Wolk van Getuigen - Hebreeën 12 : 1-11

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 450 - Wolk van Getuigen

Aangespoord worden om vol te houden

Uit deze brief blijkt, we merkten het al eerder op, dat hij geschreven is aan mensen die het erg moeilijk hadden met hun christen-zijn en daardoor met hun geloof. Telkens moeten ze aangespoord worden om vol te houden. Ze moeten niet verslappen, niet bij de pakken neer gaan zitten! Toen ze christen werden hadden ze misschien heel wat anders verwacht. Maar nadat ze de goede geloofskeus gemaakt hadden, bleek dat daarmee ook allerlei moeilijkheden op hun weg kwamen waarop ze wellicht niet gerekend hadden. En ja, nu zijn ze terechtgekomen in een kritieke situatie: het gevaar bestaat dat ze breken met de kerk, met het geloof en met God: zo dreigen ze terug te vallen in hun vroegere leven. Daar waren immers minder problemen, daar was minder strijd.

Tegen die achtergrond moet je de brief aan de Hebreeën lezen. De schrijver spoort hen aan: "Volhouden mensen! Anders gaat het mis!"

Maar hij doet meer. Hij wijst erop dat wat die Hebreeën overkomt, helemaal niet zo bijzonder is. Bij het geloof hoort altijd moeite en strijd. Dat is de ervaring van veel kinderen van God die vóór hen leefden.

Een wolk van getuigen

In hoofdstuk II heeft de schrijver daarop gewezen. Hij heeft ze opgenoemd (Hebr. 11) noemd, al die gelovigen uit het Oude Testament: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izak, Jacob, Jozef, Mozes... Allemaal hebben ze veel strijd gekend. Ze hebben tegen alles in be-wuste keuzen moeten doen. Daarbij hebben ze felle tegenkanting en eenzaamheid doorgemaakt. Maar ze leefden en handelden "door het geloof".

Nee, de schrijver ontwerpt niet een soort galerij van zogenaamde "geloofshelden"; geestelijke krachtpatsers. Wat zou een eenvoudig gelovige daaraan hebben? De schrijver bedoelt heel wat anders. Eigenlijk zegt hij tegen zijn lezers (en dus tegen ons!) bekijk al deze voorgangers nu eens goed.

Hadden zij het zo gemakkelijk in deze wereld? Kijk eens naar die zwerver Abraham. En let bijvoorbeeld eens op Mozes. Wat had die man een schitterende carriere kunnen opbouwen in Egypte. Maar wat deed hij, door het geloof? Hij koos voor de HERE en dus voor het verachte en verdrukte volk (van de HERE).

Al die gelovigen hebben volgehouden in de strijd, ze hebben volharding getoond en geworsteld tegen de zonde. En het lijden dat daardoor over ze kwam hebben ze ondergaan als een tuchtiging (vs. 8).

Juist door dat lijden, die tuchtiging, wisten ze dat God ze behandelde als zijn "kinderen", zijn "zonen", Daarin toonde God zich echt hun Vader .Immers een echte vader tuchtigt geen vreemd kind. Hij tuchtigt alleen zijn eigen kinderen, als een opvoeder die voor hen het beste zoekt (vs. 9). Als ze verkeerd handelen worden ze door hem bestraft en gekastijd. Zo doet ook de HERE, als een Vader (vs. 5, 6). Nu de Hebreeën moeten niet menen dat zij de enigen zijn diehet ex- tra zwaar hebben in deze wereld, omdat ze tot het geloof gekomen zijn.

Let maar op al die bekende en onbkende strijders die als een grote "wolk van getuigen" om ons heen is.

De wedloop van het geloof

De schrijver gebruikt in de eerste verzen een bekend beeld: een wedloop in het stadion. De tribunes zijn vol met die vroegere strijders. Zij zijn getuigen. Dat betekent maar niet dat ze toeschouwers zijn. Nee, ze leggen in de bijbel getuigenis af van de trouw van de Here. (Judas 14, 15 1)

Hij heeft zijn beloften aan hen waargemaakt. Ze getuigen tegen de wereld en tegen het ongeloofsfront. Straks zullen ze tegen de Hebreeën en tegen ons( !) getuigen voor de rechterstoel van Christus als we de strijd hebben gestaakt.

Uit het leven van die vroegere strijders blijkt dat het echt mogelijk is de eindstreep te halen en de krans van de overwinning in ontvangst te nemen. Maar dan moet je wel met volharding de wedloop lopen. En net als de renners in het stadion alles van je af gooien wat je bij het lopen hindert. Alles wat je in de weg staat, elke ballast moet weg: en dat is vooral de zonde. We moeten de zonde achter ons laten en het einddoel voor ogen houden!

Onze Leidsman

Bij de wedloop moeten we blijven zien op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Op Hem richt de schrijver de aandacht (vs. 2, 3). In gemeenschap met Hem kunnen we de strijd aan!

Met opzet noemt de schrijver hier de naam die de Heiland als mens kreeg: Jezus. Want ook Hij liep als mens die wedloop. Hij had maar één begeerte: Hij wilde gehoorzaam zijn aan de wil van zijn Vader en. doen wat nodig was voor de verlossing van zijn volk.

Zijn wedloop liep uit op het kruis. Dat kruis heeft Hij op zich genomen "de schande niet achtende" (vs. 2). c'.; Hij onderging het grote lijden: schande, smaad, spot was zijn deel. Maar Jezus heeft het alles verdragen "om de vreugde die vóór Hem lag". Hij gelóófde: Hij hield het hele woord van God vast; Hij wist dat God zou doen wat Hij beloofd had, (Gen. 3 : 15, Jes. 53) Zo ging Hij door zijn lijden heen tot heerlijkheid. Hij is blijven kijken naar de eindstreep, verlangend naar wat er dan zou gebeuren: de opstanding uit het graf, het gekroond worden met heerlijkheid en : het mogen zitten aan de rechterzijde van Gods troon. Hij heeft de goede strijd volgehouden, ook in het verdragen van de tegenspraak en het verzet van zondige mensen (vs. 3).

In die strijd mogen de Hebreeën niet achterblijven. Ze moeten blijven , vechten want de aanvallen gaan door. Daarbij moeten ze denken aan hen die voorgingen, maar vooral aan hun leidsman Jezus Christus.

God behandelt ons als een Vader

Dan gaan ze de strijd ook anders zien. De strijd blijft wel, maar is het bewijs dat God, als Vader, hen als zijn kinderen behandelt. Nee, op zichzelf genomen is die strijd niet iets om blij over te zijn. De goddelijke wijsheid had in Spreuken al gezegd dat kastijding, soms (Spr. 3 : 11, 12) zelfs geseling, kan horen bij het leven van Gods kind.

Tijdens de strijd beleef je er geen vreugde aan, wel verdriet (vs. 11). De vijanden vallen je elke dag weer aan. Ze proberen je het geloof afhandig te maken. Elke dag strijden, je zou er moedeloos van worden. Maar, let op de uitkomst! (H.C. vr ./antw .127) Want God tuchtigt ons tot ons nut. (vs. 10) (Ps. 73 : 10-17) We moeten in de strijd geoefend worden, en ondanks de moeiten die God in het leven brengt, volhouden in de strijd tegen de zonde. Dan ontvangen we "een vreedzame vrucht" die bestaat in "gerechtigheid", dat is: als zondaar toch rechtvaardig voor God! Die vrucht ontvangen we "later", na de strijd.

Zoals kinderen meestal pas later, wanneer ze aan hun jeugd terugdenken, dankbaar zijn voor de opvoeding en de bestraffing door de ouders. Op het moment van die bestraffing en kastijding wordt dat niet in dank afgenomen. Maar later wordt de grote waarde ervan ontdekt.

De Hebreeën en alle gelovigen die hun Heer willen gehoorzamen, moeten beseffen dat ze één grote gemeenschap vormen met al de gelovigen die vóór hen hebben geleefd. Maar zó zijn ze dan ook eeuwig behouden (10 : 39). Willen we hier en nu volhouden? Dan moeten we denken aan vorige generaties, die anders tegen ons zullen getuigen, en vooral het oog richten op Jezus, die als Leidsman voorop gaat en als Voleinder het geloof tot zijn toppunt leidt. Hij voert tot de overwinning!

Als christenen een zwaarder leven? We weten juist daardoor dat we tot kinderen zijn aangenomen en dat de Here ons als kinderen behan- delt. Kinderen van Hem? Dan ook erfgenamen van het eeuwig koninkrijk.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is