HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                     

Mijmeren onder de terebint - Inleiding- God zij met ons

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

  52  53     (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Want bij U is de bron des levens. In Uw licht, zien wij het licht.

Ps. 36: 10

Sinds nieuwjaarsdag is het oude jaar weg, definitief. Daarmee beleven we een historisch moment in onze persoonlijke geschiedenis. Na de dieptepunten van verscheurend verdriet, moeizame verzoenings-pogingen en uitbundige momenten van geluk, is er nu een moment van eenwording; een vlekkeloos schoon nieuw jaar voor alle mensen.

De oude vertrouwde is weg. Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik ben nog wat onwennig, nog wat onzeker over wat er allemaal komengaat in het nieuwe jaar.. Ik rommel nog wat onwennig door het huis. Wat wel gebleven is, is het vertrouwde beeld van de inrichting. Gelukkig ligt daar op tafel onze vertrouwde Bijbel, het Woord van God.

Deze woorden betekenen niet, dat God altijd met ons is. Want dat kan toch niemand zeggen. Wie zeker denkt te weten dat God altijd met hem/haar is, die moet maar eens de woorden van Jeremia overdenken toen hij zei: "Is God (altijd) een God van dichtbij en niet een God van verre?" (nav. Jer.23: 23). Hij kan ook weleens in een ver land zijn of verborgen achter de wolken. In een tijd van moeite en verdriet, als we geen lichtpuntje meer zien, kunnen we alleen maar smeken en bidden: "O God, wees ons nabij".

Naast financiële omstandigheden, zijn er ook morele en sociale omstandigheden die veranderd zijn of aan het veranderen zijn. Zoveel waarden zijn in verandering. De ene gebeurtenis wordt belangrijker geacht, de andere minder. Je moet maar eens voor jezelf nagaan: hoe groot is de waarde van vakantie (hoeveel tijd en geld wordt hieraan besteed); hoe groot is de waarde van kunst en film en musea; hoe belangrijk is gezondheid? En hoe belangrijk is het onderwijs? Hoe belangrijk dit nieuwe jaar dat is aangebroken?

Als er zoveel veranderd is in besef van waarden, dan is de grote vraag: wat heeft er wel blijvende waarde in ons leven? Is er iets waardevast, waar we ons leven op afstemmen? Er moet toch een soort ijkpunt zijn dat werkelijk waardevast is. 

David, de dichter van Psalm 36, wijst er in vers 10 op dat echt waardevol en waardevast leven alleen kan worden geput uit de Bron van alle leven. God zelf wil onze harten en gedachten doordrenken met zuiver, hemels bronwater. Als wij onszelf afvragen, wat is goed en fout, dan staat vast dat God goed is. Hij is goedertieren, d.w.z. heeft het goede met ons voor. 

Bij Hem mag je schuilen, in de schaduw van zijn vleugelen. Bij hem mag je drinken als je dorst hebt, in de woestijn van het leven, want het leven is soms maar een dorstig leven. God is de Bron van het Leven, de bron waar je steeds naar terug kunt om Leven te vinden en te ontvangen. Bij Hem mag je op adem komen, als je buiten adem bent. Bij Hem mag je schuilen als je je bedreigd voelt. Als je nooit Gods nabijheid zoekt, dan blijft er onzekerheid, de veranderlijkheid van ons leven en de wereld, dan is er alleen vluchtigheid en ijdelheid van bestaan.

David stelt het in Psalm 36 duidelijk en klaar, in donker en licht. Hij zegt met zoveel woorden: als je denkt het zelf wel alleen te kunnen redden, zonder God, merk je niet wat je fout doet, dat je onverstandige dingen doet. Je weet bijvoorbeeld niet dat het haten van iemand veel gevaren met zich meebrengt. 

Van haat komt ruzie en geweld. De zondaar blijft met zijn rug naar God toegekeerd. Het hart heeft zich voor Hem gesloten en laat geen inmenging van de ander toe. Maar als je je op God richt, dan ben je gericht op het Licht, dan wordt je leven verlicht. David zegt: "in uw licht zien wij het licht. In Gods Licht zien wij de waarheid oplichten."

Alle onze zelfgekozen waarden worden in een ander licht gesteld, in een helder daglicht. En dan komt de waarheid aan het licht. Dan wordt de waarheid over je keuzes zichtbaar.

Als wij ons tot Hem richten, tot het Licht van God, dan mogen we bidden met de woorden: 'Here maak mij uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend." en: "Leid mij in uw rechte leer en Laat mij trouw uw wet en wil proberen te doen." (uit Psalm 25:2). De apostel Paulus zei het met deze woorden: "Leer ons te onderscheiden waar het om gaat; oftewel wat waardevol is of niet."

David zei: In Gods Licht zien wij het Licht. De oprechten van hart, zij die hunkeren naar gerechtigheid en vrede, zoeken Hem om geraakt te worden in hun diepste bestaan. De hemel is voor hen een uitnodigend licht. Hongerend staan zij voor Hem en hun hart opent zich naar de bron, naar Gods Licht. Zalig zijn zij die Hem zoeken.

Bidden is de stille omgang met God. Dit kunnen wij persoonlijk doen in onze binnenkamer, maar we kunnen ook samen bidden in kleine groepen of in de kerk, met heel de aanwezige gemeente, om het leven in Gods Licht te stellen; opdat Hij ons leert wat waardevol is in zijn ogen.

David zei: in uw Licht zien wij het Licht. Ja maar, God is toch onzichtbaar, wij zien Hem toch niet? Hij is de onzienlijke, de verborgene in ons leven. Hij kan komen en gaan, zoals de Geest als een wind in en uitgaat. Hoe zien wij dan het Licht, als wij Hem niet kunnen zien?

Jezus gaf ons een antwoord toen Hij zei: "Ik ben het Licht der wereld. Wie in mij wandelt zal nooit meer in het duister wandelen." Het Licht en de bron van het leven is persoonsgebonden, in Jezus Christus.

Christenen wordt nogal eens verweten dat ze doen alsof ze de waarheid in pacht hebben. Daar ergeren mensen zich aan: "Betweters!". Dat is niet moeilijk voor te stellen. Maar christenen hebben niet zelf de waarheid in pacht. Het is in pacht bij Jezus. Hij schijnt ons bij. Hij is het Licht. En zo mogen wij ontdekken, door Hem, wat werkelijk waardevol en waardevast is. Het is Jezus die de waarheid is. Door zijn Woord en Geest kan ons dat duidelijk worden.

In verbondenheid met deze Levende Waarheid, kunnen wij het leven vorm en inhoud geven. Hij bepaalt - als het goed is - de keuze van een christen. Hij leert ons bijv. dat het beter is te geven dan te ontvangen. Een christen leert stapje voor stapje, in een leerproces, om dit in zijn leven in te voeren.

Een andere waarheid is: "Heb niet alleen je vrienden lief, maar ook je vijanden." en: "nodig als gasten voor je feestje niet alleen de rijke buren en familie maar nodig dan de bedelaars, misvormden, lammen en blinden. Zij kunnen immers niet terugbetalen." Zo worden wij bewust gemaakt over wat waardevol is en wat niet.

Het is goed om te bidden: "Leer ook mij te onderscheiden waar het om gaat."
Alleen in het licht van God, die in Jezus Christus te herkennen en te erkennen is, zien we het licht en onderscheiden we wat waardevol is en niet.
Daarom is het randschrift, als herinnering aan het gebed zo waardevol: "God, zij met ons!" Dat is ons gebed voor elke dag,

De Terebin

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.

Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar
Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Heer, wees mijn Gids

                               

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)