God zorgt voor de schepping

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 306 - God zorgt voor de schepping


De onderhouding en regering van het geschapene is een werk van God

God heeft in zes dagen de hemel en de aarde geschapen. Op de zevende dag rustte Hij van die scheppingsarbeid. De schepping was klaar en God genoot als het ware van alles wat Hij tot stand had gebracht. Dat noemt de bijbel Gods "rusten" (sabbat).

 En daarna? De bijbelleert ons duidelijk en zelfs heel indrukwekkend, dat God, de Schepper, alle dingen die Hij geschapen heeft nu ook onderhoudt en regeert. De schepping was het werk van één keer, toen was ze klaar . De onderhouding en regering van het geschapene is een werk van God, waaraan tot in eeuwigheid geen einde komt.

 Je vindt heel veel dingen die in de natuur gebeuren zo vanzelfsprekend. De zon komt elke morgen op, het wordt elk jaar weer lente, regen en droogte wisselen elkaar af. De schepping lijkt net een uurwerk dat, eenmaalopgewonden, regelmatig doorloopt. Maar de bijbel zegt: God onderhoudt zijn schepping. Hij houdt haar in stand. Zonder Hem kan ze geen ogenblik voortbestaan. De schepping is in al haar onderdelen totaal van God afhankelijk. God geeft regen en vruchtbare (Hand. 14 : 15-17) tijden. De lente komt van Hem. Alle schepselen leven, van ogenblik tot ogenblik, alleen door Hem. Dat de seizoenen elkaar regelmatig (Ps. 104 : 30 en 27-29) opvolgen komt doordat God dat, na de zondvloed, zo heeft beslist en beloofd. De "natuurwetten" functioneren alleen, omdat God ze (Ps. 65 : 10-14) doet functioneren. Dat functioneren is elke keer een nieuwe daad van (Gen. 8 : 22) God.

 God houdt niet alleen de schepping in stand; Hij regeert ze ook. Alles gebeurt zoals Hij wil. In de levenloze natuur en in de planten- en dierenwereld en ook in de geschiedenis en in het handelen van de mens.

 Alles wat de mens bezit, zijn leven en gezondheid, het komt van (Hand. 17 : 24-27) Hem. Hij heeft de volken in zijn macht en bepaalt zelfs hun woonplaats, met het doel. dat ze Hem zouden kennen en dienen.

 Eerder besprak ik Genesis 15. Bij de verbondssluiting met Abraham blijkt dat de Schepper van de sterren (laat Abraham maar proberen ze te tellen!) alles zo zal regeren, dat Abraham een groot volk wordt.

 Nog meer: Hij zal de wereldgescheidenis zo leiden, Egypte zo machtig (Gen. 15 : 13-16) maken, dat het lijkt of het Abrahams nakomelingen zal vernietigen. Echter Abrahams volk zal wel worden verdrukt, maar ook wonderlijk worden gered. En niet alleen de Egyptenaren zullen Gods macht ondervinden, ook de " Amorieten", (dat zijn de inwoners van Kanaan). (Gen. 15 : 16)(

 Ze zullen eerst rijp gemaakt moeten worden voor het oordeel. Dán zal Abrahams nageslacht hun land erven. Zó regeert God. Zó bestuurt Hij de geschiedenis van de volken. Alleen die grote dingen? Nee, ook de kleine! Sommigen denken dat God te groot is om zich met kleinigheden te bemoeien. Maar de bijbel spreekt anders: God zorgt voor de vogels, de bloemen en de planten. Hij bemoeit zich (Matth. 6 : 26) zelfs met straatmussen en met de haren van ons hoofd. Familieruzies (Luc. 12 : 24-28) gebruikt Hij voor zijn doel. Alle menselijke opwellingen, gevoelens en, (Matth. 10 : 29, 30) gedachten, het binnenste en geheimste van de mens, Hij kent ze niet alleen, maar Hij regeert ze. Hij leidt het hart yan een koning met zijn overleggingen, zoals egyptische ingenieurs de irrigatiekanalen ("waterbeken") leiden met hun wijsheid en deskundigheid en in hun verantwoordelijkheid. Dan gebruikt God zo'n koning voor het doel dat Hij heeft bepaald. Alles en iedereen móet Hem dienen. Zelfs als het lot geworpen wordt, mensen spreken van "toeval", wordt het door de HERE bestuurd.

 IPsalm 146 zingt er van: De Schepper van hemel en aarde regeert allen: edelen, die menen op eigen kracht te kunnen vertrouwen (vs. 3, 4), én mensen, ellendig, in zichzelf, die op God hun hoop gevestigd hebben (vs. 5; 7-9). Leest ook eens in het boek Esther hoe God allerlei dingen die in onze ogen kleinigheden zijn, zoals de slapeloosheid van een koning, gebruikt, bestuurt, om zijn doel, de verlossing van zijn volk voor te bereiden en te bereiken. Deze onderhouding en regering noemen we wel: Gods voorzienigheid. Dit woord zelf komt in de bijbel niet voor. We vinden het o.a. in de Heidelbergse Catechismus (de Zondagen 9 en 10).

 Het woord "voorzienigheid" wordt vaak misbruikt en even vaak slecht begrepen. Misbruikt; dan noemt men God "de Voorzienigheid". Het werken van God, "onderhouden en regeren", wordt dan een soort zelfstandigheid, een soort "god", dus een afgod. Zo spraken Napoleon en Hitier over "de Voorzienigheid", een "macht" die ze annexeerden voor hun doel. Maar "de Voorzienigheid" (als zelfstandige macht) bestaat niet.

 Slecht begrepen: je denkt dan aan "vooruitzien" en meent dat Gods voorzienigheid betekent, dat God alles vooruit ziet, alles van te voren weet. Al is het waar, dat laatste, het is niet wat met voorzienigheid wordt bedoeld.

 Voorzien betekent hier: ergens in voorzien, zorgen dat iets er is. Zoals een vader zijn kinderen voorziet van brood, ze brood geeft, zó (Job 38, 39) zijn gezin onderhoudt, in stand houdt. Maar Gods voorzienigheid is (Jes. 40 : 12-18) nog meer: Hij doét bestaan. Alle schepselen, ook goddelozen, zelfs de duivelen, bestaan alleen door Hem. Ze blijven bestaan zolang Hij dat wil. Want ook zij zijn schepselen, totaal afhankelijk van Hem, de Schepper. (Matth. 16: 21-23) , Ook het lijden dat over Christus komen zou viel onder de regering (17 : 22, 23) van God; het was te voren door Hem bepaald. Het moest allemaal zó (20 : 17-19) gaan.

 Gods regering van deze wereld kan veel vragen bij je oproepen. (Hand. 2 : 23) Het is ook niet bedoeld als een interessante mededeling, waar je eens gezellig over kunt bomen. Je kunt Gods regering niet begrijpen; je mag zelfs niet proberen die te begrijpen.

 Je moet de HERE in zijn regering vertrouwen én bewonderen. "Niet nieuwsgierig onderzoeken" zegt art. 13 van de Ned. Gel. Bel., "maar in ootmoed en eerbied Gods besluiten, die voor ons verborgen zijn, aanbidden". Want het is Vaders voorzienigheid. Ik geloof. in God, de Vader.

 Als onze Vader in Jezus Christus, als onze Verbondsgod, maakt Hij ons bekend dat Hij zó is: zorgend voor zijn kinderen. Dat heeft Hij beloofd bij de doop. Het doopsformulier zegt daarvan: "wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader , betuigt en verzegelt ons God de Vader .dat Hij ons van al het goede zal voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede". (Rom. 8: 28)

 Tot deze Vader, die zó voor je zorgt, blijf je opzien in eerbied en (Jer. 5: 23-25) ontzag. De bijbel noemt dat: de HERE vrezen. Want de Schepper is de hemelse Vader. Zo zegt Jezus zelf ons dat in het gebed dat Hij (Matth. 6 : 32) zijn discipelen leerde: Onze Vader, die in de hemelen zijt.

 Hij is hoog boven ons verheven. Voor de heidenen, de ongelovigen, is Hij alleen maar Gód, die toornt over de zonde. Voor de gelovigen is Hij Vader. Je kunt en moet Hem vertrouwen. Heidenen vertrouwen niet. Ze kennen slechts een god die gevormd is naar het model van een schepsel. Het moderne heidendom is niet anders. Dat zoekt vaak, er zijn meer mogelijkheden, steun bij sterrenbeelden en horoscopen.

 Daarom zegt Christus tegen zijn discipelen: als je bezorgd bent over dingen als eten, drinken, kleding, het leven en dus eigenlijk God niet vertrouwt, ben je heidens bezig. De hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Weet dit: er gebeurt geen ramp of de HERE heeft er de hand in. Maar zo'n ramp komt niet zomaar. Er is altijd oorzaak en gevolg. We lezen daarover in Amos 3: als Gods kinderen Hem verlaten "zal Hij hun ongerechtigheid aan hen bezoeken" (vs. 2). Toen de aangekondigde rampen over Samaria en Jeruzalem kwamen, konden ze weten: Het is de HERE die dit doet. Het is de God van het verbond, die altijd zijn Woord houdt, ook zijn woord van straf over allen die Hem verlaten.

 Er zijn op dit punt wel allerlei vragen te stellen. Als de duivelen en de (Job 1 : 12, 2 : 6) slechte mensen, de goddelozen, in hun handelen ook staan onder de regering van God, wordt de HERE dan niet deelgenoot in het kwaad dat ze doen? Nee, zegt art. 13 van de N.G.B.: "God beschikt ook (Job 39: 34-38) dan zijn werk goed en rechtvaardig". Toen God de hemel en de aarde (Job 42: 1-6) schiep, toen de dingen ontstonden, werkte God alleen. In zijn voorzienigheid, bij het voortbestaan van de dingen zijn de schepselen ingeschakeld. God bestuurt alle dingen, maar de mens blijft voor zijn eigen handelen volledig verantwoordelijk.

 Eén voorbeeld: In Gods raadsplan was opgenomen dat Judas de Heiland zou verraden. Het was ook voorzegd (Ps. 41 : 10). En Jezus wist (Ps. 41 : 10) het van te voren (Joh. 6 : 64; Mat th. 26 : 24). Als Judas Jezus niet (Joh. 6 : 64) verraden had, was de helse boosheid en verschrikking niet over onze (Matth. 26 : 24, 25) Heiland gekomen, dat Hij door een intieme vriend werd verraden.

 Dan waren wij niet verlost. Zo was Gods raad (Hand. 2 : 23). God handelde tot onze verlossing en Judas was voor Hem een instrument. (Hand. 2: 23) Maar, en hier moeten we ons menselijk verstand het zwijgen opleggen, Judas handelde in eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft dicht bij Jezus geleefd. Judas heeft het evangelie gepredikt, (Matth. 10 : 1-6) heeft zelfs wonderen gedaan. Tot het laatst toe is hij door Jezus gewaarschuwd. Maar hij heeft welbewust zijn haat tegen Jezus vrij spel gegeven. Hij bleef volledig verantwoordelijk voor eigen daden. Hij werd bepaald geen slachtoffer van Gods plan, zodat hij niet anders kón handelen. Toch werd zijn zonde door God gebruikt tot onze verlossing.

 Dat de satan in Judas voer was opgenomen in Gods plan. We (Joh.13 : 27) kunnen dat zeker niet tot op de bodem peilen. We kunnen Gods raad (Hand. 4: 28) en onze verantwoordelijkheid niet in één formule samenbrengen. We kunnen de goddelijke voorzienigheid én de menselijke verantwoordelijkheid niet rijmen voor ons verstand. We mogen dat ook niet proberen te doen. We zullen gelovig moeten voor zijn daden, én de HERE regeert naar zijn eeuwige raad, zijn eeuwig plan.

 Vandaag ontkennen velen dat. Velen die zich christenen noemen geloven niet meer in een almachtige God, die alles bestuurt. Als Hij almachtig is, waarom Iaat Hij dan al het onrecht en geweld toe, en al de rampen die de mensheid telkens weer treffen? De hoogmoedige mens, die met zijn geschapen verstand de regering van zijn Schepper niet kan vatten, roept dat eigenlijk God ter verantwoording, daagt Hem voor de rechterstoel van zijn menselijk vernuft.

 Als God werkelijk liefde is, kan Hij dit of dat toch niet zó beschikt hebben!" God had toch zeker niets te maken met Auschwitz! Als Hij liefde is en tegelijk almachtig kan Hij die gruwel toch niet toelaten! Wie zo redeneert maakt God tot een in feite machteloze toeschouwer bij de goddeloze daden van de mens. Dan is Hij niet de Almachtige God waarover de bijbel spreekt. Is Gods regering in Auschwitz?

 In de moord op de honderdduizenden christen-Armeniërs in het begin van deze eeuw? In de van honger stervende kinderen in de derde wereld? Je kunt die vragen vandaag eindeloos aanvullen.

 En de bijbel zegt: Ja, daarin is Gods regering. Niets staat buiten zijn regeerbeleid en dat beleid dient tot de vergadering en verlossing van zijn volk. God kan mensen om hun goddeloosheid in zijn toorn overgeven aan verdergaande goddeloosheid. Hij kan ze overgeven aan (Jes. 10 : 5-15) wrede praktijken tegenover hun medemensen. En Hij kan die verschrikkelijke wreedheden bovendien gebruiken voor zijn doel. Maar die mens is voor de volle honderd procent verantwoordelijk en zal eenmaal voor de rechtvaardige Rechter rekenschap moeten afleggen. God is groot in zijn rechtvaardigheid en in zijn zorg.

 Al deze gruwelen zijn voorzegd. Lees eens Openbaring 5 en 6. Let eens op Hfdst. 6 : 4, "hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem (Openb. 5 en 6) werd een groot zwaard gegeven..."

 Dat is Gods regering, de regering van het Lam, dat de zeven zegels van het boek van Gods program opent, en uitvoert wat daarin geschreven staat. Gods to.orn over de zonde van de mens gaat over deze .aarde; rampen en onheilen volgen elkaar op. God roept op tot bekering, maar de mensen weigeren zich te bekeren. En al is dat alles opgenomen in Gods raad, de mens blijft verantwoordelijk voor al het 'i leed dat hij zijn naaste aandoet.

 Die raad van God is als een fijn borduurwerk. De kleine onderdeeltjes lijken een warnet van draden die zinloos schijnen. Als het af is, is het een gaaf kunstwerk waarbij elk draadje en knoopje op eigen plaats de juiste functie heeft. Zó zullen we het eens zien. Dan zal blijken dat alles wat we nu niet doorgronden, zelfs al het onrecht, al het geweld dat de mensen elkaar aandoen, alle zonden die bedreven worden, een functie hebben in dat goddelijke plan. En dat, terwijl dat alles blijft voor de verantwoordelijkheid van de mens. Niet te begrijpen, alleen gelovig en aanbiddend te aanvaarden.

 Want: (Hand. 15 : 18) Gods raad is eeuwig. (Ps. 115: 3) Gods raad is vrij; Hij alleen beslist Rom. 11: 33 Gods raad is wijs en voor mensen niet te doorgronden Gods raad is niet te weerhouden. Gods raad omvat alles. Ef. 1: 11 In die raad schakelt Hij mensen in, mensen met hun zonden en gebreken en hun haat tegen Hem. Ook mensen die Hem vertrouwen en dienen. Zo schakelt Hij ook ons bidden in en, als we ziek zijn, de (2 Kon. 20 : 1-11) middelen tot genezing. Soms schakelt Hij zelfs het lot in. Dan beslist (Spr. 16 : 33) Hij regelrecht. (Hand. 1: 23-26) "0 diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe (Rom. 11 : 33) ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen". 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG