Boeken van het Oude Testament

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 033 - De boeken van het Oude Testament

De hechte eenheid van al die verschillende boeken ontdekken.

In de voorgaande studies is de Bijbel zelf al talloze malen aan het woord geweest. En wie met de studies serieus aan het werk geweest is, heeft de Bijbel al helemaal doorkruist. Is misschien al enigszins thuisgeraakt in het Woord van God. Met deze en de volgende studie over de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, willen we samen met je nu toch eens dieper ingaan op de manier waarop de Bijbel is samengesteld en op de globale mhoud van de verschillende boeken waaruit de Bijbel bestaat. Opdat je in staat bent de Bijbel als geheel beter te overzien en de hechte eenheid van al die verschillende boeken te ontdekken.

Heel duidelijk uitgelegd, dat het Oude Testament geschreven is met het oog op Hem, Zijn komst en Zijn (Luc. 24:44-47) werk. Het Oude Testament gaat over God. Maar de hele inhoud kan eigenlijk worden samengevat in één woord: Christus. Met een moeilijke uitdrukking heet het ook wel: 'de zelfbekendmaking van God in Christus'.

Om dat te zien in al die verschillende boeken met al die verschillende geschiedenissen, profetieën en liederen van het Oude Testament, moet je dat gedeelte van de Bijbel wel heel nauwkeurig en aandachtig bestuderen. En je mag God vragen om verstand en inzicht en dat de Heilige .Geest je de boodschap van het Oude Testament willaten zien.

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken. Het Nieuwe Testament telt 27 boeken; in totaal is de Bijbel dus opgebouwd uit 66 boeken. De boeken van het Oude Testament zijn erg verschillend van karakter . Dat maakt het Oude Testament op het eerste gezicht nogal onoverzichtelijk. Het lijkt nogal willekeurig samengesteld. Maar die willekeur is slechts schijn. De boeken van het Oude Testament vormen een héchte eenheid met elkaar. Jezus heeft aan Zijn discipelen, en daarmee aan ons de samenhang duidelijk gemaakt.

De hoofdindeling van het Oude Testament

In het Nieuwe Testament is een globale indeling van het Oude Testament te vinden. In het Nieuwe Testament worden vaak gedeelten uit het Oude aangehaald. Bij die verwijzing in het Nieuwe Testament naar het Oude wordt een indeling gehanteerd, die het Oude Testament verdeelt in (Luc. 24: 44) drie gedeelten: 'de wet', 'de profeten', en de 'psalmen'.

Met de 'wet' zijn dan bedoeld de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Met de profeten' worden alle profetische boeken aangeduid, waarbij nog welonderscheid gemaakt wordt tussen de vroegere en latere profeten.

Onder 'de psalmen' worden de dichterlijke boeken van het Oude Testament begrepen, waaronder natuurlijk het boek Psalmen.

Boeken van Mozes

Het Oude Testament begint met de vijf boeken van Mozes, de 'pentateuch' (vijfdelig boek).

Genesis (wording)

Je moet het boek Genesis gelezen hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen. In dit boek Iaat God zien dat Hij de Schepper is van alles wat bestaat. Dat gaat lijnrecht in tegen de verering van mensen, dieren of natuurkrachten. Alles wat wij kunnen zien is schepsel van God. Hij ; schiep alles tot Zijn eer. Ook de mens: een volmaakte schepping. Maar de mens wordt God ontrouw en ongehoorzaam. In Genesis laat God Zijn grootheid en goedheid zien, maar ook Zijn rechtvaardigheid. Als de mens zondigt, straft God hem. Maar tegelijk belooft Hij een Verlosser en laat Hij ook Zijn barmhartigheid en liefde zien. God geeft de zogenaamde 'moederbelofte (Gen. 3: 15) Die belofte kondigt een eeuwenlange strijd aan tussen de duivel en 'het nageslacht van de vrouw', tussen allen die de duivel volgen en zij die God dienen. De Messias zal komen, Jezus, die in die strijd de duivel zal overwinnen. Door die belofte in het boek Genesis, is het eerste boek van de Bijbel meteen al het begin van het evangelie van de verlossing van de zonde.

God vergeet die belofte niet. Ook niet als Hij de wereld 'schoonwast' van de zonden door de zondvloed. Hij spaart Noach en zijn gezin. Ook niet als de nieuwe mensheid weer tegen Hem in opstand komt en Hij de mensen uiteen slaat door de spraakverwarring, na de torenbouw van Babel. Genesis vertelt van de vervulling van de beloften aan Abraham, van de wonderlijke geboorte van Isaak, de geboorte van Jacob en van het ontstaan van het volk van God: Israël.

Exodus (uittocht)

Dwars tegen de uitroeiingspogingen van de Egyptische overheid in, ontstaat een groot volk Israël. God leidt Zijn volk uit Egypte en sluit een verbond met hen bij de berg Sinaï. De eredienst in de tabernakel en de dienst van de offers van dieren zijn een teken van de verlossing die eens door Jezus gebracht zal worden.

Leviticus (naar de naam Levi)

Levi was een van de twaalf zonen van Jacob. Zijn nakomelingen kregen de zorg voor de tabernakel en de eredienst van het volk Israël. Zij werden afgezonderd voor de dienst van God, deden later dienst in de tempel en moesten het volk in de dienst van God onderwijzen. Vooral in het boek Leviticus geeft God heel precieze voorschriften over hoe Hij door Zijn volk gediend wil worden.

Numeri (telling)

In dit boek komen twee tellingen van de Israëlieten voor. Ook in dit boek wordt verteld van de wonderlijke manier waarop God Zijn vaak opstandige volk voedt en onder- houdt, gedurende hun reis door de woestijn. En hoe Hij Zijn volk tenslotte leidt naar het beloofde land.

Deuteronomium (herhaling van de wet)

In dit boek staat de grote afscheids- toespraak van Mozes. Daarin her- haalt hij de wetten van God en verklaart ze aan het volk. Het boek staat vol van de macht en trouw van God. Het is één groot getuigenis van de liefde van God, die Hij heeft voor het volk, waarmee Hij Zijn verbond gesloten heeft. Het is een laatste appel van Mozes op zijn volk, voor zijn sterven.

Jozua, Richteren

In het boek Jozua wordt de belofte van God vervuld. Het volk Israël verovert, liever gezegd krijgt, het land (Ps. 44: 3, 4) Kanaan. En dan, in de tijd van de Richters, doet ieder in Israël, wat goed is in zijn ogen. Maar God blijft trouwaan Zijn belofte, ondanks de voortdurende ontrouw van Zijn volk. Richters brengen in tijde van grote nood voor het volk steeds weer verlossing van de vijanden. Ze leiden het volk meermalen terug naar hun God.

Ruth

Ook uit dit mooie, kleine boekje van het Oude Testament, blijkt hoe God in die tijd de komst van de Messias voorbereidt. De jonge Moabitische vrouw Ruth wordt door God naar Israël geleid. Zij is een van de stammoeders van koning David en daarmee een van de stammoeders van de grote Zoon van David, Jezus. (Matth. 1:1-17)

Samuël, Koningen, Kronieken

In deze boeken staat de geschiedenis van het volk Israël, als het door ko- ningen geregeerd wordt. De eerste koning Saul wordt door de laatste (1 Sam. 8,9,10) richter Samuël aangesteld. Maar Saul wordt om zijn ongehoorzaamheid door God als koning verworpen. (1 Sam. 16:1-13) God wijst dan David als koning aan. Na David wordt zijn zoon Salomo koning van Israël. En na deze zijn ) nakomelingen. De koningen hebben het volk niet kunnen redden. Na tijden van trouwaan God, zakt het volk steeds weer weg in trouweloosheid. God straft door het rijk van de tien stammen in ballingschap weg te laten voeren naar Assyrië. Dat gedeelte van de Israëlieten gaat grotendeels op in de volken van het oosten. Honderdvijftig jaar later worden de (1Kon.12) stammen Juda en Benjamin, het twee-stammenrijk, in ballingschap weggevoerd naar Babel. Een gedeelte (2 Kon. 24: 11) van de ballingen uit die twee stammen keert na zeventig jaar terug naar het land Kanaan. Niet omdat (2 Kron. 36:21-23) de mensen uit deze stammen dat verdiend zouden hebben. Maar omdat God beloofd had, dat uit Juda de Verlosser zou voortkomen. In de boeken Kronieken wordt dezelfde geschiedenis beschreven als in Koningen. Maar deze boeken beperken zich meer tot de geschiedenis van het twee-stammenrijk. In deze boeken wordt heel duidelijk welke invloed de koningen hadden op de manier waarop het volk God diende. Ook kun je duidelijk lezen van de trouw van God, Die Zijn werk in stand houdt. Hij is de eigenlijke koning van Israël.

Ezra, Nehemia, Esther

In deze boeken wordt de geschiedenis van Juda en Benjamin beschreven tijdens en na de ballingschap in Babel. Het werk van God gaat door; Hij leidt de geschiedenis. Hij verlost Zijn volk steeds weer uit de nood de oproep om de ware Verlosser wordt steeds sterker .

De dichterlijke boeken

Job

De geschiedenis van Job laat in . Hebreeuwse poëzie zien, dat de Satan niet in staat is, ook maar één van de kinderen van God ten val te brengen, als God dat niet toestaat. Dat is niet de verdienste van Job omdat hij zo vroom is. God blijft Zijn kinderen vasthouden in verdriet, in twijfel en zelfs als ze tegen Hem in opstand komen.

Psalmen

De Psalmen zijn soms ontroerende liederen over het leven van de mens mét God in het verbond, het leven in vertrouwen op Hem.

Spreuken, Prediker

Deze 'wijsheidsboeken' gaan over de 'wijsheid' die van boven is, de wijsheid van de Heilige Geest. Ze geven een diep inzicht in de 'dwaasheid' van de mens. Een dwaasheid die alleen kan worden overwonnen door de wijsheid van God. In het boek Spreuken wordt met de 'Wijsheid' vaak de Christus bedoeld.

De profeten Jesaja en Jeremia

Klachten over de verwoesting van Jeruzalem en over het lijden en de verwachting van de profeten die onder het ontrouwe en gestrafte volk zijn roeping vervult.

Profetische boeken

In een aantal profetische boeken komen ook 'historische gedeelten voor . Maar de profetische boeken gaan vooralover de komst van de Messias. In de Naam van God waarschuwen de profeten het volk Israël tegen de zonden van trouweloosheid en liefdeloosheid tegenover God en mensen. Op bevel van God vragen de profeten het volk met nadruk te luisteren naar wat God tegen hen zegt. De profeten kondigen aan hoe het volk gestraft zal worden, als ze zich niets van de Woorden van God aantrekken. En als ze weigeren zich te bekeren. Maarook mogen de profeten de komst van de Verlosser aankondigen. Zij mogen, lang voordat Jezus op aarde komt, al profeteren (Jes..53) van de lijdende Knecht des Heren, van de beloofde koning die voor altijd op de troon van David zal zitten. De laatste drie profeten, Haggaï, Zacharia en Maleachi, pro- feteren na de ballingschap. Na hen zwijgt de profetie zo'n driehonderd jaar. Tot de komst van Johannes de Doper, die op de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, de (Joh. 1 : 29) Verlosser zal aanwijzen. Johannes de Doper is de heraut die voor Christus uitgaat. Maar toch, hij leeft als het ware nog in de schaduw. Wie de woorden van Jezus Christus heeft gehoord of gelezen, die woorden heeft geloofd en ze verkondigt, is groter (Matth. 11:10,15) dan Johannes. Want na Jezus is het Licht geworden op deze wereld.

 
Geniet van een prachtige reeks over OUD-ISRAEL  
uit de vorige eeuw

Het zijn pdf-bestanden. De globale inhoud is hieronder aangegeven. Kies wat je zoekt - onthoud even het paginanummer dan is het onderwerp snel gevonden!

  1 - DE AARTSVADERS

  2 - ISRAEL IN EGYPTE

  3 - WOESTIJNEN EN WONDEREN

  4 - BAALS EN BURCHTEN

  5 - VERDEELD LAND EN VERDEELD VOLK

  6 - RIGHTERS, ROOVERS EN FILISTIJNEN

  7 - SAMUEL EN SAUL

  8 - DE MAN VAN MACHT

  9 - OM TROON EN TEMPEL

10 - TWIST EN TWEEDRACHT

11 - RUÍNE EN RESTAURATIE

12 - REFORMATIE EN FORMALISME

13 - DOOR DONKERE DIEPTE

14 - MARTELAREN EN MAKKABEEËN

15 - PRIESTERVORSTEN EN PARTIJLEIDERS

16 - DE TIJD VAN HERODES DEN DUDE

17 - JERUZALEM OF CAESAREA?

18 - „BEGINNENDE VAN GALILEA”

19 - DE ZALIGMAKER EN DE ZELOTEN

20 - DE HERDER EN DE HUURLINGEN

21 - DE GEWELDIGSTE CRISIS DER HISTORIE

22 - DE VLAMMENDE TEMPEL

De Bijbel - Prachtige  boodschap

Het begin in het Oude Testament

De Bijbel vertelt ons dat God de hemel en de aarde geschapen  (uit niets gemaakt) heeft: de zon,  maan en sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en tenslotte de mens. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Aanvankelijk leefde alles in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling en de mens met God. Je kunt dat lezen in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel: in Genesis 1 en 2.

Ongehoorzaamheid

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en werden God ongehoorzaam. Door  deze zonde heeft de mensheid de toorn van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, zijn ongehoorzaam geworden en hebben dezelfde neiging  om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf.

Bevrijdende boodschap in het Nieuwe Testament

Gelukkig eindigt de Bijbel niet met deze boodschap. God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden: Jezus Christus. Hij is Gods eigen Zoon, die Hij naar deze wereld  heeft willen zenden om voor zondige mensen de verbroken verhouding met Hem te herstellen. In het Nieuwe Testament (het tweede gedeelte van de Bijbel) lezen we daarover: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. (Johannes 3 : 16)

Redder Jezus

Hoe kan de Heere Jezus, een Man Die zo’n 2000 jaren geleden in het land Israël leefde, nu onze Redder zijn? Dit kan, doordat Hij vrijwillig als Borg (Plaatsvervanger) heeft willen lijden, aan het kruis heeft willen sterven en daarna uit de dood is opgestaan. Dit alles heeft Hij gedaan, terwijl Hij Zelf geen enkele zonde had gedaan. Die zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld volkomen heeft betaald die zondaren bij God hadden gemaakt. Zij mogen daardoor onverdiend vrijuit gaan.

Een nieuw leven

Zoals is opgemerkt, zijn wij mensen echter geneigd om het kwade (de zonde) te doen. Als het aan onszelf ligt, willen we liever in de zonde door leven dan gered worden. Het is dan ook nodig dat wij aan onze schuld worden ontdekt,  aan de verzoening met God behoefte krijgen en Jezus’ betaling voor onze zondeschuld door het geloof zullen aanvaarden. Dit gebeurt in de zogenaamde wedergeboorte. God de Heilige Geest schept dan in  mensen  een nieuw geestelijk leven en maakt ze zo tot Zijn kinderen. Terwijl het oude, zondige leven meer en meer afsterft, zal dat nieuwe leven in hen worden gewerkt, een leven dat nooit meer zal eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om dan eeuwig God in de hemel te mogen prijzen.

Dringende oproep

Vindt u dit geen belangrijke boodschap? Het is een kwestie van eeuwig leven of eeuwige dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgende aansporing uit het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) ter harte: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.”
(Jesaja 55: 6 en 7)

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is