De Bijbel over Slavernij

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 510 - De Bijbel over Slavernij

De woorden "slaaf" en "slavernij" hebben in onze samenleving beslist geen gunstige klank. 

Het zijn begrippen, die goeddeels behoren tot een achterhaalde situatie, omdat de echte slavernij in het algemeen tot het verleden behoort. Ze werd en ze wordt gezien als mensonwaardig. Het behoort nu eenmaal niet tot het wezen van de mens, dat de ene mens eigendom is van de andere mens. Dat botst tegen elke vrijheidsgedachte. Bij het mens-zijn behoort het vrij-zijn.

Die gedachte werd in het Griekenland, waar de apostelen waren, ook hardop uitgesproken: Griek-zijn en slaaf-zijn, dat is een volstrekte tegenstelling. De vrije Griek ziet hooghartig neer op de (onvrije) slaaf. Die slaaf is meer ding, koopwaar, handelswaar dan mens. Je kunt zijn waarde taxeren en in geld uitdrukken.

Toch hebben de apostelen in hun dagen niet een soort "kruistocht" ondernomen om de slavernij af te schaffen. Zij aanvaarden de sociale verhoudingen zoals ze zijn. Wel hebben zij zowel voor de heren als voor de slaven heel concrete bevelen. De slaven worden opgewekt hun heren naar het vlees gehoorzaam te zijn met vrezen en beven, zonder (Ef. 6 : 5-9) bijbedoelingen (d.i. vol eerbied en ontzag), als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. "Gij dient Christus als heer'. En (Col.3 : 22-25) met betrekking tot de heren zegt de apostel Paulus: En gij, heren, (Ef. 6 : 9) handelt evenzo jegens hen; Iaat het dreigen na, Gij weet immers, dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij Hem is geen aanzien des persoons' , Soortgelijke uitspraak in de brief aan de Colossenzen: Heren (Col. 4 : l), betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een Heer in de hemel hebt.

In diezelfde brief aan de Colossenzen lezen we, hoe in de dienst van Christus alle tegenstellingen wegvallen "tussen Griek en Jood, besneden (Col. 3 : 11) en onbesneden, barbaar en Scyth, slaaf en vrije' : gelovigen staan, bij alle sociale onderscheid, in de dienst van Christus naast elkaar, samen onder één Heer .

In ongeveer dezelfde bewoordingen drukt de apostel zich uit in de Gal. 3 : 28 brief aan de Galaten: Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

De apostelen doen geen pogingen de maatschappelijke structuren te veranderen. Als het verlossende evangelie krachtig doorwerkt in de samenleving, zullen als gevolg daarvan heel wat yerhoudingen grondig anders worden. Wel beveelt Paulus slaven aan, de kans met beide (1 Cor. 7: 20-24) handen aan te grijpen, wanneer zij vrij kunnen worden. Kan dat echter niet, dan moet een slaaf zich daarover niet bekommeren: want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene van de Here: dat is zijn vrijheid-in-Christus. Evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Waarom en hoe? "Gij zijt gekocht", n.l. met de losprijs, die Christus daarvoor betaald heeft, zijn eigen (l Petr. 1 : 18-24) kostbare bloed. Paulus had de gewoonte zichzelf in zijn brieven te noemen een "slaaf van Christus". (Rom. 1 : 1) In die zelfbenoeming zit geen enke1 disscriminerend element, integendeel (Fil. 1: 1): ze klinkt als een ere-naam in dienst te mogen staan van deze (Tit. 1: 1) Heer, Kurios, Jezus Christus.

Op dezelfde lijn ligt de oudtestamentische benaming voor de komende Christus, n.l. de Knecht-des- (Jes. 42 : I en 52 : 13) HEREN. Daaraan is ook de gedachte verboriden, dat de trouwe Knecht altijd en overal volbrengt de opdrachten van zijn Meester , eigen wil conformeert aan diens wil.

Ook Israël kende de verhouding heren slaven. In de wetgeving, die de HERE aan Israël gaf, is daar rekening mee gehouden. Er werd onderscheid gemaakt tussen de slaven van buitenlandse afkomst en slaven (Lev. 25 : 39-43) van Israëlitische afkomst, dus volksgenoten. (Ex. 21 : 1-11) Voor beide groepen waren afzonderlijke regels en wetten. Op verschillende manier kon Israël komen aan slaven van vreemde herkomst, n.l. als oorlogsbuit, door koop op de markt, of ook door (Ex. 12 : 44) geboorte. Een slaaf, die door iemand voor geld was gekocht, mocht eerst van het Pascha eten, wanneer hij was besneden. 

Heel duidelijk is een wet, die luidt: Doch uw slaaf of slavin, die gij houdt, zullen (Lev. 25 : 44-46) zijn uit de volken rondom u; uit hen zult gij een slaaf of slavin kopen. Ook uit de kinderen der bijwoners die bij u vertoeven, uit hen zult gij ze kopen en uit hun geslacht, dat bij u is, dat zij in uw land hebben voortgebracht, en zij zullen uw bezit zijn; gij zult hen aan uw kinderen na u tot een erfenis geven, zodat zij in hun bezit overgaan; voor altoos zult gij hen in dienst houden, maar over uw broeders, de Israëlieten, zult gij niet, de één over" de ander, met hardheid heersen.

Toch kende Israëlook wel slaven uit eigen volk. Die waren soms in (2 Kon. 4: 1-7) slavernij geraakt door schuld of armoede, of door het feit, dat zij het (Neh. 5 : 1-5) gestolene niet konden terugbetalen. Zo'n slavernij mocht echter nooit (Ex. 21 : 2) langer duren dan zes jaar: dan moesten die slaven worden vrijgelaten, tenzij een slaaf zelf anders begeerde. In dat geval werd hem het oor (Ex. 21 : 1-11) doorboord. En dan bleef die slaaf voor de duur van zijn leven aan (Deut. 15 : 12-18) die bepaalde heer verbonden. (Deut. 5 : 15).

In de behandeling van slaven behoorde Israël zich te herinneren, dat zij zelf destijds slaven waren geweest van de harde Farao in Egypte.

Het sabbatsgebod van de volstrekte arbeidsrust gold evenzeer voor de eigen zonen en dochters als voor de dienstknechten en de dienstmaagden.

En wanneer de Geest van Christus wordt uitgestort op de gemeente (Pinksteren), ontvangen niet alleen de gelovige mannen en vrouwen, met hun zonen en dochters deel aan deze Geest, maar dan worden met nadruk en afzonderlijk genoemd door de Here "mijn (Hand. 2 : 18) dienstknechten en mijn dienstmaagden", slaven en slavinnen. Slaaf-van- mensen-zijn is een vernedering, dus mogen we dankbaar zijn, dat veel slavernij tot het verleden behoort.

Slaaf-van-Christus-zijn is een erezaak: we zijn door Hem gekocht en in die weg zijn wettig eigen- dom geworden. Dan staat Hij er ook borg voor, dat we als zijn eigendom bewaard worden: de prijs is hoog genoeg geweest!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is