Openbaring 21 : 1-8

God zal bij de mensen wonen

   STUDIE-INDEX     DE HEILIGE SCHRIFT       CHRISTELIJKE SYMBOLEN

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 460 - Openbaring 21 : 1-8
God zal bij de mensen wonen

Last night I lay a-sleeping
There came a dream so fair,
I stood in old Jerusalem
Beside the temple there.
I heard the children singing,
And ever as they sang
Methought the voice of angels
From heaven in answer rang,
Methought the voice of angels
From heaven in answer rang.

Jerusalem! Jerusalem!
Lift up your gates and sing,
Hosanna in the highest!
Hosanna to your King!

And then methought my dream was changed,
The streets no longer rang.
Hushed were the glad Hosannas
The little children sang.
The sun grew dark with mystery,
The morn was cold and chill,
As the shadow of a cross arose
Upon a lonely hill,
As the shadow of a cross arose
Upon a lonely hill.

Jerusalem! Jerusalem!
Hark! How the angels sing,
Hosanna in the highest!
Hosanna to your King!

And once again the scene was changed,
New earth there seemed to be.
I saw the Holy City
Beside the tideless sea.
The light of God was on its streets,
The gates were open wide,
And all who would might enter,
And no one was denied.
No need of moon or stars by night,
Or sun to shine by day;
It was the new Jerusalem
That would not pass away,
It was the new Jerusalem
That would not pass away.

Jerusalem! Jerusalem!
Sing for the night is o'er!
Hosanna in the highest!
Hosanna forevermore!


De laatste hoofdstukken van dit laatste bijbelboek onthullen ons iets over wat er gebeuren zal als de Here Jezus Christus terugkeert naar de aarde en de geschiedenis van deze wereld wordt voltooid


Het begin van die wereldgeschiedenis is beschreven in Genesis 1, toen " hemel en aarde door God werden geschapen. In Openbaring 21 en 22 wordt verteld hoe die geschiedenis zal eindigen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, "want de eerste he- mel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer".

Johannes zag dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil niet zeggen dat Gods eerste schepping totaal vernietigd zal worden. Zoals johannes het hier beschrijft betekent het niet dat God een andere he- mel en aarde schept, maar een tot nu toe onbekende, veranderde. Niet een totaal nieuwe, maar een vernieuwde schepping. God zal Zijn eigen scheppingswerk niet vernietigen om het door iets anders te ver- vangen. Die schepping was immers goed. Aarde en hemel zullen (2 Petr. 3 : 10-13) worden vernieuwd. De aarde zal gereinigd worden van de zonde en ver- nieuwd te voorschijn komen in de oorspronkelijke paradijs- heerlijkheid.

De hele wereld wordt totaal vernieuwd, heel het heelal anders ingericht

Zo zal de zee die scheiding maakt en in de bijbel vaak het beeld is van opstand en gevaar er niet meer zijn. Grenzen en allerlei beperkingen vallen weg. En alles wat met verwoesting dreigt is weg. Johannes heeft ook dit in beelden en visioenen mogen zien, maar dan wel zo dat beeld en werkelijkheid in elkaar overvloeien.

Visioen is wat johannes ziet van "een nieuw jeruzalem", de heilige stad, die neerdaalt uit de hemel. God is haar Bouwmeester, want dit nieuwe, heilige jeruzalem is de gemeente van de Here jezus Christus. Zo zal die gemeente straks zijn: stad én bruid, veilig en beschermd, maar ook schoon en zuiver, "als een bruid die voor haar man ver- sierd is".

God zal bij de mensen wonen

Die gemeente van de Here zal wonen op de nieuwe aarde, maar dan (2 Cor. 5 : 6) niet meer "in de vreemde, ver van de Here". Want een luide stem uit de hemel kondigt de bruiloft aan: "Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen..." Dat is geen visioen maar toe- komstige werkelijkheid.

De Here zal voortaan voor altijd wonen bij zijn geheiligd en verheerlijkt volk. Hij zal zich nooit meer van zijn gemeente terugtrekken, zo- als Hij vaak wel moest en moet doen als zijn kerk ontrouw wordt aan Hem. De verharding in de zonde was immers telkens de oorzaak van de boosheid van de Here over zijn volk.

De kerk is straks een reine bruid, voor altijd zonder zonde en daarom kan God Zelf bij haar zijn, en wonen temidden van zijn volk

Ook werkelijkheid zal zijn wat de hemelse stem verder zegt: De Here zal alle tranen van de ogen van zijn kinderen afwissen. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal de Here zijn kinderen troosten. Dan zal er die onvoorstelbare werkelijkheid zijn: geen dood meer en dus ook geen rouw meer, geen geklaag, geen moeite. Inderdaad voor ons nog onvoorstelbaar! Wat een moeite en verdriet in dit leven ook voor Gods kinderen. Hoeveel tranen, hoeveel geklaag!

Zelfs als iemand gezond is, en geen directe reden heeft tot klagen, éénmaal komt toch de dood. Het éénmaal moeten sterven, gevolg van de zonde! , werpt een schaduwover elk mensenleven. Maar de dood, die laatste vijand, wordt vernietigd! Als koning heeft hij geheerst, maar hij zal worden onttroond! (I Cor. 15: 26) Want de "eerste dingen" gaan voorbij: daarbij hoort ook de dood.

Alles wordt nieuw

Die eerste aarde met al zijn moeite en verdriet zal er niet meer zijn. Want "Hij, die op de troon zit", de almachtige God, Schepper van de hemel en de aarde, spreekt als in een proclamatie: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw". Alle dingen. Dat geldt allereerst voor de mensen. Verlost van de zonde en geheiligd door de Heilige Geest, schoongewassen door het bloed van Jezus Christus, zijn ze een "nieuwe schepping"; "het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen", schrijft de apostel Paulus (2 Cor. 5 : 17). Nu al in beginsel, straks volkomen. Maar God vernieuwt ook alle dingen.

De hele schepping wordt gereinigd, gezuiverd, echt schóón gemaakt

Alles wat er aan zonde is ingebracht wordt weggedaan. Met dat reinigingsproces is de Here nu al bezig, al jaren en eeuwen lang. Daarom staat er ook: "Ik maak (nu al) alle dingen nieuw". Dat is een geweldig woord! Geen beeldspraak of visioen maar werkelijkheid. Die woorden vragen geloof. In een wereld vol ellende, benauwdheid en droefenis geloven in een nieuwe wereld vol hemelse heerlijkheid, waar God Zelf alle droefheid wegneemt en voor eeuwig bij ons woont. Daarom ontvangt Johannes nadrukkelijk de opdracht dit alles nauwkeurig op te schrijven "want deze woorden zijn getrouwen waarachtig". De Here bindt je dat allemaal nog eens extra op het hart.

Aan het reinigingsproces van deze aarde komt een eind. De Here zegt: "Ze zijn geschied". God heeft dan zijn plan volledig uitgevoerd. Dat plan bestond al bij Hem vóór de schepping. Ondanks de zonde (Efeze 1 : 4) van de mensen heeft God consequent aan dat plan vastgehouden: Hij zou bij de mensen wonen en die zouden zijn volken zijn. Dat was de oorspronkelijke opzet van heel de schepping. En zo zal het zijn: het is (Rom. 11 : 36) geschied! Zo omspant de Here God de wereldgeschiedenis. "Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen". Hij is het begin: de alpha. Hij is ook het eind: de oméga.

Hij bepaalde het begin. Hij bepaalt ook het eind

En als dat eind er is volgen er heerlijke beloften: "Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet". Dat is uiteraard weer beeldspraak. In het hemels Jeruzalem dat op de aarde zal neerdalen zalovervloed zijn. De dorst naar God, naar de levende (Ps. 42 : 3) God, zal volkomen worden gelest. Zo heeft de Heiland het beloofd, (Joh. 7 : 37) zo zal het worden vervuld.

Wie verlangt naar het volkomen heil dat Jezus Christus geeft, wie verlangt naar de gemeenschap met God in het nieuwe Jeruzalem, bij die zal het verlangen voor altijd worden gestild. Waarom? Om niet: d. w .z. uit genade. Alles wat we van de Here zul- len krijgen is gratis, het kost óns niets. Want het is verdiend door de Here Jezus Christus.

Maar dan moet je overwinnen. De zonde en de wereld overwinnen, te boven komen, er mee breken. Hoe? Door het geloof, al wat uit (1 Joh. 5: 4) God geboren is, overwint de wereld: en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof". "", Dan zullen we dit alles "beërven". Wat is dat een mooi woord. Een erfenis verdien je nooit, die krijg je zonder er iets voor te doen. God schenkt ons die erfenis.

Hoe prachtig wordt de totale inhoud van de erfenis uitgedrukt in de woorden: "Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn". Zoon, kind zijn van God, dat betekent totale heerlijkheid en eeuwige vreugde.

Helaas, velen die dit heerlijk evangelie horen, blijven ongelovig. De wegen scheiden bij de zaak van het geloof. En het is een zaak van leven of dood

Wie zich verharden in welke zonde ook, en weigeren te luisteren naar de blijde boodschap van de vergeving van de zonden alleen door Je- zus Christus, zullen ondervinden dat het de Here ernst is met het evangelie van de verzoening. De ongelovigen zijn hier op aarde geestelijk al dood, want die leven zonder God. En dan gaan ze "de tweede dood" tegemoet.

Dat wordt straks het grote onderscheid. De ongelovigen straks verbannen uit Gods gemeenschap: de eeuwige dood. Maar wie overwint -wie waarachtig gelooft -wordt erfgenaam van het eeuwige leven: voortdurend leven in de gemeenschap met God in het nieuwe Jeruzalem. Die dag verwachten wij met sterk verlangen.

BIJLAGE

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem - Een waarschuwing voor ons

Als de apostel Paulus ±50 n.Chr. in Athene komt en ook daar het evangelie verkondigt, moet hij zich voor de Areopagus, het hoogste gerechtshof van Athene, verantwoorden. Paulus ontkent dat hij een verkondiger van nieuwe goden is. Hij predikt de God van de Joden, aan Wie de Atheners zelf een altaar gewijd hebben met het opschrift: "Aan de onbekende god" (Handelingen 17:23). Maar Paulus volstaat niet met een verdediging. 

Zijn rechters krijgen te horen dat deze God een man aangesteld heeft die eens over alle mensen een rechterlijke uitspraak zal doen: "Zonder te letten op die tijden van onwetendheid zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren, allemaal en overal. Want Hij heeft een dag vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar heeft Hij iemand voor aangewezen, en Hij heeft dit voor iedereen geloofwaardig gemaakt door Hem uit de doden te laten opstaan." (Handelingen 17:30-31).

Eeuwenlang heeft de kerk deze boodschap uitgedragen. Zij heeft gewaarschuwd voor het laatste oordeel dat zeker komen zal. Zij heeft het goede nieuws gebracht dat er dan redding is voor wie in de Heer Jezus geloven. Eeuwenlang heeft de kerk deze boodschap uitgedragen en de ware kerk zal dit ook altijd blijven doen. De boodschap is van het allergrootste belang en raakt iedereen. Daarom moet iedereen het weten.

Iedereen moet het weten, maar niet iedereen wil ervan weten. "Je moet de boodschap geloven", zegt de kerk. Maar hoe geloofwaardig is die boodschap? We laten ons liever niets op de mouw spelden. Paulus noemt als bewijs van het laatste oordeel dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Maar moderne theologen trekken die opstanding juist in twijfel. Waarom zouden we dan nog geloof hechten aan wat Paulus verkondigde?

We ontmoeten hier een probleem dat ook in het bedrijfsleven niet onbekend is. Hoe kun je als bedrijf de klant ervan overtuigen dat hij jouw product moet kopen, als dat product nog niet bestaat? Hoe weet hij dat de beloften waargemaakt worden en dat je hem geen luchtkastelen voorspiegelt? De klant kan dan eisen dat je eerst het product maakt, en dat hij dan wel zal beslissen of hij het zal kopen. Vooral bij grote, eenmalige projecten is een dergelijke eis niet uitvoerbaar of de inwilliging ervan veel te kostbaar. 

Denk bijvoorbeeld maar eens aan de stormvloedkering in de Oosterschelde. Die kun je niet van tevoren even gaan bouwen om te kijken of het allemaal wel werkt. In zo'n geval kan een prototype of een schaalmodel uitkomst bieden. Het bouwen van een prototype of een schaalmodel is veel minder kostbaar dan het bouwen van het product zelf. Vanwege de gelijkenis met het uiteindelijke product biedt het de mogelijkheid de werking van het product te demonstreren. De klant krijgt zo vertrouwen in het product en het verhaal van de verkoper wordt geloofwaardig.

Zo werken mensen. Maar zo werkt God ook. De mens is immers als beeld van God geschapen (Genesis 1:27). Als gevolg daarvan weerspiegelt de werkwijze van de mens Gods werkwijze. De mens gebruikt prototypen en schaalmodellen om de boodschap geloofwaardig te maken. Dat doet God ook. Het laatste oordeel... staat dat niet erg ver van onze belevingswereld af? Het lijkt allemaal zo ongelofelijk. Daarom heeft God al eeuwen terug voor een prototype, een schaalmodel, van het laatste oordeel gezorgd. Dat was de Joodse oorlog die uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr., een van de grootste drama's uit de geschiedenis. 

In die oorlog liet God een voorproef van zijn definitieve toorn over ongehoorzame mensen voelen, maar Hij liet ook zien dat wie in Jezus geloven van de ondergang gered worden. Daarover gaat het bijbelboek Openbaring. Het boek Openbaring laat zien dat de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en de terugkomst van Jezus Christus in elkaars verlengde liggen. Het leert ons de gebeurtenissen uit de Joodse oorlog te interpreteren als waarschuwingen voor ons. En het laat ons zien dat God de zijnen niet in de steek laat, maar hun op zijn tijd recht zal verschaffen. Ten slotte biedt het de gelovigen door alle bloed, vuur en tranen heen uitzicht op een duurzaam leven in een lichaam dat nooit meer vergaat.

Omdat deze boodschap het waard is om uitgedragen te worden, is er een boek geschreven waarin het bijbelboek Openbaring wordt uitgelegd. Het is getiteld:

Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)


Waard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG