Van deze toekomstige Messias ontstond op den duur zelfs een soort profielbeschrijving. Zo moest hij bijvoorbeeld ten minste een band hebben met het huis van David. Voorlopers zouden zijn komst aankondigen, terwijl de terugkeer van de hemelvaarder Elia een soort garantie zou vormen voor het feit dat het geen valse messias betrof. 

Toch bleven teleurstellingen niet achterwege. Wat er eerst hoopvol uitzag, bleek later een illusie. Verder wachten was geboden. Ook Johannes de Doper bleek het niet te zijn, maar voor een kleine groep mensen betekende de persoon en het optreden van Jezus dan toch eindelijk de definitieve doorbraak. Hij leek echt over alle vereiste kwaliteiten te beschikken om de titel Messias voor zich te kunnen opeisen. Voor zijn volgelingen was het wachten daarmee in principe afgelopen. Het werd daarom echter geen vergeten of overbodig aspect. In de vorm van de advent heeft het op z'n minst als symbool zijn plaats behouden. Het heeft een functie die vergelijkbaar is met de veertigdagentijd voor Pasen.

In het licht van Pasen

Het moge duidelijk zijn dat Jezus' volgelingen hem niet reeds bij voorbaat bij zijn geboorte als Messias herkend, laat staan erkend hebben. Ook hij moest zich eerst bewijzen. Het is dan ook niet toevallig dat Marcus zijn evangelie pas dáár begint waar Jezus in de openbaarheid treedt en hem pas op de helft van zijn verhaal van titels als Messias, Zoon van God etc. gaat voorzien. Door zijn optreden dwong Jezus deze titels af bij zijn leerlingen. 

Het was echter pas met Pasen, en vooral na de ervaring dat hij uit den dode was opgestaan, dat Marcus en zijn collega's zich echt goed realiseerden met wie zij nu eigenlijk te doen hadden gehad. Deze paaservaring heeft uiteindelijk tot het schrijven van de evangelies geïnspireerd en de levensbeschrijving van Jezus sterk gekleurd of - anders uitgedrukt - in het juiste licht geplaatst. Marcus ging daarbij, zoals we reeds zagen, niet verder terug dan het eerste openbare optreden van zijn meester. 

De andere drie evangelisten deden dat wel. Ze gingen ervan uit dat als Jezus de Messias en Zoon Van God was, er vanaf het allereerste begin iets bijzonders, met hem aan de hand moest zijn geweest. Johannes vewoordt dit in zijn proloog met een korte poëtische, maar theologisch uiterst doorwrochte reflectie op Genesis. Matteüs en Lucas kozen voor de vorm van het geboorte-kindsheidsverhaal. Deze verhalen zijn langer en eenvoudiger leesbaar. Dit wil echter niet zeggen dat ze in theologisch opzicht vervolgens oppervlakkiger zouden zijn. Dit is soms wel het geval met de kindsheidsverhalen die we in de latere zogenaamde apocriefe evangelies vinden.

In het licht van het Oude Testament

Matteüs en Lucas waren niet bij de geboorte aanwezig. Ze schreven hun verhaal zo'n tachtig jaar na Christus en dan ook nog eens vanuit het perspectief van de verrijzenis. Echt objectieve geschiedschrijving moet men bij de geboorte- en kindsheidsverhalen dan ook niet verwachten. Jezus wordt zeker niet als een zielige hulpeloze baby afgeschilderd. Integendeel, hij bezit vanaf het allereerste begin alle vereiste kwalificaties, hetgeen duidelijk blijkt uit de talrijke parallellen tussen het begin en het einde van beide evangelies. 

Zo staat hij bijvoorbeeld bij Lucas zowel in 1,32-35 als aan het einde in 24,49 als 'Zoon van God' te boek, terwijl Pilatus Jezus als de koning identificeert waarnaar de drie wijzen op zoek waren. Hoe betrekkelijk de zuiver historische interesse is, blijkt ook uit het feit dat Matteüs en Lucas een geheel eigen versie van het geboorteverhaal geven. Beiden schrijven voor een geheel eigen publiek, pakken hun verhaal anders aan en spreken elkaar soms zelfs tegen. 

Dit alles impliceert echter niet dat beide evangelisten hun verhaal zo maar ter plekke uit hun blote hoofd verzonnen hebben. Beiden doen een uitvoerig beroep op tradities uit het Oude Testament. Matteüs doet dit door expliciete citaten, terwijl Lucas zich vooral tot toespelingen beperkt. In het Oude Testament vinden ze een soort blauwdruk voor hun verhalen en een profielschets van de Messias.

Op grond van het Oude Testament zijn beide evangelisten het op een aantal punten eens. Jezus moest volgens hen in ieder geval uit de koningslijn van David stammen en Matteüs onderstreept dit met een uitvoerige geslachtslijst aan het begin van zijn verhaal, die tot op Abraham teruggaat. Lucas, die zelfs helemaal tot Genesis komt, en zijn nogal afwijkende geslachtslijst aan het begin van Jezus' openbaar optreden plaatst, benadrukt meer de profetische afstamming. 

Beiden, die uitvoerig putten uit commentaren als de Midrash, zien Jozef echter eenstemmig als afstammeling van David die Jezus in feite als zijn zoon adopteert. Ook Betlehem als geboorteplaats van de Messias is een vast gegeven. Matteüs verwijst hiervoor naar een ietwat door hem aangepaste profetie van Micha 5,1-3 die hij combineert met 2 Samuël 5,2: 'En gij, Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël'. 

Er bestaat tussen beide evangelisten ook overeenstemming over Nazaret als woonplaats van het gezin van Jozef. Matteüs verwijst hier opnieuw naar een profetie, maar die is in het Oude Testament niet terug te vinden. Waarschijnlijk gaat het hier om een woordspel met Rechters 13,5-7. Daar wordt Simson in zijn geboorteverhaal als een Nazireër, een godgewijde, aangeduid. Deze interpretatie ligt voor de hand aangezien zowel Matteüs als Lucas bij hun geboorteverhalen uitvoerig van het klassieke schema van de oud-testamentische geboorteverhalen, waaronder dat van Simson, gebruik maakten.

Het genre gehoorteverhalen

Van een aantal belangrijke figuren wordt in het Oude Testament een geboorteverhaal verteld. Het gaat daarbij met name om personen als Isaak, Gideon, Simson en Samuël. Al deze verhalen zijn opgebouwd volgens een bepaald schema. Zowel Matteüs als Lucas volgen dit schema op de voet voor het geboorteverhaal van Jezus waaraan Lucas dan ook nog eens een geboorteverhaal van Johannes de Doper toevoegt. 

Het eerste element van dit schema is dat de toekomstige moeder menselijkerwijs geen kinderen kan krijgen. Ze is onvruchtbaar of oud. Bij Elisabet, de moeder van Johannes de Doper, zijn beide elementen door Lucas gecombineerd. Bij Maria vinden we een andere variant; zij is nog maagd. Dan komt echter JHWH of zijn boodschapper, een engel, om toch de geboorte van een kind, een zoon uiteraard, aan te kondigen. Dit wijst er al op dat het eigenlijk een kind van JHWH is en het echt iets bijzonders moet zijn. 

Tegelijkertijd wordt ook de toekomstige taak van dit kind duidelijk gemaakt. Bij Matteüs, die de geboorteaankondiging aan Jozef laat doen met een verwijzing naar Jesaja 7,14, ligt deze taak vervat in Jezus' naam: 'JHWH zal redden'. Het ligt voor de hand dat een dergelijke aankondiging bij de betrokkenen het nodige ongeloof oplevert en in het geval van Jozef uiteraard onthutsing. Sara bijvoorbeeld barst in lachen uit als zij hoort dat ze op haar redelijk gevorderde leeftijd nog een zoon zal krijgen en Maria vraagt zich ook terecht af hoe dat allemaal kan. 

Een telkens terugkerend element is dan ook dat er om een teken gevraagd wordt ter bevestiging van de boodschap. Bij Zacharias, de vader van Johannes de Doper, is dit teken zijn tijdelijke doofstomheid. Maria wordt ter bevestiging van de boodschap aangeraden bij haar nicht Elisabet te gaan kijken bij wie een zwangerschap nu ook niet direct in de lijn der verwachtingen lag. Het moge duidelijk zijn dat aan het slot niet alleen de gevraagde tekens bevestigd worden, maar dat ook de menselijkerwijze gesproken onmogelijke en dus bijzondere kinderen ter wereld komen.

Jezus als een tweede Mozes

Tot nu toe hebben we vooral de nadruk gelegd op de parallellen die er tussen Matteüs en Lucas bestaan in hun gebruik van het Oude Testament bij hun geboorteverhalen. Ook waar hun verhalen sterk uiteenlopen verwijzen ze echter duidelijk naar het Oude Testament. Matteüs vertelt ons als enige over de drie wijzen die Jezus komen bezoeken en over de vlucht naar Egypte als gevolg van het optreden van Herodus. 

Daarmee komen twee belangrijke thema's aan de orde. Met de drie wijzen wil Matteüs laten zien dat Jezus eerder door de 'heidenen' erkend wordt dan door de leiders van zijn eigen volk. Ze beginnen meteen te verkondigen dat ze een koning gezien hebben. Met name Herodes duldt geen concurrentie. Dit vormt meteen het aanknopingspunt voor het tweede thema, dat van de uittocht uit Egypte. Herodes, die zelfs enige van zijn eigen zoons voor de zekerheid uitschakelde, wordt als een tweede farao afgeschilderd. 

De kindermoord in Betlehem is een duidelijke parallel van de kindermoord in Egypte zoals we die uit Exodus kennen. Als tegenpool van deze farao wordt Jezus als een tweede Mozes beschreven. Het geboorteverhaal van Jezus vertoont duidelijke overeenkomsten met dat van Mozes zoals dat in de latere joodse traditie wordt verteld. 

Matteüs laat zien dat net als Mozes voor de wraak van de farao moest vluchten, Jezus zijn toevlucht moest zoeken in Egypte, het land van de farao, om aan de wraak van Herodes te ontkomen. Zowel Mozes als Jezus kunnen pas na de dood van de betreffende vorsten terugkeren. Dan kan Jezus net als Mozes aan de redding van zijn volk beginnen na eerst door de Jordaan te zijn gegaan. Dat luklt pas na een veertigdaags, respectievelijk veertigjarig verblijf in de woestijn.

Jezus als een tweede Samuël

Lucas kent geen drie wijzen en geen Herodes. Degenen die Jezus erkennen als Messias zijn bij hem de herders die gelijk op verkondiging uitgaan. Door de aankondiging van de geboorte, de geboorte zelf en de besnijdenis van Jezus parallel te laten lopen met die van Johannes bouwt hij zijn verhaal ook geheel anders op. Het verhaal van Lucas begint in de tempel van Zacharias en eindigt in diezelfde tempel met de opdracht van Jezus en het vertoon van zijn wijsheid. 

Lucas kiest ook voor een ander prototype van Jezus. In tegenstelling tot Matteüs schildert Lucas Jezus niet af als een tweede Mozes, maar als een tweede Samuël, de profeet die zowel Saul als David tot koning zalfde. Alleen al door de lofzang van Hanna uit 1 Samuël 2 in de mond van Maria te leggen roept hij dit verhaal in herinnering. Net als Samuël in 1 Samuël 1,22-28 wordt Jezus in de tempel gepresenteerd. Samuël is degene die de koninklijke lijn van David in beweging gezet heeft. Lucas ziet jezus als vervulling van deze messiaanse lijn.

De apocriefen

Lucas en Matteüs waren dus eigenlijk de enigen die ons hun visie op de geboorte en jeugd van Jezus doorgegeven hebben.

Daarmee was de honger van de lezers en toehoorders echter niet gestild. Vanaf de tweede eeuw zijn er dan ook telkens gevangelies' verschenen die dit gat in de markt probeerden te vullen. Ze zijn echter officieel nooit door de kerk erkend en mochten eigenlijk ook niet gelezen worden. Daarom noemt men ze ook wel apocrief of geheim. In de praktijk werden ze echter wel oogluikend toegestaan en geheel zonder belang zijn ze zeker niet. 

Vaak gaat het dan maar om ogenschijnlijk kleine dingen. Zo zou zonder de apocriefen onze kerststal de os en de ezel moeten missen en zouden de drie koningen naamloze wijzen gebleven zijn. Bovendien ziet men pas goed hoe sober beide evangelisten met hun stof zijn omgesprongen, als men ze met de vaak fantastische en miraculeuze verhalen vergelijkt die later de ronde gingen doen.

De populariteit van het kerstfeest

De koppeling van het kerstfeest aan een belangrijke seizoenswisseling als de zonnewende en - zij het in mindere mate aan het Chanoekafeest heeft de populariteit van dit feest zeker bevorderd. Ook bij andere feesten, zoals onder andere Pasen, is dit echter het geval. Zuiver theologisch moet Pasen niettemin als het belangrijkste van beide feesten beschouwd worden. De praktijk leert echter, ook als men het alleen maar aan het kerkbezoek afmeet, dat het kerstfeest qua populariteit aanzienlijk hoger scoort. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het gezien de periode van het jaar een echt huiselijk feest was. 

Tegelijkertijd hebben we met een verhaal te maken dat alle elementen van een bijna ideale tekst in zich verenigt. Arm en rijk, hoog en laag, onschuldig en -wreed en wijs en naïef zijn in perfecte harmonie, en over dit alles heen nog een geurtje romantiek. Bovendien heeft het verhaal ook ruimte gelaten voor de fantasie. Een rechtgeaarde theoloog mag deze feitelijke accentverschuiving in eerste instantie misschien enigszins bedenkelijk vinden, toch zal hij er hopelijk ook de betrekkelijkheid van inzien. Hij zou beter dan iemand anders moeten weten dat het kerstverhaal in het licht van Pasen geschreven is en het kerstkind in essentie een paaskind is.

In postnatate verwachting

Met de komst van de Messias lijken alle verwachtingen vervuld. Zijn verrijzenis maakt duidelijk dat zelfs de dood in beginsel overwonnen is. Dat wil echter niet zeggen dat ons niets meer te wachten staat en dat de jaarlijkse viering van advent en Kerstmis slechts een liturgische herinnering zou zijn aan een reeds lang gepasseerd station. 

We wachten nu tegelijkertijd ook op de terugkomst, een terugkomst die hij uit zijn afscheidsrede aan zijn leerlingen beloofd had. Jezus' leerlingen dachten aanvankelijk dat Jezus spoedig weer in hun midden aanwezig zou zijn en het einde der tijden nog tijdens hun leven zou aanbreken. Dit bleek een misverstand en leidde ook tot problemen in verschillende gemeenten. In 2 Tessalonicenzen 3 horen we bijvoorbeeld dat deze gemeente van Paulus de neiging had zich aan de dagelijkse arbeid te onttrekken omdat de eindtijd toch al aangebroken was. 

Het wachten op de terugkeer van de Messias bleek langer dan verwacht, maar uitzichtloos en passief afwachten was en is zeker niet de bedoeling. De evangelisten hebben niet voor niets duidelijk proberen te maken dat er in de tussentijd en dus ook tijdens ons leven niet alleen van de Messias maar ook van ons iets verwacht mag worden. Jezus levert de Geest en de mensen dienen zijn boodschap te verkondigen. 

We moeten hetzelfde doen als de herders bij Lucas en de drie wijzen bij Matteüs aan het begin van de evangelies waar de pinkstergeest ook al rondwaarde. De Messias mag dan nu misschien iets minder tastbaar zijn, enig vertrouwen daarin kan geen kwaad. Om het echt zo tastbaar te krijgen als de 'ongelovige' Tomas kan best nog een tijdje duren.

Lees ook eens : Zie, ik verkondig u grote blijdschap

 Bekijk ook eens: Kerstverhalen voor de kinderen                                   

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)