De Bijbel is een wonder

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 014 - De Bijbel is een wonder

Het woord 'Bijbel' stamt af van het Griekse woord voor boek, biblia.

Op zichzelf is het dus geen bijzondere naam. Bijbel = boek. Heel gewoon. Maar toch is de Bijbel geen gewoon boek. De Bijbel is op een heel bijzondere manier ontstaan. Niet geschreven door één persoon in één taal in een bepaalde tijd. Maar, integendeel, geschreven door tientallen personen, in diverse talen, gedurende 1600 jaren. De Bijbel bestaat eigenlijk uit 66 verschillende boeken. En ieder van die boeken heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Stijl, inhoud, woordkeus zijn telkens anders. Het ene Bijbelboek is bijvoorbeeld dichterlijk, het andere profetisch en weer een ander is historisch . Dus 66 heel verschillende boeken, maar toch 66 boeken met hetzelfde thema: God spreekt tot ons. AI die 66 boeken vormen het éne boek: de Boodschap van God voor alle eeuwen en alle mensen.

 De schrijvers.

 Van veel Bijbelboeken weten we niet door wie ze geschreven zijn. Maar het is interessant om eens na te gaan welke schrijvers we wel kennen en wie zij waren. En ook dan ontdek je weer veel verschillen. Hier volgen wat voorbeelden:

Mozes

De eerste vijf Bijbelboeken zijn voor het grootste deel door Mozes geschreven. Van oorsprong was hij een hebreeuwse jongen, die later aan het hof van de egyptische Farao een wetenschappelijke opleiding, een aristocratische opvoeding en een gedegen politieke scholing kreeg. Een man uit de egyptische high-society. Maar Mozes schaamde zich niet voor z'n afkomst. Lees het maar na in Hebr. 11: 24-26.

David

Koning van Israël en heerser over de landen in het Midden-Oosten. Maar ook een dichter-musicus. Hij heeft veel psalmen geschreven. Samen met andere psalmen zijn de liederen van David verzameld in het boek Psalmen. Onder deze gezongen gedichten zijn veel gebeden, en daarnaast ook gedichten waarin God wordt geloofd en gedankt.

Amos

Eigenaar van grote bedrijven: een veefokkerij, een kwekerij van moerbeivijgen. God riep hem achter zijn schapen vandaan, zegt hij zelf, om te gaan profeteren.

Lukas

 Weereen heel andere figuur. Lukas was een dokter en kende dus de wonden van het leven. Door zijn studie, vorming en opleiding had hij goede contacten met de 'hogere kringen'. God heeft hem juist één van de vier evangeliën over Jezus laten schrijven. Eén van de bekendste gedeelten uit zijn boek wordt ieder jaar met het kerstfeest gelezen: de beschrijving van de geboorte van Jezus in Bethlehem (Luk. 2).

Johannes

 De visser die uit het bedrijf van zijn vader wordt weggeroepen om Jezus te gaan volgen. De visser die schrijver bij uitstek wordt, auteur van vijf Bijbelboeken. Hij schreef het evangelie van Johannes, de drie brieven van Johannes en de Openbaring aan Johannes. Zelfs op zeer hoge leeftijd liet het schrijven hem niet los. Hij spreekt zijn lezers dan aan met 'kinderkens'. In Joh. 2:12-1;

Paulus

 De theoloog. Hij kreeg een gedegen opleiding van de joodse wetgeleerden. Hij kende de cultuur van zijn tijd. De Griekse godenleer (mythologie) en literatuur waren hem niet vreemd. De meeste brieven van het Nieuwe Testament zijn van zijn hand.

 Ondanks al die verschillende schrijvers vormen hun geschriften toch één boek met één Boodschap. De Bijbel bevat geschiedenisverhalen, wetten, psalmen, profetieën, brieven, spreuken, akten, visioenen. Maar in al die verschillende geschriften is het God die tot ons spreekt.

Deze prachtige 66 Bijbelboeken vertellen samen, ieder op zijn eigen manier, wie God voor ons is en wie wij zijn voor Hem. Alle boeken worden verbonden door die éne' gouden draad' , het uitzien naar de Verlosser die beloofd is en het spreken over Hem, als Hij gekomen is .

Eenheid

 De boeken van de Bijbel vormen met elkaar een hechte eenheid. Het is boeiend om te ontdekken hoe de Bij- belboeken met elkaar samenhangen, elkaar aanvullen en op elkaar ingrijpen. Het is vooralopvallend, let daar maar eens op, dat in het ene Bijbelboek vaak teksten genoemd worden uit het andere.

De profeten noemen bijvoorbeeld teksten uit de psalmen. Vergelijk b.v. eens les. 40 : 6-8 met Ps. 103 : 15 en 16; Jak. 1 : 10, 11 en 1 Petr. 1 : 24. De Psalmen citeren de historie-verhalen, vergelijk Psalm 106: 9-12 met Exodus 14. En de evangeliën halen de wet en de profeten aan, zoals bijvoorbeeld in Joh. 6 : 45 waar Jesaja 54 : 13 wordt aangehaald.

 Als de evangeliën en de brieven verwijzen naar de boeken van het Oude Testament, wordt meestal kortweg gezegd: 'Zoals de Schrift zegt', of: Rom. 3 : 4 ' Zoals geschreven staat' .Met de Schrift wordt het Oude Testament bedoeld, dat toen al als een zelfstandig boek bekend was, sinds ongeveer100 voor Christus. Die eenheid van de Bijbel kun je ook ontdekken, als je let op bepaalde motieven die steeds weer in de Bijbel terugkeren. Neem bijvoorbeeld wat de Bijbel zegt over het 'wonen van God bij de mensen' .De God van Israël 'woonde' eerst bij zijn volk in. enige voorbeelden:

Ex.25 : 8 een tent ('tabernakel') dat betekent: Hij was daarop een bijzondere manier aanwezig (Ex. 40 : 34-38). Later 'woonde' God in een tempel (I Kon. , I Kon. 6: 13 8 ; 14-2.1); maar zie ook I Kon. 8: 27, Jes. 66: I en Hand. 7: 48- 50).

In de Kerstnacht kwam de Zoon van God op aarde. Daarover schrijft Johannes: 'Het Woord is vlees (Joh. I: 14) geworden en heeft onder ons ge-woond'. En als de nieuwe wereld er zal zijn: 'Zie, de tent van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen (Openb.21 : 3), en zij zullen zijn volk zijn. ,

Nog een ander voorbeeld waaruit de eenheid van de Bijbel duidelijk blijkt is het volgende. Vergelijk eens de eerste en de laatste bladzijden uit de Gen.3 : 15 Bijbel. In Genesis 3 : 15 wordt gesproken over de vijandschap en de strijd tussen' de vrouw' en' de slang'.(daar kom ik nog wel op terrug in een volgende studie.

 Op de laatste bladzijden (in Openbaringen 12), wordt daarover weer gesproken: de vijandschap tussen 'de vrouw' en 'de draak' = slang (vs 14).

Eén voorbeeld nog, tenslotte. De Bijbel begint ons te vertellen over het paradijs, waarin de mens in vrede met God en met heel de schepping leefde. Maar door zijn rebellie tegen God wordt de mens uit het paradijs verdreven. Komt dat nooit meer goed? Jawel. Op de laatste bladzijde van de Bijbel, in Openbaring 22 : 1, 2, wordt het nieuwe paradijs getoond: Gods nieuwe wereld.

De hele geschiedenis door werkt God om te komen van het verloren para- dijs naar het nieuwe paradijs. Wat een eenheid. Wat een wonderlijke eenheid. Het begin van de Bijbel is verbonden met het slot. Het slot is de vervulling van het begin. De Bijbel is een wonder !

De Bijbel is God's Openbaring

Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen”. (Rom. 15:4)

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust”. (2 Tim 3:16-17)

“Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest”. (2 Petrus 1:20-21)

De Bijbel bevat:

•66 boeken ◦39 Oude Testament Boeken
◦27 Nieuwe Testament Boeken

•Structuur ◦Historische boeken, Poëzie, Profetie
◦Geschiedenis, Brieven, Profetie


Hoe hebben we de Bijbel gekregen?

•God gaf ons de Bijbel door mensen
•God is de bron van de Bijbel

Wat is het doel van de Bijbel?

•De Bijbel wijst ons de weg
•De Bijbel is een hulpmiddel
•De Bijbel bevat geboden
•De Bijbel is de openbaring van de levende God
•De Bijbel is een geschiedenisboek

Overdracht van het Woord van God

•direct met God gesproken (Mozes, David, Jesaja en Jeremia)
•visioenen en dromen (Ezechiël en Daniël)
•voor geschiedschrijving (Samuel en Ezra)
•persoonlijk getuigenis (Mattheus, Peter, Johannes)
•getuigenis van anderen (Lukas)
•herrezen Christus (Paulus)
•broers van Jezus (Judas en Jacobus)

Bewijs voor de Bijbel

Interne bewijsvoering (Bewijs uit de bijbel)
•De Bijbel zegt zelf het woord van God te zijn (2 Tim 3:16; 2 Petr. 1:21)
•De Heilige Geest getuigt dat het Woord van God van God is. (Joh. 16:13)
•De kracht om levens te veranderen (Heb. 4:12)
•Eenheid in diversiteit
•Verschillende onderwerpen zonder tegenstrijdigheden
•Over lange tijd
•Door meer dan 40 schrijvers van verschillende afkomst en achtergrond
•In verschillende plaatsen geschreven (Europa, Afrika en Azië)
•Onder verschillende omstandigheden geschreven; ◦Tijdens oorlog (David)
◦Verdrietige tijd door de zonde van Israël (Jeremia)
◦Overwinning (Jozua)

•Om verschillende redenen; ◦Waarschuwing aan Israël (Jesaja)
◦Problemen (Paulus’ brieven)
◦Bemoediging (Zacharia)

Externe bewijsvoering

•Onvernietigbaar
•Archeologie; ◦Gen 14: Abraham verslaat vijf koningen van Mesopotamië, bewezen door Ebla tabletten die vertellen over vijf koninkrijken.
◦Jozua: Jericho bewezen door het vallen van de muren

•Profetie; ◦Ezechiël 26: Vernietiging van Tyrus
◦Jezus

•Externe bronnen; ◦Flavius Josephus (Joodse historicus) 

■Johannes de Doper en Herodus
■Jezus
■Jacobus, broer van Jezus
■Ananias, de hoge priester

◦Tacitus (Romeinse geschiedschrijver)

■Christus

◦Plinius (Gouverneur van Bithynia)
◦Talmud; ■Beschrijft de dood van Jezus

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is