Zekerheid: Christus komt weer !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 123 - Zekerheid: Christus komt weer !

Het wachten is niet vergeefs

Christus komt weer. God heeft de wereld en de mensen góed geschapen. Door zijn eigen zonden heeft de mens zichzelf en zijn wereld bedorven. Maar dat zal gelukkig niet zo blijven. De zonde zal overwonnen worden, de duivel is de verliezer.

In de Bijbel vertelt God ons, hoe Hij de mensen verlost uit de macht van de zonde. God beloofde een Verlosser. Die verlosser is naar de aarde gekomen: Jezus, de Zoon van God. Hij werd mens en nam door Zijn lijden en sterven de schuld van mensen weg. Hij is weer naar de hemel gegaan. Dat betekende niet dat Hij toen zijn discipelen alleen liet. Hij stuurde hun Zijn Geest. Die Geest maakt dat de mensen die in Jezus geloven Hem bekendmaken over de hele wereld. De gelovigen roepen door hun woorden de mensen tot geloof. Op die manier brengt Jezus alleen die in Hem geloven bij Zich bijeen; zo vormt Hij Zijn kerk. Die kerk is Zijn bruid, wachtend op haar bruide- gom Jezus Christus. Het wachten is niet vergeefs, ook al duurt het misschien lang. Want Jezus komt terug.

Want Jezus komt terug

Vlak voor Zijn sterven, tijdens het laatste paasmaal met Zijn discipelen, sprak Jezus met hen over Zijn terugkeer naar de aarde. 'In het huis van (Joh. 14: 2, 3) Mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal U tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben. Zijn discipelen hebben Hem met eigen ogen naar de hemel zien gaan. Ze staarden Hem na, totdat een wolk Hem aan hun gezicht onttrok. De engelen zeggen dan tegen hen: 'Deze Jezus, die van u opgenomen is (Hand. 1: 11) naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen' .

Op dezelfde wijze. Zoals Hij, als echt.mens, zichtbaar van de aarde weggmg naar de hemel, zó zal Hij ook als echt mens zicht- baar terugkomen. Dan zal iedereen Hem kunnen zien. Niet alleen wie dan nog leeft, maar ook de doden. (Openb. 1: 7) 'Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. ' Dat is de toekomst voor deze wereld. Dat zal het slot zijn van de geschiedenis van het heil dat God geeft aan de mensen.

Er zijn veel mensen die niet kunnen of willen geloven aan dat slot, aan zo'n einde van de wereld. Ja, ze zien wel uit naar komend geluk, naar vrede op aarde, naar een wereld die beter zal zijn dan die van nu. Maar die wereld zal er dan moeten komen door de inspanningen van de mens zelf. De mens zelf zal voor zo'n betere wereld moeten zorgen. Veel mensen verlangen naar een heilstaat op deze aarde, waar recht is op geluk en levensvreugde voor iedereen.

Maar het antwoord op de vraag hoe .de mens zo'n wereld zou kunnen opbouwen, is -dat leert de geschiede- nis -niet zo gemakkelijk.

Er zijn ook talloze mensen die de toekomst van onze wereld erg somber inzien. De mens is bezig zijn eigen wereld te vernielen, de grondstoffen te verkwisten. De toenemende wreedheid en criminaliteit, de voortdurende dreiging van een alles vernietigende oorlog is voor hen reden de hoop op. een betere wereld op te geven.

Mensen mogen dan ideeën hebben , over wat de toekomst brengt, de Bijbel geeft daarover zekerheid. De Bijbel zegt: deze wereld gaat haar (verschrikkelijke) ondergang tegemoet. En tegelijkertijd haar (heer- lijke) verlossing. Want Jezus komt terug.

Bij Zijn komst

Hoe zal onze wereld eruit zien als Jezus terugkeert op aarde? Ook daarvan kun je lezen in de Bijbel.De mensen zullen dan gewoon als altijd met hun werk bezig zijn, net als nu. En net als in de tijd van Noach, toen de zondvloed kwam. Er zullen feestjes gebouwd worden, er zullen verliefde mensen trouwen en bruiloften zullen gevierd worden. Het leven zal zijn dagelijkse gang gaan. Voor- (Matth. 24:36-42) dat Christus terugkomt zullen er ook 42 mensen zijn, die beweren dat zij de teruggekeerde 'Christus' zijn, op wie al zo lang wordt gewacht. Er zullen 'valse profeten' zijn, die zelfs grote wonderen zullen doen. Daardoor verbluft, zullen ze worden gevolgd (Matth. 24:24vv) door veel mensen die in hen geloven.En zulke 'christussen' en 'profeten' zijn er al heel wat geweest.

De Bijbel zegt ook, dat er iemand zal komen die een tégen Christus zal zijn, de anti-Christ, die zich zal verzetten tegen alles wat godsdienst is. Hij zal zichzelf goddelijke eer aanmatigen en ook door wonderen proberen te bewijzen dat hij 'god' is. De( 2 Thess. 2:1-4) Bijbel zegt niet of die 'anti-christ' één persoon is of meer. Maar wel heel duidelijk leert de Bijbel dat de haat tegen alles wat genade is van God, op een hoogtepunt zal komen. Dan zal Jezus, voor de anti-christ volkomen onverwacht, terugkomen. In onweerstaanbare heerlijkheid, als (Matth. 24 : 30) Overwinnaar. Met majesteit. Jezus, die voor de wereldlijke rechter Pontius Pilatus én voor de geestelijke rechters, het joodse Sanhedrin (2 Tim. 4: 1) veroordeeld werd, zal dan zelf Rechter (1 Petr. 4: 5) ter zijn. De Rechter die een oordeel Judas 15 zal uitspreken, overgeven en de doden.

Iedereen zal voor die Rechter moeten verschijnen. Rijken en armen, leiders en volgelingen, gelovigen en ongelo- vigen, mannen en vrouwen, kinderen en ouden van dagen. Al de mensen die er vanaf het begin van de wereld (Matth. 25:31) tot aan het einde zijn, zullen voor (Matth. 11:24) die Recht.er gedaagd worden. De dagvaarding zal komen door een aartsengel en de doden zullen ontwaken (1 Thess. 4: 16) uit hun dood door de 'bazuin (Joh.5 : 28, 29) van God'.

Elk mens zal dan door Jezus geoordeeld (2 Cor. 5: 10) worden naar wat hij in zijn (Openb.20:12) leven gedaan heeft. Goed of kwaad. De Bijbel zegt, dat we zelfs verantwoording moeten afleggen van alle (Matth. 12: 36) nutteloze woorden die we gezegd hebben. Maar ook moeten we verantwoording afleggen van alles wat we met ons door God geschonken leven gedaan hebben.

Van wat we met onze tijd gedaan hebben; van waar we ons vermaak gezocht hebben; van al onze gedachten, woorden en daden; van alles waarvan we dachten dat niemand het wist. Kan er dan iemand vrijuit gaan (Hebr. 4 : 13) als de Rechter, voor Wie niets verborgen is, Zijn vonnis velt?

Ja. Ja, er zijn mensen die worden vrijgesproken! leder die geloofd heeft dat de Rechter Jezus óók zijn Verlosser is; ieder die geloofd heeft in de vergeving van de schuld door het bloed van Jezus Christus. 'Want allen hebben gezondigd en derven de( Rom. 3:23, 24) heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus.'

Voor wie dat gelooft is het vonnis (Hand. 10: 43) van de Rechter: vrijspraak! Je wordt niet vrijgesproken omdat je zo'n goed mens was, zulke goede dingen gedaan hebt, zo gelovig geweest bent, zo medemenselijk en van goede wil. Er is vrijspraak, omdat Jezus de schuld heeft betaald. Wie dat niet gelooft, wordt veroordeeld.

Vrijspraak is er alleen op grond van wat Christus voor de vrijgesprokene heeft gedaan. Daarop hebben zij vertrouwd, dat was de inhoud van hun geloof, een geloof dat bleek uit de goede dingen die ze deden uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor de verlossing waarop ze mochten rekenen. Samen met alle mensen die ooit geleefd hebben, zullen wij voor Hem staan, op de dag waarop Hij terug- komt. En dan zal Hij de schapen scheiden van de bokken zoals een herder dat doet. Een strenge scheiding, zonder tussenmogelijkheden.

Lees maar eens die aangrijpende (Matth. 25:31,46) gelijkenis die Jezus daarover verteld heeft. De ongelovigen worden veroordeeld. Ze staan voor de Rechter , volledig verantwoordelijk voor hun daden. Ze zullen worden geoordeeld naar wat ze gedaan en gedacht hebben. Er zal daarom verschil zijn in het oordeel. Zij die wel het evangelie gehoord hebben, maar toch geweigerd (Matth. 11:20-24) hebben zich te bekeren, zullen de zwaarste straf krijgen.

Schrik of vreugde

Als Christus terugkeert zullen allen (Luc. 23 : 30) die Hem niet als Verlosser aanvaarden (Openb.6:15-17) worden gescheiden van hen dje Hem aanvaard hebben, en zal er grote vreugde zijn voor ieder- een die de komst van Jezus gelovig heeft verwacht. Er is immers geen reden om angst te hebben als je weet dat de Rechter Jezus is, de Verlosser Christus zal openlijk voor hen uitkomen (Matth. 10: 32), hun 'naam belijden' , voor de (Openb. 3 : 5) Vader. Hij zal Zijn Vader zeggen, dat zij bij Hem horen, Hij zal verklaren dat Hij hun schuld heeft betaald. Daarom worden zij vrijgesproken. Maar daar tegenover staat: maar al wie Mij verloochenen zal (Matth. 10: 33) voor de mensen, die zalook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is.'

Jezus wil niets te maken hebben met wie zich voor Hem schaamt. Hem niet kennen wil. Die mens zal Hij niet verdedigen tegenover God

Er zijn heel veel mensen die denken dat zo'n voorstelling van de laatste dag van deze wereld onzin is. Ook in de tijd van Petrus waren er al zulke 'spotters'. Smalend vroegen ze: (2 Petr. 3;1-16) 'Waar blijft de belofte vanZijn komst?' Met andere woorden hoe zit het nu eigenlijk met de belofte dat Jezus terug zal komen? Tot op vandaag is er immers nog niets veranderd? Petrus zegt tegen hen dat de tijdrekening van God anders is dan die van ons. Eén dag is bij Hem als duizend jaar, duizend jaar is voor hem als een dag. God stelt de vervulling van zijn belofte niet uit, maar Hij is lankmoedig, geduldig. Voordat het zover komt, moet het evangelie, de blijde boodschap, de goede tijding, bekend zijn bij alle volken op de aarde. Dan pas komt die dag. Onverwacht. Onverwacht, (1 Thess. 5;1, 2) zoals een dief onverwacht komt.

Je hoeft niet te proberen te berekenen wanneer die Dag zal komen. Er zijn mensen die dat doen. Maar het is zinloos en dwaas. Zelfs de Zoon weet niet, wanneer die Dag zal zijn, (Matth. 24;36) kent het tijdstip van Zijn terugkeer niet. Op die dag waarvan wij onmogelijk kunnen weten wanneer dat zal zijn, -morgen? -, zullen 'de hemelen brandende vergaan en de elementen (2 Petr. 3 ; 12) in vuur wegsmelten' .Deze aarde zal zo gezuiverd worden van alle zonde. En er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Alle onrecht, alle zonde zal volkomen zijn uitge- bannen. Meer nog: er zal voor altijd een volmaakt leven zijn in harmonie met de wet van God en het recht van God.

De kerk van Jezus Christus ziet uit naar die Dag. De gelovigen in de kerk bidden dat hun Verlosser gauw zal komen. De 'bruid' roept om haar (Openb.22:17) 'bruidegom'. Kom Here Jezus! Kom gauw! 'Want Hij komt om de aarde te richten (Ps. 96: 13) ten, Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in Zijn trouw.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is