God's Nieuwe Wereld komt !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 226 - God's Nieuwe Wereld komt !

Een groot verlangen


Wat gaat er in je om wanneer je het tafereel hieronder bekijkt? Verlang je uit de grond van je hart niet naar de vrede, het geluk en de voorspoed die je ziet afgebeeld, zoals het bij de schepping was? Vast en zeker. Maar is het geloof dat deze situatie ooit weer op aarde zal heersen niet zuiver op fantasie of illusies gebaseerd?

Heel veel mensen denken waarschijnlijk van wel. De huidige realiteit is oorlog, misdaad, honger, ziekte en ouderdom, om maar enkele dingen te noemen. Toch is er reden voor hoop. De bijbel vergunt ons een kijkje in de toekomst door te zeggen dat er 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen zijn, die wij overeenkomstig Gods belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen'(2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17).

Een heerlijke herschepping

Deze "nieuwe hemelen" en "nieuwe aarde" waarover de bijbel spreekt, zijn niet een nieuwe stoffelijke hemel of een nieuwe letterlijke aarde. De letterlijke aarde en hemelen werden volmaakt geschapen, en de Bijbel maakt duidelijk dat ze voor eeuwig zullen blijven bestaan (Psalm 89:36, 37; 104:5). De "nieuwe aarde" zal een rechtvaardige samenleving op aarde zijn en de "nieuwe hemelen" zullen een volmaakt koninkrijk vormen, ofte wel een hemelse regering die over deze aardse samenleving zal regeren. Maar is het realistisch te geloven dat "een nieuwe aarde", of een prachtige nieuwe wereld, mogelijk is?

God verwezenlijkt zijn plannen

Welnu, weet dat zulke ideale omstandigheden deel uitmaakten van Gods oorspronkelijke voornemen met deze aarde. Hij plaatste het eerste mensenpaar in het aardse paradijs van Eden en gaf hun een schitterende taak: "Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar" (Genesis 1:28). Ja, het was Gods bedoeling dat zij kinderen zouden voortbrengen en hun paradijs uiteindelijk over de hele aarde zouden uitbreiden. Hoewel zij later verkozen God ongehoorzaam te zijn, waardoor zij er blijk van gaven niet voor eeuwig leven in aanmerking te komen, veranderde Gods oorspronkelijke voornemen niet. En het zal alsnog in een nieuwe wereld verwezenlijkt worden!(Jesaja 55:11).

Wanneer je het Onze Vader bidt en om de komst van Gods koninkrijk vraagt, bidt je in feite of Zijn hemelse regering de aarde van goddeloosheid mag ontdoen en over deze nieuwe wereld mag gaan regeren (Mattheüs 6:9). En wij kunnen ervan overtuigd zijn dat God dit gebed zal verhoren, aangezien zijn Woord belooft: "De rechtvaardigen, díe zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven."(Psalm 37:29).

God's Woord spreekt boekdelen

GENESIS

1. De aarde en hemel gemaakt.

Genesis 1: 3-31.


2
. Satans eerste opstand.

Genesis1: 3-31

3. Zon, maan en sterren tot heerschappij der aarde.

Genesis 1:14-16

4. De zon en de maan gemaakt.

Genesis 1:14

5. De eerste nacht.

Genesis 1:4-5

6. De zee gemaakt.

Genesis 1:10

7. Een rivier voor de aarde.

Genesis 2:10-14

8. Gods beeld en gelijkenis.

Genesis 1:26

9. Het begin der zond op aarde.

Genesis 3

10. Vloek over de aarde.

Genesis 3:14, 17

11. De dood begint.

Genesis 3:19

12. De Cherubijnen

Genesis 3:24

13. De mens uit de hof van Eden verdreven. Genesis 3:23

14. De boom des levens bewaart.

Genesis 3:24

15. Het verdriet begint.

Genesis 3:17

16. De eigengemaakte godsdienst, de kunst en wetenschap opgericht buiten God

Genesis 4

17. Nimrod, de grote rebel en koning en de verborgen antichrist, de stichter van Babylon.

Genesis 10:8-9

18. De boog

Genesis 9:13

19. Sodom en Egypte.

Genesis 13 en 19

20. Aanval op Abraham's volk verijdelt. Genesis 14

21. Bruiloft van de eersten Adam.

Genesis 2:18-23

22. Een bruid voor Abraham's zoon. Genesis 2423
. Een beloofd zaad zou de poorten van de vijanden bezitten.

Genesis 22:17

24. De heerschappij van de mens eindigt en die van Satan begint.

Genesis 3:24

25. De slang

Genesis 3:1

26. Oordeel over de slang uitgesproken. Genesis 3:15

27. Zon, maan en sterren in verband met Israël.

Genesis 37:9

OPENBARINGEN

1. De aarde en hemel voorbijgegaan.

Openbaring 21: 1

2. Satans laatste opstand.

Openbaring 20:3, 7:10

3. Zon, maan en sterren in verband met het oordeel der aarde.

Openbaring 6:13; 8:12; 16:8

4. De zon en de maan niet meer nodig.

Openbaring 21:23

5. Geen nacht meer.

Openbaring 22:5

6. Geen zee meer.

Openbaring 21:1

7. Een rivier voor de nieuwe aarde.

Openbaring 22:1-2

8. Satans beeld

Openbaring 13

9. De eindontwikkeling van de zonde.

Openbaring 20

10. Geen vervloeking meer.

Openbaring 22:3

11. Geen dood meer.

Openbaring 21:4

12. De Cherubijnen

Openbaring 4:6

13.De mens herstelt.

Openbaring 22

14. De boom des levens toegankelijk.

Openbaring 22:14

15. Geen verdriet meer.

Openbaring 21:4

16. De eigengemaakte godsdienst, kunst weelde en wetenschap in volle ontwikkeling door God geoordeeld en vernietigd. Openbaring 18

17. Het beest, de grote rebel en geopenbaarde antichrist, de hersteller van Babylon.

Openbaring 13-18

18. De boog.

Openbaring 4:3; 10:1

19. Sodom en Egypte.

Openbaring 11:8

20. Aanval op Abraham's zaad verijdeld

Openbaring 12

21. Bruiloft van de laatsten Adam.

Openbaring 19

22. Een bruid voor Abraham's Zoon.

Openbaring 19:9

23. Het beloofde zaad in het bezit van de poorten.

Openbaring 11:15

24. De heerschappij van Satan eindigt en die van de mens hertelt.

Openbaring 20:1-3

25. De slang gebonden.

Openbaring 20:1-3

26. Oordeel over de slang uitgevoerd.

Openbaring 20:10

27. Zon, maan en sterren in verband met Israël.

Openbaring 12

Betekenis van dieren in de Bijbel Betekenis van vogels in de Bijbel


Leven in Gods Nieuwe Wereld

Gods koninkrijk zal onvergelijkelijke aardse zegeningen brengen, doordat het al het goede dat God oorspronkelijk voor zijn volk op aarde in petto had, zal verwezenlijken. Haatgevoelens en vooroordelen zullen ophouden te bestaan, en uiteindelijk zullen allen op aarde ware vrienden van elkaar zijn. God belooft in de bijbel dat hij 'oorlogen zal doen ophouden tot het uiteinde der aarde'. "Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren." (Psalm 46:9; Jesaja 2:4).

De hele aarde zal in een paradijselijke staat gebracht worden. De bijbel zegt: "De wildernis en de waterloze streek zullen zich uitbundig verheugen, en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan. . . . Want in de wildernis zullen bruisende wateren zijn opgeweld, en stromen in de woestijnvlakte. En de door de hitte verschroeide bodem zal als een rietpoel zijn geworden, en de dorstige bodem als waterbronnen." (Jesaja 35:1, 6, 7).

Er zal alle reden zijn om gelukkig te zijn in Gods Nieuwe Wereld. Nooit meer zullen mensen honger lijden wegens gebrek aan voedsel. "De aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven", zegt de bijbel (Psalm 67:6; 72:16). Allen zullen de vruchten van hun eigen arbeid plukken, zoals onze Schepper belooft: "Zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. . . . zij zullen niet planten en iemand anders ervan eten." (Jesaja 65:21, 22).

In Gods Nieuwe Wereld zullen mensen niet langer opeengepakt zitten in kolossale flatgebouwen of in vervallen sloppenwijken, want God heeft zich voorgenomen dat de bewoners der aarde "stellig huizen [zullen] bouwen en bewonen . . . Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen." De bijbel belooft ook: "Zij zullen niet voor niets zwoegen" (Jesaja 65:21-23). Mensen zullen dus produktief en voldoening schenkend werk hebben. Het leven zal niet saai zijn.

Mettertijd zal Gods koninkrijk zelfs de vredige betrekkingen herstellen die er in de hof van Eden tussen de dieren onderling en tussen mens en dier bestonden. De bijbel zegt hierover: "De wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn." (Jesaja 11:6-9; Hosea 2:18).

Denk je eens in: in Gods Nieuwe Wereld zullen ook alle ziekten en lichamelijke gebreken genezen worden! Gods Woord verzekert ons: "Geen inwoner zal zeggen: 'Ik ben ziek'" (Jesaja 33:24). "God zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan." (Openbaring 21:4).

Hierover alleen maar verheugen

Je hart zal beslist geraakt zijn door Gods beloften inzake leven in Zijn Nieuwe Wereld van rechtvaardigheid. En al denken sommigen misschien dat de verwezenlijking van zulke heerlijke toestanden te mooi is om waar te zijn, onze liefdevolle Schepper vindt deze toestanden niet te mooi om ze als het werk van zijn handen teweeg te brengen. - Psalm 145:16; Micha 4:4.

Wij zullen uiteraard aan bepaalde vereisten dienen te voldoen om voor eeuwig in Gods Nieuwe Wereld te kunnen leven. Jezus wees op een belangrijk vereiste toen hij in gebed tot God zei: "Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus." (Johannes 17:3). Dat wil zeggen: maak de keus voor Jezus Christus. Wijs het kwaad af.

Verdiep je in Gods wil

Indien wij daarom werkelijk in Gods nieuwe wereld willen leven, moeten wij eerst Gods wil leren kennen en die vervolgens doen. Ja, want deze "wereld gaat . . . voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid", zodat hij zich voor eeuwig kan verheugen in de zegeningen die door onze liefdevolle Schepper zullen worden uitgestort. - 1 Johannes 2:17.

De keus is aan jou !

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is