HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bemoediging en Troost 

Lees de Bijbel    De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Hartverwarmend luisteren

Lees de Bijbel  "....en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus" (Ef. 5 : 19.20)

"Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. " (Kol. 3 : 16.)

Wij worden uitgedaagd met de Geest en met het verstand te zingen: lofzingende, psalmzingende. Wat is dat mooi, tenminste als je kunt zingen.

Plechtige, statige liederen mogen door de gemeente van gelovigen worden gezongen. Ter ere van God en van het Lam.

Lofzangen, die de 'lof des Heeren' bezingen en zich rechtstreeks richten tot Vader en Zoon. Geestelijke liederen, waardoor de gevoelens van het hart worden uitgedrukt en de Christelijke ervaring tot uiting komt. Ervaringen van troost en bemoediging.

In het begin van de gemeenten werden er lofliederen gezongen van verschillende aard. De gelovigen werden vermaand, om ze met den geest en met het verstand te zingen; ze zongen lofliederen, bijv. in de gevangenis; ze gaven psalmen op, zooals in de gemeente te Korinthe, en deden dit ook in eigen kring in blijde ogenblikken. (Jak. 5 : 13.)

De liederen, toen gemaakt, uit het hoofd geleerd, gezongen, zijn echter niet bewaard. Alleen wordt ons bekend gemaakt, dat er verschillende soorten waren.
Er waren dus liederen van verschillend karakter, hoewel van gelijke waarde, als ze gemeentelijk uit één hart en één gemoed werden gezongen tot God.

De Israëliet bezat, door de Heilige Geest ingegeven, het Psalmboek. (2 Sam. 23 : 1 en 2; Hand. 1 : 16.) Dit Boek was een der drie deelen, van het Oude Testament: de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. (Luk. 24: 44.)

De Christen nu heeft de Heilige Geest in zich wonen: "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven." (Joh. 14 : 16 en 17.) Die Heilige Geest werkte gezangen in de harten der gelovigen in Christus van vroegere eeuwen, tot op Christus. En Hij werkte ook weer in het midden der gemeente, opdat op de juiste tijd de juiste zangen werden aangeheven. Ja, zo doet Hij nog. Zo mogen ook wij dat ervaren.

Liederen maken is waarlijk niet ieders werk. Het is een bijzondere gave. Want door de psalmen, lofzangen en geestelijke liederen moeten de gelovigen in Gods tegenwoordigheid kunnen spreken uit hun hart, in overeenstemming met de waarheid; en ze moeten zichzelf en elkaar er mee kunnen vermanen en vertroosten.

Maar èn in Efeze 5 èn in Kolosse 3 wordt dadelijk daarna gezegd: zingende. In Ef. 5 staat er zelfs bij: psalmende.
De bedoeling van de  Here is dus, dat wij gezamenlijk, tot nut van onszelf en elkaar, tot eer bovenal van de Here, zullen zingen.
 
Laat we dan maar met dank de gave erkennen, die God schonk om psalmen, lofzangen en geestelijke liederen te maken. Het behoeven niet altijd herders, leraars of evangelisten te zijn, die dit werk doen. God kan ook anderen daartoe gebruiken.

Een verzameling van geestelijke liederen is dan ook een rijke schat. Er mag natuurlijk uit liederen, die er waren, een keuze worden gedaan. Er mogen ook nieuwe liederen ontstaan, waarin in geest en waarheid de Vader wordt aanbeden,  God nu heeft hierin wonderbaar geholpen, zodat in alle landen in de laatste eeuw tot  vandaag aan de dag liederbundels zijn ontstaan, geschikt voor het zingen van de gelovigen. En vele kostbare waarheden zijn onder ons bewaard gebleven, en hebben zich vastgezet in ons hart en in onze gedachten, omdat we ze voortdurend uitspreken in de liederen, die we zingen. En laat ons dan, en daar is niets mis mee, de liederen uit ons hoofd leren. 

In de eenzaamheid, in zieke dagen komen de  liederen ons zo te pas. Maar ook in de gemeente is het van veel belang. Want we kunnen dan, omdat we niet naar de woorden behoeven te zoeken, te beter met ons hart bezig zijn met de gedachte.

 Ga maar eens luisteren en kom tot rust!

 =======================================
   001                               Op U mijn Heiland blijf ik hopen
   002                               Lof zij God gezongern
   003                               Ik heb de vaste grond gevonden
   004                               Scheepke onder Jezus' hoede
   005                               Je hoeft niet bang te zijn
   006                               Dank U Vader in de hemel
   007                               De storm
   008                               Hoor een heilig koor van stemmen
   009                               Leer mij Uw weg o Heer 
   010                               Heerlijk is Uw Naam
   011                               In stille nacht

   012                               Ik ben reizend naar die stad
   013                               Gebed om vrede
   014                               Halleluja, eeuwig dank en ere
   015                               Heer wees mijn Gids
   016                               Majesteit
   017                               Heer wilt U mijn Leidsman wezen
   018                               Zing van Zijn trouw
   019                               Dat eens de Heer zal komen
   020                               Juicht want Jezus is de Heer 
   021                               Als ge in nood gezeten
   022                               Voorwaarts Christenstrijders
   023                               Zing met je hart
   024                               Er komen stromen van zegen
   025                               Wees Gij mijn Leidsman
   026                               Grote God wij loven U
   027                               U ben mijn Schuilplaats
   028                               U zal ik loven Heer
   029                               Wees stil voor het aangezicht van God
   030                               Er is een Verlosser
   031                               Mijn Herder is de Here God
   032                               Van U zijn  alle dingen
   033                               Bron van Licht en Leven
   034                               Glorie aan God
   035                               Als ik in Uw Hemel kom
   036                               Abba Vader
   037                               Zingend van de Nieuwe Morgen
   038                               Uw licht
   039                               Blijf met mij Heer
   040                               Heer ik geef mij aan U volkomen
   041                               Jezus mijn Heiland
   042                               Heer God U loven wij
   043                               Als ik maar weet
   044                               Kom in mijn hart
   045                               Glorie zij aan Jezus
   046                               Nu gaan de bloemen nog dood
   047                               Kinderen van één Vader
   048                               Wat zal het mooi zijn op die dag
   049                               Dit is de dag
   050                               Zegen dit huis

     Lees hier eens prachtige teksten van Geestelijke Liederen 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)