Toegegeven: wij begrijpen God niet !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 206 - Toegegeven: wij begrijpen God niet !

Vraag het Hem zelf !

Eigenlijk is deze stelling heel simpel te beantwoorden: Vraag het Hem zelf! Als u het echt weten wilt zal Hij u zeker antwoord geven. Dat is misschien te gemakkelijk gezegd, maar waarom zou u dit eigenlijk niet proberen? Als God niet bestaat dan kan Hij u geen antwoord geven en kunt u zonder gewetensbezwaar die vraag stellen. Als God wel bestaat dan kunt u dat maar beter nu weten, want dan kan Hij u vast helpen om te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Dat zou heel veel mensen heel veel zorgen kunnen besparen. Als u deze vraag niet durft te stellen dan is dat misschien wel een teken dat u diep in uw hart eigenlijk al weet dat er Iemand is die u helemaal kent. Als dat zo is hoeft u niet bang te zijn om die vraag te stellen, zelfs al hebt u misschien verkeerde dingen gedaan. Jezus zegt dat als u berouw hebt en u God om vergeving vraagt, Hij u dat dan ook onvoorwaardelijk geeft. Dat doe u door te bidden, dat wil zeggen door tegen God te praten alsof u praat tegen iemand die u vertrouwt en te luisteren naar wat Hij in gedachten tegen u zegt.

Een antwoord dat vaak gegeven wordt door niet-gelovigen is: "Ik geloof alleen wat ik zie en dus bestaat God niet". Maar als we vragen: "Kunt u de wind zien?" of "Kunt u liefde zien?" dan moet zo iemand natuurlijk toegeven van niet. Wat je wel kunt zien is dat het waait of dat iemand verliefd is. Je ziet dat door de gevolgen die de wind heeft op de bomen of de zeilboten en aan hoe liefde iemand kan veranderen. Zo is het ook met God, je kunt Hem zelf niet zien, maar je kunt wel de gevolgen zien van Zijn bestaan

Wij begrijpen God niet

Er is veel dat wij mensen in de loop der tijden zijn gaan begrijpen. Onze kennis over de natuur en op vele andere gebieden heeft met name in de afgelopen eeuwen geweldige vlucht genomen. Ook de wetenschap die zich bezighoudt met het lichaam van de mens is zeer ver gevorderd. Toch zijn er zeker grenzen aan het menselijk kennen en kunnen, vooral bijvoorbeeld aan de kennis van het geestelijk bestaan van de mens: wie kent zich- zelf volkomen? Als het menselijk verstand al beperkingen kent als het gaat om de mens zelf, hoeveel te meer zullen er grenzen zijn aan onze verstandelijke mogelijkheden, als God tot voorwerp van onderzoek gemaakt wordt?

De grenzen van ons begrip

God begrijpen zou betekenen: boven God staan of toch minstens Zijn gelijke zijn. Maar de Bijbel zegt, dat (Ps.115 ; 3) God hoog boven ons verheven is. De goden, die mensen zelf 'bedacht' hebben, 'het werk van mensenhanden' zijn te begrijpen. Vereren wat je zelf gemaakt hebt, is het omdraaien van de orde: Psalm 115 geeft heel duidelijk het verschil aan tussen God en afgoden.

God is onze Schepper en daarom ver boven ons verheven. Wij kunnen God alleen maar kennen en begrijpen voorzover Hij ons Zichzelf Iáát kennen. God maakt bekend, wie Hij is, in de Bijbel. Met andere woorden heet het: God openbaart Zich. Die zelf-openbaring van God geeft ons betrouwbare kennis over Hem. Maar het betekent niet dat Hij ons alles laat weten. Als God zich in Zijn Woord aan ons bekend maakt, heeft dat niet tot gevolg dat wij Hem daarmee volledig kunnen peilen en doorzien. Wat God ons meedeelt is wel betrouwbaar, maar niet compleet.

God, die ons openbaart wie Hij is, maakt gebruik van menselijke taal. Hij laat ons zien, wie Hij is in begrijpelijke en gewone woorden. En dat is tegelijkertijd de beperking. De grenzen aan de menselijke taal vallen samen met de grenzen van het menselijk begrip.

Dat wat God ons niet over zichzelf heeft meegedeeld, heeft Hij voor ons niet nodig geacht. Dat wat God wel aan ons bekend gemaakt heeft, is voor ons van het allergrootste belang.

Alles wat in de Bijbel staat over God, moet door ons heel eerbiedig worden overdacht. En bovenal gelovig aanvaard worden. De informatie die God ons in Zijn Woord geeft, geeft Hij om met ons in contact te treden. En ook al kunnen we Hem niet begrijpen, Hij wil wel, dat we heel goed en heel precies weten wat we aan Hem hebben en wat Hij van ons vraagt. God is uit op een re- latie met de mens. Alles wat Hij ons over Zichzelf laat weten, zijn evenzovele bouwstenen voor die relatie.

Vader, Zoon en Heilige Geest

Een heel belangrijk punt uit alles wat God zegt over Zichzelf, staat in Deuteronomium. 'Hoor, Israël; de HERE is onze God; de HERE is (Deut. 6: 4) één'. Dat betekent: er is maar één God, de God die Zich aan Israël bekend gemaakt heeft onder de naam Jahwe, HERE. Eén God.

Maar tegelijkertijd spreekt de Bijbel ook over de Drieënige God. Valt dat met elkaar te rijmen?

God heeft Zichzelf zó bekend ge- maakt. Wie gehoorzaam wil aannemen wat er in de Bijbelover God staat, zalook die Drieëenheid van God moeten geloven.

Het is natuurlijk niet zo, dat het belijden van de Drieëenlieid van God een rekenkundige fout zou zijn. Het is niet zo, dat de Bijbel u leert, dat 3 gelijk is aan l of 1 gelijk is aan 3. De 'verborgen dingen' gaan niet tegen (Deut.29 : 29) de logica in, ze gaan boven onze logica uit. Het menselijk verstand is, omdat het door God geschapen is, niet toereikend om die Schepper te begrijpen of te doorgronden.

God leert ons in de Bijbel, wie Hij is. Wie ten aanzien van God wil naspreken wat er in de Bijbel staat, moet het als volgt onder woorden brengen: God is drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De Bijbel over de drieënige God                     LEES OOK EENS HIER

Hoe onbegrijpelijk het voor ons ook moge zijn, de Bijbel is toch heel duidelijk over de Drieëenheid van God. Daarvan een aantal voorbeelden. De Bijbel geeft aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op gelijke wijze Goddelijke namen" De (Jesaja 9: 5) Zoon wordt genoemd evenals (Joh. I : 14) de Heilige Geest. (Joh. 20: 28) (Hand.5 : 3. 4).

De Bijbel schrijft aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest Goddelijke eigenschappen toe. De Zoon is eeuwig en alwetend. De Heilige Geest is alomtegenwoordig. (Joh. 21 : 17) (Ps. 139: 7)

De Bijbel schrijft aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Goddelijke werken toe. Niet alleen de Vader , maar ook de Zoon en de Heilige Geest zijn betrokken bij de schepping (Joh.1 : 3) (Ps. 104 : 30).

De Bijbel zegt dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest recht hebben op Goddelijke eer.

Jezus zegt Zijn discipelen, dat zij de (Matth. 28: 19) gelovigen moeten dopen in de Naam (2 Gor. 13:13) van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

'En zie, de hemelen openden zich, en Mat th. 3:16. hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide; Deze is Mijn Zoon de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.Ook in deze tekst wordt duidelijk gesproken van drie Personen (Hand. 17: 24),

De Drieënige God is in Zichzelf vol eeuwig leven. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben elkaar lief . God heeft dus Zichzelf lief en is rijk in Zichzelf. Hij heeft dan ook geen mensen nodig om Zich door hen te

laten dienen. Hij geeft juist aan alle mensen leven en adem en alles. Toch heeft de Drieënige God in onbegrijpelijke liefde, de Zoon gegeven om de wereld van de zonde te verlossen.

(Joh.3 : 16) 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben' .

ONDERWERP JE AAN DE ENQUéTE 

ONTDEK HOE JE OVER CHRISTENDOM DENKT

Over een heilig boek . Kruis de zinnen aan waar jij het mee eens bent

O I. De bijbel is een verouderd boek. O 2. De bijbel is het Woord van God.

O 3. De bijbel is een soort sprookjesboek. O 4. De bijbel moet je geloven van a tot z.

O 5. De bijbel is een goed boek, maar je moet niet alles geloven wat erin staat. O 6. De wonderen in de bijbel zijn echt gebeurd.

O 7. De bijbel vertelt over wonderen die volgens de wetenschap helemaal niet kunnen. O 8. De bijbel? Daar is niets aan.

O 9. De bijbel is een boek met verhalen die verzonnen zijn. O 10. De bijbel heeft een boodschap voor deze tijd. O II. De bijbel heb ik nog nooit gelezen.

Over Jezus - Wie is Jezus volgens jou?
Aan welke van onderstaande woorden denk jij het meest als je aan Jezus denkt? Bij het vraagteken kun je eventueel eigen woorden invullen.

O goed mens. O spookjesfiguur. O wonderdoener. O dwaalleraar. O godsdienststichter. O herder.

O heeft niet bestaan. O godsdienstwaanzinnige. O godsdienstleraar. O zoon van God. Overleider. Overlosser.

O waarheid. O godslasteraar. O voorbeeld. O priester. O socialist. O heiland.

O rabbijn. O exorcist. O godsdiensthervormer. O profeet. O leidsman. O vloek. O vriend. O goeroe. O licht. O leugen. O ontsproten aan fantasie

Over geloven, in mijn eigen leven. Omcirkel het antwoord dat bij jou past

Is je vader lid van een kerk of godsdienstige groep?

a. hervormd. b. rooms-katholiek.

c. gereformeerde kerken. d. andere gereformeerde kerk (b.v. vrijge- maakt, christelijk gereformeerd). e. andere protestants-christelijke kerk. f. anders, namelijk g. nee, van geen enkele. h. ik weet het niet.

Is je moeder lid van een kerk of godsdienstige groep?

a. hervormd. b. rooms-katholiek.

c. gereformeerde kerken. d. andere gereformeerde kerk (b.v. vrijge- . maakt, christelijk gereformeerd).

e. andere protestants-christelijke kerk. f. anders, namelijk g. nee, van geen enkele. h. ik weet het niet.

Reken jij jezelf tot een bepaalde kerk of godsdienstige groep?

 a. hervormd. b. rooms-katholiek.

c. gereformeerde kerken. d. andere gereformeerde kerk (b.v. vrijge- maakt, christelijke gereformeerd). e. andere protestants-christelijke kerk. f. anders, namelijk

g. nee, tot geen enkele. h. ik weet het (nog) niet.

Hoe vaak ga je naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten? a. bijna nooit. b. zo nu en dan.

c. Ia 2 keer per maand. d. 1 keer per week. e. 2 keer per week.

Doe je wel eens mee aan activiteiten bij een kerk of godsdienstige groep? Oe kunt meerdere antwoordletters omcirkelen.)

a. zangkoor/muziekgroepje. b. iets voorlezen in de kerkdienst.

c. voorbereiden van een kerkdienst. d. tijdens de dienst op de kleine kinderen passen.

e. collecteren. f. catechisatie. g. gespreksgroep. h. jeugdclub. i. kerkelijke of godsdienstige bijeenkomsten bezoeken.

O (b.v. EO-jongerendagen, Pax-Christi, Taizé, Flevo-festival, Youth for Christ, bezin- ningsdagen, reli-pop concerten.)

O actie voeren, b.v. voor de Derde Wereld of voor Amnesty International. k. andere activiteiten, namelijk

O er zijn geen activiteiten voor jongeren. m. ik doe niet mee aan activiteiten. n. niet van toepassing

Over geloof met betrekking tot een God of een hogere macht 

O Er is een God die zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt.

O Er moet iets zijn als een hogere macht die het leven beheerst.

O Ik weet niet of er een God of een hogere macht bestaat.

O Er bestaat geen God of hogere macht.

Over overtuiging omtrent Christus

O Christus is Gods Zoon of is door God gezonden.

O Christus was een bijzonder mens met buitengewone gaven.

O Christus was een gewoon mens zoals iedereen.

O Christus heeft niet bestaan en is alleen een legende.

Visie op de bijbel

O De bijbel is het woord van God. .

O De bijbel is gedeeltelijk/in bepaalde zin het woord van God.

O Oe bijbel is niet het woord van God.

O DiT weet het niet.

Over geloof in een leven na de dood

Oja, daar geloof ik in.

O Dik weet het niet zeker.

O nee, daar geloof ik niet in.

Als je gelooft in een leven na de dood, wat houdt dat 'na de dood' dan in?

 O de hemel.

O de hel.

O een latere terugkeer op aarde als mens.

O reïncarnatie.

O verrijzenis/opstanding.

O voortleven in de herinnering.

O voortbestaan van geest of ziel.

O weerzien van familie/dierbaren. ..

O anders.

O weet ik niet/geen antwoord.

Ga je regelmatig (bijv. vrijwel iedere week) naar de kerk of een andere godsdienstige bijeenkomst, ga je soms, een hoogst enkele keer of ga je nooit?

O regelmatig.

O soms.

O een hoogst enkele keer. D nooit.

Waarom gaan mensen volgens jou naar de kerk? (slechts één antwoord mogelijk)

 O om er kracht uit te putten

 O uit gewoonte of sleur.

O om gezamenlijk God te dienen.

O om niet uit de toon te vallen.

O omdat het hoort bij de zondag.

O om er bekenden te ontmoeten.

O omdat het moet van de kerk.

O omdat men zo is opgevoed.

O andere reden.:

Als God bestaat, waarom doet Hij dan niets aan al de ellende in de wereld?" Hieronder staan een paar mogelijke antwoorden op bovengenoemde vraag. Kruis die antwoorden aan waar je het mee eens bent.

O Veel ellende en lijden wordt door de mensen zelf veroorzaakt: mensen doen elkaar soms verschrikkelijke dingen aan.

O De ellende in de wereld is het bewijs dat God niet bestaat, anders deed Hij er wel iets aan.

O Ziekte, dood en verdriet horen nu eenmaal bij het leven, soms is het de schuld van de mensen zelf, soms is het gewoon een kwestie van geluk of pech.

O God heeft een bepaalde bedoeling met het lijden van de mensen: het is nooit zinloos.

O God kan aan het lijden van de mensen in deze wereld niets veranderen; Hij wil hen wel helpen het lijden te dragen.

Lees hierna eens verder over Godsbeelden

“Heeft God zich kunnen manifesteren als "De Heere"?

U had Hem Papa kunnen noemen; u had Hem de naam kunnen geven van "Waity", Mohammed, Allah, Ra, Ré of Amon Ré.
Waarom heeft de mens zoveel woorden bedacht om de God van al het leven uit te beelden?
Is voor het Europese bewustzijn en gevoelsleven alleen "De Heere", de God van al het leven, in staat om u tot de Hemelen, tot Zijn bewustzijn en karakter, Zijn persoonlijkheid, licht, leven, liefde en vaderschap te voeren?
 Komt het kind van het Oosten niet tot de Bron van alles terug en heeft u alleen het recht, door uw dogmatische stellingen, u mens en kind van de Bron van Alles, van God te noemen?(…)”

In dit voorgaandel wordt God dus enkel en alleen de Bron van Alles genoemd. Of je Hem nou Ra, Amon Ré of Allah of Heere noemt. De schrijver van dit artikel is van mening dat wij onze godsdienst alleen voor onszelf willen houden, en dat wij andere mensen uitsluiten van ons geloof, terwijl ze eigenlijk hetzelfde geloven.

Dit is niet zo

In de godsdiensten waarin de genoemde goden vereerd worden, moet de mens langs allerlei wegen proberen door te dringen tot een afstandelijke godheid. God is dus in alles uniek. De God van de Bijbel heeft Zich vernederd. Ja Hij is mens geworden, Hij heeft onder ons geleefd, Hij heeft Zich in Christus vernederd en is aan het kruis voor gestorven, opdat de mens zou mogen leven.

Een mens die wil gaan proberen te vertellen wie God is, dat is in wezen een onbegonnen zaak. God zegt van Zichzelf 'Ik ben'.
In de Bijbel wordt er ook niet over God gefilosofeerd. De vraag naar Zijn bestaan wordt niet ter discussie gesteld. Je kunt uit de Bijbel allerlei eigenschappen van God leren kennen. Bijvoorbeeld dat Hij Alwetend, Alomtegenwoordig is enz. God heeft in de Bijbel ook verschillende namen: Zoals 'de Almachtige', Hij die voorziet, HEERE enz. Maar beschrijven wie God is, dat kan alleen omschreven worden in Zijn eigen woorden: dat Hij er is.

Wat zegt de bijbel over God?

Ik zal een paar zaken uitlichten waarover de bijbel in verband met de vraag Wie is God spreekt.

God is één

Er is maar één ware God. Hij zegt: “Ik ben de eerste en de laatste” Er bestaat geen andere God. Toch heeft God Zich bekend gemaakt als een drieheid, bestaande uit drie Personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van hen is waarachtig, volledig en gelijkwaardig God. Er is maar één God, maar Hij manifesteert Zich in drie Personen.

God is een Geest

God heeft geen fysieke dimensies. Hij heeft geen lichaam en geen kenmerken die kunnen worden omschreven in termen van grootte en vorm. “God is een geest, en wie hem aanbidden moeten dat doen in Geest en waarheid.” God is dus onzichtbaar. Geen mens heeft ooit God gezien. Het betekent ook dat God niet aan plaats en aan tijd gebonden is, maar dat Hij altijd en overal is. Dit betekent onder andere dat God altijd volledig op de hoogte is van alles wat waar dan ook gebeurt. Niet alleen van wat je doet of zegt, maar ook van de gedachte die nu door je hoofd gaat.

God is rechtvaardig

De bijbel zegt: “Recht en rechtvaardigheid zijn de basis waarop Hij regeert”. God is niet alleen onze Schepper en Onderhouder. Hij is ook onze Rechter, Die beloont en straft voor tijdelijk en voor eeuwig, met een recht dat volmaakt en onherroepelijk is.

Dit zijn maar een paar van de dingen die de Bijbel over God schrijft. Er zijn nog meer uitspraken in de Bijbel over God, maar er is veel aan Hem dat we absoluut niet begrijpen. Dat we ook niet kúnnen begrijpen.
 God doet machtige en onbegrijpelijke dingen, zelfs ontelbare wonderen. Wij kunnen ons de macht van de Almachtige niet voorstellen, en geen menselijk verstand of beredenering kan dat veranderen.

Beeld van God

Toch heeft ieder mens zo zijn beeld van God. Maar dan is de vraag hoe kom je aan dat beeld, of soms liever: hoe kom je er vanaf? Veel mensen hebben een Godsbeeld dat meer lijkt op een boeman dan op een liefdevolle Vader.

Misschien ben je niet in de stemming om iets over God te horen. Je bent teleurgesteld in God, net zoals in je medemens, in de keiharde maatschappij of in de kerk waar je bij hoort. Je hebt zoveel vragen. Waarom heeft God niet ingegrepen toen….en dan komt een eigen verhaal van ontgoocheling, pijn en moeite. Als er dan toch echt een God is die van mensen houdt, waarom dan…

Weet je waarom mensen teleurgesteld in God kunnen zijn? Men heeft verkeerde verwachtingen. Wanneer wij met een zorg, met een grote nood of met een vraag naar God toe gaan, dan verwachten wij Gods hulp. Dat wil zeggen: wij verwachten de oplossing die wijzelf voorstellen. God moet mij helpen, maar dan wel zoals ik het wil. Mijn levensverhaal moet lopen zoals ik het mezelf voorstel. Wij vergeten zo vaak dat Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze eigen gedachten. God ziet (gelukkig) veel verder. Hij hoort ons wel wanneer we bidden. God is alomtegenwoordig, Hij ziet ieder mens.

Wie Zich echter boven God, en boven Jezus wil stellen, wie slechts de antwoorden wil horen die men zelf voorop stelt, zal inderdaad teleurgesteld worden in het Evangelie, en in God. Wanneer God moet voldoen aan mijn eisen zal ik altijd teleurgesteld worden en blijven. Een mens kán niet bepalen wie God is of zou moeten zijn.

Om God te leren kennen zullen we onze vooroordelen aan de kant moeten zetten en ons onbevangen, mét onze (vaak verborgen) innerlijke verdeeldheid, machteloosheid en strijd, voor God openstellen.

Denk eens na. Wat hebben wij als mensen allemaal wel niet bij het woordje ‘God’ gedacht? Maar God is oneindig veel groter dan ons verstand, en vooral ook dan ons hart.

Als Mozes in Exodus 3 ook met de vraag van vanavond tegenover God staat: Wie bent U? wat is Uw Naam? Maakt God Zich aan hem bekend met de volgende woorden:  ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL’, of: ‘IK ZAL ZIJN’.
Ik zal er zijn, zegt God, Ik ben er bij. Ik ben erbij betrokken. Ik ben bij jouw betrokken.

God hoeft Zich echter niet te bewijzen alvorens aanvaard te worden. Hij hoeft Zich niet te verantwoorden voor de rechtbank van het menselijk verstand om geloofd te worden. Hij vraagt geloof. Hij EIST geloof. Hij roept de mens, en in Zijn oneindige liefde is Hij en spreekt Hij en werkt Hij.
En wie zich aan Hem mag toevertrouwen zal geen antwoord krijgen op al zijn vragen, maar hij zal wél Zijn liefde en kracht en aanwezigheid ervaren.

Of: Godsbeeld 1 - God als strenge rechter

Sommigen zien Hem als een Rechter, die geen zonde over het hoofd ziet en die altijd vol ontzetting het hoofd schudt over wat de mensen allemaal verkeerd doen. Het is bepaald geen vreugde om zo'n God te moeten dienen. Degenen die een dergelijke visie op God hebben dan ook een sombere kijk op het leven. Maar dienen zij de God van de Bijbel?

Of: Godsbeeld 2 - God als sinterklaas

Anderen zien Hem als een soort Sinterklaas, die er wel streng uitziet, maar als het er op aankomt iedereen over de bol aait. Vooral zijn cadeautjes vallen in de smaak, maar voor de rest mag hij opstappen. Het geeft een rustig gevoel als je weet dat God aan het eind van je leven de hemelpoort automatisch voor je opendraait. Echt nodig is het niet om gedurende je leven die God te dienen. Waarom zou je? Doe maar gewoon waar je zin in hebt.

Of: Godsbeeld 3 - God als vriend

Weer anderen zien God als een soort vriend, met wie je heel amicaal kunt omgaan. Ze zien God vooral niet als een autoriteit, want ze houden niet van dat woord. God is er alleen maar om hen gelukkig te maken. Over levensheiliging en zonden maken ze zich minder druk, want God vergeeft toch alles. Het bestuderen van de Bijbel is ook niet zo nodig, want het gaat vooral om het ervaren van de relatie met God. Als je maar voelt dat God dichtbij is, daar gaat het om.

Of: Godsbeeld 4 - God als studieobject

Nog weer anderen menen dat je God alleen kunt leren kennen door nauwgezette en diepgaande studie. Het gaat meer om een verstandelijk kennen dan om het daadwerkelijk leven met God. De theologische leerstellingen en opvattingen over God zijn dan ook belangrijker dan het persoonlijk kennen van God.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is