DE WIL VAN GOD [1]

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

BEZINNING OP 'GOD'S WIL' [1][2][3]

Wist je dat God met jouw leven een bijzondere bedoeling heeft? Wist je dat God jou wil gebruiken, zoals Hij mensen in de Bijbel gebruikte? Wist je dat God een PLAN heeft voor je leven, net zoals Hij een plan had met Mozes, Elia, Paulus... en JEZUS? Wist je dat het voor een groot deel afhangt van JOUW KEUZES ten aanzien van God, of Hij in staat is dat plan met je leven te vervullen of niet?

Daarom roept God je om radicaal te zijn. Om keuzes te maken, elke dag van je leven. Keuzes die bepalen of je je laat leiden door wat God van je wil. Keuzes om niet langer toe te geven aan invloeden die je van Gods plan weghouden, maar die juist ruimte maken voor God om meer te bewegen met zijn Geest in je leven. Keuzes die het verschil betekenen tussen leven en dood.

God wil zoveel doen in je leven. Hij heeft zoveel gedachten van hoop en vruchtbaarheid over jou. Wat jij wel of niet kan, is daarbij niet belangrijk. Alleen wat God denkt en wil, telt.

Ikzelf kon vroeger niet spreken: ik stotterde enorm. Mensen kenden me als een onzeker jongetje, dat zich maar met veel moeite kon uitdrukken. Vaak was het zo erg, dat ik me diep schaamde. Als ik alleen was, sloeg ik soms met mijn vuisten op de muur, van woede en frustratie. Toch gebruikt God me nu om te spreken in kerken, jeugdgroepen en verenigingen, in binnen- en buitenland. Hij heeft me laten spreken in België, Nederland, Engeland en Afrika. Als ik ga spreken, zie ik dat God mensen enorm diep aanraakt en ze vaak voor hun leven verandert. Het is machtig om te zien. Wie had dat gedacht? Ikzelf jaren geleden alleszins niet! Ik had vroeger geen idee van de kracht van de heilige Geest die het onmogelijke mogelijk maakt.

God kan het ook doen... bij JOU! Hij zal het doen. Als jij de juiste KEUZES maakt...

Alleen God weet het plan

Denk je dat de kleine herdersjongen David ooit gedacht had, dat God zo'n machtig plan met zijn leven had, toen hij bij de schaapjes zat in het veld? Zijn werk zal vaak wel eentonig geweest zijn. En hard. Soms werd hij, ongewapend, geconfronteerd met roofdieren die het op zijn schapen gemunt hadden. Vaak brandde de zon genadeloos op hem, of plensden de stortbuien over hem heen, middenin de uitgestrekte velden. Hij zal niet altijd zo gelukkig geweest zijn, met zijn baantje. Temeer omdat zijn broers op hem neerkeken. In hun ogen was hij een onbenullig herdersjongetje. De onopvallende jongen achter de schaapjes had geen benul, dat God deze taak aan hem gaf als voorbereiding op iets wat zijn wildste dromen zou overtreffen.

Niemand in de Bijbel had op voorhand enig idee van Gods plan met hun leven. Jozua, Elisa, Esther,Deborah, Marcus of Paulus... geen van hen wist het! Maar toen God ze riep, en ze de Stem gehoorzaamden, veranderde alles. Abraham, Jozef, Mozes, Ruth, David,... allemaal moesten ze belangrijke keuzes maken. Wegtrekken van hun vertrouwde omgeving, naar een onbekend land dat God hen toonde. Weg van het vertrouwde, naar het land dat God hen zou tonen.

Wat een keuzes! Wat een stap om te zetten. Wat een gehoorzaamheid van die mensen.

Maar... wat een VRUCHT heeft het voortgebracht: de hele geschiedenis van de mensheid is erdoor veranderd, ten goede. Dankzij de gehoorzaamheid van deze mannen en vrouwen, is de reddingskracht van God doorgebroken tot heel de mensheid - zelfs tot jou en mij! Omdat zij gehoor gaven aan Gods stem. Ook jij kunt van levensveranderende betekenis zijn voor jouw land, stad, dorp, straat, familie, vrienden... Zelfs voor de hele wereld! Want, wie weet wat Gods plan is met je leven? Het is groter dan je beseft... poi;’o;oen nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op

Wat moet je doen om in Gods plan te komen?

De juiste keuzes maken.

Om meer door GOD geleid te worden en minder door andere invloeden.

Om jezelf af te zonderen voor God en te leren intiem omgaan met Hem.

Om zuiver te leven en NEE te zeggen tegen de verleidingen die op je af komen, via internet, televisie, vrienden en familie, werk en school...

Je moet keuzes maken om je leven op Gods spoor te HOUDEN!!!

Het is niet moeilijk om eventjes Gods weg te kiezen, als je daarna toch weer langzaam wegzakt in de berm, langs de kant van de weg, om daar weer in de zoveelste frustratie te blijven steken, terwijl je anderen ziet voorbijrennen op Gods weg. Ik ken dat gevoel. Het is heel herkenbaar. Maar God zegt: KOM! Stap eruit... Hou op met klagen over je situatie en KIES voor het LEVEN met God.

David had in de Bijbel ook soms het gevoel dat hij wegzakte in de modder, terwijl hij zo graag op de rechte weg wilde wandelen. Maar hij riep tot zijn God en werd bevrijd (Psalm 40:3)! God trok hem er aan zijn haren uit. Hij was vrij. Niet door zijn eigen kracht, maar omdat hij tot de almachtige GOD uitriep. God redt je, als je tot Hem roept.

Laat je dus door niets tegenhouden. Doe wat God van je vraagt. Vecht ervoor. Want sommige keuzes die God van je vraagt, zijn op leven en dood. Gods leiding is te belangrijk om te laten tegenhouden, door wat dan ook.

Onverwachte tegenstand

Juist omdat Gods plan met je leven zo'n grote impact zal hebben op veel andere mensen, wordt er vanuit het rijk van satan strijd gevoerd om je ervan af te houden. Zonden komen op je af. Vermoeidheid. Tegenslagen. Depressie. Ongeloof. Angst. Twijfel. Verdriet. Drukte. Stress. Enz.

Satan is listiger dan veel mensen vermoeden. Hij is de strateeg die al eeuwen de kans heeft gezien om zijn oorlogstactieken bij te schaven. Hij weet wat de beste manier is, om jou tegen te houden. Soms gebruikt hij daarvoor de meest onverwachte listen. Een tactiek die hij veel vaker hanteert dan we zouden durven beseffen is de volgende: hij zorgt er soms voor dat Gods plan met jouw leven in de eerste plaats belemmerd wordt door mensen van wie jij het niet verwacht: je familie en je vrienden. Soms zelfs andere christenen, die je beschouwt als 'medestrijders' in jouw kamp.

In mijn leven kwam de meest hevige tegenstand, op de meest subtiele manier, uit een hoek die ik echt nooit zou verwachten: het kwam van christenen, naar wie ik opkeek. Dit is soms de gevaarlijkste aanval: de tegenstand uit je eigen 'legerkamp', je eigen christelijke omgeving. Het is daarom van levensbelang dat je leert om echt te luisteren naar wat God tegen JOU PERSOONLIJK zegt.

Mensen kunnen met de BESTE BEDOELINGEN Gods BESTE PLANNEN tegenhouden. Wist je dat? Mensen zijn nu eenmaal erg beperkt.

Wist je dat de EIGEN MOEDER van Jezus Hem op zeker ogenblik wilde tegenhouden om Gods wil te doen? Denk daarover na... De eigen familie van Jezus, die nochtans de engelen gezien hadden, die Gods beloften hadden gehoord over het leven van Jezus, die de voorspellingen kenden over hun broer en zoon.

Zijn geliefden, die hem zo goed kenden... ZIJ waren het die ineens in paniek uitriepen: 'Help! Onze Jezus wordt misleid door de duivel! Hij is een instrument van satan geworden.' En ze kregen bijval van de belangrijke leiders van Gods volk, die eveneens riepen: 'Die man wordt geleid door de duivel'. Wist je dat dat in de Bijbel stond? (zie Marcus 3:20) Naderhand is de familie van Jezus bijgedraaid, omdat God hun ogen opende en ze de vruchten zagen van het werk van 'hun' Jezus. 'Een profeet wordt nooit erkend in zijn eigen stad', zei Jezus bedroefd.

Toen mensen bij Jezus kwamen en zeiden: 'Uw moeder en familie zoeken U', antwoordde Jezus nuchter: 'Mijn moeder en broers? Wie zijn dat?' Hij wees naar de mensen die rond Hem zaten te luisteren en zei: 'Hier zijn mijn moeder en mijn broers! Ieder die doet wat God wil is mijn broer, mijn moeder en mijn zus!' (Marcus 3:35)

Dat was keihard, maar waar. Jezus wist wat belangrijker is: Gods koninkrijk, Gods wil, Gods weg volgen, in plaats van zich door zijn familie en kennissen laten opeisen en controleren. Hij koos voor de wil van ZIJN VADER in de hemel, en negeerde daarbij de wil van zijn familie op aarde. Daarom is Jezus nu onze redder.

Als Jezus toegegeven had aan zijn familie, aan zijn bekenden, aan hen die Hem opgevoed hadden, dan was er nu geen redding geweest voor de mensheid. Dan was Hij een gevangene geweest van mensen, in plaats van de verlosser van de mensheid. Dan was er geen kruis op Golgotha, geen opstanding, geen heilige Geest, geen Bijbel. Dan leefden wij allemaal nog steeds in onwetendheid, wat betreft God en waren we nog steeds gebonden door magie, demonen en afgoderij.

Maar het LICHT van God is gekomen, de kracht van Gods verlossing is doorgebroken, dankzij de radicale, keiharde, zuivere houding van Jezus Christus. En dankzij eenzelfde houding van velen die na Hem uitgestuurd werden. Die KOZEN VOOR GOD, ondanks wat sommige mensen van hen verwachtten. Leer daar je lessen uit.

Wees als een arend die VLIEGT!

Er is een ander beeld dat God me hierover gaf: dat van een arend.

Soms zijn we als een arendsjong, dat te bang is om zelf te vliegen. We zien de grote moederarend rondzweven en zijn onder de indruk. Wat een kracht. Wat een gave van God! Waaaww... Maar er komt een tijd dat we zelf moeten vliegen. Een jong dat te lang in het nest blijft zitten, zal ook sterven.

Want Gods bedoeling is dat je het nest verlaat en je eigen vleugels uitslaat.

De moederarend weet dat haar jongen daar hulp bij nodig hebben, dus ze duwt ze het nest uit. De jongen vallen krijsend en gillend de diepte in. Als het ze nog niet lukt om zelf te vliegen, duikt de moederarend eronder en vangt ze op, met haar vleugels.

Zo werkt God ook met jou.

Als God je uit je veilige nestje wil schoppen, sta het toe. Hoe akelig het ook aanvoelt. Hoe vreselijk de diepe afgrond ook op je afkomt. Hoe dreigend de gevaarlijke rotswanden je ook aanstaren. Sta God toe om je uit je veilige nestje te duwen, zoals een liefhebbende moederarend haar jongen het nest uitduwt.

God wil ons uit de veiligheid van de menselijke bescherming om ons heen wegleiden, naar een leven in afhankelijkheid van HEM.

Hij wil dat je ZELF leert zweven op de wind van zijn Geest. God wil dat je ZELF een volwassen adelaar wordt. Geloof het niet als men zegt: 'Jouw vleugels zijn nog veel te klein'. Als dat zo is, zal God je nooit duwen om te vliegen. Maar als God je aanmoedigt om zelf te vliegen, dan zijn je vleugels blijkbaar sterk genoeg, wat anderen ook beweren.

Sta de wind toe om leven in je geest te blazen, om je blik te openen voor de horizon die op je wacht. Laat God je in de woestijn leiden.

Jezus kon ook kiezen om bij de geborgenheid van zijn ouderlijk huis te blijven en elke week naar de synagoge te gaan, waar anderen Hem vertelden over de grote Messias die zou komen.

Jezus kon dat gedaan hebben. Dat zou ook gebeurd zijn als Hij had geluisterd naar zijn ouders. Maar Hij koos voor Gods weg. En Hij werd zelf de verlosser waar in zijn 'kerk' zo over gesproken werd.

God wil dat JIJ GAAT DOEN wat je anders alleen maar over anderen hoort vertellen. Wordt zelf een adelaar die vliegt en die over de bergen van Gods majesteit zweeft en die verder ziet dan anderen. Roep Gods Woord uit over de vlakten waar iedereen het hoort.
God is volmaakt gelukkig omdat Hij alle mensen redt

1Tim.2 vers 3-4,

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

1Tim.4 vers 9-10.

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovig.

Dit zijn beide passages in de Timoteüsbrief, die op de redding van alle mensen wijzen. Dat het Gods wil is om alle mensen te redden en hen als heiland tegemoet te treden, met die waarheid kunnen alle gelovigen van allerlei pluimage instemmen. Jazeker, het is werkelijk Gods wil! En omdat dit nu de wil van onze Vader is, daarom moet het ook onze wil zijn. Geen enkel leerstelsel is bij machte om de consequenties daarvan af te zwakken. Nergens wordt de wil van God ook zó duidelijk vermeld: wat Hij zich ten doel heeft gesteld, zowel vandaag als in de toekomst. Het gaat hem vóór alles om de redding van de mensen. Zij die in het beeld en naar de gelijkenis Gods geschapen werden, moeten als eersten die redding ervaren. Vanwege de ongehoorzaamheid kwam de dood de schepping binnen. {Rom.5 vers 12}. Door de dood kwam de macht der zonde tot heerschappij en aan beide machten waren en zijn de mensen als slaven onderworpen. Daarom staat hun redding in het heilsplan van God op de eerste plaats. Zal God Zijn wil ten uitvoer weten te brengen? Kan een mens zich blijvend tegen de dood verzetten? Neen! Kan een mens zich blijvend tegen de macht van de zonde verzetten? Neen! Heeft de mens in dergelijk opzicht een vrije wil? Neen!, hij een slaaf! Hoe raakte hij in die toestand? Gebeurde dat vrijwillig? Neen, alle afstammelingen van Adam hadden geen andere keus. In de macht van de zonde overwonnen? Jazeker, door Christus. Is de dood overwonnen? Jawel, door Christus. Wat zorgt er dan voor dat de mens nog onder de heerschappij van de zonde blijft? Zijn geknechte wil.

De vraag of God werkelijk alle mensen zonder uitzondering redt, zoals in de bijbel wordt beweerd, komt daarom neer op de vraag, wiens wil sterker is: die van God of die van de mens. Het is en dwaze vraag.

Zal de wil van een mens in het gericht uiteindelijk niet capituleren en de macht van God niet moeten erkene? Indien dit niet het geval is, dan heeft Christus aan het kruis de zonde ook niet werkelijk overwonnen en de dood niet bedwongen. Want zolang er ook nog maar één enkel mens onder de heerschappij van de zonde leeft en daarvan nog een slaaf is, zolang is Christus´overwinning ook niet volkomen. In dat geval zou Hij de overheden en de machten niet ontwapend hebben en over hen hebben getriomfeerd. Kol.2 vers 15 was dan geen werkelijkheid.

Laat je niet langer tegenhouden.


God roept je. Doe wat HIJ wil!

Belofte voor je leven:

'Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, draagt Hij veel vrucht; los van Mij zijn jullie tot niets in staat. Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een rank en verdort. Zulke ranken worden bij elkaar geharkt, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je maar wilt, en je zult het krijgen.

Het is de glorie van mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont.' (Johannes 15:5-8)

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG