Welkom . . .
 

Ga hier op weg naar de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral talrijke mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel om deze rijke schat met anderen te delen. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving zolang je leeft.

De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God voor allen.

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timoteus 3:16 ). Bestudeer daarom de Bijbel! Neem er kennis van. Sla acht op de context, de symboliek, de historische en culturele setting. Levenslange leerschool van vallen en opstaan!

Dankbaar verder . .                                          Godsdienst-didactische jukebox

     De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven.
Hebreen 6:1

Over hoop en verwachting nagedacht

Jezus heeft vooral 'ootmoedigen' op het oog: Mensen die erkennen dat ze tegen hun grenzen aanlopen, die vastlopen in hun eigen teleurstellingen, fouten en ambities. Mensen die bereid zijn hun trots te erkennen en als een nederig mens God aan te roepen. Mensen die eigen wanhoop niet meer camoufleren maar open staan voor herstel en woorden van hoop.

Mensen die vanuit de desillusie weer zicht willen krijgen op nieuwe wegen. Belichaamd in Jezus: De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (Jesaja 61:1). Geef je vertrouwensvol gewonnen aan Hem. 

Een geweldige toekomst - verwachting en uitdaging

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven .(Openb. 21)

Een wonder doorgegeven in vele kerken die ik mocht dienen GK en NH

Eeuwenlang is de Bijbel gelezen: overgeleverd van de ene op de andere generatie.Voor sommigen is de Bijbel een historische schat. Voor anderen een handboek vol levenswijsheid.

Ga mee op weg en neem de uitdaging aan 

De Bijbel is ons gegeven om eruit te lezen, eruit te leven, ernaar te handelen, erop te studeren, erover na te denken ("dag en nacht"). Om er onze inspiratie uit te halen. Om God, Jezus, de ander en ook onszelf beter te leren kennen.

De taalkundige, cultuurhistorische en religieuze waarde van de bijbel in ons land is onschatbaar. De invloed die deze tekst heeft gehad op de Nederlandse taal, cultuur en het religieuze gedachtegoed is eveneens van onschatbare waarde; voor jong en oud nog steeds het bestuderen meer dan waard. Van levensbelang...!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

"Ik ben de mening toegedaan dat kennis van de Bijbel en godsdienstonderwijs eerder belangrijker dan minder belangrijk is geworden. Het gaat daarbij ook om de vorming van het geweten en het hart. Het gaat ook om meer dan alleen ons eigen leven maar ook om de grotere samenhang van ons leven als door God geschapen. We merken in deze tijd ook steeds meer dat we telkens opnieuw leven vanuit voorwaarden die we niet zelf kunnen maken, maar die geworteld zijn in onze aller geschiedenis, in onze overtuigingen, in ons geloof; die ons ook naar de toekomst dragen en die ons vooral voorbij een deel van ons egocentrisme kan brengen. Een land met door de grondwet gegarandeerde vrijheid is inderdaad gericht op een vrijheid die altijd ook vanuit de verantwoordelijkheid voor de andere gedacht wordt. En juist daarom acht ik kennis van de Bijbel en godsdienstonderwijs uiterst belangrijk."

   
Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG | DE WAARHEIDHET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES


De genocide die heeft plaatsgevonden
op het Armeense volk 
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende onderwerpen

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede

Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
  Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  
Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

De Statenvertaling opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis

         
Waard om te weten
Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? .
Kijk op
Online-bijbel.nl

Schat onder handbereik

Bemoediging en troost
Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Bible Movies Online - prachtige films
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN
          een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG