Een profetisch ambt - Jesaja 8:23-9:6

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 421 - Een profetisch ambt - Jesaja 8:23-9:6

Vertrouw op God

Het boek van de profeet Jesaja bestaat uit een groot aantal afzonderlijke profetieën, die de profeet heeft uitgesproken tijdens de regering van vier koningen van Juda, die elkaar opvolgden op de troon van (Jes. 1 : 1) David.

Tijdens de regeringsperioden van deze koningen kreeg Jesaja zijn opdrachten van de HERE, want God riep hem tot dit profetisch (Jes. 6: 1-7) ambt. In hoofdstuk 7 lezen we hoe koning Pekah (van het tienstammenrijk) en koning Resin (van Syrië, ook wel Aram genoemd) een coalitie vormen tegen Achaz, de koning van Juda. In die benauwde situatie staat (Jes. 7 : 1) de stad Jeruzalem met zijn koning Achaz, voor de vraag: wie zal ons helpen, redden, bevrijden van de dreigende belegering en ondergang?

Terwijl Achaz zijn hulp verwacht van de koning van Assur, spreekt God over een andere verlosser: zijn naam zal Immanuël zijn, dat wil (Jes. 7 : 14) zeggen: God-met-ons.

Jeruzalem en Juda moeten niet vertrouwen op mensen, ook niet op Assur, maar op God: Hij alleen kan werkelijk uitkomst geven

Met die beloofde zoon "Immanuël" zal in de eerste plaats een jonge prins zijn bedoeld: de latere koning Hizkia, een heel andere figuur dan zijn goddeloze vader Achaz. Deze Hizkia zou (later) het volk weer voorgaan in het dienen van de HERE. We kunnen dat nalezen in de bijbel. Maar we weten, dat de (2 Kon. 18-20) belofte van een zoon "Immanuël" meer betekende dan alleen maar een nieuwe en jonge prins Hizkia, die later koning zou worden. Die belofte uit Jes. 7 : 14 komt namelijk terug in het Nieuwe Testament. (Matt. 1 : 23) En daar gaat het over de geboorte van een veellatere zoon uit Davids koningshuis, nl. Jezus Christus. Uiteindelijk werd Hij bedoeld met die Immanuël. Met zijn komst krijgt die naam zijn volle betekenis: in Christus is God bij ons komen wonen.

Bij deze Immanuël-profetie behoort ook het bijbelgedeelte Jes. 8 : 23-9 : 6. Dat gedeelte begint met het woordje "doch" en dat wijst op een tegenstelling. In vs. 22 (Jes. 8 : 19-22) spreekt de profeet van benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, een verstoten-zijn in duisternis. Dat kwam omdat het volk niet meer horen wilde naar het profetisch woord, niet meer terug wilde "toch de wet en tot de getuigenis". Het luisterde liever naar "de geesten van doden en de waarzeggende geesten' , dan naar God en zijn profeten. En ja, dan komt een volk niet "toevallig" terecht in de duisternis, maar dan zendt de HERE die benauwdheid en duisternis, als een concrete straf op het leven in de zonde.

Daartegenover mag Jesaja profeteren over "een groot licht". Geen (Jes. 9: 1) donkerheid meer voor het land, dat in benauwdheid was, het land (Jes. 8 : 23) van Zebulon en van Naftali, de zeeweg, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Daarbij moeten we denken aan het Noorden van Kanaan, waar heidense invloeden gemakkelijk konden infiltreren, omdat het grensde aan het gebied van de heidenen. Het is het latere Galilea, waar Christus zijn jeugdjaren doorbracht en later veel gewerkt heeft: het verachte Galilea, waar o.a. het stadje Nazareth lag, en waarvan een van de geroepen discipelen van Jezus zei: Kan uit Nazareth iets goeds (Joh. 1 : 46v) komen?

Daar heeft Christus Zich geopenbaard

Mattheus zegt in zijn evangelie (Matt. 4 : 12-16) dat die profetie van Jesaja letterlijk vervuld is met de komst en het optreden van Christus, de beloofde Messias. Over Hem gaan dan ook de verzen 5 en 6: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en men noemt hem Sterke God, Eeuwige Vader". Daar wordt Christus reeds "God" genoemd, lang voor zijn geboorte en komst in het vlees. Hij wordt daar ook "eeuwig" genoemd.

Nu kan "eeuwig" wel eens de betekenis krijgen van "een zeer lange periode", maar bij Jesaja betekent eeuwig hier: "eindeloos". Wanneer de engel Gabriël aan Maria de geboorte aankondigt van haar Zoon Jezus, zegt hij: "Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten (Luc. 1: 32, 33) genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen."

Dat engelenwoord is duidelijk een zinspeling op Jes. 9 : 6. ~ Het bedreigde volk van Jeruzalem en Juda, met zijn koning Achaz, moet in alle duidelijkheid weten: de werkelijke verlossing kan niet (Psalm 75 : 7,8) komen "van oost of van west, noch uit de woestijn", maar alleen van God: Hij alleen kan Juda en Jeruzalem redden uit hun benauwde toestand. Zo kan alleen God de mens redden die om zijn zonde bedreigd wordt door de eeuwige dood: we kunnen daarvan slechts bevrijd worden door God Zelf, door Christus, die "Sterke God" en "Vredevorst".

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning

* Software voor Bijbelstudie


Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is