De Bijbel is noodzakelijk

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 012 - De Bijbel is noodzakelijk

De Bijbel noodzakelijk bij onze levensvragen


 Is het nu eigenlijk wel zo nodig de Bijbel te kennen? Wat heb je aan dat oude boek? We leven vandaag in de twintigste eeuw op onze planeet: de aarde. In de loop van de eeuwen hebben de mensen al heel wat geheimen van deze planeet opgelost. Op veel vragen is er al een antwoord gekomen. En toch blijft er veel open.

 Denk maar aan de grote levenskwesties. De eerste en belangrijkste vragen bleven vaak onbeantwoord. Vragen als: Wat is de zin van je leven? Wat is de toekomst van de wereld? Zou er aan deze wereld ooit een eind komen? Bestaat God? Wat komt er na de dood.

 Vragen waar het eigenlijk om gaat. je kunt proberen die vragen weg te duwen. Maar je weet best dat dat zinloos is. Vroeg of laat komen ze toch weer boven. En je bent echt niet de eerste die er mee worstelt. Eeuwenlang hebben wij mensen al naar de antwoorden op die vragen gezocht. En ook al veel antwoorden gegeven. Alleen, die antwoorden waren altijd zo verschillend. Vandaag de dag is dat al niet anders. Filosofen, politici, natuurkundigen, bio- logen hebben allemaal wel een antwoord. En spreken elkaar even vaak tegen. Wat de een als hoogste wijs- heid verkondigt, noemt de ander je reinste onzin. Zelfs de antwoorden , waarvan het lijkt dat ze op grond van de Bijbel gegeven worden, zijn vaak niet met elkaar in overeenstemming. En je zou je af kunnen vragen: hoe kan ik weten dat deze cursus me de goede antwoorden geeft?

 Zo blijft er de onzekerheid. Je krijgt het gevoel rond te lopen in een wereld vol vraagtekens.

 God heeft Zich aan deze wereld geopenbaard.

 Gelukkig maar dat de Bijbel er is. Want de Bijbel reikt ons een antwoord aan. Waarom vind je die antwoorden juist in de Bijbel, vraag je je dan af. Daarop dit antwoord: omdat God ons die Bijbel heeft gegeven heeft. Hij zorgde ervoor dat de Bijbel er kwam. Hij vertelt daarin over Zichzelf. En over dingen die we uit onszelf nooit zouden weten. God heeft zich in de Bijbel aan ons bekend gemaakt. We zeggen: Hij heeft zich aan ons geopenbaard. Daarom heet de Bijbel ook wel Gods openbaring. Dat betekent dat je aan kunt op de antwoorden die de Bijbel geeft. Het zijn immers de antwoorden die God zelf geeft. Dat maakt ook de Bijbel zo belangrijk in je leven. en hoe meer je de Bijbel leest en bestudeert, hoe meer het gevoel van onzekerheid verdwijnt.

 De Bijbel is een prachtig boek vol met verrassingen.

 Er zijn zaken die we nooit uit onszelf zouden kunnen weten. Dingen die we nooit en te nimmer zelf zouden kunnen bedenken. Maar God heeft ons daarover in de Bijbel op verrassende manier verteld. Je wilt voorbeelden?

 God heeft de wereld, waarop en waarin wij leven, geschapen.

 Hij vertelt daarvan meteen al op de eerste bladzijden van de Bijbel. En Gen. 1en 2 en ook op vele bladzijden daarna. In Psalm 104 in het boek van de Psalmen bijvoorbeeld, wordt de schepping dichterlijk beschreven. En ook de profeten vertellen over de majesteit van God die in zijn schepping te zien is. Geen mens zou ooit iets met zekerheid kunnen zeggen over het ontstaan van de dingen, als de Bijbel er niet over vertelde. Er zijn theorieën te over. Maar ze spreken elkaar tegen. De Bijbel geeft zekerheid. ! . 'Door het geloof weten we, dat de wereld gemaakt is door het Woord van God en dat het zichtbare niet ontstaan is uit wat we kunnen zien (waarnemen). ' Hebr. 11: 3 (Vergelijk deze vertaling eens met die uit je eigen Bijbel).

De wereld is slecht geworden door de zonde.

 Iedereen zal moeten toegeven, dat de wereld allesbehalve volmaakt is. En mensen zijn dat al evenmin. Er is geweld, oorlog, haat, egoïsme -en ook ziekte, honger, armoede en noem maar op. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan ? De Bijbel wijst de oorzaak van alle ellende aan. Hij noemt het kwaad bij de naam: zonde. Toen God de wereld maakte, maakte Hij die wereld goed

 Maar wij, de mensen, verknoeiden die volmaakte wereld door de zonde. Wat is dat: zonde? Omdat God onze Schepper is, heeft Hij er recht op, en Hij vraagt dat ook van ons, dat we zullen leven zoals Hij dat wil. Zonde is: alles wat een mens doet, spreekt, denkt, dat tegen die wil van God in- gaat en het niet doen, wat God wel wil dat wij doen. Zonde. Dat betekent eigenlijk niets anders dan opstand, revolutie.

Revolutie van de mens tegen God, de Schepper 


De Bijbel zegt ergens (psalm 14) dat "de dwaas" in zijn hart zegt: "Er is geen God' , .Dat is nou de ware aard van de zonde: de godloosheid. Het zonder God willen zijn. Eigen baas. En de gevolgen? Ook daarover kun je lezen in die Psalm. Dat zie je trouwens iedere dag om je heen. En bij jezelf. Er is niemand beter dan een ander. Onze ouders waren net zulke zondaren als wij. En onze kinderen zullen dat worden. Hoe komt dat? Baby's in de wieg zijn toch één en al onschuld? Vrij naar Godfried Bomans zou je kunnen zeggen: Kinderen zijn als engelen. Maar waar komen al die "grote rotzakken" vandaan?

Ook hier weer: er zijn theorieën te over. Maar de Bijbel geeft het enige duidelijke antwoord. Een hard antwoord: Ieder mens wordt als zondaar gebo- ren. Dat wil zeggen: geen enkel mens, hoe braaf hij of zij ook schijnt te leven, doet wat God wil. Ieder mens-zondaar. Iéder mens. Eén van de dichters van de Psalmen, psalm 51:7, schrijft van zichzelf: 'Zie, in onge- rechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen'. Zo zijn alle mensen schuldig, die van vroeger, van vandaag en van mor- gen. Eén grote familie, één grote schuld. Dat weten we alleen omdat God dat in de Bijbel zegt.

God redt jou en mij van de zonde.

Nog een voorbeeld van wat we uit . onszelf nooit geweten zouden kunnen hebben. Als een rode draad loopt door de Bijbel de boodschap van God over onze zonden. En tegelijk de gouden draad over de redding door God van de zonde. ' Alzo lief (Joh. 3: 16) heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven ~ heeft, opdat ieder, die in Hem ge- looft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'. Met andere woorden: God geeft ons zijn Zoon, Jezus Christus. Daar staat de Bijbel vol van. Wij worden gered van de zonde door Jezus. Door Hem alléén, want: 'Er is onder de hemel geen andere (Hand. 4 : 12) naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden' . Hoe kan het weer goed worden met de mensen? Is dat door rasverbetering, zoals HitIer dacht? Door humaniteit? Of door omturning van de maatschappij ?

Al die oplossingen brengen ons alleen maar steeds verder van huis. In de Bijbel staat de enige oplossing. De enige redding is Jezus Christus. Een laatste voorbeeld:

God leidt de geschiedenis.

 De geschiedenis van deze wereld beslaat al vele eeuwen. Het lijkt een wirwar van volken, mensen, gebeur- tenissen, feiten. Het lijkt een zinloze aaneenschakeling van mooie en van verschrikkelijke toestanden. Een vermoeiende herhaling van leven en dood. Van opkomen en ondergaan. Maar hoe meer je de Bijbelleert kennen in zijn geheel, hoe meer je leert zien, dat God de hele geschiede- nis maakt en leidt. Achter alles wat er gebeurt is er de leiding van God; alles is onderdeel van Zijn Plan. Mensen kunnen goede of slechte plannen maken, allerlei kwaad be- denken en doen, God gebruikt dat alles om de geschiedenis van wereld (Gen 50: 1~, 20) en mensheid te laten verlopen zoals Hij wil. ( Jes.10. 5-9 )

 De Bijbel zegt dat het God in heel de geschiedenis gaat om de verlossing en de redding van de wereld. De bijbel zegt ons ook dat deze bedorven wereld eenmaal zal (Openb.21 :1-5) verdwijnen. God belooft een nieuwe wereld: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wat er gebeurt in onze wereld, je eigen leven, maar ook de internationale politieke verwikkelingen, zijn onderdeel van het Plan van God. Hij heeft overal de hand in.

 Dat geeft ons mensen zekerheid.

 Dit waren maar een paar hoofdzaken uit de Bijbel, die we als voorbeeld genoemd hebben. Van al die dingen, en van nog veel meer, zouden we niets weten als God zelf het ons niet zou hebben verteld. Wij kennen de achtergronden niet van allles wat gebeurt. Zin en doel ervan ontgaan ons. We hebben al gauw de grenzen van ons 'denkraam' bereikt. Maar gelukkig: God zelf maakt in de Bijbel bekend, wat we anders nooit kunnen weten. God geeft antwoord. Wie God voor ons is, wat Hij voor ons doet, wie wijzelf zijn, waarheen we op weg zijn; vragen die beantwoord worden.

 Lees ook eens: Het leven is geopenbaard

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG