HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                          

Het levende woord van God
Aflevering  8 - Hoe mogen wij met de Bijbel omgaan?

   

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God:  

Bijbelstudie 701 - Het levende woord van God
Aflevering  8

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Terug naar de Inleiding van deze serie

Lees de Bijbel 

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.


Hoe mogen wij met de Bijbel omgaan?

Voor sommigen is de Bijbel een gesloten boek. Zij hebben hem wel, maar lezen er nooit in; eigenlijk gebruiken ze hem alleen als boekenkast-vulling. Dat dit niet de bedoeling is moge duidelijk zijn, want is er ooit een schrijver geweest die boeken schreven zonder het doel dat ze ook gelezen zouden worden?
Anderen gebruiken de Bijbel alleen als een soort "naslagwerk". Alleen wanneer zij iets willen weten, proberen zij het er in te vinden

Weer anderen lezen in een soort sleur de Bijbel. Vanuit een goede gewoonte dagelijks iets te lezen is een sleur ontstaan en zij lezen hem nog wel, maar het dringt eigenlijk helemaal niet tot hen door, wat zij nu eigenlijk lezen.
Hoe wij wel met de Bijbel moeten omgaan wordt ons ook in dit boek verteld.
Psalm 119:11 zegt: "Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige." (zie ook Hebr.4:12) "Gods Woord in je hart opbergen" is een uitdrukking, die meer wil zeggen dan alleen: Uit je hoofd leren, het doelt ook op overdenken, en als iets waardevols voortdurend bij je dragen.
Natuurlijk is het niet mogelijk om alle ca. 31.000 verzen uit de Bijbel uit het hoofd te leren. Er zijn echter wel een aantal belangrijke verzen, die de moeite meer dan waard zijn om uit het hoofd te kennen.

Wat staat er in ? deze vraag is al door velen gesteld en even zo vele malen was daar het antwoord - onderzoek alle dingen en word wijs - 

De bijbel is een buitengewoon bijzonder boek. Christenen geloven dat God
ervoor gezorgd heeft dat in dit boek op schrift is gekomen hoe Hij zich heeft
geopenbaard in de loop van de eeuwen. Want God is niet de Onbekende, die
op afstand blijft, maar de God die verbondenheid zoekt, die zich laat kennen,
die spreekt van hart tot hart. Vooral dat laatste is typisch voor de God van de
bijbel: Hij is een sprekende God.

Deze God heeft zich ten diepste uitgesproken in zijn Zoon Jezus Christus:
‘Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft
hij tot ons gesproken door zijn Zoon’ (Hebreeën 1:1-2). Dat moeten we altijd
in gedachten houden als we omgaan met de bijbel. Wij ontmoeten God niet
allereerst in een boek, maar in een Persoon: de levende Christus. Iemand
heeft het ook eens zo gezegd: in het gewaad van de Schrift komt Christus
naar ons toe.

Voor onze omgang met de bijbel, of we nu het Oude of het Nieuwe
Testament lezen, is daarom wezenlijk dat we altijd op zoek zijn naar de
ontmoeting met Christus. Want de heilige schriften geven hun wijsheid pas
prijs door het reddende geloof in Hem. Wie de bijbel leest zonder Christus,
leest de bijbel niet. Dat is de ene kant.

De andere kant is deze: wie Christus wil leren kennen zonder de bijbel, zal
Hem niet leren kennen. Het is waar dat we God ook leren kennen in de
schepping. Want alles wat geschapen is vertelt over zijn eer: ‘De hemel
verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen’

(Psalm 19:2). Maar als we alleen zouden zijn aangewezen op de schepping en
Gods glorie daarin, zouden we Christus en de redding, die alleen Hij kan
geven, niet leren kennen. Want Hem ontmoeten we in de heilige schriften.
Daarom vormt het omgaan met de bijbel een onmisbare geestelijke oefening
voor wie willen groeien in het kennen van de Zoon van God. Daarbij is het
uiterst waardevol om ook gericht te zijn op het vergroten van je kennis van en
inzicht in het geheel van de bijbel, als de focus maar blijft: Christus zoeken en
zien. Kort wil ik hier iets schrijven over een christocentrische omgang met de
bijbel in de vorm van bijbelstudie en bijbelmeditatie.

Bijbelstudie is een manier van omgaan met de bijbel waarbij je erop gericht bent om je inzicht in de heilige schriften en in de verbanden die er in de bijbel zijn te verbreden en te verdiepen

Met grote nieuwsgierigheid ga je een bijbelgedeelte of een bijbelboek lezen - alsof je het voor het eerst leest - en je probeert te ontdekken hoe alle wijsheid die je vindt samenhangt met het middelpunt van de openbaring van Gods heil: Jezus Christus. 

Bij gedeelten uit het Oude Testament, toen Jezus nog niet geboren was, maar de belofte van zijn komst al wel door alles heenzinderde, vraag je je af hoe je daar al iets proeft van wat in Christus zelf in zijn volheid naar ons toe is gekomen. Bij gedeelten uit het Nieuwe Testament zoek je steeds heel direct naar een antwoord op de vraag hoe God zich hier in Christus openbaart en laat kennen.

Het is heel vruchtbaar om daarbij gebruik te maken van studieboeken,
commentaren en concordanties, omdat dat je helpt dingen te ontdekken die je
in je eentje niet gevonden zou hebben. Ook is het mooi om deze bijbelstudie
gezamenlijk te doen, omdat twee meer weten en meer zien en meer
ontdekken dan één. Zo kun je, samen met anderen, groeien in Schriftkennis
en Christuskennis tegelijk.

Bijbelmeditatie is een manier van omgaan met de bijbel waarbij je meer direct zoekt naar een antwoord op de vraag: ‘Wat wil God in Christus tegen mij persoonlijk zeggen door dit
bijbelwoord?’

In de bijbelmeditatie ben je vooral met korte bijbelgedeelten
bezig, soms maar een enkel bijbelvers, waar je langere tijd als het ware op
‘kauwt’ om steeds intensiever te proeven en te voelen hoe je hier in aanraking
komt met het krachtige woord van Jezus zelf. Bijbelmeditatie is zoiets als: aan
de voeten van Jezus zitten en lang en liefdevol luisteren naar wat Hij tegen
jou persoonlijk wil zeggen.

Deze meditatie heeft als doel dat je leven wordt aangeraakt en dat je je in de
Geest van Jezus laat meenemen in een veranderingsproces waarin je steeds
meer op je Heiland mag gaan lijken. Dat wordt werkelijkheid naar de mate
waarin Christus’ woorden in al hun rijkdom in je gaan wonen (Kolossenzen
3:16).

Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
2 Timoteüs 3:15


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Bekijk ook eens de serie : De Bijbel is boeiend


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE 


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)