BEVRIJDINGSDAG  -  5 MEI

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Schargraven                       We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

5 mei als nationale feestdag

In Nederland valt de herdenking van de bevrijdingsdag op 5 mei. Deze wordt vooraf gegaan door de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Op 5 mei 1945 bespraken de Canadese generaal Charles Foulkes en de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz in het bijzijn van Prins Bernhard (commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) in Hotel De Wereld in Wageningen de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Blaskowitz vroeg 24 uur bedenktijd. Een dag later (op 6 mei 1945 dus) werden de uitgewerkte voorwaarden van de capitulatie getekend in de naast het hotel gelegen aula van de Landbouwhogeschool. Zowel het Canadian War Museum in Ottawa als De Casteelse Poort in Wageningen menen de pen te bezitten waarmee Foulkes tekende.

 Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat Bevrijdingsdag om de vijf jaren gevierd zou worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting wordt herdacht en gevierd. In 1999 werd 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, tevens een dag waarop uitgebreid gevlagd mag worden.

5 mei als nationale feestdag is ook vastgelegd in de wet

5 mei als vrije dag

Eén en ander betekent echter niet, dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen. Dit is terug te vinden in Staatscourant 190, 1 oktober 1990.

Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei een vrije dag als dit in de cao is afgesproken. Als dit niet is afgesproken of als de bedrijfstak geen cao heeft, beslist de werkgever over wel of geen betaald vrij. Personeel in (rijks)overheidsdienst heeft voor zover dit in de cao is opgenomen en de dienst het toelaat op 5 mei een vrije dag.

Semi-overheden volgen dit voorbeeld zoveel mogelijk. De kantoren van de Nederlandsche Bank zijn gesloten. Dit betekent dat er geen bankbiljetten kunnen worden ingewisseld.

Viering

Door het gehele land worden doorgaans activiteiten georganiseerd. De Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei vindt plaats in Amsterdam en de twaalf provinciehoofdsteden. Elders in het land zijn er verschillende bevrijdingsfestivals, zoals sinds 1980 Bevrijdingspop in Haarlem en het Gelderse Bevrijdingsfestival in Wageningen. Tegenwoordig wordt er in elke provincie en in de Hoofdstad een Bevrijdingsfestival georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Hoe zat het ook al weer ?

Het Op 5 mei 1945 kwam er in Nederland een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Een Duitse en een Canadese generaal tekenden daarvoor de officiële papieren in hotel De Wereld in Wageningen. Prins Bernhard was erbij. Heel Nederland vierde feest. Oranje strikjes op jassen en jurken, rood-wit-blauwe vlaggen aan fietsen en balkons. Nederlandse kinderen proefden voor het eerst van hun leven chocola en kauwgom. Amerikaanse en Canadese soldaten reden op tanks door de straten en werden toegejuicht. Iedereen danste met iedereen over straat. Na vijf jaar was de oorlog eindelijk voorbij. De koningin en haar regering keren terug. De wederopbouw van Nederland kan beginnen. Vreugde en blijdschap overheersen. Maar bij velen is er ook het verdriet om het verlies van hen, die gevallen zijn voor onze vrijheid.

Nog steeds wordt op 5 mei de bevrijding gevierd. Maar de meeste mensen van toen zijn er nu niet meer bij. Na meer dan zestig jaar is het karakter van het feest veranderd. De nadruk is steeds meer komen te liggen op de vrijheid van alle mensen die nu in Nederland wonen. Bevrijdingsdag is dag van de vrijheid geworden. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn bevrijdingsfestivals met allerlei soorten muziek, voor iedereen wat: zo hoor je bv. rap, house, hip-hop, countryrock, speedmetal, hindipop, het Nederlandse levenslied, rai, salsa, soul, rock en roll, folk, trashfunk, blues, en nog veel meer. In standjes worden folders uitgedeeld over antifascisme, natuurmonumenten, gezonde voeding, straattuintjes, zonneenergie, antidiscriminatie en andere belangrijke zaken. En alle eettentjes ruiken weer anders. Op de avond voor 5 mei worden de doden herdacht die in de oorlog zijn gevallen. De koningin legt een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Ook op allerlei andere plekken, vaak bij oorlogsmonumenten, zijn plechtige bijeenkomsten. Soms met een spreker, soms met muziek, maar altijd met twee minuten stilte om 8 uur. In het hele land staan de treinen, trams en bussen stil. Sommige auto's stoppen ook. Alleen de vogels fluiten door.

4 en 5 mei horen bij elkaar, als de nacht en de dag. 4 mei is een dag van herinneren en gedenken. 5 mei is bevrijdingsdag, de dag van de vrijheid. Op 5 mei vieren we onze vrijheid en stellen ons de vraag hoe we om moeten gaan met die vrijheid. Kijk hier om meer te lezen over 4 mei.

Veel kinderen vinden oorlog gaaf en spannend. Trouwens, veel oudere mensen ook. Dat komt door spannende boeken en films over de oorlog. Soms lijkt het alsof je er zelf bij bent, zo spannend is het. Het is waar: de Tweede Wereldoorlog heeft ook iets spannends. Daar is niks mis mee. Maar het was niet alleen spannend, dat kun je lezen in allerlei verhalen. Je zou kunnen zeggen: oorlog is indrukwekkend wanneer we terugkijken in de geschiedenis. Voor veel mensen betekende de oorlog angst. Angst om je leven te verliezen. Dat is nog steeds zo, in oorlogen die er nu zijn.

Veel mensen vinden het moeilijk om te vertellen wat vrede is. De één denkt: het is vrede als er geen oorlog is. De ander denkt aan een lekker zonnetje in de lente en aan een boekje in een hoekje. Weer een ander zegt: zo makkelijk is het niet. Het is pas vrede als mensen op een goede manier met elkaar samenleven. ‘Ja, daar ben ik het wel mee eens’, vindt nog iemand anders. Als er bovendien geen honger is in de wereld en geen discriminatie, dan is het vrede.

Allemaal verschillende gedachten over vrede. Met elkaar zijn ze allemaal waar. Op 5 mei vieren we dus onze vrijheid.

Als extra even een doordenker

Het gaat hierboven dus over Bevrijdingsdag. Een soort overwinningsfeest. We vieren dan dat de geallieerde legers de strijd gewonnen hebben. Feest over een overwinning. Maar heb je wel eens feest gevierd over een nederlaag?  Misschien een gekke vraag, maar ik kom er op door het lezen van Psalm 47. (een psalm die we vaak op Hemelvaartsdag zingen).
 
Ik kan me niet anders herinneren dan dat we op Hemelvaartsdag Psalm 47 zongen, en later ontdekte ik dat die gewoonte al meer dan duizend jaar oud is. Het lijkt me trouwens wel goed er eens over na te denken of dat terecht is. ‘God vaart voor het oog met gejuich omhoog’. Maar hebben we het dan over Christus? Zijn naam wordt in deze psalm niet genoemd. Laten we de psalm maar eens vers voor vers lezen.
 
Klap in de handen (vers 2)
Ik heb dat wel eens als argument horen gebruiken om het klappen op het ritme van de muziek te verdedigen. Begrijpelijk, want voor het klappen bij de muziek is niet zoveel schriftbewijs te vinden. Maar toch, Psalm 47:1 gaat daar niet over. Het handenklappen waar het hier over gaat heeft meer iets van applaus. Allemaal in de handen klappen, zo hard mogelijk. Het kan zelfs iets strijdlustigs krijgen. In de bijbel lees je er bijvoorbeeld over als koning Joas gezalfd en gekroond wordt (2 Koningen 11:12).  Zo wordt de nieuwe koning toegejuicht, het dak moet er af. En dan gaat het hier niet om en koning als Joas in een bepaalde stad. Nee alle volken moeten klappen voor God als koning.
 
Geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde (vers 3)
Uitbundig wordt zijn grootheid bezongen: ‘Groot koning van heel de aarde’. Maar, is God dat niet altijd geweest? Zeker. Vanaf de schepping. En tegelijk kun je hem koning zien worden in de overwinningen die hij boekt. Het koning zijn van God, het is er altijd, op de troon in de hemel. Maar Psalm 47 laat er iets van zien hoe het gebeurt in de geschiedenis, in het leven van mensen en volken. Dat merk je als we verder lezen.
 
Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.
Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. (vers 4,5)
Dat is iets wat Gods volk, Israel meegemaakt heeft. God koos een eigen land voor hen uit.
Dan denk je aan de tijd van Abraham en de tijd dat Israel uit Egypte naar het land Kanaän trok. Toen dwong God volken op de knieën, de kanaänietische volken. God gebruikte de binnentrekkende Israelieten om zijn oordeel over alle kwaad van de Kanaänietische volken te voltrekken. Bij de intocht en de tijd daarna toen de volken die er nog woonden verdreven werden. En nog weer later toen David de filistijnen versloeg en vijandige volken rondom Israel, zoals de Ammonieten. Zo gaf hij Israel het mooie land dat hij voor zijn volk had uitgekozen. Gaandeweg werden meer volken op de knieën gedwongen. Daar zongen de Israelieten van.  En zo zongen ze ook vers 6:
 
Onder gejuich steeg God omhoog (vers 6).
Wij zingen dat vaak apart, vers 3 in de berijming, maar het staat niet op zichzelf, het is het vervolg van vers 5. God, die een eigen land voor Israel heeft uitgekozen en volken op de knieën dwingt, die is het die opstijgt. In die tijd zou dat drie dingen kunnen betekenen:

- Je kunt denken aan het optrekken van Egypte naar Kanaän. Dat werd als een soort van opstijgen beschouwd. Het zou kunnen betekenen dat God, met zijn volk vanuit Egypte naar Kanaän opsteeg.

- Je zou ook kunnen denken aan de intocht van de ark in Jeruzalem, in de tijd van koning David, na een overwinning op de filistijnen.
Het opstijgen van de ark, de stad in, zou je kunnen bezingen als ‘onder gejuich steeg God omhoog’ 

- Nog een derde mogelijkheid is de terugkeer van de ark na de verovering van Rabba, de hoofdstad van de Ammonieten. In die strijd, waarin Uria, de man van Batseba omgekomen was, was de ark meegevoerd (2 Samuël 11:11). Na de overwinning werd de ark omhooggedragen de stad in (zie naschrift).

Het zou ook kunnen zijn dat het lied gemaakt is naar aanleiding van de eerste gelegenheid, maar bij latere gelegenheden herhaald werd. Het gaat hoe dan ook om een overwinningstocht van Here, het beloofde land of speciaal Jeruzalem in. Want in Israëls overwinningen is God de grote overwinnaar. Hij is het die in de tijd van David, Salomo, en later Josia grote macht gegeven heeft over de omliggende volken. In de beleving van de Israëliet kon je zingen: ‘God heeft de volken in onze macht gegeven. Hij is koning over alle volken.’ Toch heeft Israel nog niet de macht over alle volken. Zo beleef je dat misschien wel als je al die volken om je heen op den duur weet te overwinnen, maar daar achter liggen toch nog andere volken. Daar heeft God wel macht over, maar Israël niet.

Je zou kunnen zeggen dat de hemelvaart van Jezus het dan een stap verder brengt. Een opstijgen van God, niet door de woestijn naar Kanaän, naar Jeruzalem, maar van God de Zoon vanuit Jeruzalem naar de hemelse troon. In die hemelvaart kon je inderdaad de Psalm 47 herkennen.
Een feestelijke intocht in de hemel, die om huldebetoon vraagt, zoals in vers 7 en 8:
 
Zing voor God, zing een lied,
Zing voor onze koning, zing hem een lied,
God is koning van heel de aarde,
Zing een feestelijk lied. (vers 7,8)
Zo hoorden we dat Jezus leerlingen hem hulde brachten en in grote vreugde naar Jeruzalem terugkeerden, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden (Lucas 24:52,53).
 
God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon (vers 9).
Daarbij dacht de Israeliet aan God. Wij mogen ook denken aan zijn Zoon die met hem God is. Die met de Vader op de troon zit en alle macht in hemel en op aarde heeft ontvangen. Voor hem mag je Psalm 47 zingen. Jezus Christus, de koning van Israel, die tegelijk de God van Israel is, regeert als koning over heel de wereld. Natuurlijk zijn er overal vorsten en politici, maar zij zijn als het ware de schildwachten van Abrahams God. Vergelijk ze maar met die honderden politiemensen dinsdagavond op de Dam. Die regeren niet, dat doet de koning, maar die politiemensen handhaven de orde. Zo zou je, van God uit gezien de politiek kunnen zien. Christus regeert, de aardse politiek is nodig om de orde te handhaven. Maar Christus bepaalt waar het heen gaat met deze wereld. Naar een nieuwe wereld, een nieuw koninkrijk.
Bij Jezus’ hemelvaart zie je de beweging om volken op de knieën te dwingen de wereld over gaan. En als hij terugkomt naar beneden, dan wordt het volmaakt. Dan is God niet alleen koning, dan is de wereld zijn koninkrijk.
 
Nederlaagfeest
Maar nou rest er nog een vraag, die de psalm oproept. Het begon  met de vraag of je wel eens een nederlaag gevierd hebt. Ja, die vraag komt nu we Psalm 47 bestuderen. Het is een oproep om God als overwinnaar te prijzen. Als koning die de volken op de knieën dwingt. Maar wie moet hem prijzen? Vers 2 zegt: Klap in de handen, alle volken. Juist de volken die door hem op de knieën gedwongen zijn. Dat zijn wij. We vieren zijn overwinning en onze eigen nederlaag.
 
Wat is dat, je nederlaag? Is dat iets waar je blij mee kunt zijn? Het is de nederlaag voor wat je van jezelf bent. Paulus zegt in Kolossenzen 3: Laat wat aards is in u afsterven. Hij heeft het dan bijvoorbeeld over hebzucht en onbeheerst taalgebruik. Haat, wrok, onvergefelijkheid. En alles wat er van binnen zit en wat er uit komt om jezelf overeind te houden en je groot te maken. Christus als koning erkennen, dat is een nederlaag voor jezelf. Je moet je kleinheid erkennen en je onvermogen om jezelf gelukkig te maken. Je moet ook erkennen dat je het zelf niet voor elkaar krijgt om goed te zijn en goed te doen. Je moet op de knieën naar God om vergeving te vragen. En bereid zijn te breken met alles wat er verkeerd zit in je leven. Een nederlaag voor mij.
 
En toch, toch is het prachtig als Christus op de troon zit, ook in jouw leven. Als hij, de goede koning het voor het zeggen heeft. Als hij je leven kneedt (Opwekking 598). Blijf het oefenen: jezelf laten kneden door de hemelse koning. Geboetseerd worden naar zijn beeld. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar dan kijk ik nog een keer met de discipelen naar boven. Jezus gaat naar binnen, de hemel in. Die hemel, waar ik als zondaar nooit binnen zou kunnen. Maar hij heeft mijn zonde gedragen. En de Vader, hij opent de hemelpoort: Christus offer wordt goedgekeurd. God aanvaart hem. En als je bij hem hoort, dan ben je ook aanvaard. Ondanks de lelijkheid en smerigheid die er nog in je leven is, hoor je bij Christus de koning. Een nederlaag. Maar tegelijk zijn overwinning in je leven. Prijs de Heer!
Amen.

(naschrift)
Verschillende luisteraars konden moeilijk geloven dat David de ark had meegenomen in de strijd. In 2 Samuël 11:11 zegt Uria, één van Davids soldaten in de strijd om Rabba dat de ark en het leger in tenten zijn ondergebracht. De meest voor de hand liggende uitleg van dit vers is dat de ark mee is naar het front. Deze uitleg wordt bevestigd door 2 Samuël 15:24-29 waar David moet vluchten voor Absalom en de priesters de ark op de vlucht willen meenemen. Dit wijst er op dat het niet ongewoon was de ark mee te nemen in de strijd. Overigens blijft de ark in Jeruzalem, niet omdat het meenemen van de ark in de strijd fout is, maar omdat David het in dít geval niet wil.

Uit 1 Samuël 4-6 is wel de conclusie getrokken dat God niet toestond dat de ark in de strijd werd meegenomen. Als straf zou de ark daarom zijn buitgemaakt door de filistijnen. Het is echter de vraag of uit deze gebeurtenissen de conclusie getrokken mag worden dat God het meevoeren van de ark afkeurde. In ieder geval is het waarschijnlijk dat niet alleen in de tijd van Eli, maar ook in de tijd van David de ark daadwerkelijk werd meegevoerd in de strijd. 


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG