Mijmeren in de Wijngaard - Inleiding

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel


Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken

Er werd mij gevraagd naar een serie meditaties welke jonge mensen - en niet alleen christenen - gemakkelijk zouden kunnen begrijpen.Deze serie wil daaraan bijdragen.

De nabijheid, de genoegzaamheid, de getrouwheid van de Here Jezus, de vanzelfsprekendheid, de vruchtbaarheid het geloofsleven wordt zo geopenbaard, dat het is alsof je met vertrouwen kan zeggen: laat de gelijkenis mijn hart maar binnendringen en alles komt goed !

Moge de Here je zegen geven. Moge Hij je leren het geheim van de Wijnstok te bestuderen. Doe dat dan maar in een geest van aanbidding wachtend op Gods eigen onderricht.

Daarom hieronder eerst het schriftgedeelte uit de Bijbel waar het in deze serie om gaat :

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. ‘

KLIK OOK EENS OP DE AFBEELDING


Lees hier maar verder

Johannes 15:1

Ik ben de ware Wijnstok en mijn Vader is de Landman.

 Steeds weer vind ik het boeiend om na te denken
 over de relatie tussen de Vader en de Zoon.
 Het beeld van de Wijnstok biedt daarvoor ook weer prachtige kansen.
 Veel christenen zeggen: het gaat toch om de Vader!
 Maar de Vader zegt zelf: het gaat om de Zoon.
 Het gaat erom dat wij als ranken in Christus de Wijnstok vastzitten.
 Daar kijkt de Vader naar.
 En als er meer vrucht moet komen, dan gaat de Vader
 als Landman of Wijnbouwer aan het werk,
 zodat onze verbondenheid met Christus vruchtbaarder wordt.

Johannes 15:2

Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,
en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

 De Landman wil niets liever dan dat de ranken aan de Wijnstok vrucht dragen.
 Sommige ranken proberen door te groeien op de grond,
 in het modder en de stof waar het licht niet bij kan.
 Dat wordt natuurlijk niks.
 Dan komt de Landman, niet om de rank "weg te nemen",
 maar om die schoon te wassen en op te binden!
 Dat kan pijnlijk zijn, maar nooit vrucht zullen dragen is erger.

Johannes 15:3

Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb;
blijft in Mij, gelijk Ik in u.

 Jezus’ woorden hebben waskracht: ze maken je schoon.
 Dat is de uitwerking die meekomt in het spreken van Jezus.
 De woorden waarmee Hij ons liefdevol en krachtig aanspreekt,
 spoelen het vuil van onze levens af.
 Daarom krijg je van Zijn woorden ook nooit genoeg.
 En het geheim van ons blijven in Hem en Zijn blijven in ons,
 is het geheim van het Woord.

 "Het Woord van Christus wone rijkelijk in u."

Johannes 15:4

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.

Blijven in Jezus

 Het is zo belangrijk, dat Jezus niet moe wordt het te zeggen: blijf in Mij. Het blijven is het begin van alles. We hebben de neiging (als waren we ranken met pootjes) weg te lopen uit de wijnstok. Maar dan gaan we dus echt verdorren. Vrucht dragen vooronderstelt het blijven, steeds weer het blijven. Hoor je het goed? 'Blijf in Mij' zegt Jezus Christus!

Johannes 15:5

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht.

 Het christelijke leven (dat is: het leven in Christus)
 wordt gekenmerkt door het dragen van veel vrucht.
 Het is goed om dat even op je in te laten werken.
 Want het gaat in Johannes 15 ook over "vrucht",
 "wel vrucht" en "meer vrucht",
 maar het gaat de Vader erom dat we "veel vrucht" dragen.
 Daar verlangt Hij naar.
 En dat is de manier waarop we Hem verheerlijken.
 Draagt jouw leven veel vrucht?
 Blijf jij steeds in Christus?

 Geef de moed niet op, als dat nog niet echt het geval is,
 maar strek je er meer en meer naar uit.
 Laat dat het verlangen van je hart zijn.
 Dan zul jij ook veel vrucht gaan dragen voor Hem.

 God zegene jullie!!

Johannes 15:6

Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank
en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur
en zij worden verbrand.

 Jezus woorden zijn altijd heel liefdevol maar ook altijd heel helder.
 Er is maar één manier om het Leven te vinden:
 door te blijven in Jezus.
 Wie dat niet wil, is als de rank die los is van de wijnstok:
 die verdort en wordt verbrand.
 Het is het laatste wat je zou willen.
 Het is ook het laatste wat Jezus wil.
 Dus zorg ervoor,
 dat je in Hem blijft ... altijd!

Johannes 15:7

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Wat je maar wilt

 Soms vinden we het moeilijk om te geloven wat Jezus hier zegt. Ook omdat onze ervaring vaak anders lijkt: we ontvangen niet wat we vragen. Maar let er hier op dat we alles gaan krijgen wat we vragen als we in Jezus blijven en als zijn woorden in ons blijven. Ons gebed zal dan namelijk ook steeds meer gaan samenvallen met het bidden van Jezus.

Johannes 15:8

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt
en gij zult mijn discipelen zijn.

 Jezus is altijd vol van zijn Vader en volledig op Hem gericht.
 Als Hij ons toeroept "Blijf in Mij" dan heeft dat ook weer tot doel
 de verheerlijking van zijn Vader.
 Want vrucht dragen, véél vrucht dragen, is dé manier
 om glorie te brengen aan de Vader.
 Blijf daarom in de Zoon tot eer van de Vader!

Johannes 15:9

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad;
blijft in mijn liefde.

 Jezus heeft steeds gezegd: 'Blijft in Mij'.
 Nu zegt Hij: 'Blijft in mijn liefde'.
 Jezus is dus liefde.
 Of misschien is het beter om het zo te zeggen:
 in Jezus heeft alle liefde van de Vader zich verzameld,
 om vanuit Hem over te stromen naar zijn discipelen.
 Blijven in de liefde van Jezus betekent:
 blijven in de liefde waarmee de Vader zijn Zoon eindeloos bemint.
 Jij mag zwemmen in die oceaan van liefde.

Johannes 15:10

Indien gij mijn geboden bewaart,
zult gij in mijn liefde blijven.

 Voor mijn besef is er een tegenstelling tussen liefhebben (dat is mooi)
 en geboden bewaren (dat is moeilijk).
 Maar bij Jezus zijn die twee één.
 Er is geen spanning tussen het blijven in Jezus' liefde
 en het bewaren van zijn geboden.
 Want Jezus' geboden zijn altijd liefdevolle geboden.
 Nooit harde eisen.
 Ja, ze zijn wel hard als je ze zonder Jezus probeert te bewaren.
 Maar met Hem ga je het proeven:
 al geboden bewarend blijf ik in zijn liefde.

Johannes 15:11

Dit heb Ik tot u gesproken,
opdat mijn blijdschap in u zij en
uw blijdschap vervuld worde.

 Er wordt wel eens gezegd: Jezus lachte nooit.
 Het zal waar zijn dat zoiets niet letterlijk in de evangeliën te vinden is.
 Maar in Jezus was en is wel blijdschap!
 De blijdschap van de Vader en de Geest.
 Door te luisteren naar zijn stem en door het indrinken van zijn woorden
 zullen we ook vollopen met Zijn blijdschap!
 We zullen zelfs overlopen...

Johannes 15:12

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

 Voor ons besef blijft het altijd wat vreemd om een gebod
 tot liefhebben te horen.
 Liefde kun je toch niet dwingen?
 De liefde die er in onszelf woont,
 vormt inderdaad geen goed uitgangspunt.
 Het gebod vindt zijn bron dan ook buiten ons:
 in de liefde waarmee Jezus ons liefheeft.
 Die Jezusliefde is bron van het liefhebben van elkaar.
 Het gebod luidt: ga steeds weer naar die bron!
 Ga niet af op je gevoelens,
 maar neem voor jezelf de beslissing
 om lief te hebben met de liefde
 die Jezus in ons hart heeft uitgestort.
 Dan bekijk je de mens niet meer
 vanuit jouw positie,
 maar kijk je naar hem(haar)
 zoals Jezus naar die persoon kijkt.
 Je zult merken,
 hoe eenvoudig het
 aanvaarden
 van zelfs die moeilijke
 persoon
 dan wordt!

 Gods zegen!

Johannes 15:13

Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

 Het is zo indrukwekkend om Jezus dit te horen zeggen.
 Want je leven inzetten voor je vrienden, dat is groots.
 En Jezus praat daar niet over als een stukje theorie.
 Hij doet het zelf.
 Hij zet zijn leven in voor zijn vrienden.
 Hij legt zijn leven af.
 Hij heeft zijn leven overgegeven voor jou!
 Hoor je het?
 Voor jou!

Johannes 15:14

Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

 Doe jij wat Jezus jou gebiedt?
 Hij gebiedt jou, op Zijn zo karakteristieke en liefdevolle manier,
 om in Hem te blijven, om elkaar lief te hebben, om Zijn geboden te bewaren,
 om Zijn woorden in je te laten zijn.
 Doe je dat?
 Dan ben je een vriend van Jezus.
 Wat een geweldig mooie gave.

Johannes 15:15

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet,
wat zijn heer doet;
maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles,
wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

 Van Mozes wordt gezegd dat God met hem sprak als met een vriend.
 Van elke discipel van Jezus geldt dat hij of zij een vriend van Jezus is.
 Het diepste van vriendschap is dat je geheimen met elkaar deelt.
 Jezus de Zoon deelt Vaders geheimen met ons, zijn vrienden.
 Door Jezus mogen we God kennen in zijn peilloze liefde,
 dat grote geheim.
 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten
Holyhome.nl - Praktische hulp bij zelfstudie over de Bijbel, Kerk en Geloof voor iedereen die zich hierin wil verdiepen en/of zich een overzichtelijke toegang tot deze informatie wenst ! Een attenderingsservice die je dagelijks kunt raadplegen - Een steeds uitgebreider archief.

Hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost
Psalmen en Bijbelliederen
Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG