Moeilijk maar toch: Over zonde en genade gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 101 - Moeilijk maar toch: Over zonde en genade gesproken

God heeft alles wat Hij maakte, goed en zonder enig gebrek geschapen

De mens in het paradijs kende geen moeite, ziekte, honger of dood. Het sterven hoorde niet bij het door God geschapen mensenleven. " Er hebben dus wel ingrijpende veranderingen plaats gevonden in onze wereld. De Bijbellaat ons over de oorzaak daarvan niet in het ongewisse. Al blijven er veel vragen waarop de Bijbel ons geen antwoord verschaft. Lees Genesis 3 daar maar eens over.

Er was een opstand in de hemel

Het begon onder de engelen in de hemel. God heeft de engelen geschapen als Zijn dienstknechten. Maar onder hen is een opstand uitgebroken. De engel die de leiding had bij deze opstand, wordt in de Bijbel 'satan' of 'duivel' genoemd. Maar het doel van de revolutie van de afvallige engelen is niet bereikt. God is niet van Zijn troon gestoten. De revolutie is wel overgeslagen naar de aarde. En daar gaat die opstand ook van:. daag nog voort. Adam en Eva leefden op aarde in volmaakte harmonie met God en met elkaar. Het was hun taak de hof te bewerken en te bewa- Gen.2 : /5 ren. Ze leefden helemaal naar de wil van God. En ze waren vertrouwd met de bijzondere tegenwoordigheidvan hun Schepper. Ze hoorden als het ware Zijn voetstappen. Lees Gen. 3: 8. God heeft toen een verbond gesloten met Adam en Eva. (Hos. 6: 7). Hij zou hun het eeuwige leven schenken, als zij vrijwillig God zouden blijven dienen (Gen. 2: 9). God gaf hun één gebod: 'Van alle (Gen. 2: 17) bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van den boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.' Dit gebod wordt het proefgebod genoemd. God wilde de trouw van Adam en Eva door middel van dit voorschrift op de proef stellen. Juist op dat punt slaat de satan, de afvallige engel, toe. Hij gebruikt dan de gedaante van een slang, 'het listigste (Gen. 1 : 1) van alle dieren des velds' .Via de bek van de slang, geeft de satan deze voorstelling van zaken: God is bang dat de mensen aan Hem gelijk zullen worden. Daarom mogen mensen niet eten van de ene boom, de boom der kennis van goed en kwaad.

In onze ogen: Dat onverklaarbare

En dan gebeurt dat onverklaarbare. Eva, tot wie de slang zich in de eerste plaats gericht had, gelooft zijn verhaal. 't Zou immers best eens waar kunnen zijn, denkt ze. En ze !) overtreedt het voorschrift door van de boom te nemen en te eten. Ze geeft er ook van aan Adam en ook hij eet. Dan is de 'zondeval' een feit. De zondeval. Zo wordt dit moment uit de wereldgeschiedenis genoemd. Revolutie. Nu ook op de aarde. De mens wilde niet langer als een kind bij God leven. Hij wil zichzelf zijn tegenover God. Hij wilde als de ge- lijke van God zijn.

Er zijn veel vragen te stellen over de zondeval. Kon God de opstand van de engelen niet voorkomen? Hoe konden mensen zonder zonden, als Adam en Eva, toch zondigen? Waar- om heeft God de mens niet tegenge- houden toen de mens door de satan in verleiding gebracht werd? Waar- om heeft God de satan op de aarde zijn gang laten gaan? En: waarom moest de mens op de proef gesteld worden?

Je wilt antwoorden. Maar de Bijbel geeft ze niet. De Bijbelleert ons wel, dat wij God niets te verwijten hebben. Adam en Eva, en alle zondige mensen die na hen geboren worden, moeten zichzelf aanklagen. Zij zijn God ontrouw ge- worden in plaats van Hem lief te hebben. Die ontrouw laat God niet ongestraft.

De trieste gevolgen van de ongehoorzaamheid

De ongehoorzaamheid van Adam en Eva kreeg grote gevolgen. Het leven op deze wereld kwam onder de 'vloek' van God. De vloek van God (Gen. 3: 17) is het tegendeel van Zijn zegen. Door die vloek wordt iets of iemand door God bestemd voor de onder- gang. ledereen heeft met die vloek van God te maken. Daardoor kwamen ziekte, honger, oorlog, dood.

De zonde heeft het leven aangetast. Het gaat ons niet meer om de eer van God, maar om die van onszelf. Het gaat ons ook niet meer om het belang van anderen, maar alleen maar om dat van onszelf. Vóór de zondeval konden Adam en Eva God en elkaar liefhebben met heel hun hart, met heel hun verstand en met al hun kracht. In dat licht zegt de Bijbel van de mens die in zonde gevallen is, dat hij totaal niet meer in ( Rom.3:10-18) staat is tot enig goed en alleen maar kwaad kan doen. Er wordt veel geleden op deze wereld, ook door wat de ene mens de ander aandoet. Het is niet zo moeilijk om daarvan voorbeelden te geven. Dan wordt vaak de vraag gesteld: 'Hoe kan God, als Hij bestaat, zo'n wereld toelaten?' En: 'Wie durft er te zeggen dat God liefde is?' God is liefde, God is trouw. Wij mensen zijn hem ontrouw ge- worden. God straft ons, omdat wij zijn liefde en trouw geschonden hebben. We moeten steeds weer beden- ken, dat God alles goed geschapen heeft in het begin.

Eigenlijk: De schuld van ons allen

Moeten wij nu ook vandaag nog boeten voor de fouten en zonden van Adam en Eva? Gaat óns de ongehoorzaamheid van Adam en Eva aan? Ja. Adam is de stamvader van alle mensen. Door hem hebben wij allemaal gezondigd. Adam trad op als vertegenwoordiger, zoals een staatshoofd zijn onderdanen vertegenwoordigt. Wat hij deed had niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar ook voor al zijn nakomelingen. De zonde van Adam wordt zo toegerekend aan alle mensen die na hem kwamen en nog zullen komen. Niet alsóf, maar ómdat zijzelf daarin be- trokken zijn. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Paulus schrijft in zijn (Rom.5 : 12) brief aan de Romeinen: 'Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de .zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; iedereen wordt als zondaar geboren.

(Psalm 51: 7) 'Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (Rom. 8: 7) Dat betekent dat een mens uit zichzelf nooit zal doen wat God wil. Ieder mens zal uit zichzelf alleen maar dat willen wat in strijd is met de wil van God. Dat komt op allerlei manieren tot uiting. Niet alleen door daden, maar ook door woorden en gedachten. Dat maakt mensen tot zondaars. Niet alleen Adam en Eva worden door God op hun zonden aangesproken, hun nakomelingen die vandaag leven evengoed. God had aan Adam en Eva gezegd : welke straf er op hun ongehoorzaamheid zou staan. De dood. Niet alleen maar het sterven, maar ook en vooral het eeuwig en totaal van God verlaten zijn. Zonde is te omschrij- ven als: de mens breekt met God. De straf op die zonde is dan dat God met de mens breekt. De Schepper ontneemt aan de zondaar het leven voor altijd. God zou niemand on- recht aandoen, als Hij die laatste straf aan alle mensen zou voltrekken. Maar toch blijft Hij de mens zoeken.

Jammer, en nog eens jammer: Verstoordeharmonie

Als God, na de zondeval, naar het paradijs toegaat en Adam en Eva (Gen. 3 : 8) hun Schepper horen aankomen, verstoppen zij zich voor Hem. Hoe duidelijk blijkt dan dat de verhoudingen verstoord zijn. De harmonie is weg. De onderlinge verhouding tussen Adam en Eva wordt door die verstoorde harmonie direct ook al bepaald. Adam wijst naar Eva: 'De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld (Gen. 3: 12) hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten' .En Eva wijst naar de slang: 'De slang (Gen. 3 : 13) heeft mij verleid en toen heb ik gegeten'. En dan komt de straf. Moeite en smart voor de vrouw, een gevloekte aarde, waarop de mens al. zwoegend werken zal en aan het eind: de dood. 'Stof zijt gij en tot (Gen. 3: 19) stof zult gij wederkeren.' Ziekte, ongeluk, haat, lijden en dood komen dan in de wereld.

Maar toch: God blijft de mens zoeken. De dood is de c~ straf op de zonde, maar er is verlos- sing mogelijk. 'Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.' God heeft besloten Zijn eigen Zoon te zenden naar deze wereld. De zoon van God zal op de wereld ko- men om de straf te dragen die de mens had verdiend. Dat betekent niet, dat daarmee alle ellende uit de wereld zal zijn. Dat zal pas gebeuren als er een nieuwe aarde komt.

De belofte van de komst van Gods Zoon, staat centraal in het Oude Testament. Op allerlei manieren en onder al\erlei omstandigheden wordt verwezen naar de komst van Gods Zoon: Jezus Christus. Gods Zoon, die mens werd, om als mens onze straf te dragen. Alles wat God be- looft in het Oude Testament is eigenlijk een nadere, bredere en duidelijkere verklaring van wat Hij al in het paradijs beloofde, toen Hij zei: 'Ik zal vijandschap zetten tussen u (Gen.3 :5) en deze vrouwen uw zaad en haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Wees je bewust: Er heerst strijd in deze wereld

De tekst uit Gen. 3 : 15 is moeilijke taal. Om goed te begrijpen wat er staat, moeten we ons realiseren, dat deze woorden gesproken worden tot "'1 de slang. En via de slang tot de satan. De satan en allen die bij hem horen zullen vijanden zijn van Eva en van allen die bij haar horen: de gelovigen. Maar uit het nageslacht van Eva zal eens de Verlosser geboren worden: Jezus Christus, die tegelijk Gods Zoon is. God geeft daarmee de mensen niet over in de handen van de satan. Hijtrekt zich hun lot aan en herstelt de harmonie. Maar dat betekent wel strijd. Een strijd tussen de satan en " zijn volgelingen en de mensen die God liefhebben. Een strijd die zal voortduren zo lang de wereld bestaat. Maar waarvan de afloop vaststaat. De satan zal de strijd ver- liezen. Jezus Christus zal overwin- nen. Ook dat valt te lezen uit die moeilijke tekst uit Genesis. De kop van de satan zal worden vermorzeld. Hij zal definitief het onderspit delven. Maar de gelovigen zullen die strijd niet ongeschonden te boven komen. De hiel van de vrouw zal worden vermorzeld; de satan zal kans zien hun grote schade toe te brengen.

Natuurlijk is dat alles hier zeer kort en bondig naar voren gebracht. In het vervolg van de studies zal er dieper op worden ingegaan.

Nagedacht over Adam

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe het was om als eerste en enige mens op aarde te zijn. Het is voor ons al heel wat om alleen te zijn; voor Adam lag dat nog een stukje anders. Hij kende zelfs geen andere mensen. Hij mistte veel van de dingen die ons als mensen gevormd hebben. Adam is bijvoorbeeld nooit kind geweest, en had ook geen ouders zoals wij die kennen. Hij moest helemaal alleen leren mens te zijn. Gelukkig liet God hem niet zo heel lang alleen. Hij kreeg een ideale levensgezellin; Eva. Samen leefden zij in een volmaakte, onschuldige en open eenheid, zonder enige vorm van schaamte. Één van de gesprekken met zijn prachtige vrouw Eva ging vast over de regels die God had gegeven aan de tuin. Toen Adam nog alleen was had God hem alle vrijheid geschonken in de tuin. Adam moest de tuin verzorgen. Voor slechts één boom gold een voorwaarde. Die boom droeg de naam: "boom van kennis van goed en kwaad". Adam heeft dit vast ook duidelijk gemaakt aan Eva. Toen Eva door satan werd benaderd om toch van de boom te eten, wist zij heel goed dat ze het niet moest doen. Toch besloot ze er wel van te eten en gaf het daarna ook aan Adam. Op dat moment stond het lot van de schepping op het spel. Helaas dacht Adam niet na over de gevolgen. Ook hij at van de boom. In een kort ogenblik werd iets wat groot, mooi en vrij was, verbrijzeld: Gods volmaakte schepping. De mens werd van God gescheiden. Of je nu een klein steentje of een grote kei tegen een ruit gooit, het resultaat is hetzelfde: duizenden stukjes glas worden nooit meer dezelfde ruit. God had echter – voor het geval de mens zou zondigen – al een plan klaar om de gevolgen te kunnen overwinnen. De bijbel omvat het verhaal, waarin dat plan duidelijk wordt gemaakt.

Uiteindelijk is God zelf door Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gekomen. Zijn volmaakte leven en dood maakte het voor God mogelijk om vergeving te bieden aan een ieder die met berouw daarom vraagt. Onze grote en kleine daden van opstandigheid zijn het bewijs dat wij van Adam afstammen. Alleen door aan Jezus Christus vergeving te vragen, kunnen wij kinderen van God worden.

 Net als Adam zijn wij ook naar Gods beeld gemaakt.
God wil mensen die ervoor kiezen van Hem te houden.
We moeten anderen niet de schuld geven van onze fouten.
Niemand kan zich voor God verstoppen

Nagedacht over Eva

Wij weten niet zo heel veel over Eva, de eerste vrouw op de wereld. Toch is zij wel van ons allemaal de moeder. Zij was het sluitstuk van de ingewikkelde en verbazingwekkende puzzel van God schepping. Adam had aan Eva een kameraad, die net als hij naar Gods beeld was gemaakt. Het was een metgezel op hetzelfde niveau, maar toch zo dat er een verhouding mogelijk was. Eva werd in de tuin waarin zij leefden, de Hof van eden, benaderd door satan. Hij speelde vooral op haar gevoel en vroeg of ze eigenlijk wel tevreden was. Hoe kon zij nu gelukkig zijn als ze van één van die bomen niet mocht eten. Satan zorgde ervoor dat Eva het oog op God verloor. Eva volgde zonder het toetsen satans spoor. Klinkt dat bekend? Hoe vaak wordt onze aandacht niet afgeleid door dingen die niet eens van voor ons belang zijn. Dan krijg je zo'n gevoel van: "dat moet ik hebben!" Eva's gedrag komt erg overeen met ons gedrag en daaruit komt steeds weer naar voren dat we afstammelingen van haar zijn. Wij herhalen steeds haar fouten. Onze verlangens kunnen heel gemakkelijk door satan worden gemanipuleerd. Wij moeten God altijd in onze besluitvorming betrekken. Zijn Woord, de Bijbel, en de leiding van de Heilige Geest helpen ons bij het nemen van beslissingen.

De vrouw is ook geschapen naar het beeld van God.
De benodigde ingrediënten voor een hecht huwelijk zijn: zich verbonden weten aan elkaar, kameraadschap, volkomen eenheid en afwezigheid van schaamte.
De neiging om te zondigen staat al aan het begin van de schepping.

Nadenken over zonde is voor de moderne mens geen verspilde moeite

Letterlijke betekenis van zonde: je doel missen. Het doel wat God met je leven heeft.

Aan de zondeval ging de val van Lucifer (oftewel satan, de duivel) en zijn volgelingen vooraf. Zij waren het niet eens met de bijzondere positie die de mens ging innemen. Vooral Lucifer vond zichzelf zo wijs en goed, dat hij aan God gelijk wilde zijn. Hierop ontstond een strijd in de hemelgebieden tussen Lucifer en de zijnen en Michaël en de zijnen, die God trouw bleven. Lucifer verloor de strijd in de hemelgebieden en werd verstoten en op de aarde geworpen. 

De gevallen engelen haten dus de mens, omdat wij een bijzondere positie innemen als kinderen van God. Zijzelf hebben hun plaats in de hemel verspeeld door hun hoogmoed, ongehoorzaamheid en de wens aan God gelijk te willen zijn. Dat is de reden dat zij met alle geweld de mensheid en de aarde willen vernietigen en in hun sfeer willen trekken. Zij proberen dit te bereiken door de mensheid als het ware te besmetten met hun geesteskracht.

Wat gebeurde er tijdens de zondeval?

Wij kennen het verhaal uit de Bijbel over Eva die van de verboden vrucht at. Volgens de slang zou Eva aan God gelijk worden door de kennis van goed en kwaad. Na het eten van de vrucht waren Adam en Eva veranderd. Zij zagen alles met andere ogen en hadden hun bijzondere positie verspeeld, waardoor de paradijselijke toestand waarin zij leefden tot een eind kwam.Ik zal hierop niet verder ingaan. In de Bijbel vindt U hierover voldoende informatie. 

Het is echter interessant om dit in een ander licht te zien. Vóór de zondeval had de mens een bijzondere relatie met de God, de Eeuwige Vader, waardoor het hen aan niets ontbrak. Zij bezaten een spontane zuivere innerlijke wijsheid, gebaseerd op hun gevoel en een zuiver hart.
Tijdens de zondeval luisterde Eva echter naar een bron buiten haarzelf. Hierdoor zette zij die bijzondere relatie op het spel. Ook was dit het begin om ons innerlijk op de buitenwereld te projecteren en in de buitenwereld antwoorden over onszelf te zoeken. De neiging om te wereld te veranderen en NIET bij onszelf te beginnen.
Tevens werd de mens als het ware besmet met de eigenschappen van Lucifer. Door de erfzonde werden deze eigenschappen overgedragen op de volgende generaties.

Die besmetting bestaat uit

- Hoogmoed
- Egoïsme
- IJdelheid
- De beste, rijkste, slimste, mooiste etc. te willen zijn
- Destructiviteit
- Machtswellust
- Geen leiding kunnen aanvaarden, de eerste willen zijn
- Zelfverheerlijking
- Jaloezie en nijd
- Aan God gelijk willen zijn

Onrust

Aan God gelijk willen zijn komen wij soms duidelijk tegen bij despoten en dictators. Zij verheerlijken zichzelf. Zij verruilen het Kruis met een afbeelding van henzelf. Zij beslissen met groot gemak over leven en dood. Mensenlevens, naastenliefde en gevoel hebben voor hen geen waarde.

De mens moet die eenheid met de Eeuwige Vader weer terugverdienen na een vaak lange, moeilijke weg. Verdienen bestaat in dit verband uit twee woorden:

Verkrijgen door te dienen.

De eenheid die eens onbewust bestond wordt nu een volledig bewuste eenheid.

Het bewuste zoon(dochter)-schap van de Eeuwige Vader.

Wij zijn erfgenamen van het heelal.

Eigenlijk zijn wij onbewust steeds op zoek naar die eenheid, naar liefde en erkenning.

Wat zijn zonden?

De grootste zonde is de hoogmoed.

Zonden zijn alle gedachten, woorden en handelingen die ons wegvoeren van God en verhinderen tot wij volmaakt worden. Zonden staan tussen ons en God. 

Als wij aan zonden denken dan denken wij meestal aan de overtreding van de Tien Geboden. Wij denken dan aan ernstiger zaken zoals diefstal, moord en doodslag. Zeg maar de grote fouten. Wij denken dan ook aan overtreding van de voorschriften van de religie die wij aanhangen.

Soms worden zonden onderverdeeld in dagelijkse zonden en doodzonden. Bij dagelijkse zonden zou de band tussen God en de mens behouden blijven. Bij doodzonde zou de band verbroken worden. Dat is erg schematisch voorgesteld.

Zonden zijn overdrachtelijke gezien stoorzenders die het moeilijk maken om onze geestelijke zender en ontvanger zuiver afgestemd te houden.

De gevolgen van de zonde

- Zonden verstoren de eenheid
- Zonden beschadigen de liefdeband
- Zonden verhinderen dat onze volledigheid tot bloei komt
- Zonden verzieken onze geest
- Zonden ondergraven onze moraal
- Zonden verstoren de ware vrede van ons hart
- De dagelijkse of kleine zonde maakt de weg vrij voor grotere zonde.

Deze kleine zonde die niet als zodanig wordt herkend is de basis van alle andere zonden. Kleine zonden zijn, o.a:

- Ontevredenheid
- Roddelen
- Egoïsme
- Verminderde zelfbeheersing
- Ongeduld en agressiviteit
- Slapheid en lafheid
- Genotzucht
- Oneerlijkheid
- Geen beheersing van lichamelijke driften
- afgunst

Langzaam verslapt onze moraal en onze geest staat open voor grotere zonden. Het probleem is dat wij dit niet in de gaten hebben.

“Er komt een tijd dat de mensen de zonde niet meer als zodanig zullen herkennen. Het is een levenswijs geworden.” Die tijd is onze tijd. De tijd van alles moet kunnen. Niets moet alles mag. De uitwassen zien wij nu dagelijks om ons heen. Het zal ons steeds meer gaan benauwen.

De erfzonde

Soms wordt gesproken over de erfzonde. Dat is de zonde die van onze voorouders op ons wordt overgedragen. Door de wetenschappelijke ontwikkeling hebben wij nu een ander beeld van de schepping. Het verhaal van Adam en Eva is letterlijk gezien misschien een symbolisch verhaal. Symbolisch omdat het door alle mensen in alle tijden moet kunnen worden begrepen. Geestelijk gezien, in de geest van de letter, is het verhaal juist. Dat geldt ook voor de erfzonde.

De erfzonde is de spirituele besmetting door de eigenschappen van Lucifer. Eva luisterde naar een bron buiten haarzelf en liet zich inspireren door de satan. Hierdoor werd de basis gelegd voor geestelijke eigenschappen waar wij nog steeds mee worstelen. Eigenschappen die wij onmogelijk zonder steun kunnen overwinnen. Wij projecteren nog steeds ons innerlijk op de buitenwereld. Wij willen nog steeds de buitenwereld veranderen in plaats van onszelf.

Het bijbelse begrip Genade

Genade is geen woord dat je kunt overslaan, want het komt heel vaak voor. Ook in de kerken is het begrip genade niet weg te denken. Wie het woord zou durven schrappen, zou meteen een heel stuk van de kerkelijke geloofsbelijdenis verwerpen. Nee, genade vormt een heel belangrijk begrip zowel in de Bijbel als in de kerk.

Als de profeet Hosea klaagt over de geestelijke toestand van de zijn tijdgenoten, dan zegt hij, en hij doelt daarbij op de priesters van zijn tijd: “Mijn volk gaat te onder door het gebrek aan kennis.” Onze wens is dat deze studie een steentje mag bijdragen in de kennis van u als lezers en van ons als schrijvers.

Lees verder in het document   Het bijbelse begrip Genade

Lees ook eens: Het verloren en gevonden paradijs

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG