Verhaal of echt gebeurd ? - Genesis 1

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 503 - Verhaal of echt gebeurd ?

De 

Genesis I: 1-2 : 3 een mythe ?

Weet je wat een sage is? Het woord sage betekent: verhaal, een uit het volksleven opgekomen verhaal. Soms is zo'n verhaal helemaal gefantaseerd, soms bevat het ook een kern van waarheid. Maar de volksverbeelding heeft dan om die kern heen een heel verhaal bedacht. Een sage vertelt dus nooit wat er precies is gebeurd, geeft er hoogstens een vrije bewerking van.

Als zo'n sage gaat over gebeurtenissen waarvan de een of andere goddelijke figuur het middelpunt is, noemt men zo'n verhaal ook wel een mythe. Een mythe heeft meestal helemaal geen historische kern, maar is totaal een produkt van menselijke fantasie.

Nu zeggen vandaag veel mensen, dat het verhaal van de schepping van hemel en aarde, zoals de bijbelons dat vertelt in Genesis I: 1-2 : 3 een mythe is: een door vrome mensen bedacht verhaal om het ontstaan van de wereld te verklaren. Maar in werkelijkheid zou er van een Schepper en een schepping helemaal geen sprake zijn. De wereld is immers door een langzaarn evolutieproces ontstaan. Wat de bijbel daarover vertelt is ongeloofwaardig en in strijd met de "wetenschap".

Er zijn echter ook anderen, vooral theologen, die nog wel geloven dat God zich op de een of andere manier in de bijbelopenbaart. Maar ze beweren dat je het allemaal niet zo letterlijk moet nemen. Ze zeggen dan: het verhaal van Genesis is een sage, een volksverhaal, dat wel een kern van waarheid bevat, maar toch helemaal niet precies vertelt, wat er werkelijk is gebeurd. Daarom hoeft het niet waar te zijn, dat God de hemel en de aarde en alles wat daarin en daarop is geschapen heeft in zes dagen.

Natuurlijk is er wel iets gebeurd. De aarde is er niet altijd geweest en zeker is ze niet altijd zo geweest, als ze er nu uitziet. Maar dat God in zes dagen dit alles gemaakt heeft, nee, dat is een beschrijving van mensen, een volksverhaal, een sage. De feiten zijn erg gekleurd weergegeven.

Dergelijke sagen en mythen vind je dan natuurlijk niet alleen in Genesis maar heel de bijbel door. Maar het begint toch al bij Genesis. Men gelooft dán wel dat er iets groots is gebeurd. Je ziet toch de schepping of dat wat de bijbel dan "schepping" noemt. Maar ons wordt niet verteld wat er precies is gebeurd. Wel dat er wat gebeurd is; niet wat God gedaan heeft, maar (in verhaalvorm) dat Hij groot en machtig is.

Weer anderen zeggen het iets anders: Genesis 1 is een lied, waarin Gods grootheid wordt bezongen: een gedicht, in feite dus een menselijk verdichtsel, maar het gaat wel over iets dat werkelijk is gebeurd. Maar dan weergegeven in dlchterhjke taal en met dichterlijke vrijheid. Die moet je nooit al te letterlijk nemen.

Anderen zeggen het nog weer anders. Ze beweren dat God ons wel in de bijbelopenbaart dat Hij de wereld geschapen heeft. Maar hoe openbaart Hij ons dat? In een taal die mensen van die tijd konden begrijpen en met gebruik van voorstellingen en begrippen, die de mensen van die tijd kenden. Dus in een taal en een voorstellingswereld van duizenden jaren terug. Maar wij leven duizenden jaren later. Zoals het in Genesis 1 staat kun je het vandaag niet meer zeggen.

Maar zegt men, de Heilige Geest is er. De Heilige Geest maakt dat iedereen als bij intuïtie begrijpt wat er werkelijk is bedoeld; om zo te zeggen voel je dat aan. Maar dat van die zes dagen en al wat daarin gebeurd zou zijn, dat kun je vandaag natuurlijk zó niet meer aannemen. Over de inkleding van dat verhaal -zo beweert men dan - kun je verschillend denken; in "fijngevoeligheid" ontdek je dan wel waar het werkelijk om gaat.

Zo zouden we nog wel door kunnen gaan. Op allerlei manieren probeert men de geloofwaardigheid van de feiten die ons in de bijbel worden meegedeeld aan te tasten. Maar onder de schijn van geloof in wat de bijbelons openbaart, maakt men van die openbaring heel iets anders. Zelfs met een beroep op de Heilige Geest neemt men van het eerste wat God ons bekend maakt de werkelijkheid af.

De Bijbel vertelt ons geen sagen, mythen of volksverhalen. God openbaart ons in zijn Woord de feiten, zoals ze werkelijk zijn gebeurd. Genesis 1 is niet zo maar een losse bladzij, een stukje papier, dat je ergens kunt oprapen om het te lezen, een soort pamflet. Nee, het is het begin van een boek, het begin van de bijbel. Om Genesis 1 te begrijpen moeten we ook lezen wat de bijbel verder zegt. God vertelt ons in Genesis 1 geweldige dingen, die ons begrip ver te boven gaan. Maar Hij vertelt wat wáár is en wel zó dat een kind het kan volgen.

Later, als de HERE aan zijn volk de wet geeft komt Hij hierop terug. (Ex. 20 : 11) Zó is het gebeurd, zó heb Ik hemel en aarde gemaakt. Zó moeten we de bijbel lezen, dat wil zeggen, zó moeten we luisteren naar wat God zelf openbaart. En dan moeten we ons hoogmoedige, eigenwijze verstand het zwijgen opleggen. Dat God hemel en aarde geschapen heeft op de wijze zoals de bijbelons vertelt is niet een zaak van begrijpen, maar van geloof. "Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde."

Stam je van de apen af ?

Aapmensen hebben altijd tot de verbeelding van wetenschappers gesproken: met recht kan men stellen dat zij een belangrijke bijdrage tot de ‘science fiction’ zijn geweest. Zo beschreef Arthur Conan Doyle in 1912 in The Lost World hoe vier ontdekkingsreizigers op zoek naar dinosaurussen, in het dal van de Amazone een hele stam aapmensen als zgn. ‘missing links’ tegenkwamen.

De BBC hierover een met de computer geanimeerde film uitgezonden die over de hele wereld werd bekeken. Kennelijk om het bijbels geloof belachelijk te maken, voegde men een gekke priester aan het ontdekkingsteam toe, die zelfs een poging doet om de onderzoekers te doden om te verhinderen dat hun berichten tot de wereld zou doordringen en daarmee het geloof in het Genesisverslag van de schepping onderuit zou halen! Wat moet je nu van deze zogenaamde aapmensen geloven?

Wetenschappelijke consequenties

Wetenschappelijk gezien houdt het concept van aapmensen het volgende in:

1. dat de evolutie waar is en dat dit proces een geslacht van half-menselijke wezens heeft voortgebracht die afstamden van niet-menselijke voorouders;

2. dat in het proces dat uiteindelijk de mens heeft voortgebracht inhield de misbaksels niet hebben overleefd;

3. dat voor dit proces miljoenen jaren nodig zijn geweest;

4. dat de fossielen die volgens hen de overschotten van deze schepsels zijn, een betrouwbaar bewijs zijn, d.w.z. terecht zijn geïnterpreteerd in hun anatomie, leeftijd en de hen toegeschreven evolutionaire relaties.

Wat zijn eigenlijk de feiten?

Er zijn veel verschillen tussen mensen en apen die uit de fossiele resten kunnen worden gezien. Een voorbeeld is het feit dat de mensen rechtop lopen en daarvoor geschikte knieën, heup gewrichten, ruggengraat, tenen enz. hebben. Daarbij hebben mensen ook nog een duim die tegenover de vingers is geplaatst. Mensen maken en gebruiken ingewikkelde gereedschappen en vuur, en houden zich ook bezig met allerlei vormen van creativiteit (zoals musiceren en schilderen) Zij hebben een grotere hersencapaciteit dan apen, kleinere tanden en kiezen, geplaatst in de vorm van een parabool of V. Dit in tegenstelling tot apen, die een U-vormige kaak hebben.

Andere opmerkelijke verschillen zijn onder meer communicatie door middel van de taal, het vermogen om te rekenen, verstandelijk redeneren en een vrije wil in plaats van instinct. Het bestaan van deze vermogens is echter als regel uit de fossiele fragmenten af te leiden.

De geestelijke dimensie

Christenen zullen hieraan toevoegen dat de mens is geschapen naar Gods beeld?

God is geest (Joh 4:24), dus hebben mensen een geestelijke dimensie. Dit betekent dat zij met God kunnen communiceren en hun gebeden verhoord worden.
 God is licht (1 Joh. 1:5), dus hebben mensen een moreel geweten, dat is een besef van goed en kwaad en het vermogen tot zowel heiligheid als tot zonde.
God is liefde (1 Joh. 4:8), dus kunnen wij de liefde van God ervaren in de vergeving van onze zonden, wat ons geweten rust geeft en ons in staat stelt God lief te hebben en met Hem om te gaan.

Vanuit de nieuwe relatie met God kunnen mensen ook vervuld worden met Zijn Heilige Geest. De vruchten hiervan zijn: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal.5:22-23).
Dieren aanbidden God niet. Wij zien ook bij hen geen moreel bewustzijn of een behoefte aan geestelijk gedrag. In fossiele vondsten kunnen wij geen geestelijke kwaliteiten waarnemen. Maar de spirituele dimensie van de mens omvat ook het geloof in ‘leven’ na de dood, iets dat we dikwijls zien in de vorm van religieuze begrafenisceremonies.

Vruchtbare grond voor bedriegers

Evolutionisten die op zoek zijn naar bewijs voor ‘aapmensen’ zoeken vooral naar fossielen die anatomische uiterlijkheden vertonen die liggen tussen die van apen en die van mensen. Of zij zoeken naar fossielen die enkele van de bovenstaande lichamelijke kenmerken vertonen. Dit heeft geresulteerd in veel vervalsingen en fraude.

De meest opmerkelijke vervalsing was de Piltdown Mens, ‘ontdekt’ in Engeland tussen 1908 en 1912. Dit betrof een menselijk schedeldak en de onderkaak van een orang-oetan, waarvan de tanden waren gekleurd en met een vijl bewerkt om ze meer menselijk te laten lijken en ze te laten passen bij de afmetingen van de tanden in de menselijke bovenkaak. Hoewel de vervalsing slecht gedaan was, duurde het tot 1953 voor de fraude openbaar werd gemaakt. Veertig jaar lang was dit het meest aangehaalde ‘bewijs voor de evolutie’.

De dringende behoefte van evolutionisten om de ontbrekende schakel te vinden heeft ook bijgedragen tot onvergeeflijke, grove wetenschappelijke blunders.
De meest opmerkelijke daarvan was de Nebraska Mens. Een tand van een varken (gevonden in 1922), werd door een vooraanstaande evolutionist aangeprezen als afkomstig van de eerste antropoïde (mensachtige) aap van Amerika. Hij noemde deze Hesperopithecus (‘Westelijke aap’). De Illustrated London News van 24 juni 1922 drukte een artiestimpressie af van de eigenaar van de tand: een rechtopstaande aapmens, met de vorm van het lichaam, het hoofd, de neus, oren, haren enz., samen met zijn vrouw, huisdieren en gereedschap!
Bovenstaande voorbeelden laten duidelijk zien dat zogenaamde ‘hominiden’ (mensachtigen) vaak niet meer zijn dan enkele botfragmenten en die, gecombineerd met een grote dosis fantasie, veranderen in aapmensen.

Een andere factor is dat ‘homonide’ fossielen zo zeldzaam zijn dat veel onderzoekers nog nooit werkelijk een fragment in handen hebben gehad, met als gevolg dat veel wetenschappelijke publicaties over de menselijke evolutie zijn gebaseerd op modellen, foto's en beschrijvingen.
Vraag: Maar hoe staat het nu eigenlijk met de bewijzen voor aapmensen?

Australopithecinus

Australopithecinus (‘Zuidelijke aap’) is de naam die aan enkele in Afrika gevonden fossielen is toegekend. Volgens evolutionisten staan deze het dichtst bij de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder van mens en aap.

Een wetenschappelijke anatoom en evolutionist) heeft met behulp van CAT-scans het binnenoorgebied van deze schedels onderzocht. Daaruit blijkt dat de halfcirkelvormige kanalen die het evenwicht en de mogelijkheid tot rechtop lopen bepalen, het meest lijken op die van de (huidige) grote apen.

De bekendste Australopithecine is ‘Lucy’. Dit is een voor 40 % compleet skelet. Modellen van Lucy’s botten zijn wereldwijd door musea op fantasierijke wijze gereconstrueerd om ze zoveel mogelijk op een aapvrouw te laten lijken. Dat wil zeggen met een aapachtig gezicht en hoofd, maar een menselijk lichaam, handen en voeten.

Het oorspronkelijk Lucy-fossiel miste echter de bovenkaak, het meeste van de schedel, hand- en voetbeenderen! Verschillende andere exemplaren hebben lange gekromde vingers en tenen van boombewoners. Ook hebben veel van deze voorbeelden de beperkte polsanatomie van op knokkels lopende chimpansees en gorilla’s.
Hierdoor zijn ook evolutionisten zelf steeds gaan meer twijfelen aan ‘Lucy’ als aapvrouw.

Homo habilis

De volgende in het rijtje is Homo habilis oftewel ‘handy man’, omdat hij handig met gereedschap zou omgaan. Het bekendste fossiel hiervan bestaat uit een schedel en onderbenen, die in 1972 door de fameuze dr. Richard Leaky in Kenya gevonden zijn.
 De CAT-scans die wetenschapper maakte van het binnenoor van een Homo Habilis schedel, laten zien dat deze soort meer liep als een baviaan dan als een mens.

De meeste onderzoekers van vandaag de dag beschouwen Homo Habilis als ‘een vergaarbak van verschillende soorten’, inclusief stukjes en beetjes van Australopithecinus en Homo Erectus. Men beschouwt deze soort niet als een valide categorie, met andere woorden, die heeft nooit echt in die hoedanigheid bestaan en kan dus ook zeker niet worden beschouwd als de veronderstelde link tussen Australopithecinus apen en de mens.

Homo Erectus

De volgende is Homo Erectus oftewel ‘rechtopgaande mens’. Opgravingen van fossielen tonen het gebruik van gereedschap, gecontroleerd gebruik van vuur, dat ze hun doden begroeven en dat sommigen rode oker gebruikten voor decoratie.De grootte van hun hersenen, hoewel kleiner dan de gemiddelde moderne mens, ligt binnen de menselijke variaties. Recent onderzoek toont bewijs van zeevaart. De CAT-scans laten zien dat zijn houding gelijk was aan de onze. Er zijn zelfs evolutionisten die toegeven dat ze eigenlijk tot de zelfde soort behoren als de moderne mens (Homo Sapiens). Men kan dus terecht aannemen dat ze slechts een variatie zijn op de werkelijke mens (zoals we dat nog steeds overal om ons hen kunnen zien, vergelijk een eskimo eens met een Tutsi of een Chinees eens met een West Europeaan).

Neandertalers

Deze groep woonde in Europa en het gebied rondom de Middellandse zee.De onderzoekers die voor het eerst van fossielen een reconstructie maakten, gaven hem een voorovergebogen (dat is aapachtig) uiterlijk. De vroege reconstructies leden echter sterk aan een grote mate van evolutionistische vooringenomenheid. Daarbij komt nog het feit dat veel exemplaren leden aan botziektes zoals rachitis (Engelse ziekte), tengevolge van vitamine D gebrek gedurende de kindertijd, wat kan resulteren in het buigen van het skelet. Een oorzaak van het gebrek aan vitamine D is te weinig zonlicht, wat in overeenstemming is met het leven in de ijstijd na de zondvloed.

Moderne reconstructies van Neanderthalers geven een heel ander beeld en zijn consistent met de opvatting van creationisten dat ze volledig mens zijn. De kleine afwijkingen in hun skelet ten opzicht van de gemiddelde moderne mens, inclusief het gemiddeld grotere volume van de schedel zijn in principe niet afwijkend van andere fysieke verschillen tussen verschillende groepen mensen heden ten dage. Deze variaties zijn aangetoond als consistent met de genetische eenheid van het mensdom.

 ndanks pogingen om met behulp van DNA fragmenten uit een Neanderthaler bot het tegendeel te bewijzen, claimen zelfs evolutionisten dat ze toch echt tot de Homo Sapiens (de mens-van-nu, wij dus) moeten worden gerekend.

Om over na te denken

Hoe fossiele botten worden geïnterpreteerd hangt volledig af van het wereldbeeld van de onderzoekers. De theorie van de menselijke evolutie heeft een aantal ontbrekende schakels nodig, met als gevolg dat er in de periode sinds Darwin veel kandidaten naar voren zijn geschoven. Echter niet één daarvan heeft de test van eerlijk en grondig onderzoek doorstaan, want ze blijken alle afkomstig te zijn van hetzij een uitgestorven aap hetzij een uitgestorven mens. De fossiele bewijzen leiden geenszins tot geloof in het bestaan van aapmensen, noch dat de mens het product is van evolutie. Integendeel, de mens is direct geschapen door God en naar het beeld van God, niet naar het beeld van een aap.

Christenen die meegaan met het evolutionistische idee dat aapmensen eens de aarde bevolkten en dat God één van hen uitkoos om ‘Adam’ te zijn, gaan daarmee in tegen de ware wetenschap evenals tegen het Woord van God.

Geniet van de Schepping

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is